Nadere algemene voorschriften inzake de 36-urige werkweek bij de rijksoverheid

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 01-01-1997 t/m 31-12-2005

Nadere algemene voorschriften inzake de 36-urige werkweek bij de rijksoverheid

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 3 Bij de vaststelling van de werktijdregeling, bedoeld in het eerste lid, wordt in overleg tussen de ambtenaar en het bevoegd gezag tevens vastgesteld hoe de compensatie in vrije dagen zal geschieden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De volgende bepalingen zijn van toepassing op het sparen van vrije dagen, als bedoeld in artikel 1, tweede lid:

  • a. het bevoegd gezag verstrekt jaarlijks een opgave van het aantal gespaarde dagen aan de ambtenaar;

  • b. de opname van de vrije dagen wordt opgeschort, gedurende de periode dat de ambtenaar langer dan een maand ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte;

  • c. bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wegens ziekte langer dan een maand staakt de opbouw van het spaartegoed;

  • d. bij overlijden wordt aan de nagelaten betrekkingen of rechtverkrijgenden een bedrag voor ieder gespaard uur uitbetaald ter grootte van het salaris per uur dat de ambtenaar laatstelijk voor het overlijden genoot.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
voor deze,
De

Directeur-generaal Management en Personeelsbeleid

,

A. H. C. Annink

Naar boven