Wet beheer rijkswaterstaatswerken

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-05-2023

Wet van 14 november, houdende vaststelling van bepalingen betreffende waterstaatswerken in beheer bij het Rijk (Wet beheer rijkswaterstaatswerken)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo wij in overweging genomen hebben dat de behoefte aan wettelijke middelen ter bescherming van waterstaatswerken in beheer bij het Rijk en ter verzekering van het doelmatig en veilig gebruik van die werken, alsook de inzichten inzake hetgeen daaromtrent regeling dient te vinden bij wet, zodanig zijn gewijzigd, dat het gewenst is daarvoor een nieuwe wettelijke regeling vast te stellen;

Zo is het dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Beheer van waterstaatswerken

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder waterstaatswerken: bij het Rijk in beheer zijnde wegen alsmede, voor zover in beheer bij het Rijk, de daarin gelegen kunstwerken en hetgeen verder naar zijn aard daartoe behoort.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat gebruik te maken van een waterstaatswerk door anders dan waartoe het is bestemd:

  • a. daarin, daarop, daaronder of daarover werken te maken of te behouden;

  • b. daarin, daaronder of daarop vaste stoffen of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen.

 • 2 Een vergunning kan onder beperkingen worden verleend. Aan een vergunning kunnen voorschriften worden verbonden.

 • 3 Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik van waterstaatswerken door of vanwege Onze Minister van Verkeer en Waterstaat in het kader van de aanleg, wijziging, verbetering of het beheer van die waterstaatswerken of de regeling van het verkeer over die waterstaatswerken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Weigering, wijziging of intrekking van een vergunning, alsmede toepassing van de artikelen 2, tweede lid, en 6 kan slechts geschieden ter bescherming van waterstaatswerken en ter verzekering van het doelmatig en veilig gebruik van die werken, met inbegrip van het belang van verruiming of wijziging anderszins van die werken.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde besluiten kunnen mede strekken ter bescherming van aan de waterstaatswerken verbonden belangen van andere dan waterstaatkundige aard, doch enkel voor zover daarin niet is voorzien door bij of krachtens een andere wet gestelde bepalingen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Van de aanvrager kunnen, volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels, rechten worden geheven voor het in behandeling nemen van aanvragen tot verlening of wijziging van een vergunning.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast de bij besluit van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen ambtenaren. De toezichthouder beschikt niet over de bevoegdheden, genoemd in de artikelen 5:18 en 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3 Van een besluit als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Onze Minister van Verkeer en Waterstaat kan de toegang tot een waterstaatswerk geheel of gedeeltelijk verbieden of beperken door een daartoe strekkende bekendmaking, geplaatst bij het betrokken waterstaatswerk, dan wel gedaan op een andere geschikte wijze.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik door het openbaar verkeer.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van de bij of krachtens deze wet gestelde verplichtingen.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De kosten wegens schade, toegebracht aan waterstaatswerken, waarvoor eigenaren of gebruikers van vaartuigen wettelijk aansprakelijk zijn, worden door de op grond van artikel 5, eerste lid aangewezen ambtenaar geraamd en vermeld in een proces-verbaal dat, zo mogelijk, aan de schipper in afschrift wordt meegedeeld.

 • 2 Indien het geraamde bedrag aan de betrokken ambtenaar niet tot zekerheid wordt betaald of niet tot diens genoegen zekerheid wordt gesteld voor betaling daarvan binnen redelijke termijn, is deze ambtenaar bevoegd, desnoods met behulp van de sterke arm, het voortzetten van de reis, het ondernemen van de terugtocht of het aanvangen van een nieuwe reis te beletten.

 • 3 Onverminderd het recht op volledige vergoeding van de schade, is het Rijk bevoegd het betaalde bedrag aan te wenden tot herstel van de schade. Indien blijkt dat de werkelijke kosten wegens schade minder bedragen dan het betaalde bedrag, wordt het overschot, met de wettelijke rente daarvan vanaf de dag der betaling, uitgekeerd aan degene die heeft betaald.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Een vergunning op grond van een of meer reglementen die zijn vastgesteld krachtens de Wet van 28 februari 1891, tot vaststelling van bepalingen betreffende 's Rijks waterstaatswerken (Stb. 69), alsmede een vergunning op grond van de Rivierenwet wordt gelijkgesteld met een vergunning op grond van deze Wet. Hetzelfde geldt ten aanzien van een ontheffing die is verleend op grond van de Verkeerswet tegen lichtbebouwing.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2 en 6 van deze wet wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie.

 • 2 De in het eerste lid strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.

Hoofdstuk 2. Verkeersveiligheid van waterstaatswerken

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 11a

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • verkeersveiligheidseffectbeoordeling: een strategische vergelijkende beoordeling van het effect dat een nieuwe weg of een grondige wijziging van het bestaande wegennet hebben op het verkeersveiligheidsniveau van het wegennet;

 • verkeersveiligheidsaudit: een onafhankelijke, gedetailleerde, systematische en technische verkeersveiligheidscontrole van de ontwerpkenmerken van een infrastructuurproject, in alle fasen van het project, van planning tot eerste gebruik;

 • verkeersveiligheidsinspectie: een gewone periodieke beoordeling van de kenmerken en gebreken van wegen, waarvoor onderhoudswerkzaamheden nodig zijn met het oog op de verkeersveiligheid;

 • infrastructuurproject: een project voor de bouw van nieuwe weginfrastructuur of voor de grondige wijziging van het bestaande wegennet met gevolgen voor de hoeveelheid verkeersstroom;

 • wegbeheerder: beheerder van een weg als bedoeld in artikel 11b, eerste lid.

Artikel 11b

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Dit hoofdstuk is van toepassing op wegen die deel uitmaken van het bij ministeriële regeling aan te wijzen wegennet als bedoeld in richtlijn nr. 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319) en die in beheer zijn bij het Rijk of die, in afwijking van artikel 1, in beheer zijn bij een ander dan het Rijk.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is dit hoofdstuk niet van toepassing op:

  • a. tunnels als bedoeld in richtlijn nr. 2004/54/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake de minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet (PbEG L 167/39);

  • b. projecten als bedoeld in artikel 2 van de Spoedwet wegverbreding en de bijlage bij de Tracéwet, en

  • c. projecten waarvoor uiterlijk op 19 december 2010 een aanvangsbeslissing als bedoeld in artikel 2 van de Tracéwet is vastgesteld.

Artikel 11c

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De wegbeheerder voert in een bij ministeriële regeling aan te wijzen fase van de voorbereiding van een infrastructuurproject:

  • a. een verkeersveiligheidseffectbeoordeling uit, en

  • b. verkeersveiligheidsaudits uit, waarvan de bevindingen in een verslag worden vastgelegd.

 • 2 Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de inhoud van een verkeersveiligheidseffectbeoordeling of verkeersveiligheidsaudit, waartoe in elk geval kunnen behoren:

  • a. elementen waaraan wordt gestreefd aandacht te besteden;

  • b. de inhoud van een verslag van een verkeersveiligheidsaudit, en

  • c. vakbekwaamheid van personen die een verkeersveiligheidsaudit uitvoeren, erkenning van instellingen voor afgifte van vakbekwaamheidscertificaten aan die personen, en erkenning van certificaten die zijn afgegeven voor 19 december 2010 of in andere landen.

Artikel 11d

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De wegbeheerder beoordeelt ten minste om de drie jaar de classificatie van weggedeelten met een hoog aantal ongevallen en van de verkeersveiligheid van het wegennet in het kader van de beoordelingen van de exploitatie van het wegennet.

 • 2 Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld, waartoe in elk geval kunnen behoren:

  • a. criteria waarvan wordt gestreefd die te beoordelen;

  • b. de wijze van inspecteren van die weggedeelten, en

  • c. wijze van afweging ten aanzien van verbetermaatregelen.

Artikel 11e

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De wegbeheerder voert op bij ministeriële regeling aangegeven wijze verkeersveiligheidsinspecties uit van in gebruik zijnde wegen teneinde de veiligheidskenmerken van de wegen te identificeren en ongevallen te voorkomen.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

[Red: Wijzigt de Waterstaatswet 1900.]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

[Red: Wijzigt de Rivierenwet.]

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De Wet van 28 februari 1891, tot vaststelling van bepalingen betreffende 's Rijks Waterstaatswerken (Stb. 69), wordt ingetrokken.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De Verkeerswet tegen lintbebouwing wordt ingetrokken.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze wet wordt aangehaald als: Wet beheer rijkswaterstaatswerken.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 14 november 1996

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven drieëntwintigste december 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven