Regeling afgifte type-certificaten luchtvaartuigen 1996

[Regeling vervallen per 23-08-2013.]
Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 01-04-1998 t/m 22-08-2013

Regeling afgifte type-certificaten luchtvaartuigen 1996

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 72, tweede lid, van de Regeling Toezicht Luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-08-2013]

 • 1 Bij een aanvraag om een type-certificaat verstrekt de aanvrager de gegevens met betrekking tot de in bijlage 1 bij deze regeling opgenomen onderwerpen.

 • 2 Een type-certificaat met een daarbij behorend type-definitieblad wordt door de Minister van Verkeer en Waterstaat afgegeven, indien te zijnen genoegen is aangetoond, dat:

  • a. het luchtvaartuig voldoet aan de in Nederland op het tijdstip van de aanvraag van toepassing zijnde luchtwaardigheidseisen;

  • b. de luchtvaartuigen van het desbetreffende type kunnen worden vervaardigd volgens methoden, welke een goede kwaliteit van het product waarborgen;

  • c. er één of meer exemplaren van het desbetreffende type luchtvaartuig bestaan, welke het type representeren;

  • d. de houder kan voldoen aan de in artikel 3 genoemde verplichtingen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-08-2013]

Voor zover bij internationale overeenkomst niet anders is bepaald, wordt op basis van een type-certificaat, dat in het buitenland door het bevoegd gezag aldaar is afgegeven, een Nederlands type-certificaat afgegeven, indien:

 • a. het buitenlandse type-certificaat geldig is en is afgegeven op grond van eisen, welke naar het oordeel van de Minister van Verkeer en Waterstaat ten minste gelijkwaardig zijn aan de in Nederland voor luchtvaartuigen van eenzelfde type van toepassing zijnde luchtwaardigheidseisen;

 • b. naar het oordeel van de Minister van Verkeer en Waterstaat de luchtvaartuigen van het desbetreffende type kunnen worden vervaardigd volgens methoden, welke een goede kwaliteit van het product waarborgen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 23-08-2013]

 • 1 De houder van een type-certificaat draagt zorg, dat zo spoedig mogelijk:

  • a. bekende of vermoede gebreken van het type-luchtvaartuig, die van invloed zijn op de luchtwaardigheid, worden gemeld aan de Minister van Verkeer en Waterstaat;

  • b. aan de directeur-generaal de wijzigingen van en de aanvullingen op die gegevens worden gezonden, welke ingevolge deze regeling zijn ingediend;

  • c. aan de Minister van Verkeer en Waterstaat en aan de eigenaren of houders van luchtvaartuigen van het desbetreffende type, informatie wordt gezonden over het type luchtvaartuig, betreffende de aanbevolen wijzigingen de aanvullende aanwijzingen voor het onderhoud, de revisie en de herstelling.

 • 2 De houder van een type-certificaat dat is afgegeven ingevolge het bepaalde in artikel 2, zendt de in het eerste lid bedoelde gegevens aan de Minister van Verkeer en Waterstaat door tussenkomst van het bevoegde gezag van de staat, dat het type-certificaat heeft afgegeven.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 23-08-2013]

 • 1 In geval van verdere technische ontwikkeling of een wijziging van het type-luchtvaartuig wordt het type-certificaat of het bijbehorende type-definitieblad aangevuld, nadat ten genoegen van de Minister van Verkeer en Waterstaat is aangetoond dat:

  • a. niet van een nieuw ontwerp of van een op de hoofdpunten gewijzigd ontwerp sprake is, en

  • b. het aldus ontwikkelde dan wel gewijzigde luchtvaartuig voldoet aan de voor het type van toepassing zijnde luchtwaardigheidseisen;

 • 2 In geval van wijziging van de gegevens behorende bij het type-certificaat dan wel wanneer is gebleken dat deze gegevens niet met de werkelijkheid overeengekomen, worden deze gegevens dienovereenkomstig gewijzigd.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 23-08-2013]

Het type-certificaat kan worden overgedragen, nadat ten genoegen van de Minister van Verkeer en Waterstaat is aangetoond, dat degene, aan wie het type-certificaat wordt overgedragen, aan de in artikel 3 genoemde verplichtingen kan voldoen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 23-08-2013]

 • 1 De geldigheid van een type-certificaat kan door de Minister van Verkeer en Waterstaat worden geschorst, indien:

  • a. een van de in artikel 3 genoemde verplichtingen niet wordt nagekomen;

  • b. wordt betwijfeld of de luchtvaartuigen van het desbetreffende type nog voldoen dan wel kunnen voldoen aan de van toepassing zijnde luchtwaardigheidseisen;

  • c. gebleken is, dat bij de aanvraag tot afgifte, wijziging of aanvulling van het type-certificaat onjuiste gegevens zijn ingediend; dan wel

  • d. tijdens het gebruik van luchtvaartuigen van het desbetreffende type gebleken is, dat het ontwerp ernstige gebreken of onveilige eigenschappen heeft.

 • 2 De houder van het geschorste type-certificaat zendt het in zijn bezit zijnde exemplaar van dat certificaat onverwijld aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.

 • 3 De schorsing wordt opgeheven, indien de reden van de schorsing niet meer bestaat dan wel het type-certificaat wordt ingetrokken.

 • 4 Na de opheffing van de schorsing, anders dan door intrekking, wordt aan de betrokkene het type-certificaat teruggezonden.

 • 5 De schorsing en de opheffing van de schorsing worden op door de Minister van Verkeer en Waterstaat te bepalen wijze gepubliceerd.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 23-08-2013]

 • 1 Een type-certificaat kan door de Minister van Verkeer en Waterstaat worden ingetrokken, indien:

  • a. blijkt dat de luchtvaartuigen van het desbetreffende type niet voldoen aan de voor het type van toepassing zijnde luchtwaardigheidseisen; dan wel

  • b. er geen luchtvaartuigen van het desbetreffende type meer als zodanig gebruikt worden.

 • 2 De houder van het ingetrokken type-certificaat zendt het in zijn bezit zijnde exemplaar van dat certificaat onverwijld aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 23-08-2013]

 • 1 Een type-certificaat kan door de Minister van Verkeer en Waterstaat worden vernieuwd, indien het is vermist, vernietigd, verloren of indien het onleesbaar, beschadigd of anderszins onbruikbaar is geworden.

 • 2 Indien een type-certificaat wegens vermissing of verlies is vernieuwd en het oorspronkelijke exemplaar wordt teruggevonden, is de houder verplicht dit exemplaar zo spoedig mogelijk aan de Minister van Verkeer en Waterstaat te zenden.

 • 3 Indien een type-certificaat anders dan wegens vermissing, vernietiging of verlies is vernieuwd, zendt de houder het oorspronkelijke certificaat binnen een week na de datum van verzending van het nieuwe exemplaar aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 23-08-2013]

Een aanvraag voor een type-certificaat voor een vleugelvliegtuig in de categorie T (verkeersvliegtuigen) dan wel een hefschroefvliegtuig in de categorie A (meermotorige verkeersvliegtuigen) vervalt na 5 jaren en een aanvraag voor een type-certificaat voor een luchtvaartuig in ieder andere categorie vervalt na 3 jaren. In bijzondere gevallen kan de Minister van Verkeer en Waterstaat deze termijnen verlengen.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 23-08-2013]

De modellen van het type-certificaat en van het type-definitieblad worden vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlagen 2 respectievelijk 3.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 23-08-2013]

De Regeling Afgifte Type-certificaten Luchtvaartuigen 1982 wordt ingetrokken.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 23-08-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1996.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 23-08-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling afgifte type-certificaten luchtvaartuigen 1996.

Deze regeling zal met de bijlagen en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 oktober 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage 1. Application form for a dutch type certificate

[Regeling vervallen per 23-08-2013]

This form is to be completed by the applicant for a Netherlands Type Certificate or for an amendment of a Netherlands Type Certificate (put a cross in the relevant section). Where the space provided on the form is insufficient, the required information should be given on a separate page attached to this form. This form should be sent to the Aeronautical Inspection Directorate, P.O. Box 575, 2130 AN, Hoofddorp, The Netherlands.

1. Applicant: ...

Address: ...

Telephone: ...

Telefax: ...

Telex: ...

2. The applicant requests:

O Issue of a type certificate

O Amendment of a type certificate

3. Manufacturer, type and model:

‐ Maximum permissible mass: ... kg

4. Original Type Certificate:

Number: ...

Date of application: ...

Issued by: ...

Date of issue: ...

5. Category of certificate of airworthiness in which the aircraft affected will be eligible for certification:

 • Aeroplanes:

  Transport

  category T

  Normal

  category N

  Utility

  category U

  Commuter

  category C

  Aerobatic

  category A

  Light

  category L

 • Rotorcraft:

  Multi-engined

  category A

  Single- or multi engined

  category B

  Normal

  category N

 • Sailplanes and powerd sailplanes:

  Normal

  category N

  Utility

  category U

  Aerobatic

  category A

 • Balloons and airships

  categoryN

Date:...

Signature of the applicant: ...

Bijlage 2. Type Certificate

[Regeling vervallen per 23-08-2013]

Type certificate nr.: ...

Manufacturer: ...

Name, type and model: ...

Approved: ...

It is hereby certified that the type design of the aircraft mentioned in this certificate with the operating limitations and conditions as described in the type certificate data sheet meets the applicable airworthiness requirements of the Kingdom of the Netherlands.

This certificate and the type certificate data sheet which is a part hereof is valid for an unlimited period unless suspended or revoked by the director general of civil aviation.

Date of Issue: ...

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

namens deze,

De Directeur Luchtvaartinspectie van het Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst,

....

Bijlage 3

[Regeling vervallen per 23-08-2013]

T.C.D.S nr.: ...

Issue: ...

Aircraft type: ...

Model: ...

Date: ...

Type Certificate Data Sheet nr. ...

This data sheet, which is a part of Type Certificate nr. ... prescribes conditions and limitations under which the aircraft for which the Type Certificate is issued meets the airworthiness requirements as described in the certification basis mentioned in this sheet.

1. Type Certificate Holder

....

2. Type Designation

...

3. Approved Models

...

4. T.C.D.S of Country of Manufacture

Number: ...

Issue: ...

Date of issue: ...

Issued by: ...

5. Data applicable to model(s)

5.1 Date of application

...

5.2 Certification basis

...

5.3 Airworthiness Category

...

5.4 Minimum Crew

...

5.5 Maximum number of seats

...

5.6 Masses

...

5.7 Dimensions

...

5.8 Other relevant information

...

Naar boven