Wijzigingsbesluit Besluit beheer sociale-huursector (vergroting maatschappelijk rendement van sociale-huursector, enz.)

[Regeling vervallen per 01-07-2015.]
Geraadpleegd op 17-04-2024.
Geldend van 01-01-1997 t/m 30-06-2015

Besluit van 22 oktober 1996, houdende wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (vergroting van het maatschappelijk rendement van de sociale-huursector, verbetering van de informatievoorziening over de sociale-huursector, verduidelijking en aanvulling van de regels over de werkzaamheden van toegelaten instellingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 juni 1996, nr. MJZ9603437, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 70 van de Woningwet;

De Raad van State gehoord (advies van 9 september 1996, nr. W08.96.0255);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 oktober 1996, nr. MJZ96058558, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Regeling vervallen per 01-07-2015]

[Red: Wijzigt het Besluit beheer sociale-huursector.]

ARTIKEL II

[Regeling vervallen per 01-07-2015]

[Red: Wijzigt het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting.]

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 01-07-2015]

De instellingen, toegelaten krachtens artikel 70 van de Woningwet, die op 1 januari 1997 bestaan brengen de wijze waarop zij zich voor die datum met andere rechtspersonen of vennootschappen hebben verbonden voor 1 januari 2005 in overeenstemming met artikel 11a, tweede lid, van het Besluit beheer sociale-huursector.

ARTIKEL IV

[Regeling vervallen per 01-07-2015]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 22 oktober 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

D. K. J. Tommel

Uitgegeven de eenendertigste oktober 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven