Warenwetregeling Vrijstelling vermeldingen bij gasverpakkingen

[Regeling vervallen per 13-12-2014.]
Geraadpleegd op 27-05-2024.
Geldend van 14-02-2000 t/m 12-12-2014

Warenwetregeling Vrijstelling vermeldingen bij gasverpakkingen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 16, eerste lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-12-2014]

Vrijstelling wordt verleend van artikel 5, eerste lid, onder j, juncto artikel 22a, van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen, wat betreft het moeten bezigen van een vermelding inzake het gebruik van een verpakkingsgas, voorzover dat verpakkingsgas:

  • a. tijdens het verpakken is gebruikt met het oogmerk een technisch probleem op te lossen dat inherent is aan de gebruikte wijze van verpakken;

  • b. van nature aanwezig is in de desbetreffende eet- of drinkwaar, en tijdens het verpakken al dan niet is toegevoegd; of

  • c. is toegevoegd met het oogmerk de waar zijn karakteristieke organoleptische kenmerken te geven, en is vermeld in de lijst van ingrediënten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-12-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 13-12-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Vrijstelling vermeldingen bij gasverpakkingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra

Naar boven