Besluit Raad voor gezondheidsonderzoek

[Regeling vervallen per 20-11-2002.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-09-2002 t/m 19-11-2002

Besluit van 24 oktober 1996, houdende instelling van een Raad voor gezondheidsonderzoek (Besluit Raad voor gezondheidsonderzoek)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 maart 1996, DWJZ-U-96774, gedaan mede namens Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 2 van de Raamwet sectorraden onderzoek en ontwikkeling ;

De Raad van State gehoord (advies van 23 juli 1996, no. W13.96.015-1);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 oktober 1996, uitgebracht mede namens Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Onze Minister van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemene bepaling

[Regeling vervallen per 20-11-2002]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 20-11-2002]

 • 1 Als Onze Minister wordt aangewezen: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 2 Als Onze Ministers wie het mede aangaat, worden aangewezen: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Onze Minister van Economische Zaken.

§ 2. Instelling en aandachtsgebied

[Regeling vervallen per 20-11-2002]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 20-11-2002]

Er is een sectorraad genaamd Raad voor gezondheidsonderzoek, hierna aan te duiden als de raad.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 20-11-2002]

Het aandachtsgebied van de raad betreft de volgende terreinen:

 • a. Het medisch-wetenschappelijk onderzoek omvattende het wetenschappelijk onderzoek naar vóórkomen, ontstaan, herkennen en preventie van ziekten, behandeling van zieken of verlichting van ziektelast alsmede de hiermee verband houdende ontwikkelingen op het gebied van de technologie;

 • b. Het gezondheidszorgonderzoek omvattende het wetenschappelijk onderzoek naar alle aspecten van het systeem van de gezondheidszorg: de structuur, de organisatie, het functioneren en de effecten van de gezondheidszorg in wisselwerking met de vraag naar en het gebruik van die zorg, alsmede de hiermee verband houdende ontwikkelingen op het gebied van de technologie.

§ 3. Samenstelling, benoeming en zittingsduur

[Regeling vervallen per 20-11-2002]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 20-11-2002]

 • 1 De raad bestaat uit een voorzitter en 14 andere leden. De raad kan uit de leden een ondervoorzitter aanwijzen.

 • 2 Van de in het eerste lid bedoelde leden zijn:

  • a. tenminste zes leden in het bijzonder bekend met de gezichtspunten in kringen van organisaties en instellingen, waaronder het bedrijfsleven, die onderzoek en ontwikkeling op het aandachtsgebied financieren, of anderszins belanghebbend zijn bij de resultaten daarvan,

  • b. tenminste zes leden in het bijzonder bekend met de gezichtspunten in kringen van organisaties en instellingen die onderzoek en ontwikkeling op het aandachtsgebied uitvoeren.

 • 3 Naast de in het eerste lid bedoelde leden telt de raad namens Onze Minister en Onze andere aangewezen ministers, drie adviserende leden.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 20-11-2002]

 • 1 De benoeming van de in artikel 4, eerste lid, bedoelde leden geschiedt voor een periode van ten hoogste vier jaar. Zij zijn eenmaal aansluitend herbenoembaar voor een periode van ten hoogste twee jaar.

 • 3 Bij de samenstelling van de raad wordt gestreefd naar evenredige deelneming aan de raad van vrouwen en van personen behorende tot etnische of culturele minderheidsgroepen.

 • 4 Onze Minister en Onze andere aangewezen ministers wijzen ieder een adviserend lid aan.

§ 4. Inrichting en werkwijze

[Regeling vervallen per 20-11-2002]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 20-11-2002]

De raad regelt zijn eigen werkwijze.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 20-11-2002]

 • 1 De raad heeft een secretaris.

 • 2 Aan de secretaris kunnen andere medewerkers worden toegevoegd.

 • 3 De secretaris en de andere medewerkers zijn geen lid van de raad.

 • 4 Onze Minister benoemt, schorst en ontslaat, na overleg met de voorzitter, de secretaris en de andere medewerkers.

§ 5. Financiële en overige bepalingen

[Regeling vervallen per 20-11-2002]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 20-11-2002]

De raad zendt jaarlijks voor 1 april aan Onze Minister een ontwerp voor de begroting voor het daaropvolgende kalenderjaar van de aan de taakvervulling door de raad verbonden uitgaven.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 20-11-2002]

 • 1 Na overleg met Onze Minister en Onze andere aangewezen ministers, zendt de raad Onze Minister jaarlijks voor 1 september een ontwerp voor een werkprogramma voor het volgende kalenderjaar.

 • 2 Onze Minister stelt het werkprogramma vast en zendt dit jaarlijks op de derde dinsdag van september aan de beide kamers der Staten-Generaal.

 • 3 Onze Minister kan, na overleg met Onze andere aangewezen ministers, het werkprogramma wijzigen.

 • 4 De raad houdt bij het vervullen van zijn taak zoveel mogelijk rekening met het werkprogramma.

 • 5 Onverminderd de Comptabiliteitswet 2001 vervult de raad zijn taak met de middelen die ingevolge de desbetreffende begrotingswet ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 20-11-2002]

 • 1 De raad verstrekt desgevraagd aan Onze Minister de voor de uitoefening van diens taak benodigde inlichtingen.

 • 2 Onze Minister kan inzage verlangen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

§ 6. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 20-11-2002]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 20-11-2002]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en vervalt zes jaar na het tijdstip van inwerkingtreding, behoudens verlenging.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 20-11-2002]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Raad voor gezondheidsonderzoek.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 oktober 1996

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

De Minister van Economische Zaken,

G. J. Wijers

Uitgegeven negentiende november 1996

De Minister van Justitie a.i.,

H. F. Dijkstal

Naar boven