Regeling verplichtingen vliegtuigbouw

Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-04-1998 t/m heden

Regeling verplichtingen vliegtuigbouw

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 87, derde lid van de Regeling Toezicht Luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder

a. amateurluchtvaartuig:

een luchtvaartuig dat, al dan niet volgens eigen ontwerp, is gebouwd door een amateurbouwer voor privégebruik, zonder commercieel oogmerk.

b. directeur-generaal:

de directeur-generaal van de rijksluchtvaartdienst.

Artikel 2

De aanvrager van het bewijs van luchtwaardigheid voor een luchtvaartuig, niet zijnde een amateurluchtvaartuig, is inzake de bouw verplicht er voor te zorgen:

 • a. dat de organisatie en de inrichting van de werkplaatsen, de gevolgde werkwijzen en controlemethoden, de gebruikte gereedschappen en de kundigheid van het bij de bouw betrokken personeel naar het oordeel van de Minister van Verkeer en Waterstaat voldoende waarborgen bieden voor een goede bouw van het luchtvaartuig;

 • b. dat slechts fabricageprocessen worden toegepast waarmee de Minister van Verkeer en Waterstaat heeft ingestemd;

 • c. dat, voordat materialen, onderdelen en halfproducten alsmede uitrustingsstukken in het luchtvaartuig worden verwerkt,

  • voor deze toestemming is verleend door de Minister van Verkeer en Waterstaat,

  • deze zijn voorzien van een bewijs van deugdelijkheid, of

  • deze zijn voorzien van een bewijs van toestemming, afgegeven door een daartoe erkend bedrijf of een erkend inspecteur;

 • d. dat de inspecties en proeven worden uitgevoerd die de Minister van Verkeer en Waterstaat noodzakelijk acht om te verzekeren dat het luchtvaartuig zal voldoen aan de luchtwaardigheidsvoorschriften;

 • e. dat hij na de bouw schriftelijk verklaart dat het luchtvaartuig voldoet aan de ingediende ontwerp-tekeningen en specificaties en dat de door de Minister van Verkeer en Waterstaat voorgeschreven inspecties en proeven naar behoren zijn uitgevoerd;

 • f. [Red: vervallen;]

 • g. dat het luchtvaartuig of daarvoor bestemde onderdelen op verzoek van de Minister van Verkeer en Waterstaat ter beschikking worden gesteld voor een onderzoek naar de luchtwaardigheid op een in onderling overleg te bepalen tijdstip en plaats;

 • h. dat hij de Minister van Verkeer en Waterstaat inlicht over het tijdstip waarop met de bouw of de beproeving van belangrijke onderdelen wordt begonnen;

 • i.

  • [Red: vervallen.]

  • De Minister van Verkeer en Waterstaat kan vorderen dat de documenten die hij voor het toezicht van belang acht bij hem worden ingeleverd.

Artikel 3

De aanvrager van het bewijs van luchtwaardigheid voor een amateurluchtvaartuig is inzake de bouw verplicht er voor te zorgen:

 • a. dat hij na de bouw een verklaring opstelt dat het luchtvaartuig gebouwd is conform het ontwerp en eventueel door de ontwerper geacceptteerde wijzigingen;

 • b. [Red: vervallen;]

 • c. dat het luchtvaartuig of daarvoor bestemde onderdelen op verzoek van de Minister van Verkeer en Waterstaat ter beschikking worden gesteld voor een onderzoek naar de luchtwaardigheid op een in onderling overleg te bepalen tijdstip en plaats;

 • d.

  • [Red: vervallen.]

  • De Minister van Verkeer en Waterstaat kan vorderen dat de documenten die hij voor het toezicht van belang acht bij hem worden ingeleverd.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 oktober 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven