Regeling hulpofficieren van justitie 1996

[Regeling vervallen per 07-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2003.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 28-06-2000 t/m 01-09-2003

Beschikking van de Minister van Justitie van 13 november 1996, nr. 589886/596/NE, Directie Politie, houdende regeling van hulpofficieren van justitie

De Minister van Justitie, Handelend, voor zover de Koninklijke marechaussee betreft in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Gelet op artikel 154 van het Wetboek van Strafvordering;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 07-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2003]

De ambtenaar van politie is hulpofficier van Justitie indien hij:

 • a. benoemd is in schaal 9 of hoger,

 • b. in het bezit is van een geldig certificaat ”hulpofficier van justitie” en

 • c. beschikt over ten minste drie jaar aaneengesloten ervaring in een executieve functie binnen de politie-organisatie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 07-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2003]

 • 1 Het certificaat ”hulpofficier van justitie” wordt door of vanwege het Landelijke selectie- en opleidingscentrum politie afgegeven.

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van afgifte van dat certificaat.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 07-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2003]

 • 1 Het College van procureurs-generaal kan ten aanzien van de ambtenaar van politie die de opleiding aan de Nederlandse Politie-academie heeft voltooid ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 1, onder c.

 • 2 Het College van procureurs-generaal kan in geval van dringende noodzaak de ambtenaar van politie die benoemd is in schaal 8 aanwijzen als hulpofficier van justitie.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 07-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2003]

 • 1 De militair van de Koninklijke marechaussee in de uitvoering van de politietaken, bedoeld in artikel 6, van de Politiewet 1993, is hulpofficier van justitie indien hij officier van de Koninklijke marechaussee is danwel de functie heeft van:

  • a. brigadecommandant of afdelingscommandant;

  • b. adjudant-onderofficier of opperwachtmeester, ingedeeld bij de centrale recherche Koninklijke marechaussee, de recherchegroepen op de justitiële dienst van het district Koninklijke marechaussee.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde militair van de Koninklijke marechaussee is hulpofficier van justitie, indien hij een van de navolgende functies bekleedt en voor zolang hij als zodanig optreedt:

  • a. adjudant-onderofficier of opperwachtmeester, die is aangewezen als vervanger van de brigadecommandant of afdelingscommandant;

  • b. adjudant-onderofficier of opperwachtmeester, aangewezen als commandant dienstploeg;

  • c. adjudant-onderofficier of opperwachtmeester, aangewezen en belast met de inbewaringstelling van vreemdelingen in de Huizen van Bewaring.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 07-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2003]

 • 1 Tot 1 april 1998 is het bezit van een geldig certificaat hulpofficier van justitie niet vereist om te kunnen optreden als hulpofficier van justitie.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in artikel 2 is de geldigheidsduur van de certificaten behaald vóór 1 april 1998 als volgt:

  • a. een certificaat behaald voor 1 juli 1996 is geldig tot 1 juli 2000;

  • b. een certificaat behaald in de periode vanaf 1 juli 1996 tot 1 juli 1997 is geldig tot 1 oktober 2000 en

  • c. een certificaat behaald in de periode vanaf 1 juli 1997 tot 1 april 1998 is geldig tot 1 januari 2001.

Artikel 5a

[Regeling vervallen per 07-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2003]

 • 1 De korpschef levert aan Korpsbeheerder en Hoofdofficier van justitie een lijst waarop staat vermeld welke ambtenaren van politie tot 31 maart 1998 feitelijk als hulpofficier van justitie zijn ingezet en die voldoen aan het bepaalde in artikel 1, alsook welke ambtenaren niet voldoen aan het gestelde in artikel 1 onder b. Bovendien geeft hij gemotiveerd aan hoeveel hulpofficieren van justitie hij nodig heeft voor het voeren van een goede en verantwoorde bedrijfsvoering.

 • 2 De Hoofdofficier van justitie van het arrondissement waarin de politieregio is gelegen kan een of meer met name genoemde ambtenaren van politie, die in dienst zijn bij die regio, die tot en met 31 maart 1998 feitelijk als hulpofficier van justitie zijn ingezet en die voldoen aan het bepaalde in artikel 1 onder a en c, schriftelijk ontheffing verlenen voor de periode tot 1 oktober 1998 van het bepaalde in artikel 1 onder b. Deze ontheffing wordt slechts verleend voorzover dit noodzakelijk is voor het voeren van een goede en verantwoorde bedrijfsvoering.

 • 3 De hulpofficier van justitie van wie de geldigheid van zijn certificaat als bedoeld in artikel 1 onder b komt te vervallen binnen de termijn van drie jaar voordat hij met functioneel leeftijdsontslag gaat, wordt voor bedoelde termijn ontheffing verleend van het gestelde in artikel 1 onder b. De hulpofficier van justitie die op het moment van in werking treding van dit artikel nog niet in het bezit is van een certificaat als bedoeld in artikel 1 onder b en die binnen een termijn van drie jaar met functioneel leeftijdsontslag gaat, wordt eveneens ontheffing verleend van het gestelde in artikel 1 onder b.

 • 4 De hulpofficier van Justitie die het voornemen heeft kenbaar gemaakt op een bepaalde datum gebruik te maken van de Toegepaste Ouderen Regeling en van wie de geldigheid van zijn certificaat als bedoeld in artikel 1, onder b, komt te vervallen binnen de termijn van drie jaar vóór die datum, wordt voor laatstbedoelde termijn ontheffing verleend van het gestelde in artikel 1 onder b; deze ontheffing geldt voor maximaal drie jaar.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 07-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2003]

De Aanwijzingsbeschikking hulpofficieren van justitie 1994 wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 07-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 april 1996.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 07-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling hulpofficieren van justitie 1996.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

Den Haag, 13 november 1996

De

minister

van Justitie,
Namens de

minister

,
De

secretaris-generaal

,

H.C.J.L. Borghouts

Naar boven