Besluit beheer land- en tuinbouwfolie

[Regeling vervallen per 15-11-2005.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-07-2005 t/m 14-11-2005

Besluit van 25 november 1996 tot vaststelling van regels voor het na gebruik innemen en verder verwijderen van landbouwfolie en tuinbouwfolie (Besluit verwijdering land- en tuinbouwfolie)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 5 februari 1996, nr. MJZ 96007627, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 10.4, eerste lid, tweede lid, onder e, zesde lid en zevende lid, en 10.8 van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van 30 juli 1996, no. W08.96.0052);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 19 november 1996, MJZ 96066031, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 15-11-2005]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. landbouwfolie: kunststoffolie die wordt toegepast in de landbouw voor het in opslag houden van veevoer, waartoe in ieder geval maïs en gemaaid gras worden gerekend, en die behoort tot een door Onze Minister bij ministeriële regeling aangewezen categorie;

 • b. tuinbouwfolie: kunststoffolie die wordt toegepast in de glastuinbouw en de vollegrondsgroenteteelt, en die behoort tot een door Onze Minister bij ministeriële regeling aangewezen categorie;

 • c. producent: degene die landbouwfolie of tuinbouwfolie vervaardigt en in Nederland aan een ander ter beschikking stelt;

 • d. importeur: degene die landbouwfolie of tuinbouwfolie in Nederland invoert en in Nederland aan een ander ter beschikking stelt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 15-11-2005]

Een producent of importeur draagt er zorg voor dat de door hem in Nederland op de markt gebrachte landbouwfolie of tuinbouwfolie na gebruik wordt ingenomen en nuttig wordt toegepast of wordt verwijderd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 15-11-2005]

Een producent of importeur doet binnen twaalf weken nadat de in artikel 2 bedoelde verplichting op hem van toepassing is geworden, aan Onze Minister mededeling over de wijze waarop hij uitvoering zal geven aan de daar bedoelde verplichting. Bij de mededeling wordt in ieder geval aangegeven:

 • a. de wijze waarop de inname en verder afvalbeheer van de landbouwfolie of tuinbouwfolie plaatsvindt en de daarbij te verwezenlijken percentages;

 • b. de wijze van financiering van de afvalbeheersstructuur;

 • c. de maatregelen die zijn of worden getroffen om de inname en verder afvalbeheer zeker te stellen in geval een producent of importeur ophoudt met het in Nederland op de markt brengen van landbouwfolie of tuinbouwfolie;

 • d. het meet- en monitoringsysteem.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 15-11-2005]

 • 1 De mededeling, bedoeld in artikel 3, behoeft de instemming van Onze Minister.

 • 2 Onze Minister kan aan de instemming met de mededeling voorschriften of beperkingen verbinden. Hij kan tevens bepalen dat de instemming slechts geldt voor een daarbij vast te stellen termijn.

 • 3 Een producent of importeur voert de in artikel 2 bedoelde verplichting uit overeenkomstig de mededeling, zoals Onze Minister daarmee heeft ingestemd.

 • 4 Hij zendt jaarlijks vóór 1 juli aan Onze Minister een verslag over de wijze waarop in het voorafgaande kalenderjaar uitvoering is gegeven aan de in artikel 2 bedoelde verplichting.

 • 5 Indien de instemming is verleend voor een bepaalde termijn, doet de betrokken producent of importeur 26 weken voor de afloop van deze termijn opnieuw de mededeling, bedoeld in artikel 3.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 15-11-2005]

Zolang Onze Minister niet met de mededeling heeft ingestemd, draagt een producent of importeur er zorg voor dat de door hem in Nederland op de markt gebrachte landbouwfolie of tuinbouwfolie na gebruik wordt ingenomen en bewaard.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 15-11-2005]

 • 1 Producenten of importeurs kunnen gezamenlijk een mededeling doen als bedoeld in artikel 3. Artikel 4, zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 2 In afwijking van artikel 3 kan een producent of importeur, indien Onze Minister met een mededeling als bedoeld in het eerste lid heeft ingestemd, volstaan met de mededeling dat hij uitvoering geeft aan de in artikel 2 bedoelde verplichting overeenkomstig de mededeling, zoals Onze Minister daarmee heeft ingestemd.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 15-11-2005]

Dit besluit is niet van toepassing op landbouwfolie of tuinbouwfolie die voor het tijdstip waarop dit besluit daarop van toepassing wordt, is vrijgekomen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 15-11-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 15-11-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beheer land- en tuinbouwfolie.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 november 1996

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer

Uitgegeven de tiende december 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven