Regeling berekening geluidsbelasting in Kosteneenheden

[Regeling vervallen per 24-12-2008.]
Geraadpleegd op 24-02-2024.
Geldend van 10-10-2004 t/m 23-12-2008

Regeling, houdende regels voor de wijze van berekenen van geluidsbelasting uitgedrukt in Kosteneenheden veroorzaakt door grote luchtvaartuigen

De Minister van Verkeer en Waterstaat, en de Staatssecretaris van Defensie,

handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 25g van de Luchtvaartwet;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

De geluidsbelasting, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van het Besluit geluidsbelasting grote luchtvaart, veroorzaakt door luchtvaartuigen die gebruikmaken van de luchtvaartterreinen Budel, Eelde, Lelystad, Maastricht, Rotterdam, Texel, Deelen, Eindhoven, Gilze-Rijen, De Kooy, Leeuwarden, De Peel, Soesterberg, Twenthe, Valkenburg, Volkel en Woensdrecht wordt berekend:

  • a. indien de geluidszone, bedoeld in de artikelen 25a, 25b en 25c van de Luchtvaartwet, is vastgesteld voor 1 augustus 2004: op de manier, beschreven in rapport RLD/BV-01, Voorschrift voor de berekening van de geluidsbelasting in Kosteneenheden (Ke) ten gevolge van het vliegverkeer, dat als bijlage 1a bij deze regeling is opgenomen;

  • b. indien de geluidszone, bedoeld in de artikelen 25a, 25b, en 25c van de Luchtvaartwet, is of wordt vastgesteld op of na 1 augustus 2004: op de manier, beschreven in rapport RLD/BV-01.2, Voorschrift voor de berekening van de geluidsbelasting in Kosteneenheden (Ke), zonder drempelwaarde, ten gevolge van het vliegverkeer, dat als bijlage 1b bij deze regeling is opgenomen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

Bij het berekenen van de in artikel 1 genoemde geluidsbelasting wordt gebruik gemaakt van de gegevens in rapport NLR CR 96650 L, Appendices van de voorschriften voor de berekening van geluidsbelasting,

oktober 1996, met latere wijzigingen, dat als bijlage 2 bij deze regeling is opgenomen, en de door de opdrachtgever verstrekte luchtvaartterrein gebonden gegevens. Van de in de eerste volzin bedoelde latere wijzigingen zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 1996.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling berekening geluidsbelasting in Kosteneenheden.

’s-Gravenhage, 18 november 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

De

Staatssecretaris

van Defensie,

J.C. Gmelich Meijling

Bijlage 1a

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Bijlage 1b

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Bijlage 2

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij de Rijksluchtvaartdienst te Den Haag.]

Naar boven