Wijzigingsbesluit van enkele op de Werkloosheidswet gebaseerde besluiten

Geraadpleegd op 19-07-2024.
Geldend van 01-01-1997 t/m heden

Besluit van 30 oktober 1996 tot wijziging van enkele op de Werkloosheidswet gebaseerde besluiten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 augustus 1996, Directie Sociale Verzekeringen, Afdeling Werknemersverzekeringen, nr. SV/WV/96/1531;

Gelet op de artikelen 16, vijfde lid, 17a, derde lid, en 17b, zevende lid, van de Werkloosheidswet;

De Raad van State gehoord (advies van 27 september 1996, nr. W12.96.0414);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 oktober 1996, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/96/3959;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

A

[Red: Wijzigt het Besluit nadere regeling verlies van arbeidsuren.]

B

[Red: Wijzigt het Besluit nadere regeling verlies van arbeidsuren.]

C

[Red: Wijzigt het Besluit nadere regeling verlies van arbeidsuren.]

D

Na inwerkingtreding van dit besluit berust het Besluit nadere regeling verlies van arbeidsuren op artikel 16, vijfde lid, van de Werkloosheidswet.

ARTIKEL III

A

[Red: Wijzigt het Besluit gelijkstelling loondagen Werkloosheidswet.]

B

[Red: Wijzigt het Besluit gelijkstelling loondagen Werkloosheidswet.]

C

[Red: Wijzigt het Besluit gelijkstelling loondagen Werkloosheidswet.]

D

Na inwerkingtreding van dit besluit berust het Besluit gelijkstelling loondagen Werkloosheidswet op artikel 17b, zevende lid, van de Werkloosheidswet.

ARTIKEL IV

Artikel 4 van het Besluit nadere regeling verlies van arbeidsuren, zoals dat luidde op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing ten aanzien van de persoon wiens laatste arbeidsurenverlies, bedoeld in het tweede lid van dat artikel, plaatsvindt voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

ARTIKEL V

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de bijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 oktober 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F. H. G. de Grave

Uitgegeven de twaalfde november 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven