Nadere regels bewaking- en regelsysteem voor lozingen door schepen

[Regeling vervallen per 17-09-2008.]
Geraadpleegd op 22-05-2024.
Geldend van 26-11-2004 t/m 16-09-2008

Regeling, houdende nadere regels betreffende een bewaking- en regelsysteem voor lozingen als bedoeld in artikel 14 van het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen

Artikel 1

[Regeling vervallen per 17-09-2008]

Een bewaking- en regelsysteem voor lozingen als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onder c, van het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen en de beproeving daarvan voldoen, voorzover van toepassing, aan de bij deze regeling behorende bijlage, houdende respectievelijk:

  • a. de op 14 november 1977 te Londen tot stand gekomen resolutie van de Algemene Vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie A.393(X),

  • b. de op 19 november 1981 te Londen tot stand gekomen resolutie van de Algemene Vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie A.496(XII),

  • c. de op 20 november 1985 te Londen tot stand gekomen resolutie van de Algemene Vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie A.586(14), en

  • d. de op 5 december 1985 te Londen tot stand gekomen resolutie van de Mariene Milieu Commissie van de Internationale Maritieme Organisatie MEPC.24(22).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 17-09-2008]

De goedkeuring van een bewaking- en regelsysteem voor lozingen als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onder c, van het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen geschiedt door de inspecteur-generaal.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 17-09-2008]

Met de in deze regeling vastgestelde technische normen of technische eisen worden gelijkgesteld daaraan gelijkwaardige technische normen of technische eisen, vastgesteld door of vanwege een andere lid-staat van de Europese Unie dan wel door of vanwege een staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd bij het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, Bordewijkstraat 4, te Rijswijk.

’s-Gravenhage, 22 oktober 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven