Regeling belastingcapaciteit

[Regeling vervallen per 07-04-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2011.]
Geraadpleegd op 24-06-2024.
Geldend van 14-04-2006 t/m 31-12-2010

Regeling belastingcapaciteit

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. A.G.M. van de Vondervoort, en de Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 14 van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet en artikel 2 van het Besluit Financiële verhouding Rijk-gemeenten;

Besluiten:

§ 1. Toepassing van begrippen

[Regeling vervallen per 07-04-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2011]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 07-04-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2011]

  • 1 Woningen zijn onroerende zaken welke in hoofdzaak tot woning dienen.

  • 2 Niet-woningen zijn alle overige onroerende zaken.

§ 2. Verstrekking van gegevens

[Regeling vervallen per 07-04-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2011]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 07-04-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2011]

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt omtrent de in artikel 22 van de Wet waardering onroerende zaken bedoelde waarden jaarlijks aan het Centraal Bureau voor de Statistiek de gegevens, bedoeld in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 07-04-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2011]

  • 1 Het college van burgemeester en wethouders doet vóór 1 maart van elk jaar een voorlopige opgave aan het Centraal Bureau voor de Statistiek van de gegevens, bedoeld in artikel 2, zoals die gelden op 1 januari van dat jaar.

  • 2 Het college van burgemeester en wethouders doet vóór 1 april van het jaar, twee jaar volgend op het jaar waarin voorlopige opgave is gedaan, een definitieve opgave aan het Centraal bureau voor de statistiek van de gegevens, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 07-04-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2011]

Het college van burgemeester en wethouders maakt voor de gegevensverstrekking gebruik van het in bijlage 2 bij deze regeling opgenomen standaarduitwisselingsformaat.

§ 3. Overige bepalingen

[Regeling vervallen per 07-04-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2011]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 07-04-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 07-04-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling belastingcapaciteit.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

A.G.M. van de Vondervoort

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A.F.G. Vermeend

Bijlage 1. behorende bij artikel 2

[Regeling vervallen per 07-04-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2011]

Lijst met aan het CBS te verstrekken gegevens

I. Algemene Gegevens 1

-

(8.1)

Gemeentecode

-

(8.2)

Naam contactpersoon

-

(8.3)

Telefoonnummer contactpersoon

-

(8.4)

Aanmaakdatum

-

(8.5)

Belastingjaar

-

(8.6)

Status gegevens

-

(8.7)

Volgnummer diskette

-

(9.1)

Recordidentificatiecode

 

II Gegevens per onroerende zaak2

 

1. De aanduiding van de onroerende zaak:

-

(1.1)

WOZ-objectnummer

-

(1.2)

Huisnummer

-

(1.3)

Huisletter

-

(1.4)

Huisnummertoevoeging

-

(1.5)

Aanduiding bij huisnummer

-

(1.6)

Postcode

 

2. De belastingcapaciteit per onroerende zaak:

-

(2.1)

Vastgestelde WOZ-waarde

-

(2.2)

OZB-vrijstelling

-

(2.4)

OZB-waarde

-

(2.4)

Gebruikscode

 

III Gegevens over het totaal van onroerende zaken van een wetsfictiegemeente (art. 41 Wet WOZ)

 

-

De gehanteerde waardepeildatum

-

Aantal onroerende zaken met peildatum 1995

-

Totale waarde van de onroerende zaken met peildatum 1995

Bijlage 2. behorende bij artikel 3, lid 1

[Regeling vervallen per 07-04-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2011]

Standaard uitwisselingsformaat belastingscapaciteit (STUF-CAP)

A Definitie Gegevens

 

WOZ-objectnummer

 

Gegevensnummer: 1.1

Gegevensnaam:

WOZ-objectnummer

Definitie:

uniek identificerend administratienummer van een WOZ-object zoals toegekend door

de gemeente waarin het WOZ-object is gelegen

Type:

numeriek

Lengte: 12

Domein:

de eerste vier cijfers: een code die voorkomt in de tabel Gemeenten (tabel 33) van

de Gemeentelijke Basisadminstratie (GBA); de laatste acht cijfers: 00000000 - 99999999

Stuf-WOZnummer: 01.01

 

Huisnummer

 

Gegevensnummer: 1.2

Gegevensnaam:

huisnummer

Definitie:

het numerieke huisnummer door de gemeente aan het object toegekend

Type:

numeriek

Lengte:

5

Domein:

00000-99999

Stuf-WOZnummer:

11.20

 

Huisletter

 

Gegevensnummer:

1.3

Gegevensnaam:

huisletter

Definitie:

de letter achter het huisnummer

Type:

alfanumeriek

Lengte:

1

Domein:

a - z, A-Z

Stuf-WOZnummer:

11.30

 

Huisnummertoevoeging

 

Gegevensnummer:

1.4

Gegevensnaam:

huisnummertoevoeging

Definitie:

de letters en andere tekens die nodig zijn om gegeven huisnummer en huisletter

de brievenbus te vinden

Type:

alfanumeriek

Lengte:

4

Domein:

n.v.t.

Stuf-WOZnummer:

11.40

 

Aanduiding bij huisnummer

 

Gegevensnummer:

1.5

Gegevensnaam:

aanduiding bij huisnummer

Definitie:

aanduiding voor adressen die niet zijn voorzien van een gebruikelijke straat- en

huisnummeraanduiding

Type:

alfanumeriek

Lengte:

2

Domein:

"leeg"

by of BY (bij)

to of TO (tegenover)

Stuf-WOZnummer:

11.50

 

Postcode

 

Gegevensnummer:

1.6

Gegevensnaam:

postcode

Definitie:

de door de PTT vastgestelde postale codering

Type:

alfanumeriek

Lengte:

6

Domein:

0000AA-9999ZZ

Stuf-WOZnummer:

11.60

 

Vastgestelde WOZ-waarde

 

Gegevensnummer:

2.1

Gegevensnaam:

vastgestelde WOZ-waarde

Definitie:

waarde van het object zoals die in kader van de WOZ is vastgesteld in

hele euro

Type:

numeriek

Lengte:

11

Domein:

00000000000 - 99999999999

Stuf-WOZnummer:

15.10

 

OZB-vrijstelling

 

Gegevensnummer:

2.2

Gegevensnaam:

OZB-vrijstelling

Definitie:

aanduiding of en op welke grond bij het bepalen van de heffingsmaatstaf voor de

OZB is afgeweken van de waarde die is vastgesteld in het kader van de wet-WOZ

Type:

numeriek

Lengte:

1

Domein:

0 (= OZB-waarde gelijk aan WOZ-waarde

 

1 (= OZB-waarde ongelijk aan WOZ-waarde in verband met een facultatieve

vrijstelling)

 

2 (= OZB-waarde ongelijk aan WOZ-waarde in verband met een verplichte

vrijstelling op grond van artikel 220d, 243 of 305a van de Gemeentewet)

Stuf-WOZnummer:

n.v.t.

 

OZB-waarde

 

Gegevensnummer:

2.3

Gegevensnaam:

OZB-waarde

Definitie:

waarde van het object zoals die in de OZB-heffing is betrokken in hele euro

Type:

numeriek

Lengte:

11

Domein:

00000000000 - 99999999999

Stuf-WOZnummer:

n.v.t.

 

Gebruikscode

 

Gegevensnummer:

2.4

Gegevensnaam:

gebruikscode

Definitie:

aanduiding van het feitelijk gebruik van het object

Type:

numeriek

Lengte:

2

Domein:

10 (= woning dienend tot hoofdverblijf)

11 (= woning met praktijkruimte)

12 (= recreatiewoning)

20 (= boerderij)

21 (= niet-woning deels in gebruik als woning)

30 (= niet-woning)

40 (= terrein)

Stuf-WOZnummer:

12.20

 

Gemeentecode

 

Gegevensnummer:

8.1

Gegevensnaam:

gemeentecode

Definitie:

numerieke aanduiding voor de offiële door de gemeente vastgestelde

gemeentenaam

Type:

numeriek

Lengte:

4

Domein:

codes die voorkomen in de Tabel Gemeenten (tabel 33) van de Gemeentelijke

Basisadminstratie Persoonsgegevens (GBA)

Stuf-WOZnummer:

09.10

 

Naam contactpersoon

 

Gegevensnummer:

8.2

Gegevensnaam:

naam contactpersoon

Definitie:

naam plus voorletters van de aanspreekbare persoon voor gegevenslevering

Type:

alfnumeriek

Lengte:

40

Domein:

n.v.t.

Stuf-WOZnummer:

91.10

 

Telefoonnummer contactpersoon

 

Gegevensnummer:

8.3

Gegevensnaam:

telefoonnummer contactpersoon

Definitie:

telefoonnummer waaronder de aanspreekbare persoon in de regel bereikbaar is,

zo mogelijk doorkiesnummer

Type:

alfanumeriek

Lengte:

20

Domein:

n.v.t.

Stuf-WOZnummer:

91.20

 

Aanmaakdatum

 

Gegevensnummer:

8.4

Gegevensnaam:

aanmaakdatum

Definitie:

het tijdstip waarop de bestanden voor gegevenslevering zijn vervaardigd

Type:

datum

Lengte:

8

Domein:

jjjjmmdd

Stuf-WOZnummer:

92.10

 

Belastingjaar

 

Gegevensnummer:

8.5

Gegevensnaam:

belastingjaar

Definitie:

jaar waarop de gegevens betrekking hebben

Type:

datum

Lengte:

4

Domein:

jjjj

Stuf-WOZnummer:

n.v.t.

 

Status gegevens

 

Gegevensnummer:

8.6

Gegevensnaam:

status gegevens

Definitie:

aanduiding voor het voorlopige dan wel definitieve karakter van de

gegevenslevering

Type:

alfanumeriek

Lengte:

1

Domein:

V (= voorlopig)

D (= definitief)

Stuf-WOZnummer:

n.v.t.

 

Volgnummer diskette

 

Gegevensnummer:

8.7

Gegevensnaam:

volgnummer diskette

Definitie:

het volgnummer van de diskette in de aanlevering voor het betreffende

belastingjaar

Type:

numeriek

Lengte:

2

Domein:

01 - 99

Stuf-WOZnummer:

n.v.t.

 

Record-identificatiecode

 

Gegevensnummer:

9.1

Gegevensnaam:

record-identificatiecode

Definitie:

nummer dat de aard van het record in het bestand aanduidt

Type:

numeriek

Lengte:

1

Domein:

0 (= voorlooprecord)

1 (= gegevensrecord)

2 (= sluitrecord)

Stuf-WOZnummer:

n.v.t.

B Leveringsformaat voor het leveringsbestand

Voorlooprecord

positie

lengte

type

nummer

naam

 

1 - 1

1

N

9.1

Record-identificatierecord

2 - 5

4

N

8.1

Gemeentecode

6 - 45

40

A

8.2

Naam contactpersoon

46 - 65

20

A

8.3

Telefoonnummer contactpersoon

66 - 73

8

D

8.4

Aanmaakdatum

74 - 77

4

N

8.5

Belastingjaar

78 - 78

1

A

8.6

Status gegevens

79 - 80

2

N

8.7

Volgnummer diskette

Gegevensrecord

positie

lengte

type

nummer

naam

Code Stuf-WOZ

   

1 - 1

1

N

9.1

Record-identificatierecord

93.10

2 -13

12

N

1.1

WOZ-objectnummer

01.01

14 - 18

5

N

1.2

Huisnummer

11.20

19 -19

1

A

1.3

Huisletter

11.30

20 - 23

4

A

1.4

Huisnummertoevoeging

11.40

24 - 25

2

A

1.5

Aanduiding bij huisnummer

11.50

26 -31

6

A

1.6

Postcode

11.60

32 - 42

11

N

2.1

Vastgestelde WOZ-waarde

15.10

43 - 43

1

N

2.2

OZB-vrijstelling

-

44 - 54

11

N

2.3

OZB-waarde

-

55 - 56

2

N

2.4

Gebruikscode

12.20

57 -64

8

D

2.5

Waardepeildatum

15.20

65 - 67

3

A

2.6

Aanduiding valutasoort

15.40

68 - 69

2

N

2.7

Code blokkeren

15.50

70 -80

11

A

-

Filler

-

Sluitrecord

positie

lengte

type

nummer

naam

 

1 - 1

1

N

9.1

Record-identificatiecode

2 - 10

9

N

-

Totaal aantal gegevensrecords

11 - 25

15

N

-

Totaaltelling 2.1 (WOZ-waarde)

26 - 40

15

N

-

Totaaltelling 2.3 (OZB-waarde

41 - 80

40

A

-

Filler

C Geleideformulier

 

OPGAVE BELASTINGCAPACITEIT

Tezamen met leveringsbestand op diskette(s) zenden aan:

CBS, sector HFO, kamer 666

Antwoordnummer 10700

2270 WE Voorburg

Inzender

...................................

Gemeente:

...................................

Adres:

Postcode/plaats:

...... .... .......................

Naam contactpersoon:

...................................

Telefoon contactpersoon:

(o...) ...........................

Fax contactpersoon: (0...) ..................

Verzenddatum:

... / ... / .......................

 

Leveringsbestand (levering conform Stuf-CAP)

Aanmaakdatum:

...................................

 

Aantal diskettes:

...

 

Totaal aantal gegevensrecords (= aantal onroerende zaken):

Toepassing "tegenbewijsregeling" (alleen wetsfictiegemeenten) 3

Waardepeildatum:

1992 / 1993 / 1994

 

Aantal objecten met peildatum 1995: ......................

Tegenbewijsregeling vooral toegepast bij: .............................

Ondertekening door of namens gemeentebestuur

Naam en functie

............................

................................

Handtekening

............................

................................

  1. de tussen haakjes aangeduide code bij de gegevens verwijst naar het nummer dat het desbetreffende gegeven heeft gekregen in het Standaard uitwisselingsformulier, opgenomen als bijlage 2 bij deze regeling. ^ [1]
  2. de tussen haakjes aangeduide code bij de gegevens verwijst naar het nummer dat het desbetreffende gegeven heeft gekregen in het Standaard uitwisselingsformulier, opgenomen als bijlage 2 bij deze regeling. ^ [2]
  3. Dit deel van het formulier hoeft alleen te worden ingevulf door gemeenten met een waardepeildatum vóór 1995 (wetsfictiegemeenten). Op grond van artikel 41, zesde lid, van de Wet WOZ moet een wetsfictie-gemeente voor een individuele onroerende zaak de waardepeildatum 1 januari 1995 hanteren indien deze lager is dan de waarde naar de oorspronkelijke waardepeildatum (tegenbewijsregeling). Opgegeven moet worden voor hoeveel objecten in dit leveringsbestand de waarde is vastgelegd naar de waardepeildatum1 januari 1995 en wat gesommeerd de volgens de geldende WOZ-beschikking vastgestelde waarde van deze objecten is (naar de datumpeildatum 1 januari 1995). Tevens wordt gevraagd aan te geven voor welke categorieën onroerende zaken de "tegenbewijsregeling" vooral is toegepast. De categorieën kunnen algemeen omschreven worden, bijvoorbeeld: tuinbouwkassen, kantoren of industriële installaties. ^ [3]
Naar boven