Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WHW ivm wachtgeldarrangement hbo 1996-2004

[Regeling vervallen per 21-07-2006.]
Geraadpleegd op 25-06-2024.
Geldend van 01-01-1999 t/m 20-07-2006

Besluit van 25 november 1996, houdende wijziging van het Bekostigingsbesluit WHW in verband met het wachtgeldarrangement hbo 1996–2004

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 11 oktober 1996, 96019202/4728, directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 2.5, derde lid, en 2.6, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

De Raad van State gehoord (advies van 31 oktober 1996, nr. W05.96.0476);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 20 november 1996, nr. 96029702/4728, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL II

[Regeling vervallen per 21-07-2006]

  • 1 Op het exploitatiedeel van een hogeschool, bedoeld in artikel 3.7 van het Bekostigingsbesluit WHW, betreffende het begrotingsjaar 1997 wordt tevens in mindering gebracht een bedrag over het tijdvak 1 juli tot en met 31 december 1996 in verband met uitkeringen na ontslag aan de hieronder vermelde betrokkenen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel. De in de eerste volzin bedoelde betrokkenen zijn:

    • a. wat de periode 1 juli tot en met 31 juli betreft de betrokkenen, bedoeld in het eerste lid onderdeel b ten 14° en ten 15°, en

    • b. wat de periode 1 augustus tot en met 31 december betreft de betrokkenen, bedoeld in onderdeel b ten 9° en ten 10°.

  • 3 De som van de bedragen die met inachtneming van het eerste en tweede lid op de exploitatiedelen van de hogescholen in mindering zijn gebracht, wordt door Onze minister in 1997 aan de hogescholen gezamenlijk ter beschikking gesteld en over de hogescholen verdeeld naar evenredigheid van het voor het begrotingsjaar 1996 berekende exploitatiedeel, bedoeld in artikel 3.7 van het Bekostigingsbesluit WHW.

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 21-07-2006]

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van een personeelslid als bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van de Bonus-malus-regeling hoger beroepsonderwijs 1996 (Stcrt. 121).

ARTIKEL IV

[Regeling vervallen per 21-07-2006]

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 november 1996

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven de zeventiende december 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven