Regeling personele ratio's assistentopleidingen beroepsopleidende leerweg

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 15-06-2024.
Geldend van 30-11-1996 t/m 30-12-2004

Regeling personele ratio's assistentopleidingen beroepsopleidende leerweg

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op de artikelen 12.3.8, tweede lid, 12.3.21, tweede lid, en 12.3.48, tweede lid, juncto artikel 12.3.37, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

de Wet educatie en beroepsonderwijs;

b. assistentopleiding:

de assistentopleiding in de beroepsopleidende leerweg, bedoeld in artikel 7.2.2 van de wet;

c. formatiebesluit:

het Formatiebesluit dagscholen mbo zoals luidend op 31 december 1995;

d. instelling:

een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1 of artikel 12.3.8 van de wet, met uitzondering van een agrarisch opleidingscentrum;

e. ratio:

de personele ratio, bedoeld in de artikelen 2 en 8 van het formatiebesluit.

Artikel 2. Overeenkomstige toepassing Formatiebesluit dagscholen mbo

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Ten aanzien van de assistentopleiding is, onverminderd de Regeling teldatum mbo, het formatiebesluit van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor de assistentopleidingen de ratio's leraar/leerling: 1/19,17 en algemeen ondersteunend en beheerspersoneel/leerling: 1/66,76 zijn, de cursusduur maximaal 1 jaar bedraagt en er geen rendementscorrectie als bedoeld in artikel 4 van het formatiebesluit wordt berekend.

Artikel 3. Wijziging Regeling assistentopleiding 1996-1997

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Wijzigt Regeling assistentopleiding 1996-1997

Artikel 4. Publicatie

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 6. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling personele ratio's assistentopleidingen beroepsopleidende leerweg.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven