Besluit bekrachtiging tav toegepaste financiële maatregelen politieambtenaren en toenmalige reservepolitie periode 1 april 1993 - 31 maart 1994

[Regeling vervallen per 01-09-2020.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 15-01-1997 t/m 31-08-2020

Besluit van 25 november 1996, houdende bekrachtiging van ten aanzien van politieambtenaren en de toenmalige reservepolitie toegepaste financiële maatregelen over de periode vanaf 1 april 1993 tot en met 31 maart 1994

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 9 september 1996, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, nr. EA96/U2474, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 9 oktober 1996, no. W04.96.0433);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 18 november 1996, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, nr. EA96/3179, mede namens Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-09-2020]

De volgende, op basis van de circulaire van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 19 november 1993, nr. EA93/U3410 en de circulaires van Onze Minister van Justitie van 30 november 1993, nr 413998/593/HY en 10 januari 1994, nr 420172/594/HY, voorlopig ten aanzien van politieambtenaren en de toenmalige reservepolitie toegepaste financiële maatregelen worden, voor zover zij de periode 1 april 1993 tot en met 31 maart 1994 bestrijken, hierbij bekrachtigd:

 • a. een verhoging met 1,8% met ingang van 1 juli 1993 van de in de bijlagen 1 en 2 bij dit besluit opgenomen salarisbedragen voor politieambtenaren, zoals deze salarisbedragen op 30 juni 1993 voor politieambtenaren golden;

 • b. een verhoging van het bedrag voor het verrichten van dienst voor politieambtenaren gedurende het tijdvak van 22.00 uur tot 07.00, voor het verrichten van dienst op zondagen en daarmee gelijkgestelde dagen, van f 6,39 tot f 6,51 met ingang van 1 juli 1993;

 • c. een verhoging van het bedrag voor het verrichten van piket voor politieambtenaren gedurende het tijdvak van 22.00 tot 07.00 uur, op zondagen en daarmee gelijkgestelde dagen, van f 1,67 per uur tot f 1,70 per uur met ingang van 1 juli 1993;

 • d. een verhoging van het maximumbedrag voor de vaste component van de inconveniëntentoelage voor politieambtenaren boven schaal 8 van f 378,68 per maand tot f 385,50 per maand met ingang van 1 juli 1993;

 • e. een verhoging van het bedrag voor het verrichten van overwerk voor politieambtenaren van f 9,56 per uur tot f 9,73 per uur met ingang van 1 juli 1993;

 • f. een verhoging van het bedrag voor de inzet van een politieambtenaar als lid van een mobiele eenheid van f 44,46 per dag tot f 45,26 per dag met ingang van 1 juli 1993;

 • g. een verhoging van het maximumbedrag voor de vaste component van de inconveniëntentoelage voor politieambtenaren met een maximumsalaris gelijk of hoger dan schaal 12 van f 321,87 tot f 327,66 per maand met ingang van 1 juli 1993;

 • h. een verhoging met 1,8% met ingang van 1 juli 1993 van de in bijlage 3 bij dit besluit opgenomen beloningsbedragen voor de toenmalige reservepolitie, zoals deze beloningsbedragen op 30 juni 1993 golden;

 • i. een verhoging met 1,8% met ingang van 1 juli 1993 van de in bijlage 3 bij dit besluit opgenomen maximumbedragen voor loon of inkomen voor de toenmalige reservepolitie, zoals deze maximumbedragen op 30 juni 1993 golden;

 • j. een verhoging van het minimumbedrag van de vakantie-uitkering voor politieambtenaren met 1,8% tot f 227,84 met ingang van 1 juli 1993;

 • k. een verhoging van het maandgeld van de adspirant-politieambtenaar met 1,8% tot f 858,– met ingang van 1 juli 1993;

 • l. een verhoging van het salaris van de adspirant-politieambtenaar met 1,8% met ingang van 1 juli 1993;

 • m. een toekenning van een eindejaarsuitkering aan de in de maand november 1993 in dienst zijnde politieambtenaren, ter grootte van 12 x 0,25% van het voor de politieambtenaar over de maand november 1993 geldende salaris.

 • n. een verhoging van de vaste component van de inconveniëntentoelage voor politieambtenaren met 0,7% voor de toenmalige schaal 5, met 0,4% voor de toenmalige schaal 4 en met 0,1% voor de toenmalige schalen 1 tot en 3 met ingang van 1 april 1993.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-09-2020]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 november 1996

Beatrix

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Uitgegeven de veertiende januari 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Bijlage 1

[Regeling vervallen per 01-09-2020]

SCHAAL 1

SCHAAL 2

SCHAAL 3

SCHAAL 4

SCHAAL 5

 

30-06-93

 

30-06-93

 

30-06-93

 

30-06-93

 

30-06-93

leeftijd

 

leeftijd

 

leeftijd

 

leeftijd

 

leeftijd

 

15

1 084

15

1 109

16

1 134

16

1 159

17

1 209

16

1 084

16

1 109

17

1 134

17

1 159

18

1 450

17

1 084

17

1 109

18

1 361

18

1 390

19

1 692

18

1 301

18

1 331

19

1 588

19

1 622

20

1 934

19

1 518

19

1 553

20

1 814

21

1 854

21

2 175

20

1 734

20

1 774

21

2 041

21

2 085

sal.anc.

21

1 951

21

1 996

sal.anc.

sal.anc.

0

2 417

sal.anc.

sal.anc.

0

2 268

0

2 317

1

2 526

0

2 168

0

2 218

1

2 317

1

2 368

2

2 676

1

2 268

1

2 317

2

2 417

2

2 470

3

2 857

2

2 368

2

2 417

3

2 526

3

2 596

4

2 949

3

2 417

3

2 526

4

2 676

4

2 764

5

3 040

U8

2 470

4

2 596

5

2 764

5

2 857

6

3 129

U10

2 526

U9

2 676

6

2 857

6

2 949

7

3 216

U12

2 596

U11

2 764

U11

2 949

7

3 040

8

3 303

   

U13

2 857

U13

3 040

U12

3 129

U13

3 391

       

U15

3 129

U14

3 216

U15

3 479

           

U16

3 303

   
 

SCHAAL 6

SCHAAL 7

SCHAAL 8

SCHAAL 9

SCHAAL 10

 

30-06-93

 

30-06-93

 

30-06-93

 

30-06-93

 

30-06-93

sal.anc.

 

sal.anc.

 

sal.anc.

 

sal.anc.

 

sal.anc.

 

0

2 596

0

2 949

0

3 391

0

3 566

0

3 650

1

2 676

1

3 040

1

3 566

1

3 650

1

3 739

2

2 857

2

3 216

2

3 739

2

3 831

2

3 926

3

3 040

3

3 391

3

3 926

3

4 019

3

4 116

4

3 129

4

3 479

4

4 019

4

4 209

4

4 303

5

3 216

5

3 566

5

4 116

5

4 396

5

4 489

6

3 303

6

3 650

6

4 209

6

4 580

6

4 674

7

3 391

7

3 739

7

4 303

7

4 674

7

4 858

8

3 479

8

3 831

8

4 396

8

4 858

8

5 061

9

3 566

9

3 926

9

4 489

9

5 061

9

5 261

10

3 650

10

4 019

10

4 580

10

5 261

10

5 466

               

11

5 660

               

12

5 854

SCHAAL 11

SCHAAL 12

SCHAAL 13

SCHAAL 14

SCHAAL 15

 

30-06-93

 

30-06-93

 

30-06-93

 

30-06-93

 

30-06-93

sal.anc.

 

sal.anc.

 

sal.anc.

 

sal.anc.

 

sal.anc.

 

0

4 858

0

6 048

0

6 765

0

7 308

0

7 945

1

5 061

1

6 227

1

6 948

1

7 488

1

8 171

2

5 261

2

6 406

2

7 128

2

7 713

2

8 397

3

5 466

3

6 585

3

7 308

3

7 945

3

8 639

4

5 660

4

6 765

4

7 488

4

8 171

4

8 878

5

5 854

5

6 948

5

7 713

5

8 397

5

9 123

6

6 048

6

7 128

6

7 945

6

8 639

6

9 375

7

6 227

7

7 308

7

8 171

7

8 878

7

9 677

8

6 406

8

7 488

8

8 397

8

9 123

8

9 989

9

6 585

9

7 713

9

8 522

9

9 375

9

10 311

10

6 765

10

7 832

           

11

6 858

               

SCHAAL 16

SCHAAL 17

SCHAAL 18

   
 

30-06-93

 

30-06-93

 

30-06-93

       

sal.anc.

 

sal.anc.

 

sal.anc.

         

0

8 639

0

9 375

0

10 311

       

1

8 878

1

9 677

1

10 644

       

2

9 123

2

9 989

2

10 987

       

3

9 375

3

10 311

3

11 342

       

4

9 677

4

10 644

4

11 708

       

5

9 989

5

10 987

5

12 085

       

6

10 311

6

11 342

6

12 475

       

7

10 644

7

11 708

7

12 877

       

8

10 987

8

12 085

8

13 293

       

9

11 342

9

12 475

9

13 722

       

Bijlage 2

[Regeling vervallen per 01-09-2020]

GARANTIESCHALEN

SCHAAL 2

SCHAAL 3

SCHAAL 4A

SCHAAL 6

SCHAAL 8

 

30-06-93

 

30-06-93

 

30-06-93

 

30-06-93

 

30-06-93

sal.anc.

 

sal.anc.

 

sal.anc.

 

sal.anc.

 

sal.anc.

 

0

4 580

0

3 926

0

4 858

0

5 061

0

6 048

1

4 674

1

4 116

1

5 061

1

5 261

1

6 227

2

4 858

2

4 303

2

5 261

2

5 466

2

6 406

3

5 061

3

4 489

3

5 466

3

5 660

3

6 585

4

5 261

4

4 674

4

5 660

4

5 854

4

6 765

5

5 335

5

4 858

5

5 854

5

5 882

5

6 948

6

5 410

6

5 061

6

5 907

6

6 004

6

7 128

   

7

5 261

   

7

6 123

7

7 488

   

8

5 466

   

8

6 230

8

7 713

   

9

5 660

   

9

6 338

9

7 832

           

10

6 443

10

8 000

               

11

8 140

 

SCHAAL 12

SCHAAL 15

     
 

30-06-93

 

30-06-93

           

sal.anc.

 

sal.anc.

             

0

8 171

0

6 765

           

1

8 397

1

6 948

           

2

8 639

2

7 128

           

3

8 878

3

7 308

           

4

9 123

4

7 488

           

5

9 375

5

7 713

           

6

9 653

6

7 945

           

7

9 778

7

8 171

           
   

8

8 397

           
   

9

8 522

           
   

10

8 551

           
   

11

8 686

           

Bijlage 3

[Regeling vervallen per 01-09-2020]

30-06-93

Bedrag per maand

Bedrag per week

Bedrag per dag

Bedrag per uur

Reserve-rijkspolitie

       
         

Reserve-wachtmeester

2 892,77

668,85

133,77

20,56

         

Reserve wachtmeester eerste klasse

3 594,58

831,12

166,23

20,56

         

Reserve opperwachtmeester

4 176,63

965,69

193,15

20,56

         

Reserve-adjudant

4 840,46

1 119,06

223,81

32,46

         

Reserve-officier tweede klasse

4 344,46

1 004,50

200,90

32,46

         

Reserve-officier eerste klasse

5 657,00

1 307,98

261,59

32,46

         

Reserve-officier eerste klasse belast met zelfstandig commando

6 249,65

1 445,00

288,99

32,46

         

Reserve-dirigerend officier derde klasse

6 982,84

1 614,53

322,91

32,46

30-06-93

Bedrag per maand

Bedrag per week

Bedrag per dag

Bedrag per uur

Reserve-gemeentepolitie

       
         

Reserve-agent

2 892,77

668,85

133,77

20,56

         

Reserve-hoofdagent

3 594,58

831,12

166,23

20,56

         

Reserve-brigadier

4 176,63

965,69

193,15

20,56

         

Reserve-adjudant

4 840,46

1 119,06

223,81

32,46

         

Reserve-ambtenaar derde klasse (insp.)

4 344,46

1 004,50

200,90

32,46

         

Reserve-ambtenaar tweede klasse (insp.)

5 657,00

1 307,98

261,59

32,46

         

Reserve-officier tweede klasse (h.insp.)

6 249,65

1 445,00

288,99

32,46

         

Reserve-ambtenaar eerste klasse (h.insp.)

6 982,84

1 614,53

322,91

32,46

Maximumbedragen voor loon of inkomen per 30-06-1993

         

62 999,85 per jaar, 5 249,27 per maand, 1 207,46 per week, 241,50 per dag en 30,18 per uur

Naar boven