Wijzigingsbesluit Mijnreglement 1964 en het Mijnreglement continentaal plat

[Regeling vervallen per 01-01-2003.]
Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 01-04-1997 t/m 31-12-2002

Besluit van 26 oktober 1996 tot wijziging van het Mijnreglement 1964 en het Mijnreglement continentaal plat (omnibus)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 14 augustus 1996, nr. 96046226 WJA/W, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 9, eerste en derde lid, van de Mijnwet 1903 en op artikel 26, eerste lid, onder b, van de Mijnwet continentaal plat;

De Raad van State gehoord (advies van 8 oktober 1996, nr. W10.96.0366);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 23 oktober 1996, nr. 96065789 WJA/W;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL II

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

[Red: Wijzigt het Mijnreglement continentaal plat.]

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

Het verbod, bedoeld in artikel 49a, eerste lid, van het Mijnreglement continentaal plat, geldt met betrekking tot sanitair afval niet voor de in artikel 49a, tweede lid, onderdeel b, onder 3°, van het Mijnreglement continentaal plat bedoelde mijnbouwinstallaties tot de eerste dag van de twaalfde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

ARTIKEL IV

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Het Oude Loo, 26 oktober 1996

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

G. J. Wijers

Uitgegeven vijfentwintigste februari 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven