Regeling impuls leefbaarheid, veiligheid en stadseconomie G15

Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Regeling impuls leefbaarheid, veiligheid en stadseconomie G15

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, J. Kohnstamm

Besluit:

Artikel 1

 • 1 De in bijlage A genoemde gemeenten ontvangen een rijksbijdrage voor de uitvoering van hun in bedoelde bijlage genoemde plannen. De rijksbijdrage dient besteed te worden aan de realisering van de in de plannen omschreven activiteiten en prestaties ten gunste van de leefbaarheid, veiligheid en stadseconomie. Minimaal 90% van de rijksbijdrage dient in de periode 1996 tot en met 1999 besteed te worden.

 • 2 De rijksbijdrage wordt de gemeenten in drieëntwintig annuïteiten uitgekeerd, tenzij de uitbetaling van de resterende annuïteiten door het Rijk wordt afgekocht.

 • 3 Het gemeentebestuur besteedt de rijksbijdrage aan de betaling van de rente en aflossing van een ten behoeve van de planuitvoering aangegane lening.

 • 4 Een annuïteit wordt de gemeenten voor 1 april ter beschikking gesteld; in 1996 wordt de annuïteit voor 1 december ter beschikking gesteld.

Artikel 2

 • 1 Het gemeentebestuur brengt voor

  1 oktober 2000 verslag uit over de besteding van de rijksbijdrage, bedoeld in artikel 1, eerste lid.

Artikel 3

 • 1 Het gemeentebestuur brengt voor 15 october van de jaren 1997 tot en met 2000 aan de Minister van Binnenlandse Zaken verslag uit over de omvang van de bestedingen die ter uitvoering van het in artikel 1 bedoelde plan in het voorgaande jaar zijn gedaan en de effecten ervan in relatie tot de met de planuitvoering beoogde prestaties.

 • 2 Op het moment dat de audit, zoals overeengekomen in het convenant ’Steden staan voor stedelijkheid’ d.d. 30 october 1995, toegepast wordt, komen de uitkomsten van de audit, op het voor die audit afgesproken tijdstip, in de plaats van het in het eerste lid bedoelde verslag.

Artikel 4

 • 1 Onze Minister kan besluiten tot verlaging van de rijksbijdrage, indien uit het in artikel 2 bedoelde verslag blijkt dat de rijksbijdrage, bedoeld in artikel 1, eerste lid, niet overeenkomstig deze regeling tot besteding is gekomen.

 • 2 De verlaging bedraagt ten hoogste een evenredige vermindering van de nog ter beschikking te stellen annuïteiten met inachtneming van reeds uitbetaalde annuïteiten.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling impuls leefbaarheid, veiligheid en stadseconomie G15.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 november 1996

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

J. Kohnstamm

Bijlage A

Gemeente

rijksbijdrage

annuïteit

     

Almelo

4,07 mln

€ 160.638,20

Arnhem

9,08 mln

€ 358.486,37

Breda

8,34 mln

€ 328.990,66

Deventer

4,27 mln

€ 168.352,46

Eindhoven

13,03 mln

€ 514.132,98

Enschede

9,08 mln

€ 358.486,37

Groningen

11,07 mln

€ 436.990,35

Helmond

4,68 mln

€ 184.688,55

Hengelo

4,28 mln

€ 168.806,24

’s-Hertogenbosch

6,85 mln

€ 270.453,01

Leeuwarden

5,62 mln

€ 221.898,53

Maastricht

7,54 mln

€ 297.679,82

Nijmegen

10,19 mln

€ 402.049,27

Tilburg

10,86 mln

€ 428.368,52

Zwolle

6,03 mln

€ 237.780,83

     

totaal G15

115 mln

€ 4.537.802,16

Het betreft de volgende plannen:

 • Almelo: actieplan economie en werk, wijk- en actieplannen;

 • Arnhem: actieplannen werk en economie, resp. wijkleefbaarheid en -veiligheid;

 • Breda: actieplan werk en economie, districtsprogramma’s 1997-2001;

 • Deventer: actieplan Ruimte voor economie en werk, wijkplannen Deventer wijkaanpak;

 • Eindhoven: programma leefbaarheid, wijkeconomie en veiligheid, actieplan werk en economie;

 • Enschede: actieplan werk en economie, intregrale wijkplannen;

 • Groningen: actieplan werk en economie, integrale actieplannen leefbaarheid, wijkveiligheidsplannen;

 • Helmond: actieplannen werk en economie, veiligheid, leefbaarheid;

 • Hengelo: actieplan werk en economie, actieplan leefbaarheid, van wijkbeheer naar wijkontwikkeling;

 • ’s-Hertogenbosch: actieplan werk en economie, actieplan leefbaarheid;

 • Leeuwarden: actieplannen economie en werk, leefbaarheid en veiligheid;

 • Maastricht: actieplannen Werk en economie, leefbaarheid, wonen en milieu en de buurtplannen en integrale veiligheidsplannen;

 • Nijmegen: actieplan werk en economie, wijk- en actieplannen;

 • Tilburg: actieplan economie en werk, het projectplan, wijkplannen Oud-Noord en Zuid;

 • Zwolle: actieplannen werk en economie, veiligheid, leefbaarheid.

Naar boven