Typekeuringsregeling houtkachels luchtverontreiniging koolstofmonoxide

[Regeling vervallen per 26-01-2005.]
Geraadpleegd op 12-07-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 25-01-2005

Typekeuringsregeling houtkachels luchtverontreiniging koolstofmonoxide

De Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1, eerste lid, onder e, van het Besluit typekeuring houtkachels luchtverontreiniging koolstofmonoxide, juncto artikel 17 van de Wet inzake de luchtverontreiniging, alsmede de artikelen 2, eerste lid, onder b, en 4, tweede en vierde lid, van het genoemde besluit;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 26-01-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. besluit:

Besluit typekeuring houtkachels luchtverontreiniging koolstofmonoxide;

b. DIN:

door het Deutsches Institut für Normung uitgegeven norm.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 26-01-2005]

Als keuringsinstantie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder e, van het besluit wordt aangewezen TNO Certification te Apeldoorn.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 26-01-2005]

  • 1 Het tarief dat door de keuringsinstantie aan de aanvrager in rekening wordt gebracht voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een typekeuring als bedoeld in artikel 3, van het besluit, bedraagt ten hoogste € 589,91, exclusief BTW.

  • 2 Het in het eerste lid genoemde bedrag wordt jaarlijks door de keuringsinstantie verhoogd respectievelijk verlaagd met het percentage waarmee het indexcijfer voor de regelingslonen per uur van volwassen werknemers, inclusief vakantietoeslag en andere bijzondere uitkeringen, is gestegen respectievelijk is gedaald ten opzichte van het indexcijfer van het voorgaande jaar.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 26-01-2005]

  • 1 Het symbool van typegoedkeuring, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, van het besluit bestaat uit de volgende letter- en cijfercombinatie in de hierna aangegeven volgorde: CO, twee letters waarmee het jaar van typegoedkeuring wordt aangeduid waarbij een A of B, als eerste letter, staat voor de kalenderjaren 1990 tot en met 1999 respectievelijk de kalenderjaren 2000 tot en met 2010, en de tweede letter het laatste getal van het desbetreffende kalenderjaar aanduidt, in die zin dat de letters L tot en met U duiden op respectievelijk 0 tot en met 9 alsmede, in drie cijfers, het volgnummer dat door de keuringsinstantie is toegekend aan het type waartoe de houtkachel behoort.

  • 2 Het symbool van typegoedkeuring wordt door de fabrikant of de importeur op duidelijk zichtbare en duurzame wijze op de houtkachel aangebracht.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 26-01-2005]

Wat betreft de meetmethode die bij de keuring van een toestel in het kader van deze regeling wordt gehanteerd, de uiterste waarden van de meetomstandigheden waaronder een toestel wordt gekeurd en de wijze waarop de meetresultaten worden getoetst aan de in het eerste lid van artikel 4 van het besluit vastgestelde waarden, worden de bepalingen met betrekking tot de meting van de uitworp van koolstofmonoxide uit DIN 18891 van augustus 1984 van toepassing verklaard voor gesloten en vrijstaande houtkachels en de bepalingen met betrekking tot de meting van de uitworp van koolstofmonoxide uit DIN 18895 van augustus 1990 van toepassing verklaard voor ingebouwde en afsluitbare houtkachels.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 26-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Typekeuringsregeling houtkachels luchtverontreiniging koolstofmonoxide.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 november 1996

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

M. de Boer

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven