Regeling landbouwtelling bomen en planten 1996

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 29-09-1996 t/m 23-01-2004

Regeling landbouwtelling bomen en planten 1996

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet;

Gezien het advies van het Landbouwschap;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. CBS:

Centraal Bureau voor de Statistiek;

c. beschrijvingsbiljet:

het als bijlage opgenomen modelformulier voor de periodieke inventarisatie van de boomkwekerijgewassen, vaste planten en waterplanten;

d. opgaveplichtige:

opgaveplichtige als bedoeld in artikel 1 van de Regeling landbouwtelling 1996, die in de open grond of water tenminste 20 are boomkwekerijgewassen of tenminste 5 are vaste planten en waterplanten teelt, dan wel onder glas tenminste 2 are boomkwekerijgewassen of vaste planten en waterplanten teelt.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 In het tijdvak dat loopt van 27 september 1996 tot en met 31 oktober 1996 wordt een landbouwtelling als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342) gehouden.

  • 2 De in het vorige lid bedoelde landbouwtelling heeft betrekking op de teelt in de open grond en onder glas van boomkwekerijgewassen, vaste planten en waterplanten.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Ten behoeve van de telling, bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt een beschrijvingsbiljet verzonden door het CBS vanwege de minister.

  • 2 De opgaveplichtige verstrekt de op het beschrijvingsbiljet gevraagde gegevens naar de toestand op de datum van ondertekening, tenzij op het biljet of door het CBS anders is aangegeven, en neemt daarbij de overige op het biljet of door het CBS gestelde aanwijzingen in acht.

  • 3 De opgaveplichtige stuurt het ingevulde en door hem ondertekende beschrijvingsbiljet voor 1 november 1996 op naar het CBS.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 De regeling wordt aangehaald als: ’Regeling landbouwtelling bomen en planten 1996’.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 september 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina