Regeling berekening nachtelijke geluidsbelasting

[Regeling vervallen per 24-12-2008.]
Geldend van 30-11-1996 t/m 23-12-2008

Regeling houdende regels voor de wijze van berekenen van nachtelijke geluidsbelasting veroorzaakt door structureel uitgevoerd nachtelijk vliegverkeer

De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Defensie, handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 25g van de Luchtvaartwet;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 24-12-2008]

De geluidsbelasting als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onder d ten tweede, van de Luchtvaartwet, veroorzaakt door luchtvaartuigen in de nachtelijke periode, wordt berekend met de formule:

Bijlage 24590.png

op de manier die is beschreven in rapport RLD/BV-02, Voorschrift voor de berekening van de LAeq-geluidsbelasting in dB(A) ten gevolge van structureel uitgevoerd nachtelijk vliegverkeer, dat als bijlage 1 bij deze regeling is opgenomen.

Artikel 2

[Vervallen per 24-12-2008]

Bij het berekenen van de in artikel 1 genoemde geluidsbelasting wordt gebruik gemaakt van de gegevens in rapport NLR CR 96650 L, Appendices van de voorschriften voor de berekening van geluidsbelasting, oktober 1996, met latere wijzigingen, dat als bijlage 2 bij deze regeling is opgenomen, en de door de opdrachtgever verstrekte luchtvaartterrein gebonden gegevens. Van de in de eerste volzin bedoelde latere wijzigingen zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3

[Vervallen per 24-12-2008]

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4

[Vervallen per 24-12-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 1996.

Artikel 5

[Vervallen per 24-12-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling berekening nachtelijke geluidsbelasting.

’s-Gravenhage, 18 november 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

De

Staatssecretaris

van Defensie,

J.C. Gmelich Meijling

Terug naar begin van de pagina