Rode lijst reptielen en amfibieën

[Regeling vervallen per 13-11-2004.]
Geraadpleegd op 18-06-2024.
Geldend van 14-11-1996 t/m 12-11-2004

Rode lijst reptielen en amfibieën

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 1 en 3 van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa van 19 september 1979;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-11-2004]

Als nationale lijst van met uitsterven bedreigde en kwetsbare soorten als bedoeld in de artikelen 1 en 3 van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa van 19 september 1979, waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed voor de instandhouding, wordt, voor zover het soorten reptielen en amfibieën betreft, vastgesteld de volgende lijst van soorten:

Reptielen

hazelworm

Anguis fragilis

zandhagedis

Lacerta agilis

ringslang

Natrix natrix

adder

Vipera berus

gladde slang

Coronella austriaca

muurhagedis

Podarcis muralis

Amfibieën

poelkikker

Rana lessonae

vinpootsalamander

Triturus helveticus

heikikker

Rana arvalis

kamsalamander

Triturus cristatus

vroedmeesterpad

Alytes obstetricans

knoflookpad

Pelobates fuscus

vuursalamander

Salamandra salamandra

boomkikker

Hyla arborea

geelbuikvuurpad

Bombina variegata

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-11-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 13-11-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Rode lijst reptielen en amfibieën.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 november 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven