Wijzigingsbesluit Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering en het Vergoedingenbesluit [...] ivm invoering van een algemeen systeem van eigen bijdragen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-1997 t/m 31-12-2005

Besluit van 24 oktober 1996 tot wijziging van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering en het Vergoedingenbesluit particulier verzekerden in verband met invoering van een algemeen systeem van eigen bijdragen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juli 1996, VPZ/VU-961474, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 8, tweede lid, en artikel 93 van de Ziekenfondswet en artikel 2, tweede lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen;

De Raad van State gehoord (advies van 2 oktober 1996, no. W13.96.0307);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 oktober 1996, VPZ/VU-962503, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering.]

ARTIKEL II

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Vergoedingenbesluit particulier verzekerden.]

ARTIKEL III

[Vervallen per 01-01-2006]

In afwijking van artikel 2c van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering ontvangt de verzekerde ingevolge de Ziekenfondswet de vergoeding indien hij in 1997, onderscheidenlijk in 1997 en 1998, de maximale bijdrage, bedoeld in artikel 2b, eerste lid, van dat besluit, heeft betaald.

ARTIKEL IV

[Vervallen per 01-01-2006]

Na inwerkingtreding van dit besluit berust het Uitvoeringsbesluit vergoedingen particulier verzekerden tevens op artikel 11, vijfde lid, van het Vergoedingenbesluit particulier verzekerden.

ARTIKEL V

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 oktober 1996

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de vijfde november 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina