Benoemingsbesluit klachtencommissie bijzondere ambtenaren van politie 1996

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 03-11-1996 t/m 31-12-2012

Benoemingsbesluit klachtencommissie bijzondere ambtenaren van politie 1996

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 62 van de Politiewet 1993 en artikel 8, eerste en tweede lid, van de Klachtenregeling bijzondere ambtenaren van politie van 22 mei 1995, nr 430276/594/NE;

Gelezen de brief van 20 juli 1996 van de heer mr. H. Addens en de brief van 19 augustus 1996 van de voorzitter van de klachtencommissie Korps landelijke politiediensten;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

In de commissie, die gevraagd of ongevraagd adviseert over de afdoening van klachten over het optreden van bijzondere ambtenaren van politie zijn benoemd:

  • a. tot voorzitter:

    de heer mr. A.B.M. Borgart, vice-president van het Gerechtshof te Den Haag,

  • b. tot leden:

    de heer prof. mr. M.S. Groenhuijsen, hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant,

    de heer mr. H. Addens, oud-procureur-generaal te Leeuwarden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

De secretaris van de klachtencommissie Korps landelijke politiediensten wordt (tevens) tot secretaris van de klachtencommissie bijzondere ambtenaren van politie benoemd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als Benoemingsbesluit klachtencommissie bijzondere ambtenaren van politie 1996.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad geplaatst.

Den Haag, 18 oktober 1996

De

Minister

van Justitie,
namens deze,

J. van Ees

wnd. hoofd van de Directie Strafrechtelijke Handhaving i.o

Naar boven