Vaststelling periode, bedoeld in artikel 22, eerste lid, Examenbesluit zeevaartdiploma’s 1991

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 06-12-1996 t/m 31-12-2013

Vaststelling periode, bedoeld in artikel 22, eerste lid, Examenbesluit zeevaartdiploma’s 1991

De Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 22, eerste lid, van het Examenbesluit zeevaartdiploma’s 1991;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

De periode, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van het Examenbesluit zeevaartdiploma’s 1991, wordt vastgesteld op vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin het resultaat van het betrokken examen aan de kandidaat bekend is gemaakt.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal, met de toelichting, in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina