Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit WHW inzake veranderingen in stelsel van afstudeersteun

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geraadpleegd op 26-09-2023.
Geldend van 24-12-1996 t/m 30-11-2005

Besluit van 12 oktober 1996 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met veranderingen in het stelsel van de afstudeersteun

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 24 juni 1996, nr. 96016 848/4716, directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 7.51, derde en vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

De Raad van State gehoord (advies van 24 september 1996, no. W05.96.0256);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 11 oktober 1996, nr. 96026650/4716, directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit WHW. ]

ARTIKEL II

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

De in artikel 2.5, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit WHW bedoelde termijn is niet van toepassing met betrekking tot de studiejaren 1995–1996 en 1996–1997.

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

De tekst van het Uitvoeringsbesluit WHW wordt in het Staatsblad geplaatst. Voor de plaatsing in het Staatsblad wordt deze door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen overgebracht in de geldende spelling.

ARTIKEL IV

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en werkt wat betreft artikel I, onderdeel D, terug tot 1 september 1995.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 oktober 1996

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven zesentwintigste november 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven