Wet op de Algemene Energieraad 1997

[Regeling vervallen per 01-08-2014.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-01-1997 t/m 31-07-2014

Wet van 25 september 1996, houdende instelling van een vast college van advies van het Rijk op het terrein van het energiebeleid (Wet op de Algemene Energieraad 1997)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de algehele herziening van het stelsel van advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of beleid van het Rijk wenselijk is een vast college van advies van het Rijk in te stellen op het terrein van het energiebeleid en dat het in verband met artikel 79 van de Grondwet noodzakelijk is daartoe wettelijke bepalingen vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

De Algemene Energieraad heeft tot taak de regering en de beide kamers der Staten-Generaal van advies te dienen omtrent het te voeren energiebeleid, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan de wisselwerking tussen het te voeren energiebeleid enerzijds en maatschappelijke ontwikkelingen en het te voeren beleid op andere gebieden anderzijds.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

De Algemene Energieraad bestaat uit ten hoogste tien leden.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

Deze wet wordt aangehaald als: Wet op de Algemene Energieraad 1997.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 25 september 1996

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

G.J. Wijers

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

J. Kohnstamm

Uitgegeven de zevende november 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven