Buitengewoon verlof van lange duur bij de sector Rijk

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 02-10-1996 t/m 31-12-2019

Buitengewoon verlof van lange duur bij de sector Rijk

Circulaire aan de ministers

A. Inleiding/managementinformatie

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Deze circulaire behandelt verschillende soorten van buitengewoon verlof van lange duur zoals dat kan worden verleend aan de ambtenaren in dienst van de sector Rijk.

Onder punt B worden de van toepassing zijnde formele bepalingen genoemd. Het gaat hier om enkele artikelen van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR), om een artikel van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984) en om een artikel van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 (Rwb’59). Bij dit onderdeel worden voorts enkele wijzigingen genoemd waarvoor de totstandkoming van een algemene maatregel van bestuur zal worden bevorderd.

Bij punt C wordt ingegaan op enkele veranderingen die verband houden met de privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds per 1 januari 1996. Het gaat daarbij om bepalingen over de pensioenopbouw tijdens buitengewoon verlof van lange duur en over het verhaal van pensioenpremies en vut-bijdrage.

Punt D van deze circulaire gaat in op een aantal soorten van buitengewoon verlof van lange duur en op de voorwaarden die daarbij kunnen worden gesteld.

Tenslotte wordt bij punt E nog een wijziging aangekondigd die verband houdt met het feit dat met ingang van 1 januari 1998 werknemersverzekeringen sociale zekerheid op het overheidspersoneel van toepassing zullen zijn.

De aanleiding voor deze circulaire wordt onder meer gevormd door de bevindingen van de Algemene Rekenkamer van een rijksbreed onderzoek naar de uitvoering van de regelgeving voor het verlenen van buitengewoon verlof van lange duur. Deze bevindingen zijn neergelegd in het Juniverslag 1995 van de Algemene Rekenkamer (Kamerstukken II 1994/95, 24 230, nr. 2). Kortheidshalve verwijs ik u naar de inhoud van dit verslag.

Met deze circulaire vervallen de hierboven genoemde circulaires.

Voor een goed begrip wijs ik erop dat deze circulaire niet een wezenlijke verandering van beleid inhoudt. Een beschouwing en herijking van de diverse bepalingen rond het buitengewoon verlof van lange duur heeft geleid tot een stroomlijning en verduidelijking in onder meer de regelgeving en – bijvoorbeeld ten aanzien van de duur van het buitengewoon verlof – tot een zinvolle decentralisatie.

Zoals bekend zal zijn, komt het naast de mogelijkheid van verlening van buitengewoon verlof ook voor dat een ambtenaar tijdelijk elders wordt tewerkgesteld zonder dat er sprake is van een indiensttreding. Voorbeelden hiervan zijn detacheringen bij de Europese Commissie, tijdelijke tewerkstellingen bij het openbaar bestuur van één van de lidstaten van de Europese Unie en Interim Functievervulling. Volledigheidshalve merk ik op dat deze circulaire hierop geen betrekking heeft.

B. De relevante artikelen van het ARAR, het BBRA 1984 en het Rwb’59 en de voorgenomen wijzigingen daarin

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Voor de verlening van buitengewoon verlof van lange duur aan de ambtenaren in dienst van de sector Rijk zijn met name de artikelen 33a, 34 tot en met 34f, 96b en 100 van het ARAR, artikel 7 van het BBRA 1984 en artikel 2 van het Rwb’59 van belang.

Artikel 33a van het ARAR komt aan de orde bij het buitengewoon verlof voor het vervullen van een functie in een publiekrechtelijk college, waarin de ambtenaar is benoemd of verkozen. De formele basis voor die verlofverlening ligt in artikel 125c van de Ambtenarenwet. Het eerste lid van dat artikel betreft de volledige ontheffing uit de ambtelijke functie. Het tweede lid van genoemd artikel 125c betreft de part-time verlofverlening.

Artikel 33a van het ARAR biedt de basis voor de inhouding van bezoldiging gedurende dit buitengewoon verlof. De in het tweede lid van artikel 33a bedoelde nadere regels zijn door de Minister van Binnenlandse Zaken vastgesteld bij regeling van 12 april 1994, AD94/U481 (Stcrt. 88).

De artikelen 34 tot en met 34f van het ARAR betreffen de verschillende gevallen waarvoor buitengewoon verlof van lange duur kan worden verleend.

De huidige tekst van die artikelen geeft in enkele gevallen aanleiding tot misverstand. Ook is niet steeds duidelijk welk artikel voor een bepaald geval van buitengewoon verlof dient te worden toegepast. Dit bleek onder meer uit de bevindingen van de Algemene Rekenkamer, waarvan in de Inleiding van deze circulaire gewag wordt gemaakt.

Het ligt daarom in het voornemen deze artikelen aan te passen. Daarbij zal worden gekomen tot een zo goed mogelijke decentralisatie van bevoegdheden.

In samenhang met die wijzigingen zal artikel 96b van het ARAR tekstueel worden aangepast. Dit artikel vormt de basis voor het ontslag indien de ambtenaar na afloop van het buitengewoon verlof naar het oordeel van het bevoegd gezag niet in actieve dienst kan worden herplaatst.

Bijgaand zend ik u een voorontwerp van een algemene maatregel van bestuur inzake deze wijzigingen (bijlage 1). Daarbij is ook sprake van een wijziging van artikel 7 van het BBRA 1984. Door die wijziging wordt de formele basis verkregen om – indien het bevoegd gezag daartoe aanleiding vindt – het salaris van de ambtenaar binnen de voor hem geldende schaal tijdens het buitengewoon verlof te verhogen. Tenslotte is daarbij een tekstuele aanpassing van artikel 2 van het Rwb’59 opgenomen.

Na de totstandkoming van de algemene maatregel van bestuur, waaraan geen terugwerkende kracht zal worden verleend, zal ik u daarvan nog in kennis stellen.

Het hiervoor genoemde artikel 100 van het ARAR, dat in dit kader geen aanpassing behoeft, regelt de aanspraak op wachtgeld indien sprake is van – onder meer – een ontslag als bedoeld in artikel 96b van het ARAR.

C. Veranderingen die verband houden met de privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds per 1 januari 1996

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Bij de verlening van buitengewoon verlof is sprake van continuering van het dienstverband. Dit betekent dat voor de ambtenaar die deelnemer is in de zin van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP dat deelnemerschap in stand blijft en dat hij derhalve normaal ABP-pensioenrechten blijft opbouwen.

Met nadruk wijs ik in dit verband op enkele uitzonderingsbepalingen. Door het bestuur van de Stichting Pensioenfonds ABP zijn – ter uitvoering van artikel 5.5 van het Pensioenreglement – regels gesteld ten aanzien van de diensttijd gedurende welke de deelnemer geheel of gedeeltelijk ontheven is geweest van de uitoefening van zijn functie en hij elders pensioen opbouwt. Deze regels houden in, dat in bepaalde gevallen van geheel of gedeeltelijk buitengewoon verlof geen dan wel naar rato pensioenopbouw plaatsvindt bij het ABP. Het gaat hierbij om buitengewoon verlof dat wordt verleend in verband met:

 • a. lidmaatschap Gedeputeerde Staten, wethouder of voorzitter van een deelgemeenteraad;

 • b. lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal of van het Europees Parlement;

 • c. een betrekking waarin voor de ambtenaar na ontslag uitzicht bestaat op pensioen krachtens artikel 1 of E2 van de Algemene militaire pensioenwet, dan wel krachtens de overheidspensioenregeling van de Nederlandse Antillen of Aruba;

 • d. het ambt van Nationale ombudsman of substituut-ombudsman;

 • e. het vervullen van een functie bij de VN, EG of andere internationale volkenrechtelijke organisatie, waarin voor de ambtenaar na ontslag uitzicht bestaat op pensioen krachtens de pensioenregeling van de organisatie.

Voor bedoelde regels verwijs ik u naar de circulaire van ABP en USZO d.d. 22 december 1995, gericht aan alle werkgevers in de zin van de Abp-wet, alsmede naar de Werkinstructie 1996 die het Facilitair Bedrijf van het ABP d.d. januari 1996 aan alle werkgevers in de zin van de Abp-wet zond.

Indien tijdens het buitengewoon verlof sprake is van voortzetting van de opbouw van het ABP-pensioen, dan blijft de werkgever van betrokkene aan het ABP de pensioenpremies verschuldigd. Dit zijn de premie voor ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen (premie OP/NP) en de premie voor het bovenwettelijk Invaliditeitspensioen (premie IPbw). In die situatie blijft ook sprake van verhaal van deze premies op de ambtenaar. Dit verhaal is geregeld in artikel 3 van de Pensioenovereenkomst (Stcrt. 1995, 251). Op grond van het zevende lid van dat artikel kan de werkgever in gevallen van buitengewoon verlof – anders dan voor de vervulling van een politieke functie waarin pensioenaanspraken worden verkregen – voorwaarden stellen omtrent de hoogte van het verhaal. Ter uitvoering van genoemd artikel 3, zevende lid, is voor de sector Rijk de Verhaalsregeling pensioenpremies sector Rijk bij buitengewoon verlof van lange duur tot stand gebracht. Deze regeling en de daarbij behorende toelichting zijn als bijlage 3 bij deze circulaire gevoegd. Naar de inhoud daarvan wordt kortheidshalve verwezen.

Indien tijdens het buitengewoon verlof geen sprake is van voortzetting van de opbouw van het ABP-pensioen (dit betreft dus de hierboven genoemde uitzonderingsgevallen, waarop de regels van het ABP-bestuur betrekking hebben), dan is de werkgever niet de premie OP/NP verschuldigd en vindt voor deze premie geen verhaal plaats op de ambtenaar.

De werkgever blijft echter wel de premie IPbw verschuldigd en het verhaal daarvoor op de ambtenaar blijft plaatsvinden.

Blijkt eerst na enige tijd dat de opbouw van het ABP-pensioen alsnog met terugwerkende kracht wordt gestopt, dan kan de werkgever van de Stichting pensioenfonds ABP de reeds afgedragen premies OP/NP terugontvangen. De werkgever restitueert vervolgens de daarvoor op de ambtenaar verhaalde bedragen. Dit laatste wordt geregeld in bovengenoemde verhaalsregeling.

Tijdens het buitengewoon verlof van lange duur blijft de werkgever voorts de vut-bijdrage verschuldigd. In verband hiermee blijft op de ambtenaar eveneens het verhaal van de vut-bijdrage plaatsvinden. Voor de vut-bijdrage – en voor het verhaal daarvan op de ambtenaar – maakt het niet uit of tijdens het buitengewoon verlof al dan niet sprake is van voortzetting van de pensioenopbouw. Ook als de opbouw van het ABP-pensioen tijdens het buitengewoon verlof niet doorloopt, blijft de werkgever de vut-bijdrage verschuldigd en vindt het verhaal op de ambtenaar plaats.

Het verhaal van de vut-bijdrage is geregeld in artikel 6 van de Regels inzake de financiering van vutlasten (Stcrt. 1996, 16). Op grond van het zesde lid van dat artikel kan de werkgever in gevallen van buitengewoon verlof als voorwaarde stellen dat de door hem verschuldigde bijdrage geheel of voor een groter deel dan het normale verhaal op de ambtenaar wordt verhaald. Ter uitvoering van die bepaling wordt voor de sector Rijk de Verhaalsregeling Vut-bijdrage sector Rijk bij buitengewoon verlof van lange duur tot stand gebracht. Deze regeling en de daarbij behorende toelichting zijn als bijlage 4 bij deze circulaire gevoegd. Naar de inhoud daarvan wordt kortheidshalve verwezen.

Volledigheidshalve merk ik op, dat bij gedeeltelijk buitengewoon verlof waarbij de pensioenopbouw naar rato wordt voortgezet, de werkgever de premies op/np naar rato is verschuldigd; de premie IPbw en de vut-bijdrage blijven in die situatie volledig verschuldigd.

D. Verschillende vormen van buitengewoon verlof van lange duur en de voorwaarden waaronder zulk verlof wordt verleend

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Buitengewoon verlof van lange duur is in beginsel niet bedoeld voor definitieve situaties. Uitgangspunt is dat de ambtenaar na afloop van het buitengewoon verlof weer in actieve dienst wordt hersteld. Dit houdt in, dat indien de ambtenaar elders een functie in vaste dienst wil gaan vervullen en er in beginsel niet met zijn terugkeer rekening mag worden gehouden, niet een aanvraag om buitengewoon verlof aan de orde behoort te zijn. Veeleer ligt dan een aanvraag om ontslag voor de hand.

Aan het buitengewoon verlof kunnen voorwaarden worden verbonden die door het bevoegd gezag worden bepaald. Indien het buitengewoon verlof wordt verleend in verband met de aanvaarding van een functie bij een internationale volkenrechtelijke organisatie gelden evenwel de voorwaarden die daarvoor door het Kabinet zijn bepaald. Bij de andere soorten van buitengewoon verlof van lange duur kan het bevoegd gezag die voorwaarden als voorbeeld nemen.

Voorts merk ik op dat erop moet worden toegezien dat het verlof eerst ingaat nadat de ambtenaar de gestelde voorwaarden heeft aanvaard.

Hieronder ga ik in op de verschillende soorten van buitengewoon verlof en de voorwaarden die daarbij (kunnen) gelden.

1. Buitengewoon verlof in verband met functie-aanvaarding bij een internationale volkenrechtelijke organisatie

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Hierbij gaat het om publiekrechtelijke organisaties die bij of krachtens een volkenrechtelijk verdrag zijn ingesteld. In de hierboven genoemde circulaire van 26 mei 1975 wordt gesteld dat het in verband met de toenemende mate waarin de Nederlandse rechtsorde mede wordt bepaald door het recht van internationale organisaties van steeds groter belang is dat in de beheers- en beleidsorganen van de internationale organisaties het Nederlandse element voldoende is vertegenwoordigd. Dit belang neemt nog steeds toe, mede gelet op het feit dat het internationale recht c.q. de Europese regelgeving steeds meer invloed krijgt op de Nederlandse rechtsorde.

Met de vervulling van functies bij internationale volkenrechtelijke organisaties door Nederlandse ambtenaren is dan ook een tweezijdig Nederlands belang gediend. Dit bestaat enerzijds uit het belang dat in het werk van de internationale organisatie een bijdrage vanuit het Nederlandse gezichtspunt tot uitdrukking komt en anderzijds uit het belang dat bestaat uit de ervaring die door de ambtenaar wordt opgedaan en ten nutte kan worden gemaakt indien hij terugkeert in feitelijke rijksdienst.

In verband daarmee heeft het Kabinet dan ook besloten tot een krachtige voortzetting van het stimulerend beleid met betrekking tot de verlening van buitengewoon verlof aan Nederlandse ambtenaren met het oog op het gaan vervullen van een functie bij een internationale organisatie.

Dit buitengewoon verlof kan een knelpunt opleveren ten opzichte van het dienstbelang. Ik doe echter een dringend beroep op u om in zulke gevallen zoveel als mogelijk is het algemeen belang prioriteit te geven.

In het kader van het stimulerend beleid ten aanzien van de uitzending en plaatsing van Nederlanders bij internationale volkenrechtelijke organisaties is, zoals u bekend zal zijn, indertijd een interdepartementale structuur voor internationaal gericht personeelsbeleid in het leven geroepen. Deze bestaat uit een beleidscommissie (de interdepartementale Beleidscommissie Internationale Ambtenaren, de BIA), twee werkgroepen en een uitvoerend bureau. Voor een uitvoerige beschrijving van de functie van de BIA, de werkgroepen en het uitvoerend bureau verwijs ik u naar de bij deze circulaire gevoegde bijlage 2.

Ik wijs u erop dat u steeds met de BIA contact kunt opnemen voor het beantwoorden van vragen rond bedoeld stimulerend beleid of het verkrijgen van bemiddeling bij de uitvoering. Desgewenst kunt u de BIA ook raadplegen bij eventuele verschillen van mening rond de verlening van buitengewoon verlof van lange duur, met name indien daarbij de vraag aan de orde is in welke mate het algemeen belang wordt gediend met de vervulling van een bepaalde functie bij een internationale volkenrechtelijke organisatie.

Tot nu toe wordt onderscheid gemaakt in de voorwaarden waaronder het onderhavige buitengewoon verlof kan worden verleend, te weten afhankelijk van de vraag of de ambtenaar wordt uitgenodigd om een functie bij een internationale organisatie te gaan vervullen, dan wel daartoe zelf door middel van bijvoorbeeld een sollicitatie het initiatief heeft genomen. Dit onderscheid betreft met name de duur van het buitengewoon verlof. Aangezien het echter voor de beantwoording van de vraag in hoeverre met die functievervulling het algemeen belang wordt gediend, niet uitmaakt of de ambtenaar is uitgenodigd dan wel heeft gesolliciteerd, kan dit onderscheid vervallen.

Bij de aanpassing van de ARAR-artikelen waarvan onder punt B van deze circulaire gewag wordt gemaakt, wordt daarmee rekening gehouden.

De formele basis voor dit buitengewoon verlof zal na de totstandkoming van de onder punt B bedoelde algemene maatregel van bestuur, artikel 34, vierde lid, van het ARAR zijn. Op grond van dit artikel wordt de duur van het buitengewoon verlof bepaald door het bevoegd gezag.

voorwaarden

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

In het kader van het door het Kabinet voorgestane stimulerende beleid gelden voor het hierbedoelde buitengewoon verlof de volgende voorwaarden.

 • a. Tijdens het verlof is de ambtenaar maandelijks een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het bedrag dat zijn werkgever die hem het verlof verleent voor hem over die maand is verschuldigd aan pensioenpremies (premie OP/NP en premie IPbw), aan vut-bijdrage en aan werkgeverspremie FAOP (Fonds arbeidsongeschiktheidsverze-kering overheidspersoneel). Met de ambtenaar kan eventueel een regeling worden getroffen op grond waarvan hij maandelijks vooralsnog volstaat met de betaling van een voorschot, bijvoorbeeld ter grootte van het verhaal aan pensioenpremies en vut-bijdrage dat op zijn salaris zou zijn toegepast indien hem geen verlof was verleend, vermeerderd met genoemde FAOP-premie. In dat geval dient de ambtenaar een schuldbekentenis te ondertekenen voor het verschil, waarbij hij verklaart dat hij dit verschil na afloop van het buitengewoon verlof ineens zal voldoen.

 • b. Tijdens het verlof wordt het salaris van de ambtenaar (na de totstandkoming van de hiervoor bedoelde algemene maatregel van bestuur, met toepassing van artikel 7, achtste lid, van het BBRA 1984) periodiek verhoogd tot het in de voor hem geldende salarisschaal naasthogere bedrag.

 • c. De ambtenaar voor wie een bepaald carrièrepatroon is vastgesteld, wordt door de verlofverlening niet bekort in zijn vooruitzichten. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat hij op het daartoe geëigende tijdstip in een hogere salarisschaal wordt geplaatst.

 • d. Na afloop van het buitengewoon verlof wordt de ambtenaar bij gebleken bekwaamheid en geschiktheid en rekening houdend met de door de ambtenaar tijdens het verlof opgedane kennis en ervaring, herplaatst in een naar het oordeel van het bevoegd gezag voor hem passende functie, welke ten minste gelijkwaardig is aan de functie waarin het buitengewoon verlof was verleend. Voor de ambtenaar voor wie een bepaald carrièrepatroon is vastgesteld, wordt hierbij tevens rekening gehouden met het uitgangspunt dat hij door de verlofverlening niet wordt bekort in zijn vooruitzichten. Van de ambtenaar kan worden verlangd dat hij aan een herplaatsing of aan het zoeken naar een functie waarin hij kan worden herplaatst zoveel mogelijk zijn medewerking verleent.

 • e. Indien de ambtenaar ondanks alle inspanningen niet in actieve dienst kan worden herplaatst, kan hem met toepassing van artikel 96b van het ARAR eervol ontslag worden verleend. Aan dit ontslag ontleent hij aanspraak op wachtgeld krachtens het Rijkswachtgeldbesluit 1959.

Naast deze voorwaarden ware de ambtenaar te wijzen op artikel 34e (na de wijziging artikel 34a) van het ARAR inzake het ontslag bij niet hervatten van de werkzaamheden na afloop van het buitengewoon verlof van lange duur. Voorts verdient het aanbeveling als voorwaarde te stellen dat de ambtenaar tijdig voor afloop van het buitengewoon verlof met het bevoegd gezag contact opneemt, opdat de voorbereidingen voor de herplaatsing ter hand kunnen worden genomen.

2. Buitengewoon verlof voor het vervullen van een betrekking in de Nederlandse Antillen of Aruba

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Het buitengewoon verlof in verband met de uitzending van de ambtenaar die in de burgerlijke landsdienst van de Nederlandse Antillen of Aruba een betrekking gaat vervullen, kan worden verleend op de voet van de bepalingen van het West-Indisch Detacheeringsbesluit 1930. Dit besluit biedt speciale waarborgen aan de betrokken ambtenaar ten aanzien van zijn herplaatsing in actieve dienst na terugkeer. Bij de verlening van het buitengewoon verlof dient het bevoegd gezag uiteraard op die waarborgen bedacht te zijn.

Bedoelde verlofverlening vindt tot nu toe plaats met toepassing van artikel 34d, tweede lid, van het ARAR.

Na de ARAR-wijziging kan hiervoor artikel 34, vijfde lid, van het ARAR worden toegepast. In afwijking van wat daarover in het West-Indisch Detacheeringsbesluit 1930 is vermeld, kan dit verlof ook worden verleend met behoud van bezoldiging. Voor dit laatste kan met name aanleiding zijn indien de tijdens het verlof door te betalen bezoldiging door het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken aan de verlofverlenende werkgever wordt vergoed. Ingeval geen sprake zal zijn van een indiensttreding bij de Nederlands-Antilliaanse of Arubaanse overheid, kan het buitengewoon verlof worden verleend op basis van artikel 34, vierde lid, van het ARAR (nieuw).

De voorwaarden waaronder het onder dit punt bedoelde buitengewoon verlof wordt verleend, worden bepaald door het bevoegd gezag, waarbij – met inachtneming van de bepalingen van het West-Indisch Detacheeringsbesluit 1930 voor de gevallen waarin dat van toepassing is – de voorwaarden die hierboven onder punt D.1 worden genoemd als voorbeeld kunnen gelden.

Gezien het Kabinetsbeleid inzake de intensivering van de samenwerking van Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba hecht het Kabinet grote waarde aan het beschikbaar stellen van deskundigen (onder meer rijksambtenaren) aan de regeringen van de Nederlandse Antillen en Aruba. Met de verlening van het in dit punt bedoelde buitengewoon verlof wordt dan ook het algemeen belang in overwegende mate gediend. Ik verzoek u daarmee bij de afwegingen ten opzichte van het dienstbelang zoveel mogelijk rekening te houden.

3. Buitengewoon verlof om door de SNV, organisatie voor ontwikkelingssamenwerking en bewustwording, te worden uitgezonden

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De ambtenaren die door de SNV worden uitgezonden naar een ontwikkelingsland, gaan een dienstverband aan met de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Aan dit dienstverband ontleent men ook rechtstreeks het deelnemersschap in de zin van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP. Dit houdt in dat in beide betrekkingen de opbouw van het ABP-pensioen plaatsvindt. Daaraan is voor beide werkgevers de verplichting tot afdracht van de pensioenpremies en de vut-bijdrage verbonden, terwijl de ambtenaar in beide gevallen het verhaal daarvan verschuldigd is.

Het onderhavige buitengewoon verlof kan – na de ARAR-wijziging – al dan niet met behoud van – een gedeelte van – de bezoldiging worden verleend met toepassing van artikel 34, vierde lid.

Voor de aan dit buitengewoon verlof te verbinden voorwaarden kunnen de onder punt D.1 van deze circulaire genoemde als voorbeeld worden genomen.

4. Buitengewoon verlof voor het vervullen van een politieke functie

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

In casu is naast artikel 125c van de Ambtenarenwetartikel 33a van het ARAR van belang, alsmede de op laatstgenoemd artikel gebaseerde regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 12 april 1994, AD94/U481. Kortheidshalve verwijs ik u naar die regeling en de daarbij behorende toelichting, gevoegd bij de aan de ministers gerichte circulaire van gelijke datum en nummer (Stcrt. 1994, 88).

5. Buitengewoon verlof uitsluitend in het persoonlijk belang van de ambtenaar

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De verlening van buitengewoon verlof in het persoonlijk belang van de ambtenaar vindt plaats zonder behoud van bezoldiging en, uiteraard, indien het dienstbelang zich daartegen niet verzet. Dit verlof kan met toepassing van artikel 34, derde lid, van het ARAR (na meergenoemde wijziging) worden verleend voor de duur van ten hoogste een jaar. De voorwaarden waaronder dit verlof kan worden verleend, worden bepaald door het bevoegd gezag.

6. Het zo te noemen ’partner-verlof’

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Indien de ambtenaar partner is van een ambtenaar aan wie buitengewoon verlof wordt verleend voor de vervulling van een functie bij een internationale organisatie, bij de overheid van de Nederlandse Antillen of Aruba, dan wel buitengewoon verlof waarmee anderszins het algemeen belang mede of overwegend is gediend, kan aan hem of haar door het bevoegd gezag, uiteraard na afweging met het dienstbelang, buitengewoon verlof worden verleend met toepassing van artikel 34, eerste lid, van het ARAR (na wijziging). Dit eerste lid kan voorts worden gehanteerd voor het buitengewoon verlof aan de ambtenaar die partner is van een ambtenaar die wordt geplaatst bij een vertegenwoordiging van het Koninkrijk in het buitenland. Voor genoemde gevallen ligt toepassing van het vierde lid van artikel 34 naar mijn mening niet in de rede omdat bij de onderhavige verlofverlening niet rechtstreeks sprake is van het algemeen belang in de zin van het vierde lid, maar van een afgeleid belang. Aangezien voorts naar mijn mening ook niet kan worden gesproken van een verlofverlening die uitsluitend in het persoonlijk belang van de ambtenaar zou plaatsvinden, resteert nog de mogelijkheid van artikel 34, eerste lid, van het ARAR.

De voorwaarden worden ook hier bepaald door het bevoegd gezag. Wellicht ten overvloede wijs ik erop dat in gevallen als hierbedoeld naast de mogelijkheid van buitengewoon verlof ook de mogelijkheid van ontslagverlening (op verzoek van de ambtenaar) zou kunnen worden overwogen, onder hantering van een soepele terugkeerbepaling.

7. Buitengewoon verlof voor bezoldigde bestuurders van ambtenarenorganisaties

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Dit verlof wordt thans verleend op basis van artikel 34c van het ARAR. Na meergenoemde wijziging zal het inhoudelijk gelijke zesde lid van artikel 34 van toepassing zijn. Opgemerkt zij, dat het begrip ’bezoldigd bestuurder’ van oudsher ruim dient te worden geïnterpreteerd. De betrokken ambtenaar zal evenwel in het kader van de vereniging een besturende taak moeten vervullen.

E. Wijzigingen per 1 januari 1998 in verband met het van toepassing worden van werknemersverzekeringen sociale zekerheid

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Zoals bekend, zullen met ingang van 1 januari 1998 werknemersverzekeringen sociale zekerheid op het overheidspersoneel van toepassing zijn. In verband daarmee zullen wijzigingen worden aangebracht in diverse rechtspositieregelingen van het rijkspersoneel. Bij deze wijzigingen zal ernaar worden gestreefd dat de aanspraken van de ambtenaren – ook die van de ambtenaren met buitengewoon verlof van lange duur – bij onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid na 1 januari 1998 gelijkwaardig zullen zijn aan die welke tot die datum gelden. Ik zal u te zijner tijd nog van die wijzigingen in kennis stellen.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
voor deze,
de

directeur-generaal Management en Personeelsbeleid

,

A.H.C. Annink

Bijlage 1. Voorontwerp van een besluit houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere besluiten in verband met buitengewoon verlof van lange duur

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Het Algemeen Rijksambtenarenreglement wordt als volgt gewijzigd:

A.

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Artikel 34 en het daarbij behorende opschrift komen te luiden:

Buitengewoon verlof van lange duur Artikel 34

 • 1. Buitengewoon verlof van lange duur kan aan de ambtenaar op zijn aanvraag worden verleend, al dan niet met behoud van bezoldiging en al dan niet onder bepaalde voorwaarden.

 • 2. Het verlof, bedoeld in het eerste lid, gaat niet in dan nadat de ambtenaar heeft verklaard dat hij de daaraan verbonden voorwaarden aanvaardt.

 • 3. Indien het verlof, bedoeld in het eerste lid, uitsluitend strekt in het persoonlijk belang van de ambtenaar, kan hem dit slechts worden verleend zonder behoud van bezoldiging en voor ten hoogste een jaar.

 • 4. Indien met de verlofverlening, bedoeld in het eerste lid, naar het oordeel van het bevoegd gezag mede of overwegend het algemeen belang wordt gediend, kan dit verlof worden verleend voor een door het bevoegd gezag te bepalen periode.

 • 5. Aan de ambtenaar die wordt uitgezonden om in de burgerlijke landsdienst van de Nederlandse Antillen of Aruba tijdelijk een betrekking te vervullen, kan buitengewoon verlof, bedoeld in het eerste lid, worden verleend op de voet van de bepalingen van het West-Indisch Detacheeringsbesluit 1930, met dien verstande dat dit verlof in afwijking van genoemd besluit ook kan worden verleend met behoud van bezoldiging.

 • 6. Indien het verlof, bedoeld in het eerste lid, verband houdt met een benoeming van de ambtenaar tot bezoldigd bestuurder van een vereniging van ambtenaren, van een centrale of van een internationale organisatie van zodanige verenigingen, kan hem dit worden verleend zonder behoud van bezoldiging en voor ten hoogste twee jaren. Artikel 33b, vijfde lid, is hierbij van overeenkomstige toepassing.

B.

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De artikelen 34a tot en met 34d en de daarbij behorende opschriften vervallen.

C.

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De artikelen 34e en 34f worden vernummerd tot onderscheidenlijk artikel 34a en artikel 34b.

D.

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Artikel 96b, tweede lid, komt te luiden:

 • 2 Tenzij artikel 34a, eerste lid, van toepassing is, wordt eervol ontslag eveneens verleend aan de ambtenaar, die na afloop van het verlof, verleend met toepassing van artikel 34, eerste of vierde lid, naar het oordeel van het bevoegd gezag niet in actieve dienst kan worden hersteld.

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Het Ambtenarenreglement Staten-Generaal wordt als volgt gewijzigd:

A.

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Artikel 63 en het daarbij behorende opschrift komen te luiden: Buitengewoon verlof van lange duur Artikel 63

 • 1. Buitengewoon verlof van lange duur kan aan de ambtenaar op zijn aanvraag worden verleend, al dan niet met behoud van bezoldiging en al dan niet onder bepaalde voorwaarden.

 • 2. Het verlof, bedoeld in het eerste lid, gaat niet in dan nadat de ambtenaar heeft verklaard dat hij de daaraan verbonden voorwaarden aanvaardt.

 • 3. Indien het verlof, bedoeld in het eerste lid, uitsluitend strekt in het persoonlijk belang van de ambtenaar, kan hem dit slechts worden verleend zonder behoud van bezoldiging en voor ten hoogste een jaar.

 • 4. Indien met de verlofverlening, bedoeld in het eerste lid, naar het oordeel van het tot aanstelling bevoegd gezag mede of overwegend het algemeen belang wordt gediend, kan dit verlof worden verleend voor een door het tot aanstelling bevoegd gezag te bepalen periode.

 • 5. Aan de ambtenaar die wordt uitgezonden om in de burgerlijke landsdienst van de Nederlandse Antillen of Aruba tijdelijk een betrekking te vervullen, kan buitengewoon verlof, bedoeld in het eerste lid, worden verleend op de voet van de bepalingen van het West-Indisch Detacheeringsbesluit 1930, met dien verstande dat dit verlof in afwijking van genoemd besluit ook kan worden verleend met behoud van bezoldiging.

 • 6. Indien het verlof, bedoeld in het eerste lid, verband houdt met een benoeming van de ambtenaar tot bezoldigd bestuurder van een vereniging van ambtenaren, van een centrale of van een internationale organisatie van zodanige verenigingen, kan hem dit worden verleend zonder behoud van bezoldiging en voor ten hoogste twee jaren. Artikel 33b, vijfde lid, is hierbij van overeenkomstige toepassing.

B.

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De artikelen 64 tot en met 67 en de daarbij behorende opschriften vervallen.

C.

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De artikelen 68 en 69 worden hernummerd in artikel 64 en 65.

D.

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Artikel 127, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Tenzij artikel 64, eerste lid, van toepassing is, wordt eervol ontslag eveneens verleend aan de ambtenaar, die na afloop van het verlof, verleend met toepassing van artikel 63, eerste of vierde lid, naar het oordeel van het tot aanstelling bevoegd gezag niet in actieve dienst kan worden hersteld.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Aan artikel 7 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 wordt een nieuw achtste lid toegevoegd, luidend:

8. Indien het functioneren van de ambtenaar niet kan worden beoordeeld omdat hij langdurig zijn functie niet uitoefent, kan zijn salaris worden verhoogd tot het in de schaal naasthogere bedrag, indien daartoe naar het oordeel van het bevoegd gezag aanleiding bestaat.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 komt te luiden:

d. omdat hij, na afloop van verlof van lange duur, verleend met toepassing van artikel 34, eerste of vierde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement dan wel met toepassing van een overeenkomstige regeling, naar het oordeel van het bevoegd gezag niet in actieve dienst kon worden hersteld.

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Bijlage 2. Interdepartementale structuur voor internationaal gericht personeelsbeleid

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Er is een interdepartementale structuur voor internationaal gericht personeelsbeleid. Deze bestaat uit een beleidscommissie (de interdepartementale Beleidscommissie Internationale Ambtenaren, de BIA), twee werkgroepen (de Werkgroepen Internationale Ambtenaren, de WIA’s) en een uitvoerend bureau (Het Bureau Internationale Ambtenaren, het BIA).

Deze structuur is in het leven geroepen in het kader van het door de regering voorgestane stimulerende beleid ten aanzien van uitzending en plaatsing van Nederlanders bij internationale volkenrechtelijke organisaties.

Daarnaast richt het beleid zich op de bevordering van een internationale component in het personeelsbeleid van de departementen, met het oog op het adequaat functioneren van de rijksdienst in internationaal verband.

a. De interdepartementale Beleidscommissie Internationale Ambtenaren (de BIA)

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De Beleidscommissie Internationale Ambtenaren (de BIA) is het overkoepelende orgaan van de interdepartementale structuur voor internationaal gericht personeelsbeleid in de rijksdienst.

De departementen zijn in de BIA vertegenwoordigd met een gezaghebbende functionaris voor het personeelsbeleid en/of het internationale beleid.

De ministeries van Binnenlandse Zaken en van Buitenlandse Zaken zijn, in verband met hun bijzondere taken voor respectievelijk het algemene personeelsbeleid en het buitenlandse beleid extra vertegenwoordigd. Het voorzitterschap wordt vervuld door de Directeur-Generaal Management en Personeelsbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het DG Management en Personeelsbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken verzorgt tevens het secretariaat. Het vice-voorzitterschap berust bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als beleidscommissie voor (internationaal) personeelsbeleid bij de rijksoverheid rapporteert de BIA in eerste instantie aan de minister van Binnenlandse Zaken en via deze minister aan de Raad voor de Rijksdienst en Inkomensaangelegenheden.

De beleidscommissie vergadert enkele keren per jaar over de voortgang van het stimulerende beleid en over aanpassingen die, naar het bevinden van de departementen noodzakelijk zijn. Via het secretariaat onderhoudt de commissie contact met de werkzaamheden van de werkgroepen (WIA’s) en het Bureau Internationale Ambtenaren (het BIA).

Naast het vormgeven van het beleid dat is gericht op het bewerkstelligen van een adequate Nederlandse vertegenwoordiging in internationale organisaties, ligt het accent in de BIA op het bevorderen van een internationale component in het personeelsbeleid van de departementen, met het oog op het goed functioneren van de rijksdienst in internationaal verband.

De BIA richt zich in dat kader in het algemeen op de volgende aspecten van internationaal gericht personeelsbeleid:

 • Internationale mobiliteit (detacheringen, uitwisselingsprogramma’s, etc), op Europa gerichte opleidingsprogramma’s, netwerken in Europees verband, etc.

 • Rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke aspecten van uitzending naar het buitenland.

 • Het volgen van relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van instellingen van de EU, VN, NAVO, etc., alsmede bij de nationale overheden van EG-lidstaten, waaronder ontwikkelingen in het personeels- en wervingsbeleid van deze instellingen en overheden.

b. De Werkgroepen Internationale Ambtenaren (WIA’s)

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De BIA heeft twee werkgroepen. De WIA/DGIS houdt zich bezig met internationale volkenrechtelijke organisaties in het algemeen. De WIA-DGES concentreert zich op organisaties in het kader van de Europese samenwerking. Voorzitterschap en secretariaat van beide werkgroepen berusten bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het secretariaat van de werkgroepen wordt vervuld door de Coördinator Internationale Functies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De werkgroepen zijn door hun voorzitters en de secretaris in de beleidscommissie BIA vertegenwoordigd en rapporteren via de BIA. Alle departementen zijn in de WIA’s vertegenwoordigd.

De werkgroepen richten zich uitsluitend op het volgende aspect van het stimulerend beleid: het inventariseren van kandidaturen van Nederlanders voor functies in internationale organisaties en het (tijdig) verkennen van voor Nederland relevante internationale vacatures.

Het gemeenschappelijk secretariaat van de beide WIA’s inventariseert in dit kader de wensen van de departementen met betrekking tot internationale functies en onderhoudt intensieve bilaterale contacten met de internationale organisaties. De WIA’s functioneren als interdepartementaal netwerk van de Coördinator Internationale Functies.

In verband met het benoemingenbeleid in het kader van de Algemene Bestuursdienst kan voor passende internationale vacatures vanaf het niveau overeenkomend met BBRA schaal 17 de ABD-procedure worden gehanteerd.

c. Het Bureau Internationale Ambtenaren (Bureau BIA)

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Het Bureau Internationale Ambtenaren is onderdeel van het Directoraat-Generaal Management en Personeelsbeleid van het ministerie van Binnnenlandse Zaken.

Het hoofd van het bureau is lid van de beleidscommissie BIA.

Het Bureau Internationale Ambtenaren richt zich op het volgende aspect van het stimulerend beleid: aktieve voorlichting aan en begeleiding van (potentiële) Nederlandse kandidaten voor functies bij internationale volkenrechtelijke organisaties en met name de instellingen van de Europese Unie.

Tot de regelmatige activiteiten van het bureau behoren het publiceren van een internationaal vacaturebulletin, voorlichtingsbijeenkomsten bij onder meer universiteiten en trainingen met betrekking tot het systeem van vergelijkende examens dat door de EU-instellingen bij personeelswerving en recrutering wordt gehanteerd.

Het bureau is, door samenwerking met het secretariaat van de WIA’s en door rechtstreekse contacten met internationale organisaties, op de hoogte van vacatures bij internationale organisaties.

Bijlage 4. Verhaalsregeling vut-bijdrage sector Rijk bij buitengewoon verlof van lange duur

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De Minister van Binnenlandse Zaken,

gelet op artikel 6, zesde lid, van de Regels inzake de financiering van vut-lasten (Stcrt. 1996, 16);

handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraaad;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Pensioenreglement: het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP;

werkgever: de werkgever, bedoeld in artikel 2.2 van het Pensioenreglement;

werknemer: de werknemer, bedoeld in artikel 2.3 van het Pensioenreglement, die op basis van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Ambtenarenreglement Staten-Generaal of het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken in burgerlijke rijksdienst is aangesteld;

verhaal: het in artikel 6 van de Regels inzake de financiering van vut-lasten bedoelde verhaal van vutbijdrage.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1. Tenzij door of namens de werkgever anders is bepaald, is gedurende de tijd waarin de werknemer in verband met buitengewoon verlof geheel is ontheven van de uitoefening van zijn functie anders dan voor de vervulling van een politieke functie waarin pensioenaanspraken worden verkregen, het verhaal gelijk aan de vut-bijdrage die de betrokken werkgever voor hem verschuldigd is.

 • 2. Tenzij door of namens de werkgever anders is bepaald, is gedurende de tijd waarin de werknemer in verband met buitengewoon verlof gedeeltelijk is ontheven van de uitoefening van zijn functie anders dan voor de vervulling van een politieke functie waarin pensioenaanspraken worden verkregen, het verhaal gelijk aan de vut-bijdrage die de betrokken werkgever voor hem naar evenredigheid over dat gedeelte is verschuldigd.

 • 3. Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing indien de ontheffing:

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De werknemer ten aanzien van wie de werkgever het verschuldigde verhaal niet of niet volledig op zijn salaris kan inhouden, voldoet de in verband daarmee op hem rustende schuld maandelijks. De werkgever kan met de werknemer een afwijkende betalingsregeling treffen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Deze regeling wordt aangehaald als: Verhaalsregeling vut-bijdrage sector Rijk bij buitengewoon verlof van lange duur.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage,
2 oktober 1996
De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
voor deze
,
De

directeur-generaal Management en Personeelsbeleid

,

A.H.C. Annink

Naar boven