Regeling tot opschorting toestemmingsprocedures inzake de bouw van bloedbanken

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 02-04-1997 t/m 27-08-2004

Regeling tot opschorting toestemmingsprocedures inzake de bouw van bloedbanken

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

De termijnen voor het nemen van een beslissing als bedoeld in de artikelen 4, vijfde lid, 5, vierde lid, 6, vijfde lid, en 7, vijfde lid, van het Besluit toestemmingsprocedures Wet ziekenhuisvoorzieningen, met betrekking tot bloedbanken, worden per werkgebied als genoemd in artikel 1 van het Spreidingsplan bloedbanken opgeschort tot het tijdstip waarop de Minister voor het betrokken gebied de nadere uitwerking van dat plan heeft vastgesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina