Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 1995 en voor 1996

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 30-11-1997 t/m 27-08-2004

Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 1995 en voor 1996

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën, de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 4, derde lid, van de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden en artikel 3, eerste en tweede lid, van het Besluit medefinancieringsregeling;

Gezien het advies van de Ziekenfondsraad van 27 juni 1996, SEA/27684/96;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 2 Voor de toepassing van artikel 4, tweede lid, van de wet wordt het bedrag, bedoeld in die bepaling, per 1 januari 1995 vastgesteld op f 2.665,30 (tweeduizend zeshonderdvijfenzestig gulden en dertig cent).

  • 3 Voor de toepassing van artikel 4, derde lid, van de wet wordt het bedrag, bedoeld in die bepaling, voor het jaar 1995 per 1 januari 1995 vastgesteld op f 390.820.934,90 (driehonderdennegentig miljoen achthonderdtwintigduizend negenhonderdenvierendertig gulden en negentig cent).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 1993 en voor 1995.]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 1995 en voor 1996.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Naar boven