Onderwijsregeling inburgering nieuwkomers 1997

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 19-07-1997 t/m 30-12-2004

Onderwijsregeling inburgering nieuwkomers 1997

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 2.3.1, eerste lid, derde volzin, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

 • b. de wet: de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • c. het Bekostigingsbesluit: het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid;

 • d. de Welzijnsregeling: de Welzijnsregeling inburgering nieuwkomers;

 • e. educatieve component: de inburgering, bedoeld in artikel 2.3.1, eerste lid, derde volzin, van de wet, die wordt verzorgd door een instelling;

 • f. welzijnscomponent: de welzijnscomponent van het inburgeringsprogramma, bedoeld in de welzijnsregeling;

 • g. instelling: een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1, eerste lid, van de wet;

 • h. overeenkomst: een overeenkomst als bedoeld in artikel 4, eerste lid;

 • i. onderwijsovereenkomst: een overeenkomst als bedoeld in artikel 3, eerste lid;

 • j. nieuwkomer: de persoon die naar het oordeel van de gemeente van eerste huisvesting, het risico loopt in een achterstandspositie te geraken en die behoort tot de groep personen:

  • 1. die met toepassing van artikel 15, eerste lid, van de Vreemdelingenwet als vluchteling zijn toegelaten;

  • 2. wier verzoek om toelating als vluchteling is afgewezen, onder verlening, gelijktijdig of nadien, van een vergunning tot verblijf op humanitaire gronden als bedoeld in artikel 9 van de Vreemdelingenwet, zonder dat daaraan beperkingen zijn verbonden;

  • 3. aan wie een voorwaardelijke vergunning tot verblijf als bedoeld in artikel 9a van de Vreemdelingenwet is verleend;

  • 4. die gezinshereniger of -vormer zijn, als bedoeld in artikel 9 van de Vreemdelingenwet, of

  • 5. die Nederlander en afkomstig van de Nederlandse Antillen of Aruba zijn;

 • k. nieuwkomer-deelnemer: de nieuwkomer van 18 jaar of ouder, die deelnemer is als bedoeld in artikel 8.1.1, eerste juncto zesde lid, van de wet en die op grond van een overeenkomst als bedoeld in onderdeel h binnen een termijn van uiterlijk vier maanden na eerste huisvesting, in 1997 een onderwijsovereenkomst heeft gesloten, of, voor zover naar het oordeel van de gemeente van eerste huisvesting redelijkerwijs sprake is van zwaarwegende omstandigheden, gelegen in de persoon van de nieuwkomer, binnen een termijn van uiterlijk 10 maanden na eerste huisvesting, in 1997 een onderwijsovereenkomst heeft gesloten;

 • l. toets: de in opdracht van de minister ontwikkelde toets;

 • m. examen: het examen, bedoeld in het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal, afgenomen volgens programma I of programma II;

 • n. gemeente: een gemeente als bedoeld in artikel 2, eerste lid, danwel de in artikel 2, derde lid, bedoelde gemeente of publiekrechtelijke rechtspersoon;

 • o. geraamde aantal nieuwkomers: het in kolom a van de bijlage opgenomen aantal nieuwkomers per gemeente;

 • p. deelnemer: de deelnemer die deelneemt aan opleidingen educatie als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onderdelen a tot en met d van de wet;

 • q. gegarandeerde aantal deelnemers: het in kolom c van de bijlage opgenomen aantal trajecten per gemeente.

Artikel 2. De uitkering ten behoeve van de educatieve component

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De minister verstrekt in 1997, onverminderd artikel 5, derde lid, aan de gemeenten vermeld in de bijlage bij deze regeling, op grond van het geraamde aantal nieuwkomers van de gemeente een uitkering, ten behoeve van nieuwkomer-deelnemers van de gemeente.

 • 2 De uitkering bedraagt f 6576,17 voor elke geraamde nieuwkomer. De hoogte van de uitkering wordt in 1997 aangepast in verband met de toepasselijke algemene salaris- en andere maatregelen en in verband met de opslag in verband met werkloosheidsuitkeringen.

 • 3 De gemeente kan in het jaar 1997 samenwerken met één of meer andere gemeenten door het gehele bedrag van de uitkering tezamen met één of meer andere gemeenten te besteden, indien tevens voor het gehele bedrag van de uitkering op grond van de welzijnsregeling gezamenlijke besteding plaatsvindt.

 • 4 In geval van samenwerking als bedoeld in het derde lid, wijzen de samenwerkende gemeenten een gemeente aan die namens de samenwerkende gemeenten de uitkering ontvangt, verantwoordt en op de uitkering wordt afgerekend. Deze gemeente draagt zorg voor de informatie, bedoeld in artikel 10.

 • 5 In geval van samenwerking als bedoeld in het tweede lid, ontvangt de minister uiterlijk op 1 december 1996 een melding van of namens de gemeenten die samenwerken.

 • 6 De melding bevat namens de betrokken gemeenten:

  • a. de namen van de gemeenten die samenwerken;

  • b. de naam van gemeente bedoeld in het vierde lid;

  • c. de verklaring van burgemeester en wethouders van de gemeente houdende machtiging tot ontvangst, verantwoording en afrekening van de uitkering van de gemeente bedoeld in het vierde lid.

 • 7 Slechts meldingen die voldoen aan de voorwaarden bedoeld in het zevende lid, worden in behandeling genomen. In geval van een onvolledige melding stelt de minister de gemeente in de gelegenheid het verzuim te herstellen binnen 3 weken na de melding, doch uiterlijk op 1 december 1996.

 • 8 De uitkering strekt tot vergoeding van de kosten van de educatieve component van de nieuwkomer-deelnemers van de gemeente in 1997, en kan voor zover deze niet wordt besteed aan de educatieve component, worden besteed aan de welzijnscomponent.

 • 9 De uitkering kan tevens, voorzover het betreft deelnemers, strekken tot vergoeding van het verschil tussen het gegarandeerde aantal deelnemers en het aantal nieuwkomer-deelnemers van de gemeente in 1997.

 • 10 De uitkering wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring van de beschikbare middelen door de begrotingswetgever.

Artikel 3. De onderwijsovereenkomst tussen instelling en nieuwkomer-deelnemer

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De gemeente draagt er zorg voor dat de educatieve component voor de nieuwkomers van de gemeente beschikbaar is en draagt tevens zorg voor het totstandkomen van een onderwijsovereenkomst tussen de nieuwkomer en de instelling.

 • 2 Op de onderwijsovereenkomst is artikel 8.1.3 van de wet van overeenkomstige toepassing. De onderwijsovereenkomst bevat voorts ten minste:

  • a. de datum waarop de nieuwkomer-deelnemer met het onderwijs aanvangt;

  • b. een verplichting tot het afleggen door de nieuwkomer-deelnemer en het afnemen door de instelling van de toets waaruit het door de nieuwkomer-deelnemer bereikte niveau en de mogelijkheden voor vervolgopleidingen kunnen worden afgeleid en waarbij het niveau van de nieuwkomer-deelnemer wordt getoetst in relatie tot het niveau van de opleiding Nederlands als tweede taal, bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onderdeel c, van de wet;

  • c. de verplichting tot het verstrekken door de instelling van een document aan de nieuwkomer-deelnemer en de gemeente waaruit het in onderdeel b bedoelde niveau, de mogelijkheden voor vervolgopleidingen en het aantal lesuren dat de nieuwkomer-deelnemer heeft deelgenomen aan een opleiding educatie als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onderdeel c, van de wet blijkt;

  • d. de verplichting tot het volgen van het tussen gemeente en instelling overeengekomen onderwijs door de nieuwkomer-deelnemer gedurende een periode van ten minste 6 maanden binnen een termijn van 9 maanden nadat de onderwijsovereenkomst is gesloten, tenzij de nieuwkomer-deelnemer het examen op een eerder tijdstip met gunstig gevolg heeft afgelegd, of door de nieuwkomer-deelnemer ten minste 500 uren van een opleiding Nederlands als tweede taal zijn gevolgd.

Artikel 4. De overeenkomst tussen gemeente en instelling

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De gemeente sluit ter uitvoering van de in artikel 3 bedoelde zorgplicht met één of meer instellingen een overeenkomst, waarbij het aantal nieuwkomer-deelnemers waarvoor de overeenkomst wordt afgesloten ten minste even groot is als het gegarandeerde aantal deelnemers.

 • 2 Op de overeenkomst is artikel 2.3.4, tweede lid, van de wet van overeenkomstige toepassing. De overeenkomst heeft tevens betrekking op:

  • a. de verplichting van de instelling om de gemeente te informeren bij onvoldoende deelname van een nieuwkomer-deelnemer;

  • b. de prijs van het tussen gemeente en instelling tevoren overeengekomen onderwijs en de in die prijs expliciet opgenomen doorberekening van de in artikel 2, tweede lid, bedoelde opslag in verband met werkloosheidsuitkeringen. De prijs per nieuwkomer-deelnemer wordt niet afhankelijk gesteld van deelname aan het onderwijs;

  • c. het aantal nieuwkomer-deelnemers waarmee een onderwijsovereenkomst kan worden gesloten;

  • d. het overeengekomen onderwijs dat de instelling ten behoeve van één of meer nieuwkomer-deelnemers verzorgt;

  • e. afspraken over de toepassing van artikel 5, derde lid;

  • f. een verplichting tot registratie en informatie-uitwisseling tussen de instelling en de gemeente met betrekking tot de voor de goede uitvoering van deze regeling benodigde informatie over de inschrijving, de onderwijsovereenkomst, de studievoortgang, de aanwezigheid of uitval van de nieuwkomer-deelnemers, alsmede over de door de nieuwkomer-deelnemers bij de instelling afgelegde toetsen.

Artikel 5. Rekening en verantwoording

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor 1 november 1998 dient de gemeente bij de minister een rekening en verantwoording in waaruit blijkt dat de uitkering rechtmatig is besteed.

 • 2 De rekening en verantwoording vermeldt het aantal nieuwkomer-deelnemers van de gemeente.

 • 3 Indien het aantal nieuwkomer-deelnemers van de gemeente minder bedraagt dan het gegarandeerde aantal deelnemers, en indien met alle daarvoor in aanmerking komende nieuwkomers door de gemeente een onderwijsovereenkomst is gesloten of daartoe in redelijkheid alle pogingen zijn ondernomen, vermeldt de rekening en verantwoording tevens een aantal deelnemers. De som van het totaal aantal nieuwkomer-deelnemers en het aantal deelnemers mag niet meer bedragen dan het gegarandeerde aantal deelnemers.

 • 4 Een gemeente die toepassing geeft aan het derde lid, voegt bij de rekening en verantwoording een document waaruit blijkt dat aan de voorwaarden van het derde lid is voldaan.

 • 5 Indien het aantal nieuwkomer-deelnemers en deelnemers van de gemeente meer bedraagt dan 25, is de rekening en verantwoording voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een door de gemeente aangewezen accountant, bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij ten behoeve van de minister is bedongen dat op diens verzoek inzicht wordt geboden in de gegevens die bij de controle op enigerlei wijze een rol spelen en in de controlerapporten van de accountant.

 • 6 Ten behoeve van de verklaring van de accountant wordt door de minister een controleprotocol opgesteld.

Artikel 6. Voorwaarden bij rekening en verantwoording

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Bij de afrekening wordt de hoogte van de uitkering definitief vastgesteld. Bij de vaststelling worden slechts nieuwkomer-deelnemers betrokken:

  • a. waarvoor wordt voldaan aan de voorwaarden van het tweede lid;

  • b. die met inachtneming van het derde lid in de rekening en verantwoording zijn opgenomen.

 • 2 De voorwaarden, bedoeld in het eerste lid onder a zijn:

  • a. de gemeente beschikt bij de rekening en verantwoording over een document waaruit blijkt dat met de nieuwkomer binnen de termijnen, genoemd in artikel 1, onderdeel k, van ten hoogste 4 of 10 maanden met de gemeente afspraken heeft gemaakt omtrent het volgen van een onderwijsaanbod;

  • b. de gemeente beschikt voor elke in de rekening en verantwoording opgenomen nieuwkomer-deelnemer over een voortgangsrapport met betrekking tot het met die nieuwkomer-deelnemer afgesproken onderwijsaanbod;

 • 3 De op grond van het eerste lid onder b in acht te nemen voorwaarden zijn:

  • a. tenminste 85% van de nieuwkomer-deelnemers voldoet aan het vereiste van artikel 3, tweede lid, onderdeel d,

  • b. de nieuwkomer-deelnemers worden op grond van een daartoe strekkende aanvraag als bedoeld in de Welzijnsregeling, in aanmerking genomen bij de vaststelling van de uitkering voor de welzijnscomponent;

  • c. in de rekening en verantwoording zijn slechts nieuwkomers opgenomen die in de overeenkomst zijn vermeld.

Artikel 7. Afrekening

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De afrekening van de gemeente vindt plaats op grond van het aantal nieuwkomer-deelnemers en deelnemers dat met inachtneming van deze regeling, in de rekening en verantwoording is vermeld, met dien verstande dat een nieuwkomer-deelnemer slechts in de afrekening wordt vermeld voorzover is voldaan aan het Bekostigingsbesluit en de Welzijnsregeling.

 • 2 Indien het aantal nieuwkomer-deelnemers van de gemeente minder is dan of gelijk is aan het geraamde aantal nieuwkomers wordt het met het aantal nieuwkomer-deelnemers overeenkomende bedrag met de gemeente afgerekend of verrekend.

 • 3 Indien de gemeente toepassing heeft gegeven aan artikel 5, derde lid, wordt het met het gegarandeerde aantal deelnemers overeenkomende bedrag met de gemeente afgerekend of verrekend.

 • 4 Indien het aantal nieuwkomer-deelnemers meer bedraagt dan het geraamde aantal nieuwkomers ontvangt de gemeente op grond van de beschikbare middelen een aanvullende uitkering. De hoogte van de aanvullende uitkering wordt door de minister vastgesteld.

Artikel 8. Intrekking, wijziging, terugvordering

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De uitkering of de aanvullende uitkering kan binnen een periode van 5 jaar na de afrekening, geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken, indien:

 • a. de activiteiten waarvoor de uitkering is verleend niet of niet geheel in overeenstemming met deze regeling, hebben plaatsgevonden,

 • b. de gemeente heeft gehandeld in strijd met de aan de uitkering verbonden verplichtingen,

 • c. de gemeente kennelijk in strijd heeft gehandeld met het doel van de uitkering,

 • d. de gemeente onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige informatie tot een andere toepassing van de regeling zou hebben geleid, dan wel

 • e. de verlening van de uitkering onjuist was en de gemeente dit wist of behoorde te weten.

Artikel 9. Verrekening uitkering

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Ingeval van afrekening, of terugvordering na intrekking van de uitkering kan de uitkering worden verrekend met andere uitkeringen uit 's rijks kas.

Artikel 10. Informatieverkeer tussen rijk, gemeenten en instellingen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Ten aanzien van de gemeente en ten aanzien van de instelling is het bij of krachtens artikel 2.3.6 van de wet bepaalde van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11. Monitoring en evaluatie

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De gemeente werkt mee aan de door of namens de minister in te stellen onderzoeken naar de effecten van deze regeling.

Artikel 12. Inzagerecht

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De gemeente verleent aan de minister of een door hem aan te wijzen persoon volledige inzage in de boeken en bescheiden, en geeft de minister of een door hem aan te wijzen persoon toegang tot de door de gemeente gebruikte plaatsen. Aan bedoelde persoon worden alle inlichtingen verstrekt die deze voor de uitvoering van zijn taak nodig oordeelt.

Artikel 13. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de daarbij behorende toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen en in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Artikel 15. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Onderwijsregeling inburgering nieuwkomers 1997.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

J.M.M. Ritzen

Bijlage

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Code

Gemeente

kolom a

kolom b

kolom c

kolom d

Aantal nieuwkomers per gemeente

Budget educatieve component

Gegarandeerd aantal trajecten

Garantie educatieve component

738

Aalburg

7

46033.19

6

39457,02

358

Aalsmeer

19

124947.23

17

111794,89

197

Aalten

19

124947.23

10

65761,7

739

Aarle-Rixtel

6

39457.02

2

13152,34

305

Abcoude

8

52609.36

3

19728,51

59

Achtkarspelen

19

124947.23

15

98642,55

360

Akersloot

5

32880.85

3

19728,51

482

Alblasserdam

18

118371.06

9

59185,53

613

Albrandswaard

12

78914.04

7

46033,19

483

Alkemade

10

65761.70

6

39457,02

361

Alkmaar

151

993001.67

125

822021,25

141

Almelo

86

565550.62

85

558974,45

34

Almere

160

1052187.20

89

585279,13

484

Alphen aan den Rijn

80

526093.60

32

210437,44

741

Alphen en Riel

5

32880.85

3

19728,51

142

Ambt Delden

6

39457.02

4

26304,68

1679

Ambt Montfoort

8

52609.36

5

32880,85

60

Ameland

5

32880.85

2

13152,34

306

Amerongen

5

32880.85

5

32880,85

307

Amersfoort

187

1229743.79

116

762835,72

198

Ammerzoden

5

32880.85

3

19728,51

362

Amstelveen

104

683921.68

39

256470,63

363

Amsterdam

2782

18294904.94

1904

12521027,68

364

Andijk

5

32880.85

4

26304,68

199

Angerlo

5

32880.85

2

13152,34

105

Anloo

7

46033.19

2

13152,34

366

Anna Paulowna

16

105218.72

8

52609,36

200

Apeldoorn

194

1275776.98

76

499788,92

3

Appingedam

14

92066.38

10

65761,7

885

Arcen en Velden

8

52609.36

3

19728,51

649

Arnemuiden

6

39457.02

3

19728,51

202

Arnhem

231

1519095.27

209

1374419,53

106

Assen

53

348537.01

26

170980,42

743

Asten

11

72337.87

8

52609,36

143

Avereest

13

85490.21

8

52609,36

650

Axel

14

92066.38

7

46033,19

744

Baarle-Nassau

5

32880.85

4

26304,68

308

Baarn

26

170980.42

11

72337,87

745

Bakel en Milheeze

7

46033.19

5

32880,85

489

Barendrecht

22

144675.74

8

52609,36

203

Barneveld

37

243318.29

20

131523,4

144

Bathmen

5

32880.85

2

13152,34

5

Bedum

9

59185.53

3

19728,51

888

Beek

15

98642.55

9

59185,53

746

Beek en Donk

8

52609.36

6

39457,02

370

Beemster

8

52609.36

6

39457,02

889

Beesel

11

72337.87

7

46033,19

107

Beilen

10

65761.70

8

52609,36

890

Belfeld

5

32880.85

4

26304,68

7

Bellingwedde

6

39457.02

5

32880,85

206

Bemmel

15

98642.55

12

78914,04

372

Bennebroek

6

39457.02

2

13152,34

491

Bergambacht

7

46033.19

5

32880,85

893

Bergen

8

52609.36

7

46033,19

373

Bergen

16

105218.72

4

26304,68

748

Bergen op Zoom

79

519517.43

56

368265,52

749

Bergeyk

7

46033.19

5

32880,85

207

Bergh

17

111794.89

11

72337,87

492

Bergschenhoek

8

52609.36

5

32880,85

493

Berkel en Rodenrijs

12

78914.04

6

39457,02

751

Berkel-Enschot

8

52609.36

3

19728,51

568

Bernisse

12

78914.04

6

39457,02

753

Best

23

151251.91

10

65761,7

209

Beuningen

19

124947.23

11

72337,87

375

Beverwijk

46

302503.82

38

249894,46

585

Binnenmaas

15

98642.55

6

39457,02

754

Bladel en Netersel

7

46033.19

5

32880,85

376

Blaricum

8

52609.36

4

26304,68

495

Bleiswijk

10

65761.70

6

39457,02

377

Bloemendaal

26

170980.42

0

0

55

Boarnsterhim

14

92066.38

7

46033,19

497

Bodegraven

19

124947.23

10

65761,7

755

Boekel

9

59185.53

4

26304,68

64

Bolsward

8

52609.36

5

32880,85

211

Borculo

8

52609.36

6

39457,02

108

Borger

9

59185.53

4

26304,68

897

Born

12

78914.04

8

52609,36

147

Borne

22

144675.74

9

59185,53

654

Borsele

17

111794.89

9

59185,53

499

Boskoop

15

98642.55

7

46033,19

756

Boxmeer

17

111794.89

6

39457,02

757

Boxtel

37

243318.29

16

105218,72

212

Brakel

5

32880.85

5

32880,85

758

Breda

187

1229743.79

163

1071915,71

194

Brederwiede

12

78914.04

6

39457,02

311

Breukelen

11

72337.87

7

46033,19

501

Brielle

11

72337.87

7

46033,19

898

Broekhuizen

5

32880.85

1

6576,17

656

Brouwershaven

5

32880.85

2

13152,34

657

Bruinisse

5

32880.85

2

13152,34

213

Brummen

24

157828.08

13

85490,21

899

Brunssum

33

217013.61

17

111794,89

759

Budel

10

65761.70

10

65761,7

312

Bunnik

16

105218.72

6

39457,02

313

Bunschoten

19

124947.23

9

59185,53

214

Buren

7

46033.19

5

32880,85

381

Bussum

39

256470.63

12

78914,04

502

Capelle aan den IJssel

69

453755.73

60

394570,2

383

Castricum

17

111794.89

11

72337,87

760

Chaam

5

32880.85

2

13152,34

109

Coevorden

11

72337.87

8

52609,36

611

Cromstrijen

11

72337.87

4

26304,68

1684

Cuijk

39

256470.63

23

151251,91

216

Culemborg

28

184132.76

26

170980,42

110

Dalen

5

32880.85

2

13152,34

148

Dalfsen

14

92066.38

6

39457,02

65

Dantumadeel

13

85490.21

10

65761,7

310

De Bilt

33

217013.61

10

65761,7

503

Delft

140

920663.80

120

789140,4

10

Delfzijl

67

440603.39

42

276199,14

552

De Lier

11

72337.87

5

32880,85

1663

De Marne

8

52609.36

7

46033,19

149

Denekamp

35

230165.95

6

39457,02

159

Den Ham

8

52609.36

6

39457,02

400

Den Helder

85

558974.45

45

295927,65

736

De Ronde Venen

35

230165.95

17

111794,89

762

Deurne

25

164404.25

16

105218,72

150

Deventer

94

618159.98

94

618159,98

135

de Wijk

5

32880.85

3

19728,51

218

Didam

12

78914.04

12

78914,04

384

Diemen

42

276199.14

34

223589,78

151

Diepenheim

5

32880.85

2

13152,34

152

Diepenveen

10

65761.70

4

26304,68

763

Diessen

5

32880.85

2

13152,34

111

Diever

5

32880.85

5

32880,85

764

Dinteloord en

6

39457.02

2

13152,34

Prinsenland

219

Dinxperlo

8

52609.36

6

39457,02

504

Dirksland

5

32880.85

5

32880,85

220

Dodewaard

5

32880.85

3

19728,51

221

Doesburg

15

98642.55

14

92066,38

222

Doetinchem

40

263046.80

20

131523,4

660

Domburg

5

32880.85

1

6576,17

766

Dongen

23

151251.91

10

65761,7

58

Dongeradeel

18

118371.06

9

59185,53

315

Doorn

14

92066.38

4

26304,68

505

Dordrecht

187

1229743.79

143

940392,31

498

Drechterland

7

46033.19

5

32880,85

316

Driebergen-Rijsenburg

18

118371.06

8

52609,36

303

Dronten

28

184132.76

11

72337,87

767

Drunen

19

124947.23

8

52609,36

225

Druten

18

118371.06

11

72337,87

662

Duiveland

5

32880.85

3

19728,51

226

Duiven

20

131523.40

7

46033,19

769

Dussen

5

32880.85

4

26304,68

112

Dwingeloo

5

32880.85

2

13152,34

902

Echt

37

243318.29

10

65761,7

227

Echteld

6

39457.02

4

26304,68

385

Edam-Volendam

22

144675.74

22

144675,74

228

Ede

94

618159.98

48

315656,16

113

Eelde

8

52609.36

0

0

317

Eemnes

8

52609.36

2

13152,34

1651

Eemsmond

11

72337.87

11

72337,87

770

Eersel

10

65761.70

5

32880,85

357

Egmond

14

92066.38

3

19728,51

229

Eibergen

13

85490.21

7

46033,19

905

Eijsden

9

59185.53

7

46033,19

772

Eindhoven

356

2341116.52

292

1920241,64

230

Elburg

14

92066.38

8

52609,36

231

Elst

19

124947.23

10

65761,7

114

Emmen

84

552398.28

44

289351,48

388

Enkhuizen

15

98642.55

9

59185,53

153

Enschede

234

1538823.78

200

1315234

232

Epe

30

197285.10

19

124947,23

233

Ermelo

22

144675.74

10

65761,7

777

Etten-Leur

33

217013.61

16

105218,72

68

Ferwerderadeel

6

39457.02

5

32880,85

778

Fijnaart en Heijningen

5

32880.85

3

19728,51

70

Franekeradeel

16

105218.72

10

65761,7

653

Gaasterlân-Sleat

6

39457.02

6

39457,02

115

Gasselte

5

32880.85

2

13152,34

779

Geertruidenberg

6

39457.02

4

26304,68

236

Geldermalsen

18

118371.06

11

72337,87

781

Geldrop

25

164404.25

11

72337,87

906

Geleen

72

473484.24

40

263046,8

782

Gemert

17

111794.89

11

72337,87

237

Gendringen

23

151251.91

11

72337,87

238

Gendt

6

39457.02

4

26304,68

154

Genemuiden

5

32880.85

4

26304,68

907

Gennep

14

92066.38

3

19728,51

689

Giessenlanden

9

59185.53

5

32880,85

116

Gieten

6

39457.02

3

19728,51

784

Gilze en Rijen

20

131523.40

10

65761,7

511

Goedereede

8

52609.36

8

52609,36

664

Goes

30

197285.10

20

131523,4

785

Goirle

19

124947.23

7

46033,19

156

Goor

15

98642.55

7

46033,19

512

Gorinchem

43

282775.31

42

276199,14

239

Gorssel

22

144675.74

0

0

513

Gouda

99

651040.83

73

480060,41

693

Graafstroom

7

46033.19

3

19728,51

365

Graft-De Rijp

5

32880.85

5

32880,85

157

Gramsbergen

5

32880.85

4

26304,68

786

Grave

9

59185.53

2

13152,34

240

Groenlo

8

52609.36

5

32880,85

241

Groesbeek

22

144675.74

14

92066,38

14

Groningen

259

1703228.03

237

1558552,29

15

Grootegast

9

59185.53

7

46033,19

912

Grubbenvorst

5

32880.85

4

26304,68

913

Gulpen

8

52609.36

4

26304,68

158

Haaksbergen

25

164404.25

9

59185,53

788

Haaren

15

98642.55

6

39457,02

392

Haarlem

208

1367843.36

204

1341538,68

393

Haarlemmerliede c.a.

5

32880.85

2

13152,34

394

Haarlemmermeer

124

815445.08

72

473484,24

914

Haelen

8

52609.36

5

32880,85

789

Halsteren

10

65761.70

5

32880,85

160

Hardenberg

25

164404.25

18

118371,06

243

Harderwijk

66

434027.22

16

105218,72

523

Hardinxveld-Giessendam

13

85490.21

8

52609,36

17

Haren

13

85490.21

7

46033,19

395

Harenkarspel

13

85490.21

8

52609,36

72

Harlingen

18

118371.06

9

59185,53

318

Harmelen

7

46033.19

4

26304,68

161

Hasselt

6

39457.02

3

19728,51

244

Hattem

9

59185.53

6

39457,02

117

Havelte

6

39457.02

3

19728,51

245

Hedel

5

32880.85

3

19728,51

1937

Heel

6

39457.02

5

32880,85

396

Heemskerk

39

256470.63

33

217013,61

397

Heemstede

23

151251.91

9

59185,53

246

Heerde

12

78914.04

11

72337,87

74

Heerenveen

39

256470.63

18

118371,06

247

Heerewaarden

5

32880.85

1

6576,17

398

Heerhugowaard

42

276199.14

24

157828,08

526

Heerjansdam

5

32880.85

1

6576,17

917

Heerlen

116

762835.72

63

414298,71

791

Heesch

18

118371.06

13

85490,21

793

Heeze

8

52609.36

4

26304,68

399

Heiloo

23

151251.91

8

52609,36

162

Heino

6

39457.02

3

19728,51

918

Helden

18

118371.06

7

46033,19

163

Hellendoorn

27

177556.59

17

111794,89

530

Hellevoetsluis

62

407722.54

31

203861,27

794

Helmond

127

835173.59

6

697074,02

531

Hendrik-Ido-Ambacht

20

131523.40

10

65761,7

248

Hengelo

8

52609.36

5

32880,85

164

Hengelo

87

572126.79

71

466908,07

63

het Bildt

7

46033.19

6

39457,02

251

Heteren

6

39457.02

4

26304,68

252

Heumen

15

98642.55

5

32880,85

797

Heusden

11

72337.87

6

39457,02

920

Heythuysen

14

92066.38

6

39457,02

534

Hillegom

19

124947.23

7

46033,19

798

Hilvarenbeek

11

72337.87

3

19728,51

402

Hilversum

109

716802.53

67

440603,39

253

Hoevelaken

7

46033.19

2

13152,34

799

Hoeven

6

39457.02

0

0

165

Holten

8

52609.36

4

26304,68

675

Hontenisse

6

39457.02

4

26304,68

801

Hooge en Lage Mierde

5

32880.85

3

19728,51

802

Hooge en Lage Zwaluwe

5

32880.85

4

26304,68

800

Hoogeloon c.a.

6

39457.02

5

32880,85

118

Hoogeveen

33

217013.61

24

157828,08

18

Hoogezand-Sappemeer

54

355113.18

48

315656,16

405

Hoorn

81

532669.77

68

447179,56

923

Horst

16

105218.72

9

59185,53

321

Houten

30

197285.10

10

65761,7

803

Huijbergen

5

32880.85

1

6576,17

255

Huissen

15

98642.55

5

32880,85

406

Huizen

36

236742.12

18

118371,06

677

Hulst

16

105218.72

11

72337,87

256

Hummelo en Keppel

5

32880.85

2

13152,34

925

Hunsel

7

46033.19

3

19728,51

195

IJsselham

5

32880.85

2

13152,34

191

IJsselmuiden

8

52609.36

6

39457,02

353

IJsselstein

21

138099.57

11

72337,87

645

Jacobswoude

7

46033.19

6

39457,02

166

Kampen

35

230165.95

18

118371,06

678

Kapelle

9

59185.53

4

26304,68

537

Katwijk

37

243318.29

23

151251,91

928

Kerkrade

61

401146.37

37

243318,29

257

Kerkwijk

5

32880.85

4

26304,68

929

Kessel

5

32880.85

3

19728,51

258

Kesteren

6

39457.02

6

39457,02

804

Klundert

7

46033.19

3

19728,51

79

Kollumerland c.a.

13

85490.21

0

0

588

Korendijk

10

65761.70

4

26304,68

542

Krimpen aan den IJssel

21

138099.57

8

52609,36

1685

Landerd

12

78914.04

7

46033,19

882

Landgraaf

37

243318.29

22

144675,74

415

Landsmeer

9

59185.53

7

46033,19

416

Langedijk

18

118371.06

12

78914,04

417

Laren

19

124947.23

0

0

22

Leek

12

78914.04

9

59185,53

805

Leende

5

32880.85

3

19728,51

545

Leerdam

28

184132.76

24

157828,08

326

Leersum

11

72337.87

8

52609,36

80

Leeuwarden

117

769411.89

87

572126,79

81

Leeuwarderadeel

7

46033.19

4

26304,68

546

Leiden

225

1479638.25

157

1032458,69

547

Leiderdorp

30

197285.10

10

65761,7

548

Leidschendam

62

407722.54

14

92066,38

995

Lelystad

123

808868.91

67

440603,39

82

Lemsterland

11

72337.87

7

46033,19

327

Leusden

52

341960.84

8

52609,36

260

Lichtenvoorde

13

85490.21

10

65761,7

1673

Liemeer

6

39457.02

3

19728,51

261

Lienden

5

32880.85

4

26304,68

807

Lieshout

5

32880.85

4

26304,68

694

Liesveld

5

32880.85

4

26304,68

418

Limmen

5

32880.85

4

26304,68

733

Lingewaal

11

72337.87

7

46033,19

553

Lisse

19

124947.23

11

72337,87

808

Lith

5

32880.85

3

19728,51

140

Littenseradiel

6

39457.02

4

26304,68

262

Lochem

20

131523.40

10

65761,7

329

Loenen

8

52609.36

5

32880,85

809

Loon op Zand

17

111794.89

9

59185,53

330

Loosdrecht

6

39457.02

5

32880,85

331

Lopik

9

59185.53

7

46033,19

24

Loppersum

11

72337.87

6

39457,02

168

Losser

20

131523.40

14

92066,38

810

Luyksgestel

5

32880.85

3

19728,51

811

Maarheeze

8

52609.36

4

26304,68

332

Maarn

6

39457.02

2

13152,34

333

Maarssen

44

289351.48

23

151251,91

334

Maartensdijk

9

59185.53

2

13152,34

933

Maasbracht

10

65761.70

7

46033,19

934

Maasbree

9

59185.53

5

32880,85

1671

Maasdonk

8

52609.36

5

32880,85

263

Maasdriel

8

52609.36

5

32880,85

555

Maasland

5

32880.85

4

26304,68

556

Maassluis

63

414298.71

38

249894,46

935

Maastricht

151

993001.67

78

512941,26

812

Made en Drimmelen

9

59185.53

6

39457,02

936

Margraten

11

72337.87

7

46033,19

686

Mariekerke

5

32880.85

2

13152,34

169

Markelo

7

46033.19

7

46033,19

25

Marum

7

46033.19

6

39457,02

264

Maurik

5

32880.85

4

26304,68

420

Medemblik

8

52609.36

8

52609,36

993

Meerlo-Wanssum

6

39457.02

3

19728,51

938

Meerssen

14

92066.38

10

65761,7

941

Meijel

5

32880.85

3

19728,51

83

Menaldumadeel

9

59185.53

5

32880,85

1987

Menterwolde

8

52609.36

7

46033,19

119

Meppel

25

164404.25

12

78914,04

687

Middelburg

56

368265.52

20

131523,4

559

Middelharnis

11

72337.87

9

59185,53

688

Middenschouwen

5

32880.85

1

6576,17

814

Mierlo

11

72337.87

4

26304,68

815

Mill en Sint Hubert

7

46033.19

4

26304,68

265

Millingen aan de Rijn

5

32880.85

3

19728,51

816

Moergestel

5

32880.85

3

19728,51

562

Monster

15

98642.55

15

98642,55

335

Montfoort

13

85490.21

4

26304,68

944

Mook en Middelaar

5

32880.85

4

26304,68

563

Moordrecht

9

59185.53

9

59185,53

424

Muiden

8

52609.36

3

19728,51

565

Naaldwijk

22

144675.74

21

138099,57

425

Naarden

15

98642.55

7

46033,19

426

Nederhorst den Berg

5

32880.85

4

26304,68

643

Nederlek

15

98642.55

7

46033,19

946

Nederweert

11

72337.87

9

59185,53

266

Neede

10

65761.70

6

39457,02

304

Neerijnen

8

52609.36

7

46033,19

412

Niedorp

11

72337.87

8

52609,36

356

Nieuwegein

77

506365.09

32

210437,44

567

Nieuwerkerk aan den

18

118371.06

6

39457,02

IJssel

817

Nieuw-Ginneken

8

52609.36

4

26304,68

569

Nieuwkoop

9

59185.53

6

39457,02

571

Nieuw-Lekkerland

8

52609.36

4

26304,68

170

Nieuwleusen

6

39457.02

5

32880,85

818

Nieuw-Vossemeer

5

32880.85

2

13152,34

104

Nijefurd

7

46033.19

5

32880,85

121

Nijeveen

5

32880.85

2

13152,34

267

Nijkerk

27

177556.59

12

78914,04

268

Nijmegen

235

1545399.95

183

1203439,11

1695

Noord-Beveland

5

32880.85

5

32880,85

529

Noorder-Koggenland

6

39457.02

5

32880,85

171

Noordoostpolder

54

355113.18

15

98642,55

575

Noordwijk

37

243318.29

13

85490,21

576

Noordwijkerhout

11

72337.87

5

32880,85

577

Nootdorp

6

39457.02

6

39457,02

120

Norg

15

98642.55

7

46033,19

820

Nuenen c.a.

22

144675.74

6

39457,02

302

Nunspeet

22

144675.74

12

78914,04

951

Nuth

16

105218.72

1

6576,17

429

Obdam

6

39457.02

3

19728,51

122

Odoorn

10

65761.70

5

32880,85

579

Oegstgeest

17

111794.89

5

32880,85

823

Oirschot

10

65761.70

6

39457,02

824

Oisterwijk

15

98642.55

9

59185,53

269

Oldebroek

13

85490.21

10

65761,7

173

Oldenzaal

30

197285.10

13

85490,21

174

Olst

6

39457.02

5

32880,85

175

Ommen

12

78914.04

7

46033,19

881

Onderbanken

7

46033.19

5

32880,85

692

Oostburg

18

118371.06

9

59185,53

123

Oosterhesselen

6

39457.02

3

19728,51

826

Oosterhout

63

414298.71

21

138099,57

580

Oostflakkee

8

52609.36

7

46033,19

85

Ooststellingwerf

20

131523.40

12

78914,04

825

Oost-, West- en

5

32880.85

3

19728,51

Middelbeers

431

Oostzaan

6

39457.02

5

32880,85

176

Ootmarsum

5

32880.85

2

13152,34

432

Opmeer

11

72337.87

5

32880,85

86

Opsterland

27

177556.59

15

98642,55

828

Oss

80

526093.60

59

387994,03

829

Ossendrecht

7

46033.19

3

19728,51

584

Oud-Beijerland

20

131523.40

8

52609,36

830

Oudenbosch

13

85490.21

12

78914,04

831

Oud en Nieuw Gastel

7

46033.19

3

19728,51

437

Ouder-Amstel

11

72337.87

11

72337,87

644

Ouderkerk

5

32880.85

2

13152,34

589

Oudewater

7

46033.19

5

32880,85

590

Papendrecht

32

210437.44

13

85490,21

124

Peize

5

32880.85

3

19728,51

765

Pekela

10

65761.70

9

59185,53

594

Pijnacker

16

105218.72

10

65761,7

832

Prinsenbeek

6

39457.02

4

26304,68

439

Purmerend

76

499788.92

76

499788,92

833

Putte

5

32880.85

2

13152,34

273

Putten

22

144675.74

12

78914,04

177

Raalte

20

131523.40

14

92066,38

834

Raamsdonk

11

72337.87

7

46033,19

835

Ravenstein

5

32880.85

4

26304,68

595

Reeuwijk

15

98642.55

5

32880,85

1661

Reiderland

8

52609.36

5

32880,85

703

Reimerswaal

18

118371.06

10

65761,7

274

Renkum

32

210437.44

14

92066,38

339

Renswoude

5

32880.85

2

13152,34

836

Reusel

8

52609.36

5

32880,85

275

Rheden

61

401146.37

21

138099,57

340

Rhenen

13

85490.21

8

52609,36

597

Ridderkerk

46

302503.82

30

197285,1

837

Riethoven

5

32880.85

2

13152,34

602

Rijnsburg

9

59185.53

7

46033,19

196

Rijnwaarden

12

78914.04

6

39457,02

1672

Rijnwoude

15

98642.55

8

52609,36

841

Rijsbergen

5

32880.85

4

26304,68

178

Rijssen

28

184132.76

12

78914,04

603

Rijswijk

52

341960.84

36

236742,12

125

Roden

15

98642.55

6

39457,02

1669

Roerdalen

7

46033.19

4

26304,68

957

Roermond

82

539245.94

53

348537,01

1670

Roggel en Neer

6

39457.02

5

32880,85

126

Rolde

5

32880,85

2

13152,34

838

Roosendaal en Nispen

75

493212.75

58

381417,86

276

Rossum

5

32880.85

3

19728,51

599

Rotterdam

1690

11113727.30

1329

8739729,93

600

Rozenburg

18

118371.06

10

65761,7

277

Rozendaal

5

32880.85

1

6576,17

840

Rucphen

16

105218.72

11

72337,87

127

Ruinen

6

39457.02

0

0

128

Ruinerwold

5

32880.85

2

13152,34

278

Ruurlo

6

39457.02

4

26304,68

604

Sassenheim

15

98642.55

7

46033,19

704

Sas van Gent

11

72337.87

5

32880,85

441

Schagen

18

118371.06

9

59185,53

39

Scheemda

11

72337.87

8

52609,36

458

Schermer

5

32880.85

3

19728,51

279

Scherpenzeel

6

39457.02

5

32880,85

606

Schiedam

138

907511.46

119

782564,23

88

Schiermonnikoog

5

32880.85

0

0

844

Schijndel

16

105218.72

9

59185,53

962

Schinnen

12

78914.04

8

52609,36

607

Schipluiden

8

52609.36

7

46033,19

129

Schoonebeek

6

39457.02

1

6576,17

608

Schoonhoven

15

98642.55

10

65761,7

444

Schoorl

6

39457.02

4

26304,68

964

Sevenum

5

32880.85

4

26304,68

390

's-Graveland

7

46033.19

3

19728,51

517

's-Gravendeel

6

39457.02

6

39457,02

518

's-Gravenhage

1904

12521027.68

1045

6872097,65

787

's Gravenmoer

5

32880.85

1

6576,17

519

's-Gravenzande

16

105218.72

16

105218,72

796

's-Hertogenbosch

159

1045611.03

131

861478,27

965

Simpelveld

8

52609.36

6

39457,02

1691

Sint Anthonis

10

65761.70

10

65761,7

845

Sint-Michielsgestel

19

124947.23

16

105218,72

846

Sint-Oedenrode

13

85490.21

7

46033,19

968

Sittard

55

361689.35

30

197285,1

51

Skarsterlân

21

138099.57

12

78914,04

130

Sleen

6

39457.02

4

26304,68

610

Sliedrecht

23

151251.91

12

78914,04

40

Slochteren

11

72337.87

7

46033,19

1698

Sluis-Aardenburg

6

39457.02

3

19728,51

90

Smallingerland

44

289351.48

22

144675,74

131

Smilde

8

52609.36

5

32880,85

91

Sneek

30

197285.10

17

111794,89

342

Soest

66

434027.22

36

236742,12

847

Someren

18

118371.06

10

65761,7

848

Son en Breugel

11

72337.87

4

26304,68

612

Spijkenisse

84

552398.28

80

526093,6

849

Sprang-Capelle

9

59185.53

5

32880,85

179

Stad Delden

5

32880.85

3

19728,51

37

Stadskanaal

29

190708.93

21

138099,57

850

Standdaarbuiten

5

32880.85

2

13152,34

180

Staphorst

8

52609.36

6

39457,02

532

Stede Broec

15

98642.55

12

78914,04

851

Steenbergen

11

72337.87

7

46033,19

280

Steenderen

5

32880.85

3

19728,51

181

Steenwijk

18

118371.06

9

59185,53

971

Stein

20

131523.40

16

105218,72

973

Stramproy

5

32880.85

2

13152,34

617

Strijen

7

46033.19

0

0

974

Susteren

11

72337.87

6

39457,02

975

Swalmen

7

46033.19

5

32880,85

976

Tegelen

22

144675.74

20

131523,4

9

Ten Boer

7

46033.19

2

13152,34

480

Ter Aar

7

46033.19

5

32880,85

853

Terheijden

5

32880.85

5

32880,85

715

Terneuzen

38

249894.46

19

124947,23

93

Terschelling

5

32880.85

0

0

854

Teteringen

6

39457.02

2

13152,34

448

Texel

9

59185.53

2

13152,34

716

Tholen

19

124947.23

12

78914,04

977

Thorn

5

32880.85

1

6576,17

281

Tiel

49

322232.33

49

322232,33

855

Tilburg

275

1808446.75

204

1341538,68

183

Tubbergen

13

85490.21

8

52609,36

737

Tytsjerksteradiel

26

170980.42

6

39457,02

282

Ubbergen

8

52609.36

6

39457,02

856

Uden

40

263046.80

18

118371,06

857

Udenhout

8

52609.36

8

52609,36

450

Uitgeest

9

59185.53

4

26304,68

451

Uithoorn

27

177556.59

16

105218,72

184

Urk

7

46033.19

7

46033,19

344

Utrecht

475

3123680.75

445

2926395,65

981

Vaals

10

65761.70

7

46033,19

283

Valburg

13

85490.21

6

39457,02

619

Valkenburg

5

32880.85

3

19728,51

994

Valkenburg aan de Geul

18

118371.06

6

39457,02

720

Valkenisse

5

32880.85

4

26304,68

858

Valkenswaard

23

151251.91

16

105218,72

47

Veendam

39

256470.63

27

177556,59

345

Veenendaal

71

466908.07

25

164404,25

717

Veere

5

32880.85

3

19728,51

860

Veghel

37

243318.29

30

197285,1

861

Veldhoven

37

243318.29

18

118371,06