Financiële-verhoudingswet

Geldend van 22-03-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingFVW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0008290
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Staatsrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Besluit BDU verkeer en vervoer
 3. Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen
 4. Besluit financiële verhouding 2001
 5. Besluit inburgering
 6. Besluit integratie-uitkering WUW-middelen gemeentefonds
 7. Besluit rivierdijkversterking/hoofdwaterkeringen Provinciefonds
 8. Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2007
 9. Besluit vaststelling bedragen per eenheid provinciefonds 2005
 10. Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2006
 11. Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2008
 12. Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2009
 13. Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2010
 14. Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2011
 15. Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2012
 16. Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2013
 17. Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2014
 18. Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2015
 19. Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds uitkeringsjaar 2009
 20. Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds uitkeringsjaar 2011
 21. Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds uitkeringsjaar 2012
 22. Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds uitkeringsjaar 2013
 23. Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds uitkeringsjaar 2014
 24. Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds uitkeringsjaar 2015
 25. Besluit vaststelling bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2004
 26. Besluit vaststelling bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds over het uitkeringsjaar 2008
 27. Besluit vaststelling bedragen per eenheid voor uitkering provinciefonds over het uitkeringsjaar 2010
 28. Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2015
 29. Besluit verplichte afkoop woninggebonden subsidies
 30. Besluit voortzetting integratie-uitkering precariobelasting op telecommunicatiekabels
 31. Intrekkingsregeling BZK 2004
 32. Invoeringsbesluit Financiële-verhoudingswet
 33. OCW-intrekkingsregeling 2004
 34. OCW-intrekkingsregeling 2008
 35. Regeling aanvullende uitkering gemeentefonds
 36. Regeling duurzaam veilig
 37. Regeling eenmalige specifieke uitkering gemeente Rotterdam i.v.m. Project Multi-core Pijpleidingnetwerk
 38. Regeling eenmalige specifieke uitkering Gemeente Rotterdam in verband met het Project ontwikkeling programma beveiligingsplannen havenfaciliteiten
 39. Regeling eenmalige uitkering planstudies en proefprojecten IKS
 40. Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen
 41. Regeling informatieverstrekking sisa
 42. Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014
 43. Regeling intrekking Vergoedingsregeling gemeenten voor handhaving parkeren en overlast 2010
 44. Regeling OCW dagarrangementen en combinatiefuncties
 45. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI en ophoging GDU 2004
 46. Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding
 47. Regeling specifieke uitkering Incodelta Zuid-Nederland
 48. Regeling specifieke uitkering vervoermanagement
 49. Regeling vaststelling bedragen per eenheid provinciefonds over 2004
 50. Regeling vaststelling bedragen per eenheid provinciefonds over 2006
 51. Regeling vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2005
 52. Regeling vaststelling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds uitkeringsjaar 2007
 53. Regeling verzameluitkering
 54. Regeling vrijwillige inburgering niet-G31 2007
 55. Regeling wijziging voortgezette toepassing Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast (invoering ‘single information en single audit’ (Sisa))
 56. Stimuleringsregeling Programmatische Handhaving 2001
 57. Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer
 58. Tijdelijke Regeling eenmalige tegemoetkoming gemeenten voor kosten ter afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet
 59. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 60. Vaststellingsbesluit bedragen per eenheid provinciefonds 2003
 61. Vaststellingsbesluit bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds 2003
 62. Vaststellingsregeling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds 2002
 63. Vaststellingsregeling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds 2002
 64. Vaststellingsregeling bedragen uitkering per eenheid gemeentefonds 2001
 65. Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001 (vaststellen en wijzigen enkele verdeelmaatstaven)
 66. Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001 (vaststellen en wijzigen van enkele verdeelmaatstaven 2013)
 67. Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001, enz. (invoering single information en single audit voor specifieke uitkeringen)
 68. Wijzigingsbesluit Besluit Financiële verhouding 2001, enz. (wijziging van enkele verdeelmaatstaven)
 69. Wijzigingsbesluit Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog 1999 (overdracht verantwoordelijkheid uitvoering van het besluit en aanpassing bijdragesystematiek)
 70. Wijzigingsbesluit verdeelmaatstaven gemeentefonds 2000

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 2. Besluit financiële verhouding 2001
  Artikel: 1
 3. Besluit opheffing Bureau Bijzondere Uitkeringen
 4. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 9.2
 5. Intrekkingsregeling BZK 2004
 6. Regeling aanvullende uitkering gemeentefonds
  Artikel: 1
 7. Regeling cultuurparticipatie provincies en gemeenten 2009–2012
  Bijlage: bijlage
 8. Regeling specifieke uitkering vervoermanagement
  Artikel: 4
 9. Regeling verzameluitkering
  Artikel: 1
 10. Wet houdbare overheidsfinanciën
  Artikel: 7
 11. Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds)
  Paragraaf: 1.1
  Artikel: 14
Terug naar begin van de pagina