Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1997

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 15-11-1996 t/m 27-08-2004

Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en a.w.b.z. 1997

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en op artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering;

Gezien het rapport van de Ziekenfondsraad van 27 juni 1996 (BU/28612/96), behoudens het hierna vermelde over de maatregelen rond de modernisering van de thuiszorg, waarover de Ziekenfondsraad door het tijdstip van de besluitvorming niet heeft kunnen rapporteren;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Voor het jaar 1997 zijn voor de beheerskosten Ziekenfondswet en AWBZ van de ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars, de uitvoerende organen, verbindingskantoren, regionale contactkantoren, en het Centraal Administratiekantoor tezamen ten laste van de Algemene Kas, bedoeld in artikel 71 van de ZFW, en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, bedoeld in artikel 38 van de Wet financiering volksverzekeringen, besteedbare middelen besteedbaar ter grootte van f 982.700.000.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: ’Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1997’.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Naar boven