Regeling Rijkscommissie voor export

Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 06-03-2015 t/m heden

Instelling overlegorgaan voor export-, import-, en investeringsgaranties

De Minister van Financiën,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Besluit:

Artikel 1

Er is een Rijkscommissie voor export-, import-, en investeringsgaranties, te noemen: de Rijkscommissie.

Artikel 2

De Rijkscommissie heeft tot taak overleg te voeren over (inter)nationale ontwikkelingen en vraagstukken alsmede knelpunten en mogelijke oplossingen daarvoor, op het gebied van export-kredietverzekering en -financiering en investeringsverzekeringen als bedoeld in artikel 3, tweede lid van de kaderwet financiële verstrekkingen Financiën.

Artikel 3

 • 1 De Rijkscommissie brengt desgevraagd verslag uit over haar werkzaamheden aan de Minister van Financiën en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

 • 2 De Rijkscommissie kan besluiten om een jaarplan op te stellen voor het komende jaar.

Artikel 4

 • 1 De Rijkscommissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste zesentwintig andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden benoemd door de Minister van Financiën.

 • 3 Als lid kunnen worden benoemd:

  • a. deskundigen die een functie bekleden op het gebied van industrie, landbouw, handel, dienstverleningsbedrijven, bank- en verzekeringswezen;

  • b. vertegenwoordigers uit het georganiseerde bedrijfsleven;

  • c. vertegenwoordigers van toegelaten kredietverzekeringsmaatschappijen;

  • d. vertegenwoordigers van de Minister van Financiën en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

 • 4 Voor de in het derde lid genoemde leden kan de Minister van Financiën plaatsvervangende leden benoemen.

 • 5 De Rijkscommissie wordt ondersteund door een secretaris, die benoemd en ontslagen wordt door de Minister van Financiën. De secretaris is geen lid van de Rijkscommissie.

Artikel 5

 • 1 De Rijkscommissie kan besluiten een van haar leden aan te wijzen als plaatsvervanger van de voorzitter voor het geval de voorzitter tijdelijk niet in staat zal zijn om zijn taak te vervullen en onverwijld in het voorzitterschap moet worden voorzien.

 • 2 Indien de secretaris tijdelijk niet in staat is om zijn taak te vervullen en onverwijld in het secretariaat moet worden voorzien, zorgt de voorzitter dat de taak van de secretaris naar behoren wordt uitgevoerd.

 • 3 De leden en de plaatsvervangende leden worden benoemd voor een periode van vijf jaar, waarna herbenoeming mogelijk is.

 • 4 Het lidmaatschap vervalt indien een lid de functie, waaraan de deskundigheid wordt ontleend, niet meer bekleedt.

Artikel 6

 • 1 Vergaderingen van de Rijkscommissie worden gevoerd op plaats, dag en uur door de voorzitter te bepalen.

 • 2 Indien ten minste vijf leden van de Rijkscommissie, onder vermelding van hetgeen zij behandeld wensen te zien, verzoeken daartoe een vergadering uit te schrijven, vindt deze binnen vier weken plaats.

Artikel 7

 • 1 De Rijkscommissie kan voor studie van bepaalde onderwerpen subcommissies instellen.

 • 2 In de subcommissies kunnen leden van de Rijkscommissie of hun vertegenwoordigers, alsmede externe deskundigen plaatsnemen.

 • 3 De externe deskundigen worden op voorstel van de ingevolge het tweede lid plaatsnemende leden van de Rijks-commissie of hun vertegenwoordigers, door de Rijkscommissie in de desbetreffende subcommissie benoemd.

 • 4 De rapportage van de werkzaam-heden van de subcommissies geschiedt aan de Rijkscommissie.

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Rijkscommissie voor export.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Financiën,

G. Zalm

Naar boven