Rode lijst paddestoelen

[Regeling vervallen per 13-11-2004.]
Geraadpleegd op 23-09-2023.
Geldend van 14-11-1996 t/m 12-11-2004

Rode lijst paddestoelen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 1 en 3 van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa van 19 september 1979;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-11-2004]

Als nationale lijst van met uitsterven bedreigde en kwetsbare soorten als bedoeld in de artikelen 1 en 3 van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa van 19 september 1979, waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed voor de instandhouding, wordt, voor zover het soorten paddestoelen betreft, de lijst van soorten vastgesteld opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-11-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 13-11-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Rode lijst paddestoelen.

Dit besluit zal, met uitzondering van de bijlage, met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage zal ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te Den Haag.

’s-Gravenhage, 5 november 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Naar boven