Besluit financieel verkeer strategische goederen 1996

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 10-06-2001 t/m 31-12-2011

Besluit van 24 oktober 1996, houdende regelen inzake het financieel verkeer strategische goederen (Besluit financieel verkeer strategische goederen 1996)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 26 april 1996, nr. WJB 96/468 M, in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Overwegende dat de regeling die in het Besluit financieel verkeer strategische goederen 1981 aangepast dient te worden aan verordening (EG) nr. 3381/94 van de Raad van de Europese Unie van 19 december 1994 tot instelling van een communautaire regeling voor exportcontrole op goederen voor tweeërlei gebruik en besluit 94/942/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 19 december 1994 betreffende het gemeenschappelijk optreden, zoals door de Raad vastgesteld op grond van artikel J.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, ten aanzien van de controle op uitvoer uit de Gemeenschap van goederen voor tweeërlei gebruik;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 15 juli 1996, nr. W06.96 00 197);

Gezien het nader rapport van Onze Ministers van Financiën en van Buitenlandse Zaken van 18 oktober 1996, nr. WJB 96/912 4,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

Het is aan ingezetenen verboden zonder een door Onze Minister verleende vergunning handelingen te verrichten ten behoeve van het financiële verkeer met betrekking tot de transito- en driehoekshandel van goederen waarvan de uitvoer zonder vergunning van de Minister van Economische Zaken verboden is op basis van artikel 2, eerste en tweede lid, van het In- en uitvoerbesluit strategische goederen, welke zich buiten de Gemeenschap bevinden, dan wel in de Gemeenschap anders dan in het vrije verkeer.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

  • 1 Artikel 1 is niet van toepassing op het financieel verkeer met betrekking tot strategische goederen waarvan de uitvoer zonder vergunning is verboden op basis van artikel 3, eerste lid, van verordening (EG) nr. 1334/2000 van de Raad van de Europese Unie van 22 juni 2000 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik (PbEG L 159).

  • 2 Artikel 1 is niet van toepassing op het financieel verkeer met betrekking tot de uitvoer van strategische goederen waarop artikel 6, eerste lid, onder a, van de in het eerste lid bedoelde verordening van toepassing is, behoudens voor zover met betrekking tot die goederen een internationaal importcertificaat als bedoeld in het Besluit afgifte verklaringen strategische goederen is afgegeven.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

Het Besluit financieel verkeer strategische goederen 1981 wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit financieel verkeer strategische goederen 1996.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 oktober 1996

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. van Mierlo

Uitgegeven de veertiende november 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina