Vaststellingsregeling programma's van eisen (pve's) basisonderwijs voor het jaar 1997

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-01-1997 t/m 30-12-2004

Regeling van 30 september 1996, ter uitvoering van artikel 92 van de WBO (programma's van eisen 1997) (

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op de Wet van 4 juli 1996 houdende wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, alsmede de wet op het voortgezet onderwijs in verband met de decentralisatie van de huisvestingsvoorzieningen, Staatsblad 1996, 402;

Gelet op de Wet van 4 juli 1996 tot wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal en het voortgezet speciaal onderwijs en de Tijdelijke wet bekostiging nieuwe basisscholen inzake vereenvoudiging van het bekostigingsstelsel basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs (Vereenvoudiging Londo), Staatsblad 1996, 403;

Gelet op artikel 92, van de Wet op het basisonderwijs;

Gezien het advies van de Adviesgroep programma's van eisen WBO/ISOVSO van 10 juli 1996, kenmerk 96AG54.

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling

[Vervallen per 31-12-2004]

De programma's van eisen voor het basisonderwijs met de vergoedingsbedragen voor het jaar 1997 die de grondslag vormen voor de bekostiging van de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding, als opgenomen in de bijlage worden hierbij vastgesteld.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, met uizondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Met inachtneming van artikel 92, vierde lid van de Wet op het basisonderwijs, treedt deze regeling in werking op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina