Regeling aanwijzing nationaal park De Hamert

[Regeling vervallen per 01-09-2007.]
Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 30-10-1996 t/m 31-08-2007

Regeling aanwijzing nationaal park De Hamert

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gezien de adviezen van de Voorlopige Commissie Nationale Parken van 4 juni 1992 en van 24 juni 1996;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. overlegorgaan:

overlegorgaan als bedoeld in artikel 3;

c. nationaal park:

gebied zoals omschreven in het Structuurschema Groene Ruimte (Kamerstukken II, 1992/93, 22 880, nr. 5, blz. 99).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Als nationaal park wordt aangewezen het gebied De Hamert, zoals aangegeven op de kaart die als bijlage behoort bij deze regeling.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Er is een overlegorgaan nationaal park De Hamert.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Het overlegorgaan heeft tot taak zorg te dragen voor de inrichting en het beheer van het nationaal park De Hamert. Daartoe behoort onder meer:

 • a. het actualiseren van het beheers- en inrichtingsplan;

 • b. het streven naar onderlinge afstemming van alle voor de inrichting en het beheer van belang zijnde plannen en activiteiten;

 • c. het doen van voorstellen aan de minister voor de besteding van de voor het nationaal park De Hamert beschikbare middelen in het kader van een jaarlijks voortschrijdend meerjarenprogramma met bijbehorende begroting;

 • d. besteding van gelden op basis van het door de minister goed te keuren meerjarenprogramma, het opstellen van projectplannen, controle op de besteding van gelden en coördinatie van de uitvoering van projecten binnen het kader van het beheers- en inrichtingsplan;

 • e. het opstellen van een meerjarenprogramma voorlichting en educatie, ter bevordering en coördinatie van voorlichting en educatie met betrekking tot het nationaal park De Hamert.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Het overlegorgaan voert zijn taak uit overeenkomstig het beheers- en inrichtingsplan voor het nationaal park De Hamert van april 1991 en met inachtneming van hetgeen te dien aanzien door de minister bij brief van 15 augustus 1996, kenmerk DN.964160, is gesteld.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

In het overlegorgaan hebben zitting:

 • a. één door de minister te benoemen lid, tevens voorzitter;

 • b. vijf door de minister te benoemen leden, als vertegenwoordiger en op voordracht van onderscheidenlijk:

  • 1. de provincie Limburg;

  • 2. de gemeente Bergen;

  • 3. het gewest Noord-Limburg;

  • 4. het waterschap Peel en Maasvallei;

  • 5. de Stichting het Limburgs Landschap;

 • c. één door de minister te benoemen lid als vertegenwoordiger van de kleine particuliere eigenaren;

 • d. een rijksambtenaar, werkzaam bij de directie Zuid van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

 • 1 Het overlegorgaan regelt de openbaarheid en de plaats van zijn vergadering, alsmede de overige aspecten van zijn inrichting en werkwijze.

 • 2 Het overlegorgaan brengt jaarlijks van zijn werkzaamheden verslag uit aan de minister.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Het secretariaat van het overlegorgaan berust bij een door de provincie Limburg te benoemen ambtenaar van die provincie.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Indien bij het overlegorgaan belangrijke verschillen van inzicht blijken te bestaan, doet de voorzitter van het overlegorgaan daarvan mededeling aan de minister, die daarop de naar zijn oordeel nodige stappen onderneemt.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

De Regeling aanwijzing nationaal park in oprichting De Hamert wordt ingetrokken.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 30 oktober 1996.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing nationaal park De Hamert.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd in de centrale bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 73 te ‘s-Gravenhage.

’s-Gravenhage, 25 oktober 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven