Invoeringswet Financiële-verhoudingswet

[Regeling vervallen per 23-02-2011.]
Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 29-12-2005 t/m 22-02-2011

Wet van 21 oktober 1996, houdende regels inzake de invoering van de Financiële-verhoudingswet (Invoeringswet Financiële-verhoudingswet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen inzake de invoering van de Financiële-verhoudingswet en in verband daarmee enige wetten te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Begripsbepaling

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder «Onze Ministers» verstaan: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Financiën.

Hoofdstuk 2. Overgangsmaatregelen in verband met de herverdeling

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

 • 1 De algemene uitkering over de jaren 1997 tot en met 2000, zoals deze voor een gemeente wordt vastgesteld overeenkomstig de Financiële-verhoudingswet, wordt vermeerderd of verminderd met een bedrag overeenkomstig de tabel die als bijlage 1 bij deze wet is gevoegd. Deze vermeerdering of vermindering komt ten laste van of ten goede aan het gemeentefonds.

 • 3 Onze Ministers passen bijlage 1 aan, zodra de gegevens over 1997 bekend zijn met betrekking tot de gecorrigeerde totalen, bedoeld in de maatstaf, vermeld in bijlage 2, onder nummer 1. De aanpassing betreft uitsluitend wijzigingen die direct voortvloeien uit deze gegevens over de gecorrigeerde totalen.

Hoofdstuk 3. Overige overgangsmaatregelen

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent het doorlopen en beëindigen na de inwerkingtreding van deze wet van verplichtingen op grond van de Financiële-Verhoudingswet 1984.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

Hoofdstuk 1 en de paragrafen 2.1, 2.7, 3.3 en 3.15 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984 berusten na de inwerkingtreding van deze wet op artikel 3.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

 • 2 Het bij de berekening van het bedrag van een verfijningsuitkering te hanteren bedrag per eenheid bedraagt één euro per eenheid.

 • 3 Het bedrag van een verfijningsuitkering is gelijk aan nul voor de gemeenten waarop de verfijningsuitkering niet van toepassing is.

 • 4 Het bedrag van een verfijningsuitkering strekt niet tot uitbetaling aan een gemeente.

 • 5 Bij de verdeling van het voor de algemene uitkeringen beschikbare bedrag voor een uitkeringsjaar, wordt naast de verdeelmaatstaven die zijn bepaald in hoofdstuk 4 van deze wet of op grond van artikel 8 van de Financiële-verhoudingswet, het bedrag van een verfijningsuitkering voor het uitkeringsjaar als verdeelmaatstaf gehanteerd.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

 • 2 Een gemeente heeft over een uitkeringsjaar recht op een bedrag uit het gemeentefonds ter grootte van het bedrag van de verfijningsuitkering voor die gemeente.

 • 3 Voor zover voor de berekening van een verfijningsuitkering een bedrag per eenheid moet worden vastgesteld, wordt dit bedrag vastgesteld door Onze Ministers.

 • 4 De verplichtingen met betrekking tot de in het tweede lid bedoelde bedragen worden opgenomen in de vermelding, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet. Bij de bepaling van het recht, bedoeld in artikel 6, vierde lid, van die wet, worden deze verplichtingen in mindering gebracht.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

Een algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 38 van de Financiële-Verhoudingswet 1984 berust na de inwerkingtreding van deze wet op artikel 13 van de Financiële-verhoudingswet.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

 • 1 Een beschikking waarbij een aanvullende uitkering is verleend als bedoeld in artikel 12, zesde lid, van de Financiële-Verhoudingswet 1984, blijft van kracht.

 • 2 Een aanvullende uitkering als bedoeld in het eerste lid, wordt voor de toepassing van de Financiële-verhoudingswet beschouwd als een aanvullende uitkering als bedoeld in artikel 12 van die wet.

 • 3 Een verzoek van een gemeenteraad als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Financiële-Verhoudingswet 1984, voor de uitkeringsjaren na de inwerkingtreding van deze wet, wordt beschouwd als een aanvraag als bedoeld in artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

 • 1 De vaststelling van een uitkering uit het Gemeentefonds over de uitkeringsjaren voor de inwerkingtreding van deze wet en de rechtsgedingen die daarop betrekking hebben, geschieden volgens de bij of krachtens de Financiële-Verhoudingswet 1984 gestelde regels.

 • 2 Indien de over de uitkeringsjaren vóór de inwerkingtreding van deze wet verrichte betalingen aan een gemeente hoger of lager zijn dan de voor die uitkeringsjaren vastgestelde uitkeringen wordt het verschil teruggevorderd of uitbetaald. Het verschil komt ten goede aan of ten laste van het gemeentefonds.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

 • 1 Bij de vaststelling van de algemene uitkeringen uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 1997 wordt op deze uitkeringen een bedrag van f 35 miljoen in mindering gebracht.

 • 2 De verdeling over de gemeenten van het in het eerste lid genoemde bedrag wordt bij algemene maatregel van bestuur bepaald. De verdeling wordt gebaseerd op de overdracht of de toekomstige overdracht op grond van artikel 76u van de Wet op het voortgezet onderwijs, van bij een school behorende sportterreinen.

Hoofdstuk 4. De bepaling voor de eerste maal van de verdeelmaatstaven en de vaststelling over 1997 van de bedragen per eenheid

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

Paragraaf 4.1. Algemeen

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. het CBS: het Centraal bureau voor de statistiek;

 • b. rastervierkanten: vierkanten van 500 bij 500 meter, zoals deze worden gebruikt in het geografisch basisregister van het CBS;

 • c. de uitkeringsfactor: het quotiënt van het voor de algemene uitkeringen beschikbare bedrag en de som van de uitkeringsbases.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

Dit hoofdstuk bevat de bepaling en de vaststelling, bedoeld in artikel 24 van de Financiële-verhoudingswet.

Paragraaf 4.2. Algemene bepalingen in verband met de verdeelmaatstaven

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

 • 1 Bij de verdeling van het voor de algemene uitkeringen beschikbare bedrag worden de verdeelmaatstaven gehanteerd die zijn omschreven in bijlage 2 bij deze wet.

 • 2 Bij de vaststelling van de algemene uitkering aan een gemeente stellen Onze Ministers zo nodig het aantal eenheden per verdeelmaatstaf voor de gemeente vast. Voor zover in bijlage 2 bij een verdeelmaatstaf een bron is vermeld, kunnen Onze Ministers het aantal eenheden ontlenen aan een opgave van het vermelde orgaan of de vermelde instantie.

 • 3 De vaststelling van het aantal eenheden per verdeelmaatstaf voor een gemeente geschiedt naar de toestand op 1 januari van het uitkeringsjaar waarover het aantal wordt vastgesteld, tenzij in bijlage 2 een peildatum bij een verdeelmaatstaf is vermeld. In dat geval geschiedt de vaststelling naar de toestand op deze datum.

 • 4 Indien op grond van het derde lid een peildatum moet worden gehanteerd die ligt vóór de datum van instelling van de gemeente of vóór de datum waarop de grenzen van de gemeente zijn gewijzigd, stellen Onze Ministers het aantal eenheden vast op basis van een redelijke schatting van de toestand zoals die op de peildatum zou zijn geweest als de instelling of de wijziging op die datum reeds was ingegaan.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

Onze Ministers kunnen nadere regels stellen omtrent:

 • a. de toepassing van de in bijlage 2 en in paragraaf 4.3 gehanteerde begrippen;

 • b. de wijze van telling van het aantal eenheden per verdeelmaatstaf per gemeente.

Paragraaf 4.3. Bijzondere bepalingen in verband met enkele verdeelmaatstaven

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

Bij de bepaling van het gecorrigeerde totaal, bedoeld in de maatstaf die in bijlage 2, onder nummer 1, is vermeld, worden de waarden die op grond van artikel 41 van de Wet waardering onroerende zaken geacht worden de waarden per 1 januari 1995 te zijn en waarvan de peildatum ligt op 1 januari 1992 of op 1 januari 1993, vermenigvuldigd met respectievelijk 1,16 en 1,1.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

De maatstaf vermeld in bijlage 2, onder nummer 8, vervalt met ingang van het uitkeringsjaar 1999.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

 • 1 Het gecorrigeerde aantal inwoners van een woonkern wordt toegedeeld aan die kern zelf en aan de kernen in de lokale omgeving van die kern. De aan een kern toegedeelde inwoners worden aangeduid als potentiële lokale klanten van de kern.

 • 2 Een woonkern bestaat uit de verzameling rastervierkanten die 25 of meer adressen omvatten en een zo groot mogelijk aaneengesloten gebied binnen een gemeente vormen.

 • 3 De woonkernen in de lokale omgeving van een kern zijn de kernen die liggen binnen een afstand van 20 kilometer tot de kern.

 • 4 Het gecorrigeerde aantal inwoners van een woonkern bestaat uit het aantal inwoners van de kern, vermeerderd met een aandeel van de in de gemeente waarbinnen de kern is gelegen, niet in enige kern wonende inwoners. Het aandeel is gelijk aan het aandeel van de inwoners van de kern in het totaal aantal in een kern binnen de gemeente wonende inwoners.

 • 5 De toedeling aan de woonkernen geschiedt evenredig aan het gecorrigeerde aantal inwoners van die kernen en omgekeerd evenredig aan het kwadraat van de afstand tot die kernen. Daarbij wordt de afstand van de kern tot zichzelf op 1 kilometer vastgesteld.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

 • 1 Het gecorrigeerde aantal inwoners van een woonkern wordt toegedeeld aan die kern zelf en aan de kernen in de regionale omgeving van die kern. De aan een kern toegedeelde inwoners worden aangeduid als potentiële regionale klanten van de kern.

 • 2 Artikel 17 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

  • a. de woonkernen in de regionale omgeving van een kern, de kernen zijn die liggen binnen een afstand van 60 kilometer tot de kern;

  • b. de toedeling aan de woonkernen evenredig geschiedt aan het kwadraat van het gecorrigeerde aantal inwoners van die kernen en omgekeerd evenredig aan het kwadraat van de afstand tot die kernen.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

 • 1 Onze Ministers dragen zorg voor een kaart, waarop de ligging in de gemeenten is bepaald van:

  • a. de in bijlage 3 aangeduide historische kernen;

  • b. de in artikel 21 bedoelde bewoonde oorden en historische aantallen woningen in die oorden.

 • 2 Onze Ministers leggen de kaart ter inzage.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

De lengte van de historische waterwegen in of rondom een historische kern wordt bepaald door het aantal meters historische waterweg in de kern te vermenigvuldigen met twee, dit produkt te vermeerderen met het aantal meters historische waterweg rondom de kern en deze som te verminderen met 1000. Een negatief aantal wordt op nul vastgesteld.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

 • 1 Bewoonde oorden zijn die oorden, welke in de in 1930 gehouden volkstelling zijn geregistreerd als een bewoond oord met 500 of meer woningen.

 • 2 Het historisch aantal woningen in een bewoond oord is het aantal woningen dat het oord omvatte overeenkomstig de gegevens van de in het eerste lid bedoelde volkstelling.

Artikel 22

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

 • 2 Onze Ministers wijzigen de vaststelling van de omvang van een historische kern of van de lengte van de waterwegen in of rondom een historische kern slechts indien zij dit wenselijk achten in verband met een aanmerkelijk verschil tussen de vastgestelde en de werkelijke waarden.

Artikel 23

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

 • 1 De omgevingsadressendichtheid van een adres is het aantal adressen in de omgeving van het adres, gedeeld door het oppervlak in vierkante kilometers van de omgeving.

 • 2 De omgeving van een adres wordt gevormd door het rastervierkant, waarin het adres is gelegen en de twaalf meest nabij gelegen rastervierkanten.

Artikel 24

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

De gecorrigeerde daling van de algemene uitkering van de gemeente waarvan de grenzen zijn gewijzigd wordt slechts bepaald indien artikel 2.7.1, 2.7.3 of 2.7.4 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984 niet op de gemeente van toepassing is.

Paragraaf 4.4. De bedragen per eenheid over het uitkeringsjaar 1997

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

Artikel 25

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

 • 1 De bedragen per eenheid over het uitkeringsjaar 1997, die behoren bij de verdeelmaatstaven, bedoeld in artikel 5 en in dit hoofdstuk, zijn vermeld in bijlage 4 bij deze wet.

 • 2 Onze Ministers kunnen bijlage 4 aanpassen in verband met wijzigingen ten aanzien van het fonds over de jaren 1996 en 1997, die door middel van wijzigingen in de bedragen per eenheid over de gemeenten verdeeld behoren te worden.

Hoofdstuk 5. Wijzigingen in enkele wetten

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

Artikel 26

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

[Red: Wijzigt de Gemeentewet.]

Artikel 27

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel 28

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

[Red: Wijzigt de Wet Bodembescherming.]

Artikel 29

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

[Red: Wijzigt de Wet herverdeling wegenbeheer.]

Artikel 30

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

De Financiële-Verhoudingswet 1984 wordt ingetrokken.

Artikel 31

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

[Red: Wijzigt de Wet van 15 december 1993, houdende wijziging van het stelsel van stichtingsnormen en opheffingsnormen in de Wet op het basisonderwijs en van het huisvestingsstelsel in de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 1993, 716).]

Artikel 32

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

[Red: Wijzigt de Wet op het specifiek cultuurbeleid.]

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

Artikel 33

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

Voor de plaatsing in het Staatsblad brengt Onze Minister van Binnenlandse Zaken de in deze wet voorkomende aanhalingen van artikelen uit de Financiële-verhoudingswet met de nieuwe nummering van die wet in overeenstemming.

Artikel 34

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 35

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet Financiële-verhoudingswet.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 21 oktober 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

A. G. M. van de Vondervoort

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de vijfde december 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Bijlage 1. Overgangsmaatregelen in verband met de herverdeling (bijlage bij artikel 2)

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

Overgangsmaatregelen in 1997, 1998, 1999 en 2000 (De bedragen in de derde, vierde, vijfde en zesde kolom zijn vermeld in guldens)

[Regeling vervallen per 23-02-2011]

Gemeente

1997

1998

1999

2000

1

AALBURG

2 519

1 889

1 260

630

2

AALSMEER

4 153 337

3 115 003

2 076 669

1 038 334

3

AALTEN

–943 079

–723 107

–503 134

–283 162

4

AARLE–RIXTEL

–139 834

–107 218

–74 601

–41 985

5

ABCOUDE

1 240 383

930 288

620 192

310 096

6

ACHTKARSPELEN

–1 036 940

–795 075

–553 209

–311 344

7

AKERSLOOT

384 678

288 509

192 339

96 170

8

ALBLASSERDAM

191 289

143 467

95 645

47 822

9

ALBRANDSWAARD

1 637 039

1 227 779

818 519

409 260

10

ALKEMADE

824 571

618 428

412 285

206 143

11

ALKMAAR

10 754

8 065

5 377

2 688

12

ALMELO

–8 937 334

–6 852 708

–4 768 083

–2 683 457

13

ALMERE

9 146 451

6 859 839

4 573 226

2 286 613

14

ALPHEN AAN DEN RIJN

1 997 458

1 498 093

998 729

499 364

15

ALPHEN EN RIEL

391 983

293 987

195 991

97 996

16

AMBT DELDEN

–139 714

–107 126

–74 538

–41 949

17

AMBT MONTFORT

234 413

175 810

117 207

58 603

18

AMELAND

504 781

378 586

252 390

126 195

19

AMERONGEN

–38 361

–29 413

–20 466

–11 518

20

AMERSFOORT

7 878 820

5 909 115

3 939 410

1 969 705

21

AMMERZODEN

–52 223

–40 042

–27 861

–15 680

22

AMSTELVEEN

19 840 824

15 743 606

11 646 387

10 836 741

23

AMSTERDAM

–38 605 293

–29 600 640

–20 595 988

–11 591 335

24

ANDIJK

–161 283

–123 664

–86 045

–48 426

25

ANGERLO

–61 640

–47 263

–32 885

–18 508

26

ANLOO

–364 925

–279 807

–194 688

–109 570

27

ANNA PAULOWNA

–618 373

–474 138

–329 903

–185 668

28

APELDOORN

8 995 407

6 746 555

4 497 703

2 248 852

29

APPINGEDAM

–2 482 324

–1 903 324

–1 324 324

–745 324

30

ARCEN EN VELDEN

329 917

247 438

164 958

82 479

31

ARNEMUIDEN

–209 579

–160 695

–111 811

–62 927

32

ARNHEM

–10 102 090

–7 745 786

–5 389 481

–3 033 177

33

ASSEN

–510 186

–391 185

–272 185

–153 185

34

ASTEN

–257 266

–197 259

–137 252

–77 245

35

AVEREEST

–690 007

–529 063

–368 120

–207 176

36

AXEL

–1 321 194

–1 013 027

–704 859

–396 692

37

BAARLE–NASSAU

–173 101

–132 725

–92 350

–51 974

38

BAARN

1 124 330

843 248

562 165

281 083

39

BAKEL EN MILHEEZE

12 938

9 704

6 469

3 235

40

BARENDRECHT

2 870 455

2 152 841

1 435 227

717 614

41

BARNEVELD

2 242 910

1 682 183

1 121 455

560 728

42

BATHMEN

86 254

64 690

43 127

21 563

43

BEDUM

–495 684

–380 066

–264 448

–148 830

44

BEEK

922 351

691 763

461 176

230 588

45

BEEK EN DONK

–141 475

–108 476

–75 477

–42 478

46

BEEMSTER

358 144

268 608

179 072

89 536

47

BEESEL

–200 321

–153 596

–106 872

–60 147

48

BEILEN

–291 961

–223 861

–155 761

–87 662

49

BELFELD

–184 384

–141 376

–98 369

–55 362

50

BELLINGWEDDE

–736 670

–564 842

–393 014

–221 187

51

BEMMEL

280 852

210 639

140 426

70 213

52

BENNEBROEK

538 718

404 039

269 359

134 680

53

BERGAMBACHT

558 769

419 076

279 384

139 692

54

BERGEN L

419 976

314 982

209 988

104 994

55

BERGEN NH

1 682 969

1 262 227

841 485

420 742

56

BERGEN OP ZOOM

–2 236 726

–1 715 012

–1 193 297

–671 583

57

BERGEYK

–164 610

–126 215

–87 820

–49 425

58

BERGH

174 065

130 549

87 032

43 516

59

BERGSCHENHOEK

436 346

327 259

218 173

109 086

60

BERKEL EN RODENRIJS

1 502 655

1 126 991

751 328

375 664

61

BERKEL-ENSCHOT

759 782

569 836

379 891

189 945

62

BERNHEZE

1 443 518

1 082 638

721 759

360 879

63

BERNISSE

827 182

620 387

413 591

206 796

64

BEST

–159 863

–122 575

–85 287

–47 999

65

BEUNINGEN

150 498

112 873

75 249

37 624

66

BEVERWIJK

3 146 057

2 359 543

1 573 028

786 514

67

BINNENMAAS

2 657 650

1 993 238

1 328 825

664 413

68

BLADEL EN NETERSEL

189 921

142 440

94 960

47 480

69

BLARICUM

2 690 099

2 311 056

1 932 012

3 781 460

70

BLEISWIJK

1 214 749

911 061

607 374

303 687

71

BLOEMENDAAL

7 705 876

6 940 693

6 175 510

19 868 351

72

BOARNSTERHIM

–41 646

–31 932

–22 218

–12 504

73

BODEGRAVEN

896 039

672 029

448 019

224 010

74

BOEKEL

–15 996

–12 265

–8 534

–4 803

75

BOLSWARD

–1 505 450

–1 154 305

–803 160

–452 015

76

BORCULO

–557 996

–427 844

–297 692

–167 540

77

BORGER

–650 075

–498 445

–346 816

–195 187

78

BORN

1 481 755

1 111 316

740 878

370 439

79

BORNE

–174 471

–133 776

–93 081

–52 385

80

BORSELE

2 967 326

2 225 494

1 483 663

741 831

81

BOSKOOP

–180 664

–138 524

–96 384

–54 245

82

BOXMEER

–16 160

–12 391

–8 621

–4 852

83

BOXTEL

–1 344 042

–1 033 718

–723 395

–413 071

84

BRAKEL

–57 657

–44 209

–30 760

–17 312

85

BREDA

285 127

213 845

142 563

71 282

86

BREDERWIEDE

–177 386

–136 011

–94 636

–53 261

87

BREUKELEN

1 601 058

1 200 794

800 529

400 265

88

BRIELLE

1 433 040

1 074 780

716 520

358 260

89

BROEKHUIZEN

–8 312

–6 373

–4 435

–2 496

90

BROUWERSHAVEN

–108 892

–83 493

–58 094

–32 695

91

BRUINISSE

–255 001

–195 522

–136 043

–76 565

92

BRUMMEN

–216 339

–165 878

–115 417

–64 956

93

BRUNSSUM

866 816

650 112

433 408

216 704

94

BUDEL

273 200

204 900

136 600

68 300

95

BUNNIK

2 621 108

2 065 292

1 509 477

1 332 560

96

BUNSCHOTEN

999 868

749 901

499 934

249 967

97

BUREN

566 987

425 240

283 494

141 747

98

BUSSUM

4 597 615

3 448 211

2 298 807

1 149 404

99

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

2 960 936

2 220 702

1 480 468

740 234

100

CASTRICUM

1 305 175

978 881

652 587

326 294

101

CHAAM

122 477

91 858

61 239

30 619

102

COEVORDEN

–916 348

–702 610

–488 873

–275 136

103

CROMSTRIJEN

876 305

657 228

438 152

219 076

104

CUIJK

–755 907

–579 593

–403 278

–226 963

105

CULEMBORG

–1 633 155

–1 252 223

–871 291

–490 359

106

DALEN

–18 267

–14 006

–9 745

–5 485

107

DALFSEN

–50 748

–38 911

–27 074

–15 237

108

DANTUMADEEL

–1 918 431

–1 470 959

–1 023 486

–576 014

109

DE BILT

7 670 816

6 161 714

4 652 612

4 813 746

110

DE LIER

834 467

625 850

417 234

208 617

111

DE MARNE

–528 832

–405 482

–282 133

–158 783

112

DE RONDE VENEN

4 608 529

3 456 396

2 304 264

1 152 132

113

DE WIJK

–107 281

–82 258

–57 235

–32 211

114

DELFT

8 174 275

6 130 706

4 087 137

2 043 569

115

DELFZIJL

–2 301 475

–1 764 658

–1 227 841

–691 024

116

DEN HAM

–855 310

–655 809

–456 309

–256 809

117

DEN HELDER

–5 013 643

–3 844 215

–2 674 787

–1 505 359

118

DENEKAMP

–320 820

–245 989

–171 158

–96 327

119

DEURNE

16 450

12 338

8 225

4 113

120

DEVENTER

–5 194 085

–3 982 569

–2 771 053

–1 559 537

121

DIDAM

–747 135

–572 866

–398 598

–224 329

122

DIEMEN

2 100 131

1 575 099

1 050 066

525 033

123

DIEPENHEIM

43 638

32 728

21 819

10 909

124

DIEPENVEEN

757 053

567 790

378 527

189 263

125

DIESSEN

182 495

136 872

91 248

45 624

126

DIEVER

–364 925

–279 806

–194 688

–109 570

127

DINTELOORD EN PRINSENLAND

170 454

127 840

85 227

42 613

128

DINXPERLO

–528 965

–405 584

–282 204

–158 823

129

DIRKSLAND

–96 345

–73 873

–51 400

–28 928

130

DODEWAARD

–38 040

–29 167

–20 294

–11 422

131

DOESBURG

–954 817

–732 107

–509 396

–286 686

132

DOETINCHEM

–750 335

–575 320

–400 305

–225 290

133

DOMBURG

572 990

429 742

286 495

143 247

134

DONGEN

–418 576

–320 943

–223 311

–125 678

135

DONGERADEEL

–1 672 539

–1 282 421

–892 303

–502 184

136

DOORN

1 446 978

1 085 233

723 489

361 744

137

DORDRECHT

–3 146 938

–2 412 918

–1 678 897

–944 876

138

DRECHTERLAND

–315 446

–241 869

–168 291

–94 713

139

DRIEBERGEN-RIJSENBURG

477 536

358 152

238 768

119 384

140

DRONTEN

218 398

163 798

109 199

54 599

141

DRUNEN

–317 959

–243 795

–169 631

–95 468

142

DRUTEN

–237 955

–182 453

–126 950

–71 447

143

DUIVELAND

–131 839

–101 087

–70 336

–39 585

144

DUIVEN

–133 257

–102 175

–71 093

–40 011

145

DUSSEN

–127 035

–97 404

–67 773

–38 143

146

DWINGELOO

–311 261

–238 659

–166 058

–93 457

147

ECHT

–138 474

–106 175

–73 876

–41 577

148

ECHTELD

–184 795

–141 692

–98 589

–55 485

149

EDAM-VOLENDAM

2 104 684

1 578 513

1 052 342

526 171

150

EDE

3 823 455

2 867 591

1 911 727

955 864

151

EELDE

704 553

528 415

352 276

176 138

152

EEMNES

157 032

117 774

78 516

39 258

153

EEMSMOND

–650 481

–498 757

–347 033

–195 309

154

EERSEL

540 845

405 634

270 423

135 211

155

EGMOND

157 855

118 391

78 927

39 464

156

EIBERGEN

–755 126

–578 994

–402 861

–226 729

157

EIJSDEN

472 542

354 406

236 271

118 135

158

EINDHOVEN

3 718 690

2 789 018

1 859 345

929 673

159

ELBURG

312 028

234 021

156 014

78 007

160

ELST

–26 427

–20 263

–14 099

–7 935

161

EMMEN

3 523 616

2 642 712

1 761 808

880 904

162

ENKHUIZEN

11 765

8 824

5 883

2 941

163

ENSCHEDE

–6 752 259

–5 177 300

–3 602 341

–2 027 383

164

EPE

937 700

703 275

468 850

234 425

165

ERMELO

–1 009 522

–774 052

–538 582

–303 112

166

ETTEN-LEUR

–830 250

–636 595

–442 940

–249 285

167

FERWERDERADEEL

–1 175 875

–901 603

–627 331

–353 059

168

FIJNAART EN HEIJNINGEN

–10 269

–7 874

–5 478

–3 083

169

FRANEKERADEEL

–1 949 918

–1 495 102

–1 040 285

–585 468

170

GAASTERLAN-SLEAT

–482 202

–369 729

–257 256

–144 782

171

GASSELTE

–341 254

–261 657

–182 059

–102 462

172

GEERTRUIDENBERG

707 319

530 490

353 660

176 830

173

GELDERMALSEN

1 515 500

1 136 625

757 750

378 875

174

GELDROP

291 140

218 355

145 570

72 785

175

GELEEN

2 445 403

1 834 052

1 222 701

611 351

176

GEMERT

–674 828

–517 425

–360 022

–202 619

177

GENDRINGEN

–1 870 652

–1 434 324

–997 996

–561 668

178

GENDT

–399 030

–305 956

–212 883

–119 810

179

GENEMUIDEN

202 909

152 181

101 454

50 727

180

GENNEP

556 850

417 637

278 425

139 212

181

GIESSENLANDEN

753 835

565 377

376 918

188 459

182

GIETEN

–225 735

–173 082

–120 430

–67 777

183

GILZE EN RIJEN

567 776

425 832

283 888

141 944

184

GOEDEREEDE

66 073

49 555

33 036

16 518

185

GOES

–256 488

–196 663

–136 837

–77 011

186

GOIRLE

461 760

346 320

230 880

115 440

187

GOOR

–337 049

–258 432

–179 816

–101 200

188

GORINCHEM

–1 192 592

–914 421

–636 250

–358 079

189

GORSSEL

1 053 393

790 045

526 696

263 348

190

GOUDA

–3 091 820

–2 370 656

–1 649 491

–928 327

191

GRAAFSTROOM

403 880

302 910

201 940

100 970

192

GRAFT-DE RIJP

319 298

239 473

159 649

79 824

193

GRAMSBERGEN

–333 686

–255 854

–178 022

–100 190

194

GRAVE

–509 026

–390 296

–271 566

–152 836

195

GROENLO

–681 658

–522 662

–363 666

–204 670

196

GROESBEEK

–253 622

–194 465

–135 308

–76 151

197

GRONINGEN

–26 000 978

–19 936 271

–13 871 564

–7 806 858

198

GROOTEGAST

–619 696

–475 152

–330 609

–186 065

199

GRUBBENVORST

215 140

161 355

107 570

53 785

200

GULPEN

135 343

101 507

67 672

33 836

201

HAAKSBERGEN

–1 069 585

–820 105

–570 625

–321 145

202

HAAREN

243 959

182 969

121 979

60 990

203

HAARLEM

1 438 594

1 078 945

719 297

359 648

204

HAARLEMMERLIEDE C.A.

833 288

624 966

416 644

208 322

205

HAARLEMMERMEER

34 927 617

29 317 620

23 707 622

37 323 845

206

HAELEN

732 495

549 371

366 248

183 124

207

HALSTEREN

–167 178

–128 184

–89 190

–50 196

208

HARDENBERG

–701 762

–538 076

–374 391

–210 706

209

HARDERWIJK

–1 051 491

–806 232

–560 972

–315 713

210

HARDINXVELD-GIESSENDAM

33 419

25 064

16 710

8 355

211

HAREN

2 182 874

1 637 155

1 091 437

545 718

212

HARENKARSPEL

644 706

483 530

322 353

161 177

213

HARLINGEN

–907 919

–696 148

–484 376

–272 605

214

HARMELEN

302 877

227 157

151 438

75 719

215

HASSELT

–251 141

–192 562

–133 984

–75 406

216

HATTEM

204 861

153 646

102 431

51 215

217

HAVELTE

–147 318

–112 956

–78 594

–44 232

218

HEDEL

155 584

116 688

77 792

38 896

219

HEEL

–173 375

–132 936

–92 496

–52 056

220

HEEMSKERK

–1 133 608

–869 195

–604 782

–340 369

221

HEEMSTEDE

4 048 175

3 036 131

2 024 087

1 012 044

222

HEERDE

197 339

148 004

98 669

49 335

223

HEERENVEEN

–1 767 077

–1 354 908

–942 738

–530 569

224

HEEREWAARDEN

–47 243

–36 224

–25 204

–14 185

225

HEERHUGOWAARD

–1 826 391

–1 400 387

–974 383

–548 378

226

HEERJANSDAM

205 705

154 278

102 852

51 426

227

HEERLEN

4 597 492

3 448 119

2 298 746

1 149 373

228

HEEZE

392 598

294 448

196 299

98 149

229

HEILOO

1 592 659

1 194 494

796 330

398 165

230

HEINO

–59 691

–45 768

–31 845

–17 922

231

HELDEN

–935 453

–717 259

–499 066

–280 872

232

HELLENDOORN

–520 313

–398 951

–277 588

–156 225

233

HELLEVOETSLUIS

–3 002 774

–2 302 380

–1 601 985

–901 590

234

HELMOND

–4 588 585

–3 518 302

–2 448 018

–1 377 734

235

HENDRIK-IDO-AMBACHT

336 284

252 213

168 142

84 071

236

HENGELO GLD

–285 722

–219 078

–152 433

–85 789

237

HENGELO O

–3 364 836

–2 579 991

–1 795 146

–1 010 300

238

HET BILDT

–1 338 812

–1 026 536

–714 259

–401 982

239

HETEREN

–187 313

–143 622

–99 932

–56 241

240

HEUMEN

–57 055

–43 747

–30 439

–17 131

241

HEUSDEN

–99 326

–76 159

–52 991

–29 823

242

HEYTHUYSEN

251 000

188 250

125 500

62 750

243

HILLEGOM

1 655 878

1 241 909

827 939

413 970

244

HILVARENBEEK

42 341

31 755

21 170

10 585

245

HILVERSUM

7 498 460

5 623 845

3 749 230

1 874 615

246

HOEVELAKEN

1 058 079

793 559

529 039

264 520

247

HOEVEN

217 269

162 952

108 634

54 317

248

HOLTEN

–210 400

–161 324

–112 249

–63 173

249

HONTENISSE

–305 018

–233 873

–162 728

–91 582

250

HOOGE EN LAGE MIERDE

248 194

186 145

124 097

62 048

251

HOOGE EN LAGE ZWALUWE

118 831

89 123

59 416

29 708

252

HOOGELOON C.A.

341 914

256 436

170 957

85 479

253

HOOGEVEEN

–1 636 155

–1 254 523

–872 891

–491 260

254

HOOGEZAND-SAPPEMEER

–3 929 942

–3 013 286

–2 096 630

–1 179 975

255

HOORN

–3 608 699

–2 766 973

–1 925 247

–1 083 521

256

HORST

393 055

294 791

196 527

98 264

257

HOUTEN

2 907 389

2 180 542

1 453 695

726 847

258

HUIJBERGEN

64 562

48 421

32 281

16 140

259

HUISSEN

31 049

23 287

15 525

7 762

260

HUIZEN

2 285 031

1 713 773

1 142 516

571 258

261

HULST

–264 508

–202 812

–141 116

–79 419

262

HUMMELO EN KEPPEL

229 082

171 811

114 541

57 270

263

HUNSEL

105 434

79 075

52 717

26 358

264

IJSSELHAM

–383 279

–293 879

–204 480

–115 080

265

IJSSELMUIDEN

–279 131

–214 024

–148 917

–83 810

266

IJSSELSTEIN

797 235

597 927

398 618

199 309

267

JACOBSWOUDE

1 122 452

841 839

561 226

280 613

268

KAMPEN

–2 887 928

–2 214 321

–1 540 714

–867 108

269

KAPELLE

–84 281

–64 623

–44 964

–25 306

270

KATWIJK

2 602 752

1 952 064

1 301 376

650 688

271

KERKRADE

1 468 245

1 101 184

734 123

367 061

272

KERKWIJK

167 364

125 523

83 682

41 841

273

KESSEL

–114 425

–87 735

–61 046

–34 356

274

KESTEREN

–480 386

–368 336

–256 287

–144 237

275

KLUNDERT

1 467 706

1 104 059

740 413

389 260

276

KOLLUMERLAND C.A.

–953 478

–731 080

–508 682

–286 284

277

KORENDIJK

531 608

398 706

265 804

132 902

278

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

1 971 875

1 478 906

985 937

492 969

279

LANDERD

287 828

215 871

143 914

71 957

280

LANDGRAAF

–184 656

–141 585

–98 514

–55 443

281

LANDSMEER

1 137 022

852 767

568 511

284 256

282

LANGEDIJK

1 300 768

975 576

650 384

325 192

283

LAREN

3 641 530

3 159 445

2 677 360

5 810 180

284

LEEK

–1 226 113

–940 123

–654 133

–368 143

285

LEENDE

276 447

207 335

138 224

69 112

286

LEERDAM

–1 641 170

–1 258 368

–875 567

–492 765

287

LEERSUM

79 302

59 477

39 651

19 826

288

LEEUWARDEN

–8 744 457

–6 704 819

–4 665 182

–2 625 545

289

LEEUWARDERADEEL

–667 160

–511 545

–355 931

–200 316

290

LEIDEN

3 878 284

2 908 713

1 939 142

969 571

291

LEIDERDORP

1 678 197

1 258 648

839 099

419 549

292

LEIDSCHENDAM

5 152 566

3 864 424

2 576 283

1 288 141

293

LELYSTAD

–4 795 042

–3 676 602

–2 558 163

–1 439 723

294

LEMSTERLAND

–1 426 031

–1 093 410

–760 790

–428 169

295

LEUSDEN

3 429 686

2 572 265

1 714 843

857 422

296

LICHTENVOORDE

–150 158

–115 133

–80 109

–45 085

297

LIEMEER

–142 095

–108 951

–75 808

–42 664

298

LIENDEN

–284 822

–218 387

–151 953

–85 519

299

LIESHOUT

462 667

347 000

231 333

115 667

300

LIESVELD

115 389

86 542

57 694

28 847

301

LIMMEN

410 628

307 971

205 314

102 657

302

LINGEWAAL

299 678

224 758

149 839

74 919

303

LISSE

2 899 182

2 174 386

1 449 591

724 795

304

LITH

–16 682

–12 791

–8 900

–5 009

305

LITTENSERADIEL

–230 431

–176 683

–122 935

–69 187

306

LOCHEM

–603 010

–462 358

–321 707

–181 055

307

LOENEN

874 571

655 928

437 285

218 643

308

LOON OP ZAND

643 121

482 341

321 561

160 780

309

LOOSDRECHT

1 344 079

1 008 059

672 040

336 020

310

LOPIK

783 860

587 895

391 930

195 965

311

LOPPERSUM

–979 937

–751 368

–522 798

–294 229

312

LOSSER

–363 150

–278 446

–193 741

–109 037

313

LUYKSGESTEL

6 435

4 826

3 217

1 609

314

MAARHEEZE

3 280

2 460

1 640

820

315

MAARN

620 689

465 517

310 345

155 172

316

MAARSSEN

3 101 621

2 326 216

1 550 811

775 405

317

MAARTENSDIJK

1 118 175

838 632

559 088

279 544

318

MAASBRACHT

948 129

711 097

474 064

237 032

319

MAASBREE

33 738

25 304

16 869

8 435

320

MAASDONK

43 496

32 622

21 748

10 874

321

MAASDRIEL

–250 362

–191 966

–133 569

–75 172

322

MAASLAND

739 072

554 304

369 536

184 768

323

MAASSLUIS

–1 846 612

–1 415 892

–985 171

–554 450

324

MAASTRICHT

10 077 210

7 557 907

5 038 605

2 519 302

325

MADE EN DRIMMELEN

687 882

515 912

343 941

171 971

326

MARGRATEN

1 380 280

1 035 210

690 140

345 070

327

MARIEKERKE

37 290

27 968

18 645

9 323

328

MARKELO

–438 060

–335 883

–233 706

–131 529

329

MARUM

–662 431

–507 919

–353 408

–198 897

330

MAURIK

771

578

386

193

331

MEDEMBLIK

127 645

95 734

63 823

31 911

332

MEERLO-WANSSUM

104 163

78 122

52 082

26 041

333

MEERSSEN

723 128

542 346

361 564

180 782

334

MEIJEL

–212 732

–163 113

–113 493

–63 873

335

MENALDUMADEEL

–219 105

–167 999

–116 893

–65 787

336

MENTERWOLDE

–159 393

–122 215

–85 037

–47 858

337

MEPPEL

–1 275 887

–978 288

–680 688

–383 088

338

MIDDELBURG

–2 178 955

–1 670 716

–1 162 476

–654 237

339

MIDDELHARNIS

540 212

405 159

270 106

135 053

340

MIDDENSCHOUWEN

–97 197

–74 526

–51 855

–29 183

341

MIERLO

–411 209

–315 295

–219 381

–123 467

342

MILL EN SINT HUBERT

369 600

277 200

184 800

92 400

343

MILLINGEN AAN DE RIJN

–498 878

–382 515

–266 152

–149 789

344

MOERGESTEL

293 251

219 939

146 626

73 313

345

MONSTER

1 409 381

1 057 036

704 691

352 345

346

MONTFOORT U

1 351 042

1 013 281

675 521

337 760

347

MOOK EN MIDDELAAR

–1 085

–832

–579

–326

348

MOORDRECHT

–482 682

–370 097

–257 511

–144 926

349

MUIDEN

849 518

637 138

424 759

212 379

350

NAALDWIJK

3 025 168

2 268 876

1 512 584

756 292

351

NAARDEN

3 889 569

3 105 141

2 320 714

2 252 343

352

NEDERHORST DEN BERG

525 387

394 040

262 694

131 347

353

NEDERLEK

704 713

528 535

352 357

176 178

354

NEDERWEERT

202 399

151 799

101 199

50 600

355

NEEDE

–720 829

–552 697

–384 564

–216 431

356

NEERIJNEN

–171 878

–131 787

–91 697

–51 607

357

NIEDORP

79 265

59 449

39 633

19 816

358

NIEUWEGEIN

3 723 232

2 792 424

1 861 616

930 808

359

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

619 608

464 706

309 804

154 902

360

NIEUW-GINNEKEN

1 209 681

907 260

604 840

302 420

361

NIEUWKOOP

1 212 826

909 620

606 413

303 207

362

NIEUW-LEKKERLAND

–24 059

–18 447

–12 835

–7 224

363

NIEUWLEUSEN

–304 847

–233 742

–162 636

–91 531

364

NIEUW-VOSSEMEER

–63 774

–48 899

–34 024

–19 148

365

NIJEFURD

–524 564

–402 210

–279 856

–157 502

366

NIJEVEEN

–34 528

–26 475

–18 421

–10 367

367

NIJKERK

511 074

383 306

255 537

127 769

368

NIJMEGEN

–15 177 554

–11 637 402

–8 097 250

–4 557 098

369

NOORD-BEVELAND

353 431

265 073

176 716

88 358

370

NOORDER-KOGGENLAND

20 808

15 606

10 404

5 202

371

NOORDOOSTPOLDER

536 714

402 535

268 357

134 178

372

NOORDWIJK

1 863 606

1 397 705

931 803

465 902

373

NOORDWIJKERHOUT

1 035 103

776 327

517 551

258 776

374

NOOTDORP

706 784

530 088

353 392

176 696

375

NORG

–500 089

–383 444

–266 798

–150 153

376

NUENEN C.A.

1 121 142

840 856

560 571

280 285

377

NUNSPEET

98 736

74 052

49 368

24 684

378

NUTH

1 222 048

916 536

611 024

305 512

379

OBDAM

197 277

147 958

98 639

49 319

380

ODOORN

–536 099

–411 054

–286 010

–160 965

381

OEGSTGEEST

2 859 673

2 144 755

1 429 836

714 918

382

OIRSCHOT

595 762

446 822

297 881

148 941

383

OISTERWIJK

136 031

102 023

68 015

34 008

384

OLDEBROEK

244 360

183 270

122 180

61 090

385

OLDENZAAL

–1 354 831

–1 038 818

–722 804

–406 791

386

OLST

–133 508

–102 368

–71 227

–40 086

387

OMMEN

–822 386

–630 565

–438 744

–246 923

388

ONDERBANKEN

376 553

282 415

188 276

94 138

389

OOSTBURG

2 244 457

1 683 343

1 122 228

561 114

390

OOSTERHESSELEN

–284 834

–218 397

–151 960

–85 522

391

OOSTERHOUT

1 984 364

1 488 273

992 182

496 091

392

OOSTFLAKKEE

–158 309

–121 384

–84 458

–47 533

393

OOSTSTELLINGWERF

–1 001 809

–768 138

–534 467

–300 796

394

OOSTZAAN

358 611

268 958

179 306

89 653

395

OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS

–152 781

–117 145

–81 509

–45 873

396

OOTMARSUM

275 075

206 306

137 537

68 769

397

OPMEER

323 703

242 777

161 851

80 926

398

OPSTERLAND

–627 526

–481 156

–334 786

–188 416

399

OSS

–2 268 421

–1 739 314

–1 210 207

–681 099

400

OSSENDRECHT

–63 209

–48 466

–33 722

–18 979

401

OUD EN NIEUW GASTEL

152 870

114 653

76 435

38 218

402

OUD-BEIJERLAND

1 660 652

1 245 489

830 326

415 163

403

OUDENBOSCH

–1 102 891

–845 643

–588 394

–331 146

404

OUDER-AMSTEL

2 411 222

1 875 129

1 339 036

1 057 086

405

OUDERKERK

233 179

174 884

116 590

58 295

406

OUDEWATER

109 908

82 431

54 954

27 477

407

PAPENDRECHT

735 889

551 917

367 945

183 972

408

PEIZE

40 380

30 285

20 190

10 095

409

PEKELA

–892 695

–684 474

–476 254

–268 034

410

PIJNACKER

2 508 260

1 881 195

1 254 130

627 065

411

PRINSENBEEK

447 202

335 401

223 601

111 800

412

PURMEREND

–1 579 724

–1 211 255

–842 786

–474 316

413

PUTTE

–219 118

–168 009

–116 900

–65 791

414

PUTTEN

637 907

478 430

318 953

159 477

415

RAALTE

–430 434

–330 035

–229 637

–129 239

416

RAAMSDONK

1 182 429

886 821

591 214

295 607

417

RAVENSTEIN

70 034

52 526

35 017

17 509

418

REEUWIJK

1 163 099

872 324

581 549

290 775

419

REIDERLAND

–819 906

–628 664

–437 421

–246 179

420

REIMERSWAAL

–407 693

–312 599

–217 505

–122 411

421

RENKUM

4 178 844