Invoeringswet Financiële-verhoudingswet

[Regeling vervallen per 23-02-2011.]
Geldend van 29-12-2005 t/m 22-02-2011

Wet van 21 oktober 1996, houdende regels inzake de invoering van de Financiële-verhoudingswet (Invoeringswet Financiële-verhoudingswet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen inzake de invoering van de Financiële-verhoudingswet en in verband daarmee enige wetten te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 23-02-2011]

Artikel 1

[Vervallen per 23-02-2011]

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder «Onze Ministers» verstaan: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Financiën.

Hoofdstuk 2. Overgangsmaatregelen in verband met de herverdeling

[Vervallen per 23-02-2011]

Artikel 2

[Vervallen per 23-02-2011]

 • 1 De algemene uitkering over de jaren 1997 tot en met 2000, zoals deze voor een gemeente wordt vastgesteld overeenkomstig de Financiële-verhoudingswet, wordt vermeerderd of verminderd met een bedrag overeenkomstig de tabel die als bijlage 1 bij deze wet is gevoegd. Deze vermeerdering of vermindering komt ten laste van of ten goede aan het gemeentefonds.

 • 3 Onze Ministers passen bijlage 1 aan, zodra de gegevens over 1997 bekend zijn met betrekking tot de gecorrigeerde totalen, bedoeld in de maatstaf, vermeld in bijlage 2, onder nummer 1. De aanpassing betreft uitsluitend wijzigingen die direct voortvloeien uit deze gegevens over de gecorrigeerde totalen.

Hoofdstuk 3. Overige overgangsmaatregelen

[Vervallen per 23-02-2011]

Artikel 3

[Vervallen per 23-02-2011]

Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent het doorlopen en beëindigen na de inwerkingtreding van deze wet van verplichtingen op grond van de Financiële-Verhoudingswet 1984.

Artikel 5

[Vervallen per 23-02-2011]

 • 2 Het bij de berekening van het bedrag van een verfijningsuitkering te hanteren bedrag per eenheid bedraagt één euro per eenheid.

 • 3 Het bedrag van een verfijningsuitkering is gelijk aan nul voor de gemeenten waarop de verfijningsuitkering niet van toepassing is.

 • 4 Het bedrag van een verfijningsuitkering strekt niet tot uitbetaling aan een gemeente.

 • 5 Bij de verdeling van het voor de algemene uitkeringen beschikbare bedrag voor een uitkeringsjaar, wordt naast de verdeelmaatstaven die zijn bepaald in hoofdstuk 4 van deze wet of op grond van artikel 8 van de Financiële-verhoudingswet, het bedrag van een verfijningsuitkering voor het uitkeringsjaar als verdeelmaatstaf gehanteerd.

Artikel 6

[Vervallen per 23-02-2011]

 • 2 Een gemeente heeft over een uitkeringsjaar recht op een bedrag uit het gemeentefonds ter grootte van het bedrag van de verfijningsuitkering voor die gemeente.

 • 3 Voor zover voor de berekening van een verfijningsuitkering een bedrag per eenheid moet worden vastgesteld, wordt dit bedrag vastgesteld door Onze Ministers.

 • 4 De verplichtingen met betrekking tot de in het tweede lid bedoelde bedragen worden opgenomen in de vermelding, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet. Bij de bepaling van het recht, bedoeld in artikel 6, vierde lid, van die wet, worden deze verplichtingen in mindering gebracht.

Artikel 7

[Vervallen per 23-02-2011]

Een algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 38 van de Financiële-Verhoudingswet 1984 berust na de inwerkingtreding van deze wet op artikel 13 van de Financiële-verhoudingswet.

Artikel 8

[Vervallen per 23-02-2011]

 • 1 Een beschikking waarbij een aanvullende uitkering is verleend als bedoeld in artikel 12, zesde lid, van de Financiële-Verhoudingswet 1984, blijft van kracht.

 • 2 Een aanvullende uitkering als bedoeld in het eerste lid, wordt voor de toepassing van de Financiële-verhoudingswet beschouwd als een aanvullende uitkering als bedoeld in artikel 12 van die wet.

 • 3 Een verzoek van een gemeenteraad als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Financiële-Verhoudingswet 1984, voor de uitkeringsjaren na de inwerkingtreding van deze wet, wordt beschouwd als een aanvraag als bedoeld in artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet.

Artikel 9

[Vervallen per 23-02-2011]

 • 1 De vaststelling van een uitkering uit het Gemeentefonds over de uitkeringsjaren voor de inwerkingtreding van deze wet en de rechtsgedingen die daarop betrekking hebben, geschieden volgens de bij of krachtens de Financiële-Verhoudingswet 1984 gestelde regels.

 • 2 Indien de over de uitkeringsjaren vóór de inwerkingtreding van deze wet verrichte betalingen aan een gemeente hoger of lager zijn dan de voor die uitkeringsjaren vastgestelde uitkeringen wordt het verschil teruggevorderd of uitbetaald. Het verschil komt ten goede aan of ten laste van het gemeentefonds.

Artikel 10

[Vervallen per 23-02-2011]

 • 1 Bij de vaststelling van de algemene uitkeringen uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 1997 wordt op deze uitkeringen een bedrag van f 35 miljoen in mindering gebracht.

 • 2 De verdeling over de gemeenten van het in het eerste lid genoemde bedrag wordt bij algemene maatregel van bestuur bepaald. De verdeling wordt gebaseerd op de overdracht of de toekomstige overdracht op grond van artikel 76u van de Wet op het voortgezet onderwijs, van bij een school behorende sportterreinen.

Hoofdstuk 4. De bepaling voor de eerste maal van de verdeelmaatstaven en de vaststelling over 1997 van de bedragen per eenheid

[Vervallen per 23-02-2011]

Paragraaf 4.1. Algemeen

[Vervallen per 23-02-2011]

Artikel 11

[Vervallen per 23-02-2011]

In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. het CBS: het Centraal bureau voor de statistiek;

 • b. rastervierkanten: vierkanten van 500 bij 500 meter, zoals deze worden gebruikt in het geografisch basisregister van het CBS;

 • c. de uitkeringsfactor: het quotiënt van het voor de algemene uitkeringen beschikbare bedrag en de som van de uitkeringsbases.

Paragraaf 4.2. Algemene bepalingen in verband met de verdeelmaatstaven

[Vervallen per 23-02-2011]

Artikel 13

[Vervallen per 23-02-2011]

 • 1 Bij de verdeling van het voor de algemene uitkeringen beschikbare bedrag worden de verdeelmaatstaven gehanteerd die zijn omschreven in bijlage 2 bij deze wet.

 • 2 Bij de vaststelling van de algemene uitkering aan een gemeente stellen Onze Ministers zo nodig het aantal eenheden per verdeelmaatstaf voor de gemeente vast. Voor zover in bijlage 2 bij een verdeelmaatstaf een bron is vermeld, kunnen Onze Ministers het aantal eenheden ontlenen aan een opgave van het vermelde orgaan of de vermelde instantie.

 • 3 De vaststelling van het aantal eenheden per verdeelmaatstaf voor een gemeente geschiedt naar de toestand op 1 januari van het uitkeringsjaar waarover het aantal wordt vastgesteld, tenzij in bijlage 2 een peildatum bij een verdeelmaatstaf is vermeld. In dat geval geschiedt de vaststelling naar de toestand op deze datum.

 • 4 Indien op grond van het derde lid een peildatum moet worden gehanteerd die ligt vóór de datum van instelling van de gemeente of vóór de datum waarop de grenzen van de gemeente zijn gewijzigd, stellen Onze Ministers het aantal eenheden vast op basis van een redelijke schatting van de toestand zoals die op de peildatum zou zijn geweest als de instelling of de wijziging op die datum reeds was ingegaan.

Artikel 14

[Vervallen per 23-02-2011]

Onze Ministers kunnen nadere regels stellen omtrent:

 • a. de toepassing van de in bijlage 2 en in paragraaf 4.3 gehanteerde begrippen;

 • b. de wijze van telling van het aantal eenheden per verdeelmaatstaf per gemeente.

Paragraaf 4.3. Bijzondere bepalingen in verband met enkele verdeelmaatstaven

[Vervallen per 23-02-2011]

Artikel 15

[Vervallen per 23-02-2011]

Bij de bepaling van het gecorrigeerde totaal, bedoeld in de maatstaf die in bijlage 2, onder nummer 1, is vermeld, worden de waarden die op grond van artikel 41 van de Wet waardering onroerende zaken geacht worden de waarden per 1 januari 1995 te zijn en waarvan de peildatum ligt op 1 januari 1992 of op 1 januari 1993, vermenigvuldigd met respectievelijk 1,16 en 1,1.

Artikel 16

[Vervallen per 23-02-2011]

De maatstaf vermeld in bijlage 2, onder nummer 8, vervalt met ingang van het uitkeringsjaar 1999.

Artikel 17

[Vervallen per 23-02-2011]

 • 1 Het gecorrigeerde aantal inwoners van een woonkern wordt toegedeeld aan die kern zelf en aan de kernen in de lokale omgeving van die kern. De aan een kern toegedeelde inwoners worden aangeduid als potentiële lokale klanten van de kern.

 • 2 Een woonkern bestaat uit de verzameling rastervierkanten die 25 of meer adressen omvatten en een zo groot mogelijk aaneengesloten gebied binnen een gemeente vormen.

 • 3 De woonkernen in de lokale omgeving van een kern zijn de kernen die liggen binnen een afstand van 20 kilometer tot de kern.

 • 4 Het gecorrigeerde aantal inwoners van een woonkern bestaat uit het aantal inwoners van de kern, vermeerderd met een aandeel van de in de gemeente waarbinnen de kern is gelegen, niet in enige kern wonende inwoners. Het aandeel is gelijk aan het aandeel van de inwoners van de kern in het totaal aantal in een kern binnen de gemeente wonende inwoners.

 • 5 De toedeling aan de woonkernen geschiedt evenredig aan het gecorrigeerde aantal inwoners van die kernen en omgekeerd evenredig aan het kwadraat van de afstand tot die kernen. Daarbij wordt de afstand van de kern tot zichzelf op 1 kilometer vastgesteld.

Artikel 18

[Vervallen per 23-02-2011]

 • 1 Het gecorrigeerde aantal inwoners van een woonkern wordt toegedeeld aan die kern zelf en aan de kernen in de regionale omgeving van die kern. De aan een kern toegedeelde inwoners worden aangeduid als potentiële regionale klanten van de kern.

 • 2 Artikel 17 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

  • a. de woonkernen in de regionale omgeving van een kern, de kernen zijn die liggen binnen een afstand van 60 kilometer tot de kern;

  • b. de toedeling aan de woonkernen evenredig geschiedt aan het kwadraat van het gecorrigeerde aantal inwoners van die kernen en omgekeerd evenredig aan het kwadraat van de afstand tot die kernen.

Artikel 19

[Vervallen per 23-02-2011]

 • 1 Onze Ministers dragen zorg voor een kaart, waarop de ligging in de gemeenten is bepaald van:

  • a. de in bijlage 3 aangeduide historische kernen;

  • b. de in artikel 21 bedoelde bewoonde oorden en historische aantallen woningen in die oorden.

 • 2 Onze Ministers leggen de kaart ter inzage.

Artikel 20

[Vervallen per 23-02-2011]

De lengte van de historische waterwegen in of rondom een historische kern wordt bepaald door het aantal meters historische waterweg in de kern te vermenigvuldigen met twee, dit produkt te vermeerderen met het aantal meters historische waterweg rondom de kern en deze som te verminderen met 1000. Een negatief aantal wordt op nul vastgesteld.

Artikel 21

[Vervallen per 23-02-2011]

 • 1 Bewoonde oorden zijn die oorden, welke in de in 1930 gehouden volkstelling zijn geregistreerd als een bewoond oord met 500 of meer woningen.

 • 2 Het historisch aantal woningen in een bewoond oord is het aantal woningen dat het oord omvatte overeenkomstig de gegevens van de in het eerste lid bedoelde volkstelling.

Artikel 22

[Vervallen per 23-02-2011]

 • 2 Onze Ministers wijzigen de vaststelling van de omvang van een historische kern of van de lengte van de waterwegen in of rondom een historische kern slechts indien zij dit wenselijk achten in verband met een aanmerkelijk verschil tussen de vastgestelde en de werkelijke waarden.

Artikel 23

[Vervallen per 23-02-2011]

 • 1 De omgevingsadressendichtheid van een adres is het aantal adressen in de omgeving van het adres, gedeeld door het oppervlak in vierkante kilometers van de omgeving.

 • 2 De omgeving van een adres wordt gevormd door het rastervierkant, waarin het adres is gelegen en de twaalf meest nabij gelegen rastervierkanten.

Artikel 24

[Vervallen per 23-02-2011]

De gecorrigeerde daling van de algemene uitkering van de gemeente waarvan de grenzen zijn gewijzigd wordt slechts bepaald indien artikel 2.7.1, 2.7.3 of 2.7.4 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984 niet op de gemeente van toepassing is.

Paragraaf 4.4. De bedragen per eenheid over het uitkeringsjaar 1997

[Vervallen per 23-02-2011]

Artikel 25

[Vervallen per 23-02-2011]

 • 1 De bedragen per eenheid over het uitkeringsjaar 1997, die behoren bij de verdeelmaatstaven, bedoeld in artikel 5 en in dit hoofdstuk, zijn vermeld in bijlage 4 bij deze wet.

 • 2 Onze Ministers kunnen bijlage 4 aanpassen in verband met wijzigingen ten aanzien van het fonds over de jaren 1996 en 1997, die door middel van wijzigingen in de bedragen per eenheid over de gemeenten verdeeld behoren te worden.

Hoofdstuk 5. Wijzigingen in enkele wetten

[Vervallen per 23-02-2011]

Artikel 31

[Vervallen per 23-02-2011]

[Red: Wijzigt de Wet van 15 december 1993, houdende wijziging van het stelsel van stichtingsnormen en opheffingsnormen in de Wet op het basisonderwijs en van het huisvestingsstelsel in de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 1993, 716).]

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 23-02-2011]

Artikel 33

[Vervallen per 23-02-2011]

Voor de plaatsing in het Staatsblad brengt Onze Minister van Binnenlandse Zaken de in deze wet voorkomende aanhalingen van artikelen uit de Financiële-verhoudingswet met de nieuwe nummering van die wet in overeenstemming.

Artikel 34

[Vervallen per 23-02-2011]

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 35

[Vervallen per 23-02-2011]

Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet Financiële-verhoudingswet.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 21 oktober 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

A. G. M. van de Vondervoort

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de vijfde december 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Bijlage 1. Overgangsmaatregelen in verband met de herverdeling (bijlage bij artikel 2)

[Vervallen per 23-02-2011]

Overgangsmaatregelen in 1997, 1998, 1999 en 2000 (De bedragen in de derde, vierde, vijfde en zesde kolom zijn vermeld in guldens)

[Vervallen per 23-02-2011]

Gemeente

1997

1998

1999

2000

1

AALBURG

2 519

1 889

1 260

630

2

AALSMEER

4 153 337

3 115 003

2 076 669

1 038 334

3

AALTEN

–943 079

–723 107

–503 134

–283 162

4

AARLE–RIXTEL

–139 834

–107 218

–74 601

–41 985

5

ABCOUDE

1 240 383

930 288

620 192

310 096

6

ACHTKARSPELEN

–1 036 940

–795 075

–553 209

–311 344

7

AKERSLOOT

384 678

288 509

192 339

96 170

8

ALBLASSERDAM

191 289

143 467

95 645

47 822

9

ALBRANDSWAARD

1 637 039

1 227 779

818 519

409 260

10

ALKEMADE

824 571

618 428

412 285

206 143

11

ALKMAAR

10 754

8 065

5 377

2 688

12

ALMELO

–8 937 334

–6 852 708

–4 768 083

–2 683 457

13

ALMERE

9 146 451

6 859 839

4 573 226

2 286 613

14

ALPHEN AAN DEN RIJN

1 997 458

1 498 093

998 729

499 364

15

ALPHEN EN RIEL

391 983

293 987

195 991

97 996

16

AMBT DELDEN

–139 714

–107 126

–74 538

–41 949

17

AMBT MONTFORT

234 413

175 810

117 207

58 603

18

AMELAND

504 781

378 586

252 390

126 195

19

AMERONGEN

–38 361

–29 413

–20 466

–11 518

20

AMERSFOORT

7 878 820

5 909 115

3 939 410

1 969 705

21

AMMERZODEN

–52 223

–40 042

–27 861

–15 680

22

AMSTELVEEN

19 840 824

15 743 606

11 646 387

10 836 741

23

AMSTERDAM

–38 605 293

–29 600 640

–20 595 988

–11 591 335

24

ANDIJK

–161 283

–123 664

–86 045

–48 426

25

ANGERLO

–61 640

–47 263

–32 885

–18 508

26

ANLOO

–364 925

–279 807

–194 688

–109 570

27

ANNA PAULOWNA

–618 373

–474 138

–329 903

–185 668

28

APELDOORN

8 995 407

6 746 555

4 497 703

2 248 852

29

APPINGEDAM

–2 482 324

–1 903 324

–1 324 324

–745 324

30

ARCEN EN VELDEN

329 917

247 438

164 958

82 479

31

ARNEMUIDEN

–209 579

–160 695

–111 811

–62 927

32

ARNHEM

–10 102 090

–7 745 786

–5 389 481

–3 033 177

33

ASSEN

–510 186

–391 185

–272 185

–153 185

34

ASTEN

–257 266

–197 259

–137 252

–77 245

35

AVEREEST

–690 007

–529 063

–368 120

–207 176

36

AXEL

–1 321 194

–1 013 027

–704 859

–396 692

37

BAARLE–NASSAU

–173 101

–132 725

–92 350

–51 974

38

BAARN

1 124 330

843 248

562 165

281 083

39

BAKEL EN MILHEEZE

12 938

9 704

6 469

3 235

40

BARENDRECHT

2 870 455

2 152 841

1 435 227

717 614

41

BARNEVELD

2 242 910

1 682 183

1 121 455

560 728

42

BATHMEN

86 254

64 690

43 127

21 563

43

BEDUM

–495 684

–380 066

–264 448

–148 830

44

BEEK

922 351

691 763

461 176

230 588

45

BEEK EN DONK

–141 475

–108 476

–75 477

–42 478

46

BEEMSTER

358 144

268 608

179 072

89 536

47

BEESEL

–200 321

–153 596

–106 872

–60 147

48

BEILEN

–291 961

–223 861

–155 761

–87 662

49

BELFELD

–184 384

–141 376

–98 369

–55 362

50

BELLINGWEDDE

–736 670

–564 842

–393 014

–221 187

51

BEMMEL

280 852

210 639

140 426

70 213

52

BENNEBROEK

538 718

404 039

269 359

134 680

53

BERGAMBACHT

558 769

419 076

279 384

139 692

54

BERGEN L

419 976

314 982

209 988

104 994

55

BERGEN NH

1 682 969

1 262 227

841 485

420 742

56

BERGEN OP ZOOM

–2 236 726

–1 715 012

–1 193 297

–671 583

57

BERGEYK

–164 610

–126 215

–87 820

–49 425

58

BERGH

174 065

130 549

87 032

43 516

59

BERGSCHENHOEK

436 346

327 259

218 173

109 086

60

BERKEL EN RODENRIJS

1 502 655

1 126 991

751 328

375 664

61

BERKEL-ENSCHOT

759 782

569 836

379 891

189 945

62

BERNHEZE

1 443 518

1 082 638

721 759

360 879

63

BERNISSE

827 182

620 387

413 591

206 796

64

BEST

–159 863

–122 575

–85 287

–47 999

65

BEUNINGEN

150 498

112 873

75 249

37 624

66

BEVERWIJK

3 146 057

2 359 543

1 573 028

786 514

67

BINNENMAAS

2 657 650

1 993 238

1 328 825

664 413

68

BLADEL EN NETERSEL

189 921

142 440

94 960

47 480

69

BLARICUM

2 690 099

2 311 056

1 932 012

3 781 460

70

BLEISWIJK

1 214 749

911 061

607 374

303 687

71

BLOEMENDAAL

7 705 876

6 940 693

6 175 510

19 868 351

72

BOARNSTERHIM

–41 646

–31 932

–22 218

–12 504

73

BODEGRAVEN

896 039

672 029

448 019

224 010

74

BOEKEL

–15 996

–12 265

–8 534

–4 803

75

BOLSWARD

–1 505 450

–1 154 305

–803 160

–452 015

76

BORCULO

–557 996

–427 844

–297 692

–167 540

77

BORGER

–650 075

–498 445

–346 816

–195 187

78

BORN

1 481 755

1 111 316

740 878

370 439

79

BORNE

–174 471

–133 776

–93 081

–52 385

80

BORSELE

2 967 326

2 225 494

1 483 663

741 831

81

BOSKOOP

–180 664

–138 524

–96 384

–54 245

82

BOXMEER

–16 160

–12 391

–8 621

–4 852

83

BOXTEL

–1 344 042

–1 033 718

–723 395

–413 071

84

BRAKEL

–57 657

–44 209

–30 760

–17 312

85

BREDA

285 127

213 845

142 563

71 282

86

BREDERWIEDE

–177 386

–136 011

–94 636

–53 261

87

BREUKELEN

1 601 058

1 200 794

800 529

400 265

88

BRIELLE

1 433 040

1 074 780

716 520

358 260

89

BROEKHUIZEN

–8 312

–6 373

–4 435

–2 496

90

BROUWERSHAVEN

–108 892

–83 493

–58 094

–32 695

91

BRUINISSE

–255 001

–195 522

–136 043

–76 565

92

BRUMMEN

–216 339

–165 878

–115 417

–64 956

93

BRUNSSUM

866 816

650 112

433 408

216 704

94

BUDEL

273 200

204 900

136 600

68 300

95

BUNNIK

2 621 108

2 065 292

1 509 477

1 332 560

96

BUNSCHOTEN

999 868

749 901

499 934

249 967

97

BUREN

566 987

425 240

283 494

141 747

98

BUSSUM

4 597 615

3 448 211

2 298 807

1 149 404

99

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

2 960 936

2 220 702

1 480 468

740 234

100

CASTRICUM

1 305 175

978 881

652 587

326 294

101

CHAAM

122 477

91 858

61 239

30 619

102

COEVORDEN

–916 348

–702 610

–488 873

–275 136

103

CROMSTRIJEN

876 305

657 228

438 152

219 076

104

CUIJK

–755 907

–579 593

–403 278

–226 963

105

CULEMBORG

–1 633 155

–1 252 223

–871 291

–490 359

106

DALEN

–18 267

–14 006

–9 745

–5 485

107

DALFSEN

–50 748

–38 911

–27 074

–15 237

108

DANTUMADEEL

–1 918 431

–1 470 959

–1 023 486

–576 014

109

DE BILT

7 670 816

6 161 714

4 652 612

4 813 746

110

DE LIER

834 467

625 850

417 234

208 617

111

DE MARNE

–528 832

–405 482

–282 133

–158 783

112

DE RONDE VENEN

4 608 529

3 456 396

2 304 264

1 152 132

113

DE WIJK

–107 281

–82 258

–57 235

–32 211

114

DELFT

8 174 275

6 130 706

4 087 137

2 043 569

115

DELFZIJL

–2 301 475

–1 764 658

–1 227 841

–691 024

116

DEN HAM

–855 310

–655 809

–456 309

–256 809

117

DEN HELDER

–5 013 643

–3 844 215

–2 674 787

–1 505 359

118

DENEKAMP

–320 820

–245 989

–171 158

–96 327

119

DEURNE

16 450

12 338

8 225

4 113

120

DEVENTER

–5 194 085

–3 982 569

–2 771 053

–1 559 537

121

DIDAM

–747 135

–572 866

–398 598

–224 329

122

DIEMEN

2 100 131

1 575 099

1 050 066

525 033

123

DIEPENHEIM

43 638

32 728

21 819

10 909

124

DIEPENVEEN

757 053

567 790

378 527

189 263

125

DIESSEN

182 495

136 872

91 248

45 624

126

DIEVER

–364 925

–279 806

–194 688

–109 570

127

DINTELOORD EN PRINSENLAND

170 454

127 840

85 227

42 613

128

DINXPERLO

–528 965

–405 584

–282 204

–158 823

129

DIRKSLAND

–96 345

–73 873

–51 400

–28 928

130

DODEWAARD

–38 040

–29 167

–20 294

–11 422

131

DOESBURG

–954 817

–732 107

–509 396

–286 686

132

DOETINCHEM

–750 335

–575 320

–400 305

–225 290

133

DOMBURG

572 990

429 742

286 495

143 247

134

DONGEN

–418 576

–320 943

–223 311

–125 678

135

DONGERADEEL

–1 672 539

–1 282 421

–892 303

–502 184

136

DOORN

1 446 978

1 085 233

723 489

361 744

137

DORDRECHT

–3 146 938

–2 412 918

–1 678 897

–944 876

138

DRECHTERLAND

–315 446

–241 869

–168 291

–94 713

139

DRIEBERGEN-RIJSENBURG

477 536

358 152

238 768

119 384

140

DRONTEN

218 398

163 798

109 199

54 599

141

DRUNEN

–317 959

–243 795

–169 631

–95 468

142

DRUTEN

–237 955

–182 453

–126 950

–71 447

143

DUIVELAND

–131 839

–101 087

–70 336

–39 585

144

DUIVEN

–133 257

–102 175

–71 093

–40 011

145

DUSSEN

–127 035

–97 404

–67 773

–38 143

146

DWINGELOO

–311 261

–238 659

–166 058

–93 457

147

ECHT

–138 474

–106 175

–73 876

–41 577

148

ECHTELD

–184 795

–141 692

–98 589

–55 485

149

EDAM-VOLENDAM

2 104 684

1 578 513

1 052 342

526 171

150

EDE

3 823 455

2 867 591

1 911 727

955 864

151

EELDE

704 553

528 415

352 276

176 138

152

EEMNES

157 032

117 774

78 516

39 258

153

EEMSMOND

–650 481

–498 757

–347 033

–195 309

154

EERSEL

540 845

405 634

270 423

135 211

155

EGMOND

157 855

118 391

78 927

39 464

156

EIBERGEN

–755 126

–578 994

–402 861

–226 729

157

EIJSDEN

472 542

354 406

236 271

118 135

158

EINDHOVEN

3 718 690

2 789 018

1 859 345

929 673

159

ELBURG

312 028

234 021

156 014

78 007

160

ELST

–26 427

–20 263

–14 099

–7 935

161

EMMEN

3 523 616

2 642 712

1 761 808

880 904

162

ENKHUIZEN

11 765

8 824

5 883

2 941

163

ENSCHEDE

–6 752 259

–5 177 300

–3 602 341

–2 027 383

164

EPE

937 700

703 275

468 850

234 425

165

ERMELO

–1 009 522

–774 052

–538 582

–303 112

166

ETTEN-LEUR

–830 250

–636 595

–442 940

–249 285

167

FERWERDERADEEL

–1 175 875

–901 603

–627 331

–353 059

168

FIJNAART EN HEIJNINGEN

–10 269

–7 874

–5 478

–3 083

169

FRANEKERADEEL

–1 949 918

–1 495 102

–1 040 285

–585 468

170

GAASTERLAN-SLEAT

–482 202

–369 729

–257 256

–144 782

171

GASSELTE

–341 254

–261 657

–182 059

–102 462

172

GEERTRUIDENBERG

707 319

530 490

353 660

176 830

173

GELDERMALSEN

1 515 500

1 136 625

757 750

378 875

174

GELDROP

291 140

218 355

145 570

72 785

175

GELEEN

2 445 403

1 834 052

1 222 701

611 351

176

GEMERT

–674 828

–517 425

–360 022

–202 619

177

GENDRINGEN

–1 870 652

–1 434 324

–997 996

–561 668

178

GENDT

–399 030

–305 956

–212 883

–119 810

179

GENEMUIDEN

202 909

152 181

101 454

50 727

180

GENNEP

556 850

417 637

278 425

139 212

181

GIESSENLANDEN

753 835

565 377

376 918

188 459

182

GIETEN

–225 735

–173 082

–120 430

–67 777

183

GILZE EN RIJEN

567 776

425 832

283 888

141 944

184

GOEDEREEDE

66 073

49 555

33 036

16 518

185

GOES

–256 488

–196 663

–136 837

–77 011

186

GOIRLE

461 760

346 320

230 880

115 440

187

GOOR

–337 049

–258 432

–179 816

–101 200

188

GORINCHEM

–1 192 592

–914 421

–636 250

–358 079

189

GORSSEL

1 053 393

790 045

526 696

263 348

190

GOUDA

–3 091 820

–2 370 656

–1 649 491

–928 327

191

GRAAFSTROOM

403 880

302 910

201 940

100 970

192

GRAFT-DE RIJP

319 298

239 473

159 649

79 824

193

GRAMSBERGEN

–333 686

–255 854

–178 022

–100 190

194

GRAVE

–509 026

–390 296

–271 566

–152 836

195

GROENLO

–681 658

–522 662

–363 666

–204 670

196

GROESBEEK

–253 622

–194 465

–135 308

–76 151

197

GRONINGEN

–26 000 978

–19 936 271

–13 871 564

–7 806 858

198

GROOTEGAST

–619 696

–475 152

–330 609

–186 065

199

GRUBBENVORST

215 140

161 355

107 570

53 785

200

GULPEN

135 343

101 507

67 672

33 836

201

HAAKSBERGEN

–1 069 585

–820 105

–570 625

–321 145

202

HAAREN

243 959

182 969

121 979

60 990

203

HAARLEM

1 438 594

1 078 945

719 297

359 648

204

HAARLEMMERLIEDE C.A.

833 288

624 966

416 644

208 322

205

HAARLEMMERMEER

34 927 617

29 317 620

23 707 622

37 323 845

206

HAELEN

732 495

549 371

366 248

183 124

207

HALSTEREN

–167 178

–128 184

–89 190

–50 196

208

HARDENBERG

–701 762

–538 076

–374 391

–210 706

209

HARDERWIJK

–1 051 491

–806 232

–560 972

–315 713

210

HARDINXVELD-GIESSENDAM

33 419

25 064

16 710

8 355

211

HAREN

2 182 874

1 637 155

1 091 437

545 718

212

HARENKARSPEL

644 706

483 530

322 353

161 177

213

HARLINGEN

–907 919

–696 148

–484 376

–272 605

214

HARMELEN

302 877

227 157

151 438

75 719

215

HASSELT

–251 141

–192 562

–133 984

–75 406

216

HATTEM

204 861

153 646

102 431

51 215

217

HAVELTE

–147 318

–112 956

–78 594

–44 232

218

HEDEL

155 584

116 688

77 792

38 896

219

HEEL

–173 375

–132 936

–92 496

–52 056

220

HEEMSKERK

–1 133 608

–869 195

–604 782

–340 369

221

HEEMSTEDE

4 048 175

3 036 131

2 024 087

1 012 044

222

HEERDE

197 339

148 004

98 669

49 335

223

HEERENVEEN

–1 767 077

–1 354 908

–942 738

–530 569

224

HEEREWAARDEN

–47 243

–36 224

–25 204

–14 185

225

HEERHUGOWAARD

–1 826 391

–1 400 387

–974 383

–548 378

226

HEERJANSDAM

205 705

154 278

102 852

51 426

227

HEERLEN

4 597 492

3 448 119

2 298 746

1 149 373

228

HEEZE

392 598

294 448

196 299

98 149

229

HEILOO

1 592 659

1 194 494

796 330

398 165

230

HEINO

–59 691

–45 768

–31 845

–17 922

231

HELDEN

–935 453

–717 259

–499 066

–280 872

232

HELLENDOORN

–520 313

–398 951

–277 588

–156 225

233

HELLEVOETSLUIS

–3 002 774

–2 302 380

–1 601 985

–901 590

234

HELMOND

–4 588 585

–3 518 302

–2 448 018

–1 377 734

235

HENDRIK-IDO-AMBACHT

336 284

252 213

168 142

84 071

236

HENGELO GLD

–285 722

–219 078

–152 433

–85 789

237

HENGELO O

–3 364 836

–2 579 991

–1 795 146

–1 010 300

238

HET BILDT

–1 338 812

–1 026 536

–714 259

–401 982

239

HETEREN

–187 313

–143 622

–99 932

–56 241

240

HEUMEN

–57 055

–43 747

–30 439

–17 131

241

HEUSDEN

–99 326

–76 159

–52 991

–29 823

242

HEYTHUYSEN

251 000

188 250

125 500

62 750

243

HILLEGOM

1 655 878

1 241 909

827 939

413 970

244

HILVARENBEEK

42 341

31 755

21 170

10 585

245

HILVERSUM

7 498 460

5 623 845

3 749 230

1 874 615

246

HOEVELAKEN

1 058 079

793 559

529 039

264 520

247

HOEVEN

217 269

162 952

108 634

54 317

248

HOLTEN

–210 400

–161 324

–112 249

–63 173

249

HONTENISSE

–305 018

–233 873

–162 728

–91 582

250

HOOGE EN LAGE MIERDE

248 194

186 145

124 097

62 048

251

HOOGE EN LAGE ZWALUWE

118 831

89 123

59 416

29 708

252

HOOGELOON C.A.

341 914

256 436

170 957

85 479

253

HOOGEVEEN

–1 636 155

–1 254 523

–872 891

–491 260

254

HOOGEZAND-SAPPEMEER

–3 929 942

–3 013 286

–2 096 630

–1 179 975

255

HOORN

–3 608 699

–2 766 973

–1 925 247

–1 083 521

256

HORST

393 055

294 791

196 527

98 264

257

HOUTEN

2 907 389

2 180 542

1 453 695

726 847

258

HUIJBERGEN

64 562

48 421

32 281

16 140

259

HUISSEN

31 049

23 287

15 525

7 762

260

HUIZEN

2 285 031

1 713 773

1 142 516

571 258

261

HULST

–264 508

–202 812

–141 116

–79 419

262

HUMMELO EN KEPPEL

229 082

171 811

114 541

57 270

263

HUNSEL

105 434

79 075

52 717

26 358

264

IJSSELHAM

–383 279

–293 879

–204 480

–115 080

265

IJSSELMUIDEN

–279 131

–214 024

–148 917

–83 810

266

IJSSELSTEIN

797 235

597 927

398 618

199 309

267

JACOBSWOUDE

1 122 452

841 839

561 226

280 613

268

KAMPEN

–2 887 928

–2 214 321

–1 540 714

–867 108

269

KAPELLE

–84 281

–64 623

–44 964

–25 306

270

KATWIJK

2 602 752

1 952 064

1 301 376

650 688

271

KERKRADE

1 468 245

1 101 184

734 123

367 061

272

KERKWIJK

167 364

125 523

83 682

41 841

273

KESSEL

–114 425

–87 735

–61 046

–34 356

274

KESTEREN

–480 386

–368 336

–256 287

–144 237

275

KLUNDERT

1 467 706

1 104 059

740 413

389 260

276

KOLLUMERLAND C.A.

–953 478

–731 080

–508 682

–286 284

277

KORENDIJK

531 608

398 706

265 804

132 902

278

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

1 971 875

1 478 906

985 937

492 969

279

LANDERD

287 828

215 871

143 914

71 957

280

LANDGRAAF

–184 656

–141 585

–98 514

–55 443

281

LANDSMEER

1 137 022

852 767

568 511

284 256

282

LANGEDIJK

1 300 768

975 576

650 384

325 192

283

LAREN

3 641 530

3 159 445

2 677 360

5 810 180

284

LEEK

–1 226 113

–940 123

–654 133

–368 143

285

LEENDE

276 447

207 335

138 224

69 112

286

LEERDAM

–1 641 170

–1 258 368

–875 567

–492 765

287

LEERSUM

79 302

59 477

39 651

19 826

288

LEEUWARDEN

–8 744 457

–6 704 819

–4 665 182

–2 625 545

289

LEEUWARDERADEEL

–667 160

–511 545

–355 931

–200 316

290

LEIDEN

3 878 284

2 908 713

1 939 142

969 571

291

LEIDERDORP

1 678 197

1 258 648

839 099

419 549

292

LEIDSCHENDAM

5 152 566

3 864 424

2 576 283

1 288 141

293

LELYSTAD

–4 795 042

–3 676 602

–2 558 163

–1 439 723

294

LEMSTERLAND

–1 426 031

–1 093 410

–760 790

–428 169

295

LEUSDEN

3 429 686

2 572 265

1 714 843

857 422

296

LICHTENVOORDE

–150 158

–115 133

–80 109

–45 085

297

LIEMEER

–142 095

–108 951

–75 808

–42 664

298

LIENDEN

–284 822

–218 387

–151 953

–85 519

299

LIESHOUT

462 667

347 000

231 333

115 667

300

LIESVELD

115 389

86 542

57 694

28 847

301

LIMMEN

410 628

307 971

205 314

102 657

302

LINGEWAAL

299 678

224 758

149 839

74 919

303

LISSE

2 899 182

2 174 386

1 449 591

724 795

304

LITH

–16 682

–12 791

–8 900

–5 009

305

LITTENSERADIEL

–230 431

–176 683

–122 935

–69 187

306

LOCHEM

–603 010

–462 358

–321 707

–181 055

307

LOENEN

874 571

655 928

437 285

218 643

308

LOON OP ZAND

643 121

482 341

321 561

160 780

309

LOOSDRECHT

1 344 079

1 008 059

672 040

336 020

310

LOPIK

783 860

587 895

391 930

195 965

311

LOPPERSUM

–979 937

–751 368

–522 798

–294 229

312

LOSSER

–363 150

–278 446

–193 741

–109 037

313

LUYKSGESTEL

6 435

4 826

3 217

1 609

314

MAARHEEZE

3 280

2 460

1 640

820

315

MAARN

620 689

465 517

310 345

155 172

316

MAARSSEN

3 101 621

2 326 216

1 550 811

775 405

317

MAARTENSDIJK

1 118 175

838 632

559 088

279 544

318

MAASBRACHT

948 129

711 097

474 064

237 032

319

MAASBREE

33 738

25 304

16 869

8 435

320

MAASDONK

43 496

32 622

21 748

10 874

321

MAASDRIEL

–250 362

–191 966

–133 569

–75 172

322

MAASLAND

739 072

554 304

369 536

184 768

323

MAASSLUIS

–1 846 612

–1 415 892

–985 171

–554 450

324

MAASTRICHT

10 077 210

7 557 907

5 038 605

2 519 302

325

MADE EN DRIMMELEN

687 882

515 912

343 941

171 971

326

MARGRATEN

1 380 280

1 035 210

690 140

345 070

327

MARIEKERKE

37 290

27 968

18 645

9 323

328

MARKELO

–438 060

–335 883

–233 706

–131 529

329

MARUM

–662 431

–507 919

–353 408

–198 897

330

MAURIK

771

578

386

193

331

MEDEMBLIK

127 645

95 734

63 823

31 911

332

MEERLO-WANSSUM

104 163

78 122

52 082

26 041

333

MEERSSEN

723 128

542 346

361 564

180 782

334

MEIJEL

–212 732

–163 113

–113 493

–63 873

335

MENALDUMADEEL

–219 105

–167 999

–116 893

–65 787

336

MENTERWOLDE

–159 393

–122 215

–85 037

–47 858

337

MEPPEL

–1 275 887

–978 288

–680 688

–383 088

338

MIDDELBURG

–2 178 955

–1 670 716

–1 162 476

–654 237

339

MIDDELHARNIS

540 212

405 159

270 106

135 053

340

MIDDENSCHOUWEN

–97 197

–74 526

–51 855

–29 183

341

MIERLO

–411 209

–315 295

–219 381

–123 467

342

MILL EN SINT HUBERT

369 600

277 200

184 800

92 400

343

MILLINGEN AAN DE RIJN

–498 878

–382 515

–266 152

–149 789

344

MOERGESTEL

293 251

219 939

146 626

73 313

345

MONSTER

1 409 381

1 057 036

704 691

352 345

346

MONTFOORT U

1 351 042

1 013 281

675 521

337 760

347

MOOK EN MIDDELAAR

–1 085

–832

–579

–326

348

MOORDRECHT

–482 682

–370 097

–257 511

–144 926

349

MUIDEN

849 518

637 138

424 759

212 379

350

NAALDWIJK

3 025 168

2 268 876

1 512 584

756 292

351

NAARDEN

3 889 569

3 105 141

2 320 714

2 252 343

352

NEDERHORST DEN BERG

525 387

394 040

262 694

131 347

353

NEDERLEK

704 713

528 535

352 357

176 178

354

NEDERWEERT

202 399

151 799

101 199

50 600

355

NEEDE

–720 829

–552 697

–384 564

–216 431

356

NEERIJNEN

–171 878

–131 787

–91 697

–51 607

357

NIEDORP

79 265

59 449

39 633

19 816

358

NIEUWEGEIN

3 723 232

2 792 424

1 861 616

930 808

359

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

619 608

464 706

309 804

154 902

360

NIEUW-GINNEKEN

1 209 681

907 260

604 840

302 420

361

NIEUWKOOP

1 212 826

909 620

606 413

303 207

362

NIEUW-LEKKERLAND

–24 059

–18 447

–12 835

–7 224

363

NIEUWLEUSEN

–304 847

–233 742

–162 636

–91 531

364

NIEUW-VOSSEMEER

–63 774

–48 899

–34 024

–19 148

365

NIJEFURD

–524 564

–402 210

–279 856

–157 502

366

NIJEVEEN

–34 528

–26 475

–18 421

–10 367

367

NIJKERK

511 074

383 306

255 537

127 769

368

NIJMEGEN

–15 177 554

–11 637 402

–8 097 250

–4 557 098

369

NOORD-BEVELAND

353 431

265 073

176 716

88 358

370

NOORDER-KOGGENLAND

20 808

15 606

10 404

5 202

371

NOORDOOSTPOLDER

536 714

402 535

268 357

134 178

372

NOORDWIJK

1 863 606

1 397 705

931 803

465 902

373

NOORDWIJKERHOUT

1 035 103

776 327

517 551

258 776

374

NOOTDORP

706 784

530 088

353 392

176 696

375

NORG

–500 089

–383 444

–266 798

–150 153

376

NUENEN C.A.

1 121 142

840 856

560 571

280 285

377

NUNSPEET

98 736

74 052

49 368

24 684

378

NUTH

1 222 048

916 536

611 024

305 512

379

OBDAM

197 277

147 958

98 639

49 319

380

ODOORN

–536 099

–411 054

–286 010

–160 965

381

OEGSTGEEST

2 859 673

2 144 755

1 429 836

714 918

382

OIRSCHOT

595 762

446 822

297 881

148 941

383

OISTERWIJK

136 031

102 023

68 015

34 008

384

OLDEBROEK

244 360

183 270

122 180

61 090

385

OLDENZAAL

–1 354 831

–1 038 818

–722 804

–406 791

386

OLST

–133 508

–102 368

–71 227

–40 086

387

OMMEN

–822 386

–630 565

–438 744

–246 923

388

ONDERBANKEN

376 553

282 415

188 276

94 138

389

OOSTBURG

2 244 457

1 683 343

1 122 228

561 114

390

OOSTERHESSELEN

–284 834

–218 397

–151 960

–85 522

391

OOSTERHOUT

1 984 364

1 488 273

992 182

496 091

392

OOSTFLAKKEE

–158 309

–121 384

–84 458

–47 533

393

OOSTSTELLINGWERF

–1 001 809

–768 138

–534 467

–300 796

394

OOSTZAAN

358 611

268 958

179 306

89 653

395

OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS

–152 781

–117 145

–81 509

–45 873

396

OOTMARSUM

275 075

206 306

137 537

68 769

397

OPMEER

323 703

242 777

161 851

80 926

398

OPSTERLAND

–627 526

–481 156

–334 786

–188 416

399

OSS

–2 268 421

–1 739 314

–1 210 207

–681 099

400

OSSENDRECHT

–63 209

–48 466

–33 722

–18 979

401

OUD EN NIEUW GASTEL

152 870

114 653

76 435

38 218

402

OUD-BEIJERLAND

1 660 652

1 245 489

830 326

415 163

403

OUDENBOSCH

–1 102 891

–845 643

–588 394

–331 146

404

OUDER-AMSTEL

2 411 222

1 875 129

1 339 036

1 057 086

405

OUDERKERK

233 179

174 884

116 590

58 295

406

OUDEWATER

109 908

82 431

54 954

27 477

407

PAPENDRECHT

735 889

551 917

367 945

183 972

408

PEIZE

40 380

30 285

20 190

10 095

409

PEKELA

–892 695

–684 474

–476 254

–268 034

410

PIJNACKER

2 508 260

1 881 195

1 254 130

627 065

411

PRINSENBEEK

447 202

335 401

223 601

111 800

412

PURMEREND

–1 579 724

–1 211 255

–842 786

–474 316

413

PUTTE

–219 118

–168 009

–116 900

–65 791

414

PUTTEN

637 907

478 430

318 953

159 477

415

RAALTE

–430 434

–330 035

–229 637

–129 239

416

RAAMSDONK

1 182 429

886 821

591 214

295 607

417

RAVENSTEIN

70 034

52 526

35 017

17 509

418

REEUWIJK

1 163 099

872 324

581 549

290 775

419

REIDERLAND

–819 906

–628 664

–437 421

–246 179

420

REIMERSWAAL

–407 693

–312 599

–217 505

–122 411

421

RENKUM

4 178 844

3 134 133

2 089 422

1 044 711

422

RENSWOUDE

158 587

118 940

79 293

39 647

423

REUSEL

–91 146

–69 887

–48 627

–27 367

424

RHEDEN

3 456 801

2 592 601

1 728 400

864 200

425

RHENEN

–518 017

–397 190

–276 363

–155 536

426

RIDDERKERK

2 637 923

1 978 443

1 318 962

659 481

427

RIETHOVEN

248 968

186 726

124 484

62 242

428

RIJNSBURG

815 864

611 898

407 932

203 966

429

RIJNWAARDEN

–294 845

–226 073

–157 300

–88 528

430

RIJNWOUDE

2 121 534

1 591 151

1 060 767

530 384

431

RIJSBERGEN

277 509

208 131

138 754

69 377

432

RIJSSEN

–2 173 714

–1 666 697

–1 159 680

–652 663

433

RIJSWIJK

7 190 842

5 393 132

3 595 421

1 797 711

434

RODEN

–592 336

–454 174

–316 012

–177 850

435

ROERDALEN

458 736

344 052

229 368

114 684

436

ROERMOND

–1 536 273

–1 177 938

–819 604

–461 270

437

ROGGEL EN NEER

6 568

4 926

3 284

1 642

438

ROLDE

–78 470

–60 167

–41 864

–23 561

439

ROOSENDAAL EN NISPEN

–825 153

–632 686

–440 220

–247 754

440

ROSSUM

23 757

17 818

11 879

5 939

441

ROTTERDAM

–38 521 703

–29 536 547

–20 551 392

–11 566 236

442

ROZENBURG

–465 058

–356 584

–248 109

–139 635

443

ROZENDAAL

196 279

147 209

98 139

49 070

444

RUCPHEN

461 873

346 405

230 937

115 468

445

RUINEN

–214 425

–164 411

–114 396

–64 382

446

RUINERWOLD

–46 327

–35 521

–24 716

–13 910

447

RUURLO

–431 190

–330 615

–230 041

–129 466

448

SAS VAN GENT

–289 003

–221 594

–154 184

–86 774

449

SASSENHEIM

1 859 666

1 394 750

929 833

464 917

450

SCHAGEN

–320 007

–245 366

–170 724

–96 083

451

SCHEEMDA

–114 153

–87 527

–60 901

–34 275

452

SCHERMER

340 785

255 589

170 393

85 196

453

SCHERPENZEEL

187 906

140 930

93 953

46 977

454

SCHIEDAM

–5 669 597

–4 347 168

–3 024 740

–1 702 311

455

SCHIERMONNIKOOG

–225 388

–172 816

–120 245

–67 673

456

SCHIJNDEL

–656 973

–503 734

–350 496

–197 258

457

SCHINNEN

877 790

658 342

438 895

219 447

458

SCHIPLUIDEN

561 192

420 894

280 596

140 298

459

SCHOONEBEEK

–333 529

–255 734

–177 938

–100 143

460

SCHOONHOVEN

–602 507

–461 972

–321 438

–180 904

461

SCHOORL

–317 000

–243 060

–169 120

–95 180

462

SEVENUM

–222 664

–170 727

–118 791

–66 855

463

'S-GRAVELAND

609 459

457 094

304 730

152 365

464

'S-GRAVENDEEL

524 519

393 389

262 259

131 130

465

'S-GRAVENHAGE

–71 717 858

–54 989 727

–38 261 596

–21 533 464

466

'S-GRAVENMOER

63 147

47 360

31 573

15 787

467

'S-GRAVENZANDE

961 472

721 104

480 736

240 368

468

'S-HERTOGENBOSCH

2 248 683

1 686 512

1 124 342

562 171

469

SIMPELVELD

500 188

375 141

250 094

125 047

470

SINT ANTHONIS

334 997

251 248

167 499

83 749

471

SINT MICHIELSGESTEL

224 692

165 496

106 301

47 105

472

SINT-OEDENRODE

292 850

219 638

146 425

73 213

473

SITTARD

–1 057 903

–811 148

–564 393

–317 638

474

SKARSTERLAN

–713 073

–546 750

–380 426

–214 102

475

SLEEN

–359 543

–275 680

–191 817

–107 954

476

SLIEDRECHT

–1 279 430

–981 004

–682 578

–384 152

477

SLOCHTEREN

201 239

150 930

100 620

50 310

478

SLUIS-AARDENBURG

193 002

144 751

96 501

48 250

479

SMALLINGERLAND

–4 036 726

–3 095 163

–2 153 600

–1 212 037

480

SMILDE

–495 845

–380 189

–264 534

–148 879

481

SNEEK

–3 289 638

–2 522 333

–1 755 027

–987 722

482

SOEST

5 575 784

4 181 838

2 787 892

1 393 946

483

SOMEREN

–51 531

–39 511

–27 492

–15 472

484

SON EN BREUGEL

1 498 898

1 124 173

749 449

374 724

485

SPIJKENISSE

–4 304 581

–3 300 541

–2 296 501

–1 292 461

486

SPRANG-CAPELLE

–154 661

–118 587

–82 512

–46 437

487

STAD DELDEN

256 810

192 607

128 405

64 202

488

STADSKANAAL

–1 346 679

–1 032 567

–718 455

–404 344

489

STANDDAARBUITEN

153 177

114 883

76 588

38 294

490

STAPHORST

–534 098

–409 520

–284 942

–160 364

491

STEDE BROEC

–1 112 309

–852 864

–593 419

–333 974

492

STEENBERGEN

17 893

13 420

8 946

4 473

493

STEENDEREN

33 834

25 376

16 917

8 459

494

STEENWIJK

–1 486 387

–1 139 689

–792 990

–446 291

495

STEIN

1 028 826

771 619

514 413

257 206

496

STRAMPROY

–270 539

–207 436

–144 333

–81 230

497

STRIJEN

147 098

110 324

73 549

36 775

498

SUSTEREN

365 746

274 309

182 873

91 436

499

SWALMEN

–693 608

–531 824

–370 041

–208 257

500

TEGELEN

–1 625 754

–1 246 548

–867 343

–488 137

501

TEN BOER

–384 568

–294 868

–205 168

–115 468

502

TER AAR

376 215

282 161

188 107

94 054

503

TERHEIJDEN

194 401

145 801

97 201

48 600

504

TERNEUZEN

1 718 199

1 288 649

859 099

429 550

505

TERSCHELLING

–549 597

–421 404

–293 211

–165 018

506

TETERINGEN

243 262

182 446

121 631

60 815

507

TEXEL

–922 394

–707 246

–492 099

–276 951

508

THOLEN

–398 250

–305 359

–212 467

–119 576

509

THORN

156 029

117 022

78 015

39 007

510

TIEL

–2 481 484

–1 902 680

–1 323 876

–745 072

511

TILBURG

–11 500 570

–8 818 071

–6 135 573

–3 453 074

512

TUBBERGEN

30 368

22 776

15 184

7 592

513

TYTSJERKSTERADIEL

466 946

350 209

233 473

116 736

514

UBBERGEN

369 010

276 757

184 505

92 252

515

UDEN

–696 582

–534 105

–371 628

–209 151

516

UDENHOUT

44 215

33 161

22 108

11 054

517

UITGEEST

524 717

393 538

262 359

131 179

518

UITHOORN

2 921 339

2 191 004

1 460 670

730 335

519

URK

–1 045 886

–801 934

–557 982

–314 030

520

UTRECHT

–30 065 721

–23 052 916

–16 040 111

–9 027 307

521

VAALS

–2 848

–2 184

–1 520

–855

522

VALBURG

–155 438

–119 182

–82 926

–46 671

523

VALKENBURG

704 718

577 980

451 241

577 274

524

VALKENBURG AAN DE GEUL

642 388

481 791

321 194

160 597

525

VALKENISSE

226 038

169 528

113 019

56 509

526

VALKENSWAARD

439 951

329 963

219 976

109 988

527

VEENDAM

–2 037 101

–1 561 949

–1 086 797

–611 645

528

VEENENDAAL

–56 783

–43 539

–30 294

–17 049

529

VEERE

188 848

141 636

94 424

47 212

530

VEGHEL

1 111 141

833 356

555 570

277 785

531

VELDHOVEN

1 725 462

1 294 096

862 731

431 365

532

VELSEN

12 567 778

9 425 833

6 283 889

3 141 944

533

VENHUIZEN

–216 935

–166 335

–115 735

–65 135

534

VENLO

–3 747 629

–2 873 497

–1 999 366

–1 125 235

535

VENRAY

–504 672

–386 958

–269 243

–151 529

536

VESSEM C.A.

250 069

187 551

125 034

62 517

537

VIANEN

1 196 384

897 288

598 192

299 096

538

VIERLINGSBEEK

139 728

104 796

69 864

34 932

539

VLAARDINGEN

–983 854

–754 371

–524 888

–295 405

540

VLAGTWEDDE

–650 585

–498 837

–347 088

–195 340

541

VLEDDER

–22 658

–17 373

–12 088

–6 803

542

VLEUTEN-DE MEERN

2 736 062

2 052 046

1 368 031

684 015

543

VLIELAND

–189 394

–145 218

–101 042

–56 866

544

VLIJMEN

–235 076

–180 245

–125 413

–70 582

545

VLISSINGEN

–2 056 076

–1 576 498

–1 096 920

–617 342

546

VLIST

554 966

416 224

277 483

138 741

547

VOERENDAAL

615 401

461 551

307 700

153 850

548

VOORBURG

5 620 921

4 215 691

2 810 461

1 405 230

549

VOORHOUT

877 140

657 855

438 570

219 285

550

VOORSCHOTEN

3 133 606

2 350 204

1 566 803

783 401

551

VOORST

462 372

346 779

231 186

115 593

552

VORDEN

–117 995

–90 473

–62 951

–35 428

553

VRIES

232 750

174 562

116 375

58 187

554

VRIEZENVEEN

–201 139

–154 223

–107 308

–60 392

555

VUGHT

46 786

35 090

23 393

11 697

556

WAALRE

1 181 708

886 281

590 854

295 427

557

WAALWIJK

–109 926

–84 286

–58 646

–33 006

558

WADDINXVEEN

636 819

477 614

318 410

159 205

559

WAGENINGEN

–1 082 415

–829 943

–577 470

–324 998

560

WARMOND

273 798

205 348

136 899

68 449

561

WARNSVELD

–652 139

–500 028

–347 917

–195 806

562

WASPIK

199 320

149 490

99 660

49 830

563

WASSENAAR

10 779 607

9 590 681

8 401 756

23 559 264

564

WATERINGEN

1 259 622

944 716

629 811

314 905

565

WATERLAND

1 975 279

1 481 459

987 640

493 820

566

WEERSELO

184 673

138 505

92 337

46 168

567

WEERT

–2 850 261

–2 185 440

–1 520 619

–855 798

568

WEESP

962 091

721 568

481 046

240 523

569

WEHL

–196 210

–150 444

–104 678

–58 912

570

WERKENDAM

689 105

516 828

344 552

172 276

571

WERVERSHOOF

–270 675

–207 541

–144 406

–81 271

572

WEST MAAS EN WAAL

210 099

157 574

105 049

52 525

573

WESTERBORK

–352 777

–270 492

–188 207

–105 922

574

WESTERHOVEN

18 233

13 675

9 117

4 558

575

WESTER-KOGGENLAND

850 983

638 237

425 491

212 746

576

WESTERSCHOUWEN

509 015

381 761

254 507

127 254

577

WESTERVOORT

–1 117 499

–856 843

–596 187

–335 532

578

WESTKAPELLE

53 914

40 435

26 957

13 478

579

WESTSTELLINGWERF

–1 201 996

–921 631

–641 267

–360 902

580

WESTVOORNE

651 451

488 588

325 726

162 863

581

WIERDEN

–360 012

–276 039

–192 067

–108 094

582

WIERINGEN

–516 591

–396 096

–275 602

–155 108

583

WIERINGERMEER

482 487

361 865

241 243

120 622

584

WIJCHEN

–620 201

–475 540

–330 878

–186 217

585

WIJHE

–252 722

–193 775

–134 828

–75 881

586

WIJK BIJ DUURSTEDE

430 257

322 693

215 128

107 564

587

WILLEMSTAD

177 853

133 390

88 927

44 463

588

WINSCHOTEN

–2 422 548

–1 857 491

–1 292 433

–727 376

589

WINSUM

–996 340

–763 945

–531 549

–299 154

590

WINTERSWIJK

–1 581 797

–1 212 844

–843 891

–474 938

591

WISCH

–1 373 432

–1 053 080

–732 728

–412 376

592

WITTEM

341 773

256 330

170 886

85 443

593

WOENSDRECHT

269 729

202 297

134 865

67 432

594

WOERDEN

3 450 420

2 587 815

1 725 210

862 605

595

WOGNUM

–153 057

–117 357

–81 656

–45 956

596

WORMERLAND

787 726

590 794

393 863

196 931

597

WOUDENBERG

305 347

229 010

152 674

76 337

598

WOUDRICHEM

438 206

328 655

219 103

109 552

599

WOUW

181 113

135 835

90 556

45 278

600

WUNSERADIEL

–1 033 545

–792 471

–551 398

–310 324

601

WYMBRITSERADIEL

790 953

593 215

395 477

197 738

602

ZAANSTAD

9 533 755

7 150 316

4 766 878

2 383 439

603

ZALTBOMMEL

–389 175

–298 400

–207 625

–116 851

604

ZANDVOORT

1 699 960

1 274 970

849 980

424 990

605

ZEDERIK

808 408

606 306

404 204

202 102

606

ZEEVANG

374 284

280 713

187 142

93 571

607

ZEEWOLDE

634 609

475 956

317 304

158 652

608

ZEIST

3 887 331

2 915 498

1 943 666

971 833

609

ZELHEM

–640 437

–491 056

–341 674

–192 293

610

ZEVENAAR

–890 695

–682 941

–475 187

–267 433

611

ZEVENBERGEN

255 862

191 897

127 931

63 966

612

ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE

1 192 592

894 444

596 296

298 148

613

ZIERIKZEE

302 283

226 712

151 141

75 571

614

ZIJPE

–351 891

–269 812

–187 734

–105 656

615

ZOETERMEER

9 930 288

7 447 716

4 965 144

2 482 572

616

ZOETERWOUDE

1 488 342

1 116 257

744 171

372 086

617

ZUIDHORN

81 410

61 058

40 705

20 353

618

ZUIDLAREN

–516 322

–395 890

–275 459

–155 027

619

ZUIDWOLDE

–542 861

–416 239

–289 618

–162 996

620

ZUNDERT

449 295

336 971

224 648

112 324

621

ZUTPHEN

–2 434 739

–1 866 838

–1 298 938

–731 037

622

ZWARTSLUIS

–283 327

–217 241

–151 155

–85 070

623

ZWEELOO

–221 555

–169 877

–118 200

–66 522

624

ZWIJNDRECHT

24 487

18 365

12 243

6 122

625

ZWOLLE

1 390 451

1 042 839

695 226

347 613

Bijlage 2. De verdeelmaatstaven (bijlage bij artikel 13)

[Vervallen per 23-02-2011]

Nr.

Verdeelmaatstaf

Bron

Peildatum

1

Het gecorrigeerde totaal van de vastgestelde waarden, bedoeld in artikel 22 van de Wet waardering onroerende zaken, in de gemeente, in miljoenen guldens, gedeeld door de uitkeringsfactor over het uitkeringsjaar. Correctie vindt plaats door de waarden van woningen voor 80% en de waarden van niet–woningen voor 70% mee te tellen. Niet meegeteld worden:

 • 1. de waarden die op grond van artikel 220d van de Gemeentewet buiten aanmerking gelaten worden;

 • 2. de waarden van onroerende zaken ten aanzien waarvan op grond van artikel 243 van de Gemeentewet vrijstelling is verleend.

CBS

 

2

Het aantal inwoners van de gemeente.

CBS

 

3

Het aantal inwoners van de gemeente met een leeftijd van 19 jaar en minder.

CBS

 

4

Het aantal inwoners van de gemeente met een leeftijd van 65 jaar en meer.

CBS

 

5 a, b en c

Voor de gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog: het aantal inwoners van de gemeente. Daarbij vindt een verdeling plaats in drie maatstaven, overeenkomstig de volgende schijven:

 • a. het aantal inwoners in het interval tot en met 2500 inwoners;

 • b. het aantal inwoners in het interval van 2501 tot en met 7500 inwoners;

 • c. het aantal inwoners boven de 7500 inwoners.

CBS

 

6

Het aantal inkomenstrekkers in de gemeente, waarvan het inkomen groter is dan inkomensgrens a en niet groter is dan inkomensgrens b. Inkomensgrens a wordt zodanig bepaald dat juist bij 10% van het landelijk aantal inkomenstrekkers het inkomen onder de grens ligt. Inkomensgrens b wordt zodanig bepaald dat juist bij 40% van het landelijk aantal inkomenstrekkers het inkomen onder de grens ligt.

CBS

De meest recente, vóór het uitkeringsjaar vastgestelde inkomensstatistiek

7

Het aantal personen dat van de gemeente een periodieke uitkering ontvangt op grond van:

 • 1. de Algemene bijstandswet, voor zover betrekking hebbend op thuiswonende personen met een leeftijd van minder dan 65 jaar;

 • 2. het Bijstandsbesluit adres lozen;

 • 3. de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • 4. de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Indien een normuitkering wordt verdeeld over meerdere personen, worden deze personen geteld als één persoon.

CBS

31 december van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

8

 • 1. Het over de drie peiljaren gemiddelde aantal van de in maatstaf 7 bedoelde personen.

 • 2. Dit aantal wordt gecorrigeerd indien een gemeente is aangewezen om uitkeringen te verstrekken op basis van het Bijstandsbesluit adreslozen. Het aantal personen waaraan op basis van dit besluit uitkeringen wordt verstrekt, wordt bij het aantal van de in het eerste lid bedoelde personen opgeteld.

CBS

1. 31 december 1995, 31 december 1996, 31 december 1997 2. 31 december 1998

9

Het aantal personen, bedoeld in maatstaf 8, gedeeld door de som van 350 en dat aantal.

   

10

Het totaal van de volgende aantallen personen:

 • 1. het aantal personen, bedoeld in maatstaf 7;

 • 2. het aantal personen waarvoor de gemeente een geldelijke bijdrage van het Rijk ontvangt in het kader van de Wet inschakeling werkzoekenden;

 • 3. het aantal personen dat ingevolge de Wet Sociale Werkvoorziening in een dienstbetrekking tot de gemeente staat;

 • 4. het aantal inwoners van de gemeente dat een periodieke uitkering ontvangt op grond van de Algemene militaire pensioenwet;

 • 5. het aantal inwoners van de gemeente dat een periodieke uitkering ontvangt op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

 • 6. het aantal inwoners van de gemeente dat een periodieke uitkering ontvangt op grond van het Reglement van het Algemeen Mijnwerkersfonds.

Bij de bepaling van de aantallen, bedoeld in de onderdelen 4 tot en met 6, worden alleen invaliditeitsuitkeringen geteld, aan personen jonger dan 65 jaar.

Onderdeel 1: CBS Onderdelen 2 en 3: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Onderdeel 4: Onze Minister van Defensie Onderdeel 5: het Landelijk instituut sociale verzekeringen Onderdeel 6: het Algemeen Mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg

31 december van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

11

Het aantal inwoners van de gemeente dat geboren is in Suriname, de Nederlandse Antillen, Aruba, Turkije of Marokko, of waarvan een ouder in een van die landen is geboren. Een aantal kleiner dan 25 wordt op 0 vastgesteld.

CBS

 

12

Het aantal potentiële lokale klanten van de woonkernen in de gemeente.

CBS

 

13

Het aantal potentiële regionale klanten van de woonkernen in de gemeente.

CBS

 

14

Het gecorrigeerd aantal leerlingen dat in de gemeente een van de volgende vormen van onderwijs volgt:

 • 1.

  • a. onderwijs aan een «speciale school voor basisonderwijs» als gedefinieerd in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs;

  • b. voortgezet speciaal onderwijs, voor zover het onderwijs betreft als bedoeld in artikel 125 van de Wet op het voortgezet onderwijs, en praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 10f van de WVO;

 • 2. speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, als bedoeld in artikel 2, 2e lid, van de Wet op de expertisecentra;

 • 3. voortgezet onderwijs voor zover het onderwijs betreft als bedoeld in artikel 5, onder a tot en met c, van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Correctie vindt plaats door het aantal leerlingen dat het onderwijs, bedoeld onder 1, 2 of 3 volgt, te vermenigvuldigen met respectievelijk 1,97; 3,44 en 0,73 en deze producten op te tellen.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Het meest recente, in het jaar vóór het uitkeringsjaar vastgestelde aantal leerlingen

15

Het aantal hectaren land en binnenwater in de gemeente. Het IJsselmeer wordt niet als binnenwater geteld.

CBS

De meest recente, vóór het uitkeringsjaar vastgestelde bodemstatistiek

16

Het aantal hectaren buitenwater in de gemeente. Het aantal bedraagt maximaal 10 000. Het IJsselmeer wordt als buitenwater geteld.

CBS

De meest recente, vóór het uitkeringsjaar vastgestelde bodemstatistiek

17 a, b en c

Voor de gemeente ten aanzien waarvan Onze Ministers een factor hebben vastgesteld die een maat is voor de slechte bodemgesteldheid: het aantal inwoners van de gemeente, of – indien dat hoger is – het aantal inwoners van de gemeente in 1968, vermenigvuldigd met een getal dat afhankelijk is van de factor. Als de factor ligt in het interval van 0,5 tot 0,6; van 0,6 tot 0,7; van 0,7 tot 0,8 of van 0,8 tot en met 1, bedraagt het getal respectievelijk 0,25; 0,50; 0,75 en 1. Hierbij vindt een verdeling plaats in drie maatstaven, overeenkomstig de volgende groepsindeling:

 • a. gemeenten met minder dan 5000 inwoners;

 • b. gemeenten met 5000 tot 400 000 inwoners;

 • c. gemeenten met 400 000 of meer inwoners.

   

18

Voor de gemeenten, bedoeld in maatstaf 17: het produkt van de hierna genoemde aantallen.

 • 1. De in maatstaf 17 bedoelde factor verminderd met 0,25.

 • 2. 350 verminderd met de gemiddelde hoogte in centimeters van de bebouwing in de bebouwde kommen van de gemeente.

 • 3. 200 vermeerderd met de onder 2 bedoelde gemiddelde hoogte.

 • 4. Het aantal woonruimten in de gemeente.

Gemiddelde hoogte: Onze Minister van Defensie Woonruimten: CBS

Gemiddelde hoogte: de meest recente, vóór het uitkeringsjaar vastgestelde gegevens over deze hoogte

19

Voor de gemeenten, bedoeld in maatstaf 17: het produkt van de hierna genoemde aantallen.

 • 1. De in maatstaf 17 bedoelde factor verminderd met 0,25.

 • 2. De oppervlakte, bedoeld in maatstaf 15, omgezet in vierkante meters, verminderd met het gecorrigeerde grondoppervlak, bedoeld in maatstaf 20.

   

20

Het aantal vierkante meters gecorrigeerd grondoppervlak van de in de bebouwde kommen van de gemeente gelegen bebouwing. Correctie vindt plaats door het aantal vierkante meters grondoppervlak op de peildatum, te wijzigen evenredig aan de wijziging van het aantal woonruimten sinds die peildatum.

Ongecorrigeerd grondoppervlak: Onze Minister van Defensie Woonruimten: CBS

Ongecorrigeerd grondoppervlak: de meest recente, vóór het uitkeringsjaar vastgestelde gegevens over het grondoppervlak

21

Het aantal woonruimten in de gemeente.

CBS

 

22 a en b

Voor de gemeente, waarin historische kernen zijn gelegen die zijn aangegeven op de kaart, bedoeld in artikel 19: het aantal hectaren grondoppervlak van die kernen. Kernen kleiner dan 5 hectaren worden bij de bepaling van het grondoppervlak niet meegeteld. Daarbij vindt een verdeling plaats in twee maatstaven, overeenkomstig de volgende groepsindeling:

 • a. gemeenten waarbij het grondoppervlak van de kernen kleiner is dan 65 hectaren;

 • b. gemeenten waarbij het grondoppervlak van de kernen groter dan of gelijk is aan 65 hectaren.

 

23

Voor de gemeente, waarin historische kernen zijn gelegen die zijn aangegeven op de kaart, bedoeld in artikel 19: het aantal meters historische waterweg, in en rondom de kernen.

   

24

Voor de gemeente, waarin bewoonde oorden zijn gelegen die zijn aangegeven op de kaart, bedoeld in artikel 19: het historisch aantal woningen in deze oorden.

   

25

Voor de gemeente, waarin historische kernen zijn gelegen als bedoeld in maatstaf 22, waarbij in de kernen bewoonde oorden zijn gelegen als bedoeld in maatstaf 24: het historisch aantal woningen in deze kernen.

   

26

Het in artikel 4, eerste lid, van het Besluit op de stads- en dorpsvernieuwing bedoelde bedrag voor de gemeente, gedeeld door het in dat artikel bedoelde bedrag aan beschikbare middelen.

   

27

De gemiddelde omgevingsadressendichtheid van de adressen in de gemeente, in adressen per vierkante kilometer, vermenigvuldigd met het aantal woonruimten in de gemeente.

CBS

 

28

Eén eenheid voor iedere gemeente.

   

29

Eén eenheid voor de gemeente Amsterdam.

   

30

Eén eenheid voor de gemeente Rotterdam.

   

31

Eén eenheid voor de gemeente Den Haag.

   

32

Eén eenheid voor de gemeente Utrecht.

   

33

Voor de gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog: één eenheid.

   

34

Voor de gemeenten waarvan de grenzen zijn gewijzigd en waarbij de datum van herindeling ligt in het uitkeringsjaar of in de drie daaraan voorafgaande uitkeringsjaren: de gecorrigeerde daling van de algemene uitkering van de gemeente in guldens. De gecorrigeerde daling van de algemene uitkering van de gemeente wordt bepaald door:

 • 1. de algemene uitkeringen aan de gemeenten die betrokken waren bij de wijziging van de grenzen van de gemeente vast te stellen over het uitkeringsjaar waar de datum van herindeling in ligt, alsof geen wijziging had plaatsgevonden;

 • 2. van deze uitkeringen een deel te bepalen dat een redelijke benadering is van het aandeel van de uitkeringen dat samenhangt met het gebied van de gemeente op de datum van herindeling;

 • 3. dit deel te verminderen met 100,25% van de algemene uitkering van de gemeente over het uitkeringsjaar waar de datum van herindeling in ligt;

 • 4. het verschil te delen door de uitkeringsfactor over het uitkeringsjaar. Indien het resultaat negatief is wordt het op 0 vastgesteld.

In het jaar waarin de datum van herindeling ligt vindt uitkering plaats op basis van 200 % van de gecorrigeerde daling in guldens, in de overige uitkeringsjaren op basis van 100%.

   

Bijlage 3. De historische kernen (bijlage bij artikel 19)

[Vervallen per 23-02-2011]

Nr.

Historische kern

Gemeente waar de kern in het peiljaar in is gelegen

Peiljaar

1

Aardenburg

Sluis-Aardenburg

1996

2

Alkmaar

Alkmaar

1996

3

Almelo

Almelo

1996

4

Amersfoort

Amersfoort

1996

5

Amsterdam

Amsterdam

1996

6

Appingedam

Appingedam

1996

7

Arnhem

Arnhem

1996

8

Asperen

Lingewaal

1996

9

Assen

Assen

1996

10

Axel

Axel

1996

11

Batenburg

Wijchen

1996

12

Bergen op Zoom

Bergen op Zoom

1996

13

Beverwijk

Beverwijk

1996

14

Blokzijl

Brederwiede

1996

15

Bolsward

Bolsward

1996

16

Borculo

Borculo

1996

17

Bourtange

Vlagtwedde

1996

18

Breda

Breda

1996

19

Bredevoort

Aalten

1996

20

Brielle

Brielle

1996

21

Brouwershaven

Brouwershaven

1996

22

Buren

Buren

1996

23

Coevorden

Coevorden

1996

24

Culemborg

Culemborg

1996

25

Delden

Stad Delden

1996

26

Delfshaven

Rotterdam

1996

27

Delft

Delft

1996

28

Delfzijl

Delfzijl

1996

29

Deventer

Deventer

1996

30

Diepenheim

Diepenheim

1996

31

Doesburg

Doesburg

1996

32

Doetinchem

Doetinchem

1996

33

Dokkum

Dongeradeel

1996

34

Domburg

Domburg

1996

35

Dordrecht

Dordrecht

1996

36

Echt

Echt

1996

37

Edam

Edam-Volendam

1996

38

Eindhoven

Eindhoven

1996

39

Elburg

Elburg

1996

40

Enkhuizen

Enkhuizen

1996

41

Enschede

Enschede

1996

42

Franeker

Franekeradeel

1996

43

Geertruidenberg

Geertruidenberg

1996

44

Geervliet

Bernisse

1996

45

Gemert

Gemert

1996

46

Genemuiden

Genemuiden

1996

47

Gennep

Gennep

1996

48

Goedereede

Goedereede

1996

49

Goes

Goes

1996

50

Goor

Goor

1996

51

Gorinchem

Gorinchem

1996

52

Gouda

Gouda

1996

53

Grave

Grave

1996

54

Groenlo

Groenlo

1996

55

Groningen

Groningen

1996

56

Haarlem

Haarlem

1996

57

Harderwijk

Harderwijk

1996

58

Harlingen

Harlingen

1996

59

Hasselt

Hasselt

1996

60

Hattem

Hattem

1996

61

Heerenveen

Heerenveen

1996

62

Hellevoetsluis

Hellevoetsluis

1996

63

Helmond

Helmond

1996

64

Heukelum

Lingewaal

1996

65

Heusden

Heusden

1996

66

Hindelopen

Nijefurd

1996

67

Hoorn

Hoorn

1996

68

Huissen

Huissen

1996

69

Hulst

Hulst

1996

70

IJlst

Wymbritseradiel

1996

71

IJsselstein

IJsselstein

1996

72

IJzendijke

Oostburg

1996

73

Kampen

Kampen

1996

74

Kessel

Kessel

1996

75

Klundert

Klundert

1996

76

Kuinre

IJsselham

1996

77

Leerdam

Leerdam

1996

78

Leeuwarden

Leeuwarden

1996

79

Leiden

Leiden

1996

80

Lochem

Lochem

1996

81

Maassluis

Maassluis

1996

82

Maastricht incl. Wijck

Maastricht

1996

83

Medemblik

Medemblik

1996

84

Megen

Oss

1996

85

Meppel

Meppel

1996

86

Middelburg

Middelburg

1996

87

Monnickendam

Waterland

1996

88

Montfoort

Montfoort

1996

89

Montfort

Ambt Montfort

1996

90

Muiden

Muiden

1996

91

Naarden

Naarden

1996

92

Nieuwpoort

Liesveld

1996

93

Nieuwstadt

Susteren

1996

94

Nijkerk

Nijkerk

1996

95

Nijmegen

Nijmegen

1996

96

Oirschot

Oirschot

1996

97

Oisterwijk

Oisterwijk

1996

98

Oldenzaal

Oldenzaal

1996

99

Ommen

Ommen

1996

100

Oosterhout

Oosterhout

1996

101

Ootmarsum

Ootmarsum

1996

102

Oudenbosch

Oudenbosch

1996

103

Oudeschans

Bellingwedde

1996

104

Oudewater

Oudewater

1996

105

Philippine

Sas van Gent

1996

106

Purmerend

Purmerend

1996

107

Ravenstein

Ravenstein

1996

108

Retranchement

Sluis-Aardenburg

1996

109

Rhenen

Rhenen

1996

110

Rijssen

Rijssen

1996

111

Roermond

Roermond

1996

112

Roosendaal

Roosendaal en Nispen

1996

113

Rotterdam

Rotterdam

1996

114

Sas van Gent

Sas van Gent

1996

115

Schagen

Schagen

1996

116

Schiedam

Schiedam

1996

117

Schoonhoven

Schoonhoven

1996

118

's-Gravenhage

's-Gravenhage

1996

119

's-Gravenzande

's-Gravenzande

1996

120

's-Heerenberg

Bergh

1996

121

's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch

1996

122

Sittard

Sittard

1996

123

Sloten

Gaasterlân-Sleat

1996

124

Sluis

Sluis-Aardenburg

1996

125

Sneek

Sneek

1996

126

St. Maartensdijk

Tholen

1996

127

Staveren

Nijefurd

1996

128

Steenbergen

Steenbergen

1996

129

Steenwijk

Steenwijk

1996

130

Stevensweert

Maasbracht

1996

131

Susteren

Susteren

1996

132

Terneuzen

Terneuzen

1996

133

Tholen

Tholen

1996

134

Thorn

Thorn

1996

135

Tiel

Tiel

1996

136

Tilburg

Tilburg

1996

137

Utrecht

Utrecht

1996

138

Valkenburg

Valkenburg aan de Geul

1996

139

Veere

Veere

1996

140

Venlo

Venlo

1996

141

Vianen

Vianen

1996

142

Vlaardingen

Vlaardingen

1996

143

Vlissingen

Vlissingen

1996

144

Vollenhove

Brederwiede

1996

145

Wageningen

Wageningen

1996

146

Weert

Weert

1996

147

Weesp

Weesp

1996

148

Wessem

Heel

1996

149

Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede

1996

150

Willemstad

Willemstad

1996

151

Winschoten

Winschoten

1996

152

Woerden

Woerden

1996

153

Workum

Nijefurd

1996

154

Woudrichem

Woudrichem

1996

155

Zaandam

Zaanstad

1996

156

Zaltbommel

Zaltbommel

1996

157

Zevenaar

Zevenaar

1996

158

Zevenbergen

Zevenbergen

1996

159

Zierikzee

Zierikzee

1996

160

Zutphen

Zutphen

1996

161

Zwartsluis

Zwartsluis

1996

162

Zwolle

Zwolle

1996

Bijlage 4. De bedragen per eenheid over het uitkeringsjaar 1997 (bijlage bij artikel 25 van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet, na aanpassing op grond van artikel 25, tweede lid, van deze wet)

[Vervallen per 23-02-2011]

Nr.

Korte omschrijving verdeelmaatstaf

Guldens per eenheid (na aanpassing)

1

OZB (per 3000 eenheden)

-9,38

 

OZB (per 5000 eenheden)

-15,63

2

Inwoners

254,81

3

Jongeren

267,69

4

Ouderen

25,40

5-a

Waddengemeenten, eerste schijf

360,00

5-b

Waddengemeenten, tweede schijf

270,00

5-c

Waddengemeenten, derde schijf

90,00

6

Inkomenstrekkers met een laag inkomen

436,05

7

Bijstandsontvangers

2.708,77

8

Uitvoeringskosten bijstandsontvangers

2.373,98

9

Schaalfactor uitvoeringskosten bijstandsontvangers

450.000,00

10

Uitkeringsontvangers

150,85

11

Minderheden

501,20

12

Lokaal klantenpotentieel

114,77

13

Regionaal klantenpotentieel

56,08

14

Leerlingen speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs

417,90

15

Land en binnenwater

184,08

16

Buitenwater

50,44

17-a

Slechte bodem, eerste groep

22,09

17-b

Slechte bodem, tweede groep

36,82

17-c

Slechte bodem, derde groep

51,55

18

Riool in slechte bodem binnengebied (per 10000 eenheden)

9,91

19

Riool in slechte bodem buitengebied (per 10000 eenheden)

2,99

20

Oppervlak bebouwde kom

1,99

21

Woonruimten

349,47

22-a

Oppervlak historische kernen, eerste groep

18.750,52

22-b

Oppervlak historische kernen, tweede groep

37.501,04

23

Lengte historisch water

99,41

24

Historisch aantal woningen in bewoonde oorden

67,12

25

Historisch aantal woningen in historische kernen

175,54

26

Stadsvernieuwing

245.788.230,12

27

Omgevingsadressendichtheid (per 1000 eenheden)

156,95

28

Vast bedrag voor iedere gemeente

259.951,44

29

Vast bedrag voor Amsterdam

220.439.135,55

30

Vast bedrag voor Rotterdam

205.530.433,38

31

Vast bedrag voor Den Haag

139.731.597,28

32

Vast bedrag voor Utrecht

77.817.666,99

33

Vast bedrag voor de Waddengemeenten

300.000,00

34

Gewenningsbijdrage herindeling

1,20

35

Verfijningsuitkering omvangrijke opgave woningbouw

1.143,15

36

Verfijningsuitkering wijziging gemeentelijke indeling, onderdeel startbijdrage

11.431,47

Terug naar begin van de pagina