Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1996

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 15-11-1996 t/m 27-08-2004

Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en a.w.b.z. 1996

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en op artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering;

Gezien het rapport van de Ziekenfondsraad van 27 juni 1996 (BU/28612/96);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Voor het jaar 1996 zijn voor de beheerskosten Ziekenfondswet en AWBZ van de ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars, de uitvoerende organen, verbindingskantoren, regionale contactkantoren, en het Centraal Administratiekantoor tezamen ten laste van de Algemene Kas, bedoeld in artikel 71 van de ZFW, en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, bedoeld in artikel 38 van de Wet financiering volksverzekeringen, besteedbare middelen besteedbaar ter grootte van f 977.200.000.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1996 wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1996.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Naar boven