Instellingsregeling Vlaams-Nederlandse Expertgroep Geesteswetenschappen

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-01-1997 t/m 30-12-2004

Instellingsregeling Vlaams-Nederlandse Expertgroep Geesteswetenschappen

De minister vice-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van onderwijs en ambtenarenzaken en de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Overwegende dat:

 • in het kader van Gent-2 is afgesproken dat, met het oog op een doelmatige inrichting van het hoger onderwijsbestel, beide ministers veel waarde hechten aan een verdere afstemming van hun beleid;

 • het zowel in Nederland als in Vlaanderen dringend wenselijk wordt geacht om de structuur en de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de geesteswetenschappen te versterken;

 • in Nederland in het advies van de Commissie Toekomst Geesteswetenschappen, "Men weegt kaneel bij 't lood" van 6 februari 1995, een omvattende analyse is gegeven van de problematiek en heldere aanbevelingen zijn gedaan;

 • de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen in het hoger onderwijsplan van januari 1996 daarop zijn standpunt heeft geformuleerd en een beleidslijn heeft uitgezet;

 • de Vlaamse minister van onderwijs en ambtenarenzaken een bijzondere opdracht heeft verstrekt met het oog op de optimalisering van het universitair aanbod, waarbij is overwogen dat om op internationaal en Europees niveau competitief te blijven, de versnippering van het Vlaams universitair landschap op het vlak van opleidingen, moet worden tegengegaan via overleg en nauwe samenwerking; zwaartepuntvorming inzake onderwijs en onderzoek zal worden aangemoedigd en internationale samenwerking zal worden gestimuleerd;

 • goede afstemming van de beleidsontwikkelingen in Nederland en Vlaanderen de mogelijkheden vergroot om structuur en kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de geesteswetenschappen te versterken.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

Er is een Vlaams-Nederlandse Expertgroep Geesteswetenschappen.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

De taak van de expertgroep omvat:

 • het inventariseren van aard en omvang van de in Nederland en Vlaanderen aanwezige universitaire voorzieningen op het terrein van de geesteswetenschappen in hun onderlinge samenhang. De inventarisatie wordt gespecificeerd naar leeropdrachten, opleidingen, onderzoekprogramma's en de daarmee samenhangende ondersteunende voorzieningen zoals boekencollecties.

 • het verkennen van de mogelijkheden voor versterking van de grensoverschrijdende samenwerking teneinde de benutting van de universitaire voorzieningen in Nederland en Vlaanderen op het terrein van de geesteswetenschappen te optimaliseren;

 • het bevorderen van de uitwisseling van informatie tussen betrokkenen op het vakgebied in de twee landen door te functioneren als gespreksforum;

 • de expertgroep houdt rekening met de lopende herstructureringsprocessen in de twee landen.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2004]

De expertgroep bestaat uit vier leden, te weten:

 • Prof.dr. R. Dillemans, ere-rector Katholieke Universiteit Leuven;

 • Prof.dr. P.W.M. de Meijer, rector magnificus Universiteit van Amsterdam;

 • Prof.dr. L. de Meyer, ere-rector Rijksuniversiteit Gent;

 • Prof.dr. J.R.T.M. Peters, lid college van bestuur Katholieke Universiteit Nijmegen en voorzitter van de commissie geesteswetenschappen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2004]

 • a. De expertgroep rapporteert aan de ministers binnen zes maanden na de datum van ondertekening van deze overeenkomst.

 • b. In de ondersteuning van de expertgroep wordt voorzien door de ministers.

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2004]

De kosten van de expertgroep komen, voorzover goedgekeurd, voor rekening van de ministers. De expertgroep biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting aan de ministers aan.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

dr.ir. J.M.M. Ritzen

De

minister vice president

van de Vlaamse regering en Vlaams minister van onderwijs en ambtenaren

L. van den Bossche

Terug naar begin van de pagina