Wijzigingsbesluit Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering, enz. ivm regeling aanspraak op thuiszorg

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 31-12-2005

Besluit van 15 november 1996 tot wijziging van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering, het Bijdragebesluit zorg, het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering, het Vergoedingenbesluit particulier verzekerden en enige andere besluiten in verband met regeling van de aanspraak op thuiszorg

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 oktober 1996, VPZ/VU-962342, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Economische Zaken en in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 6, eerste en derde lid, 8, tweede lid, 9a, 9b, 16 en 45, vierde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de artikelen 8, tweede lid, 8a, tweede lid, 47, tweede lid, van de Ziekenfondswet, artikel 2, tweede lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen, artikel 15 van de Overgangswet verzorgingshuizen, de artikelen 1, tweede tot en met vijfde lid, en 17a van de Wet tarieven gezondheidszorg en artikel 6a van de Wet persoonsregistraties;

De Raad van State gehoord (advies van 31 oktober 1996, no.W.13.96 0462);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 november 1996, VPZ/VU-962879, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Economische Zaken en in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering.]

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.]

ARTIKEL IV

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering.]

ARTIKEL V

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Besluit erkenning categorieen van instellingen Ziekenfondswet.]

ARTIKEL VI

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Vergoedingenbesluit particulier verzekerden.]

ARTIKEL VII

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992.]

ARTIKEL VIII

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Besluit werkingssfeer maximumtarieven.]

ARTIKEL IX

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Besluit indicatiebeoordeling verpleging en verzorging.]

ARTIKEL XI

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Bijdragebesluit zorg en het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering.]

ARTIKEL XII

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

ARTIKEL XIII

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 2 Het indicatieorgaan en de gemandateerde kunnen tot uiterlijk 1 januari 1998 afwijken van hetgeen in de artikelen 2, zesde lid, en 8, eerste lid, van het Besluit indicatiebeoordeling verpleging en verzorging is bepaald ten aanzien van de werkwijze.

ARTIKEL XIV

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 2 Bij ministeriële regeling kan een tijdstip worden vastgesteld, met ingang waarvan het Besluit indicatiebeoordeling verpleging en verzorging van toepassing is op personen als bedoeld in het eerste lid.

ARTIKEL XV

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Voor kraamcentra die onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit ingevolge artikel 8a van de Ziekenfondswet zijn toegelaten, blijft artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 februari 1985, houdende toepassing van artikel 8a, tweede lid, van de Ziekenfondswet (Stb. 84) gedurende een jaar na dat tijdstip buiten toepassing.

ARTIKEL XVI

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In afwijking van artikel 16g van het Bijdragebesluit zorg kan tot 1 juli 1997 voor de zorg, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de Overgangswet verzorgingshuizen, de bijdrage worden gesteld op een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag.

ARTIKEL XVII

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Na de inwerkingtreding van dit besluit berust de Bijdrageregeling zorg tevens op artikel 16f van het Bijdragebesluit zorg.

ARTIKEL XVIII

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Het Oude Loo, 15 november 1996

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

E. G. Terpstra

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

De Minister van Economische Zaken a.i.,

G. Zalm

Uitgegeven zeventiende december 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven