Wijziging Regeling vergoeding a.w.b.z.-kosten van militairen

Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 02-10-1996 t/m heden

Wijziging Regeling vergoeding a.w.b.z.-kosten van militairen

De Minister van Volksgezondheid en Sport, en de Staatssecretaris van Defensie,

Gelet op artikel 33, tweede en derde lid, van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering;

Besluiten:

Artikel II

Ten aanzien van declaraties van AWBZ-kosten en de daaruit resulterende vaststelling van de uitkering die betrekking hebben op de periode voor 1 januari 1996 zijn de bepalingen van de Regeling vergoeding AWBZ-kosten van militairen, zoals die luidden vóór deze wijziging, van toepassing.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, De

Staatssecretaris

van Defensie,

E. Borst-Eilers

Naar boven