Warenwetregeling Gebruik van additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen in levensmiddelen

[Regeling vervallen per 01-06-2013.]
Geldend van 01-04-2011 t/m 31-05-2013

Warenwetregeling Gebruik van additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen in levensmiddelen

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Sport;

Gelet op Richtlijn nr 95/2/EG van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 20 februari 1995 betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (PbEG L 61);

op artikel II, derde lid, van de Wijzigingswet 1988 Warenwet jo. artikel 16, eerste lid, van de Warenwet;

op artikel 22, tweede lid, van het Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenprodukten;

op artikel 10, eerste en tweede lid, van het Warenwetbesluit Produkten voor bijzondere voeding;

alsmede op artikel 7, tweede lid, van het Warenwetbesluit Levensmiddelenadditieven;

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet van 22 december 1995 met nummer 14926/(1)5;

BESLUIT:

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2013]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. additieven:

   levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen;

  • b. quantum satis:

   een hoeveelheid van een additief, toegevoegd aan eet- en drinkwaren overeenkomstig goede productiemethoden, die niet groter is dan voor het beoogde doel nodig is, onder de voorwaarde dat de consument niet wordt misleid;

  • c. onverwerkte eet- of drinkwaar:

   een eet- of drinkwaar die geen behandeling heeft ondergaan welke een ingrijpende wijziging veroorzaakt in de oorspronkelijke staat daarvan, met dien verstande dat die eet- of drinkwaar gesneden, verdeeld, uitgebeend, gehakt, gepeld, geschild, gewassen, gemalen, schoongemaakt, diepgevroren, ingevroren, gekoeld, ontkorst, gedopt, verpakt of niet-verpakt kan zijn;

  • d. conserveermiddelen:

   stoffen die de houdbaarheid van eet- en drinkwaren vergroten door deze te beschermen tegen bederf door micro-organismen;

  • e. anti-oxidanten:

   stoffen die de houdbaarheid van eet- en drinkwaren vergroten door deze te beschermen tegen bederf door oxidatie;

  • f. draagstoffen:

   stoffen, met inbegrip van de oplosmiddelen die als draagstoffen fungeren, die gebruikt worden om een additief op te lossen, te verdunnen, te dispergeren of op een andere wijze fysisch te wijzigen zonder de technologische functie daarvan te veranderen (en zonder zelf enig technologisch effect uit te oefenen), teneinde de verwerking, de toepassing of het gebruik van het additief te vergemakkelijken;

  • g. voedingszuren:

   stoffen die de zuurtegraad van eet- en drinkwaren verhogen of er een zure smaak aan geven;

  • h. zuurteregelaars :

   stoffen die de zuurte of alkaliteit van eet- en drinkwaren veranderen of regelen;

  • i. antiklontermiddelen :

   stoffen die de neiging van afzonderlijke deeltjes van eet- en drinkwaren om aan elkaar te kleven verkleinen;

  • j. antischuimmiddelen:

   stoffen die schuimvorming verhinderen of verminderen;

  • k. vulstoffen:

   stoffen die het volume van een eet- of drinkwaar vergroten zonder noemenswaardig tot de beschikbare energiewaarde ervan bij te dragen;

  • l. emulgatoren :

   stoffen die een homogene menging van twee of meer onmengbare fasen in een eet- of drinkwaar mogelijk maken of instandhouden;

  • m. smeltzouten:

   stoffen die de kaaseiwitten in gedispergeerde vorm omzetten en zodoende een homogene verdeling van vet en andere bestanddelen bewerkstelligen;

  • n. verstevigingsmiddelen:

   stoffen die de vezels van fruit en groenten stevig of knapperig maken of houden, of een wisselwerking met geleermiddelen aangaan om een gel te vormen of te verstevigen;

  • o. smaakversterkers:

   stoffen die de karakteristieke smaak of geur van een eet- of drinkwaar versterken;

  • p. schuimmiddelen:

   stoffen die het mogelijk maken een homogene dispersie van een gasvormige fase in een vloeibare of vaste eet- of drinkwaar te vormen;

  • q. geleermiddelen:

   stoffen die een eet- of drinkwaar vorm geven door de vorming van een gel;

  • r. glansmiddelen:

   stoffen, met inbegrip van glijmiddelen die, wanneer zij worden aangebracht op het oppervlak van een eet- of drinkwaar, daaraan een glanzend uiterlijk geven, of daarop een beschermende deklaag vormen;

  • s. bevochtigingsmiddelen:

   stoffen die uitdroging van eet- en drinkwaren beletten door de gevolgen van een lage luchtvochtigheid tegen te gaan, of de oplossing van een poeder in een waterig medium bevorderen;

  • t. gemodificeerde zetmelen:

   stoffen die door één of meer chemische behandelingen worden verkregen uit zetmelen, die een fysische of enzymatische behandeling kunnen hebben ondergaan, en die met zuur of loog mogen zijn verdund of gebleekt;

  • u. verpakkingsgassen:

   gassen, met uitzondering van lucht die vóór, tijdens of na het in de verpakking brengen van een eet- of drinkwaar in die verpakking worden gebracht;

  • v. drijfgassen:

   gassen met uitzondering van lucht die een eet- of drinkwaar uit zijn recipiënt drukken;

  • w. rijsmiddelen:

   stoffen of mengsels van stoffen die gas vrijmaken en daardoor het volume van deeg of beslag vergroten;

  • x. complexvormers:

   stoffen die chemische complexen vormen met metaalionen;

  • y. stabilisatoren: stoffen die het mogelijk maken de fysisch-chemische toestand van een eet- of drinkwaar in stand te houden door:

   • 1°. een homogene dispersie van twee of meer onmengbare stoffen in een eet- of drinkwaar in stand te houden;

   • 2°. een karakteristieke kleur van een eet- of drinkwaar te stabiliseren, fixeren of intensiveren; of

   • 3°. het bindend vermogen van een eet- of drinkwaar te verhogen, onder meer door de vorming van kruisverbindingen tussen eiwitten waardoor afzonderlijke deeltjes tot een geconstitueerde eet- of drinkwaar worden samengebonden;

  • z. verdikkingsmiddelen:

   stoffen die de viscositeit van een eet- of drinkwaar vergroten;

  • aa. meelverbeteraars:

   stoffen, met uitzondering van emulgatoren, die aan meel of aan deeg worden toegevoegd om de bakeigenschappen te verbeteren.

 • 2 Deze regeling is van toepassing, onverminderd wettelijke voorschriften die uitvoering geven aan bijzondere richtlijnen krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap waarbij het gebruik van de in de bijlagen vermelde additieven als zoetstof of kleurstof wordt toegestaan.

 • 3 Deze regeling is niet van toepassing op:

  • a. stoffen die gebruikt worden voor de behandeling van drinkwater zoals omschreven in het Waterleidingbesluit;

  • b. producten die pectine bevatten en die verkregen worden uit gedroogde appelpulp, schillen van citrusvruchten of een mengsel daarvan, door middel van een behandeling met verdund zuur, gevolgd door een gedeeltelijke neutralisatie met natrium- of kaliumzouten;

  • c. kauwgombasis;

  • d. witte of gele dextrine, geroost of gedextrineerd zetmeel, zetmeel dat gemodificeerd is door een behandeling met zuur of base, gebleekt zetmeel, fysisch gemodificeerd zetmeel en zetmeel dat behandeld is met enzymen die zetmeel afbreken;

  • e. ammoniumchloride;

  • f. bloedplasma;

  • g. voedingsgelatine;

  • h. eiwithydrolysaten en hun zouten;

  • i. melkeiwit, caseïnaten en caseïne;

  • j. gluten;

  • k. aminozuren en hun zouten, met uitzondering van glutaminezuur, glycine, cysteïne en cystine en hun zouten voorzover zij geen functie als additief hebben;

  • l. inuline;

  • m. niet in de bijlagen genoemde enzymen.

 • 4 De in deze regeling genoemde maximumconcentraties hebben, tenzij in deze regeling anders is bepaald, betrekking op eet- en drinkwaren zoals die verhandeld worden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2013]

 • 2 De in bijlage I genoemde additieven mogen quantum satis zijn toegevoegd aan eet- en drinkwaren, voor zover die eet- en drinkwaren niet zijn genoemd in bijlage II.

 • 3 De in bijlage I genoemde additieven mogen, tenzij in deze regeling anders is bepaald, niet zijn toegevoegd aan:

  • a. onverwerkte eet- of drinkwaar;

  • b. honing, bedoeld in het Warenwetbesluit Honing;

  • c. niet-geëmulgeerde oliën en vetten van dierlijke of plantaardige oorsprong;

  • d. boter;

  • e. gepasteuriseerde en gesteriliseerde (inclusief UHT) melk (inclusief volle, halfvolle en magere melk) en volle gepasteuriseerde room;

  • f. niet-gearomatiseerde met levende fermenten gefermenteerde melkproducten;

  • g. natuurlijk mineraalwater en bronwater, bedoeld in het Warenwetbesluit Verpakte waters;

  • h. koffie, met uitzondering van gearomatiseerde oploskoffie, en van koffie-extract als bedoeld in het Warenwetbesluit Koffie- en cichorei-extracten;

  • i. niet-gearomatiseerde thee;

  • j. suikers, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Warenwetbesluit suikers;

  • k. droge deegwaren met uitzondering van glutenvrije deegwaren of deegwaren voor diëten met een laag proteïnegehalte, in overeenstemming met het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding;

  • l. niet-gearomatiseerde natuurlijke karnemelk, met uitzondering van gesteriliseerde karnemelk;

  • m. volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding, bedoeld in de Warenwetregeling Zuigelingenvoeding, en eet- en drinkwaren bestemd voor peuters, alsmede de daaraan wat betreft samenstelling identieke eet- en drinkwaren, bestemd voor niet gezonde zuigelingen onderscheidenlijk niet gezonde peuters;

  • n. de in bijlage II genoemde eet- en drinkwaren.

 • 4 Onverminderd het derde lid mogen de stoffen E290, E938, E939, E941, E942 en E948 aanwezig zijn in de in dat lid genoemde eet- en drinkwaren.

 • 5 Onverminderd het tweede lid zijn de stoffen E410, E412, E415 en E417 niet aanwezig in gedehydrateerde eet- en drinkwaren die rehydrateren bij inname door de eindverbruiker.

 • 6 De stoffen E407, E407a, en E 440 mogen met suikers worden gestandaardiseerd onder de voorwaarde dat dit tezamen met hun nummer en aanduiding wordt vermeld.

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2013]

In de in bijlage II genoemde eet- en drinkwaren zijn geen andere additieven aanwezig dan de in de bijlagen II en III genoemde additieven, onder de in die bijlagen vermelde voorwaarden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2013]

De in de bijlage III genoemde additieven mogen uitsluitend worden toegevoegd aan de in die bijlage genoemde eet- en drinkwaren, onder de in die bijlage vermelde voorwaarden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-06-2013]

Uitsluitend de in bijlage IV genoemde additieven mogen worden toegevoegd als draagstoffen of als oplosmiddelen die als draagstof fungeren, onder de in die bijlage vermelde voorwaarden.

Artikel 6

[Vervallen per 01-06-2013]

In de in artikel 2, derde lid, onder m, bedoelde eet- en drinkwaren, bestemd voor zuigelingen en peuters, zijn additieven slechts aanwezig met inachtneming van bijlage V.

Artikel 7

[Vervallen per 01-06-2013]

 • 1 Additieven mogen aanwezig zijn:

  • a. in samengestelde eet- en drinkwaren, voor zover:

   • 1°. die samengestelde waar niet is genoemd in artikel 2, derde lid; en

   • 2°. dat additief is toegestaan in een ingrediënt van de desbetreffende samengestelde waar;

  • b. in een eet- of drinkwaar waaraan een aroma is toegevoegd, voor zover:

   • 1°. dat additief volgens deze regeling is toegestaan in het desbetreffende aroma en via dat aroma terecht is gekomen in die eet- of drinkwaar; en

   • 2°. dat additief geen technologische functie heeft in die eet- of drinkwaar; of

  • c. in een eet- of drinkwaar die uitsluitend bestemd is voor gebruik bij de bereiding van een samengestelde eet- of drinkwaar, voor zover die samengestelde eet- of drinkwaar voldoet aan deze regeling.

 • 2 Het eerste lid is, tenzij in deze regeling anders bepaald, niet van toepassing op volledige zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding en babyvoeding, bedoeld in het Warenwetbesluit Produkten voor bijzondere voeding.

Artikel 8

[Vervallen per 01-06-2013]

 • 1 De hoeveelheid additieven in aroma’s wordt beperkt tot het minimum dat noodzakelijk is om:

  • a. de veiligheid en de kwaliteit van de aroma’s te garanderen; en

  • b. de opslag van de aroma’s te vergemakkelijken.

 • 2 Het gebruik van additieven in aroma’s leidt niet tot misleiding van de consument.

 • 3 Indien het voorkomen van een additief in een eet- of drinkwaar, ten gevolge van het toevoegen van aroma's, een technologische functie in die eet- of drinkwaar heeft, wordt het beschouwd als een additief van die eet- of drinkwaar en niet als een additief van het aroma.

Artikel 10

[Vervallen per 01-06-2013]

Ingetrokken worden:

 • a. de Warenwetregeling Gebruik levensmiddelenadditieven in verduurzaamde vruchtenprodukten;

 • b. de Warenwetregeling Vloeibare paraffine en glutaminezuur in levensmiddelen;

 • c. de Warenwetregeling Levensmiddelenadditieven in zuivel;

 • d. de Warenwetregeling Gebruik levensmiddelenadditieven in puddingpoeders;

 • e. de Warenwetregeling Gebruik levensmiddelenadditieven in soep, vleesextract en bouillon;

 • f. de Warenwetregeling Gebruik levensmiddelenadditieven in frisdranken en siropen;

 • g. de Vrijstellingsregeling Mayonaise- en slasausbesluit (Warenwet);

 • h. de Vrijstellingsregeling antiklontermiddelen in poedersuiker (Warenwet);

 • i. de Vrijstellingsregeling glucono-delta-lacton in vleeswaren (Warenwet).

Artikel 11

[Vervallen per 01-06-2013]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop het koninklijk besluit van 18 september 1996 tot wijziging van enkele warenwetbesluiten in verband met Richtlijn 95/2/EG (Stb. 467) in werking treedt.

 • 2 In afwijking van het eerste lid mogen eet- en drinkwaren die voldoen aan de regelingen genoemd in de artikelen 8 en 9 zoals die luidden tot de inwerkingtreding van deze regeling, nog verhandeld worden tot 25 maart 1997.

Artikel 12

[Vervallen per 01-06-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Gebruik van additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen in levensmiddelen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Terpstra

Bijlage I

[Vervallen per 01-06-2013]

Deze bijlage behoort bij artikel 2

Additieven die zijn toegelaten in eet- en drinkwaren met uitzondering van de eet- en drinkwaren die in artikel 2, derde lid, zijn vermeld

De volgende additieven mogen in eet- en drinkwaren, met uitzondering van de eet- en drinkwaren die in artikel 2, derde lid zijn vermeld, quantum satis worden gebruikt.

De stoffen E290, E938, E939, E941, E942, E948 en E949 mogen echter in alle eet- en drinkwaren worden gebruikt.

De stoffen E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 en E 440 worden niet gebruikt in geleiproducten met een vaste consistentie in halfstijve minicups of minicapsules die bedoeld zijn om in één hap te worden gegeten door in de minicup of minicapsule te knijpen waardoor de waar in de mond komt.

E-nummer

NAAM

E 170

Calciumcarbonaat

i) Calciumcarbonaat

ii) Calciumwaterstofcarbonaat

E 260

Azijnzuur

E 261

Kaliumacetaat

E 262

Natriumacetaten

i) Natriumacetaat

ii) Natriumwaterstofacetaat (natriumdiacetaat)

E 263

Calciumacetaat

E 270

Melkzuur

E 290

Kooldioxide

E 296

Appelzuur

E 300

Ascorbinezuur

E 301

Natriumascorbaat

E 302

Calciumascorbaat

E 304

Vetzuuresters van ascorbinezuur

i) Ascorbylpalmitaat

ii) Ascorbylstearaat

E 306

Tocoferolrijke extracten

E 307

Alfa-tocoferol

E 308

Gamma-tocoferol

E 309

Delta-tocoferol

E 322

Lecithinen

E 325

Natriumlactaat

E 326

Kaliumlactaat

E 327

Calciumlactaat

E 330

Citroenzuur

E 331

Natriumcitraten

i) Mononatriumcitraat

ii) Dinatriumcitraat

iii) Trinatriumcitraat

E 332

Kaliumcitraten

i) Monokaliumcitraat

ii) Trikaliumcitraat

E 333

Calciumcitraten

i) Monocalciumcitraat

ii) Dicalciumcitraat

iii) Tricalciumcitraat

E 334

L(+)-wijnsteenzuur

E 335

Natriumtartraten

i) Mononatriumtartraat

ii) Dinatriumtartraat

E 336

Kaliumtartraten

i) Monokaliumtartraat

ii) Dikaliumtartraat

E 337

Natriumkaliumtartraat

E 350

Natriummalaten

i) Natriummalaat

ii) Natriumwaterstofmalaat

E 351

Kaliummalaat

E 352

Calciummalaten

i) Calciummalaat

ii) Calciumwaterstofmalaat

E 354

Calciumtartraat

E 380

Triammoniumcitraat

E 400

Alginezuur

E 401

Natriumalginaat

E 402

Kaliumalginaat

E 403

Ammoniumalginaat

E 404

Calciumalginaat

E 406

Agar-agar

E 407

Carrageen

E 407a

Verwerkt Eucheuma-wier

E 410

Johannesbroodpitmeel1

E 412

Guarpitmeel2

E 413

Tragacanth

E 414

Arabische gom

E 415

Xanthaangom3

E 417

Taragom4

E 418

Gellaangom

E 422

Glycerol

E 440

Pectinen

i) Pectine

ii) Geamideerde pectine

E 460

Cellulose

i) Microkristallijne cellulose

ii) Cellulose in poedervorm

E 461

Methylcellulose

E 462

Ethylcellulose

E 463

Hydroxypropylcellulose

E 464

Hydroxypropylmethylcellulose

E 465

Ethylmethylcellulose

E 466

Carboxymethylcellulose

Natriumcarboxymethylcellulose

 

Cellulose gom

E 469

Enzymatisch gehydrolyseerde carboxymethylcellulose

 

Enzymatisch gehydrolyseerde cellulose gom

E 470a

Natrium-, kalium- en calciumzouten van vetzuren

E 470b

Magnesiumzouten van vetzuren

E 471

Mono- en diglyceriden van vetzuren

E 472a

Mono- en diglyceriden van vetzuren veresterd met azijnzuur

E 472b

Mono- en diglyceriden van vetzuren veresterd met melkzuur

E 472c

Mono- en diglyceriden van vetzuren veresterd met citroenzuur

E 472d

Mono- en diglyceriden van vetzuren veresterd met wijnsteenzuur

E 472e

Mono- en diglyceriden van vetzuren veresterd met mono- en diacetylwijnsteenzuur

E 472f

Mono- en diglyceriden van vetzuren veresterd met een mengsel van

azijnzuur en wijnsteenzuur

E 500

Natriumcarbonaten

i) Natriumcarbonaat

ii) Natriumwaterstofcarbonaat

iii) Natrium sesquicarbonaat

E 501

Kaliumcarbonaten

i) Kaliumcarbonaat

ii) Kaliumwaterstofcarbonaat

E 503

Ammoniumcarbonaten

i) Ammoniumcarbonaat

ii) Ammoniumwaterstofcarbonaat

E 504

Magnesiumcarbonaten

i) Magnesiumcarbonaat

ii) Magnesiumwaterstofcarbonaat

E 507

Zoutzuur

E 508

Kaliumchloride

E 509

Calciumchloride

E 511

Magnesiumchloride

E 513

Zwavelzuur

E 514

Natriumsulfaten

i) Natriumsulfaat

ii) Natriumwaterstofsulfaat

E 515

Kaliumsulfaten

i) Kaliumsulfaat

ii) Kaliumwaterstofsulfaat

E 516

Calciumsulfaat

E 524

Natriumhydroxide

E 525

Kaliumhydroxide

E 526

Calciumhydroxide

E 527

Ammoniumhydroxide

E 528

Magnesiumhydroxide

E 529

Calciumoxide

E 530

Magnesiumoxide

E 570

Vetzuren

E 574

Gluconzuur

E 575

Glocono-delta-lacton

E 576

Natriumgluconaat

E 577

Kaliumgluconaat

E 578

Calciumgluconaat

E 640

Glycine en zijn natriumzout

E 920

L-Cysteïne (alleen als meelverbeteraar)

E 938

Argon

E 939

Helium

E 941

Stikstof

E 942

Distikstofoxide

E 948

Zuurstof

E 949

Waterstof

E 1103

Invertase

E 1200

Polydextrose

E 1404

Geoxideerd zetmeel

E 1410

Monozetmeelfosfaat

E 1412

Dizetmeelfosfaat

E 1413

Gefosfateerd dizetmeelfosfaat

E 1414

Geacetyleerd dizetmeelfosfaat

E 1420

Geacetyleerd zetmeel

E 1422

Geacetyleerd dizetmeeladipaat

E 1440

Hydroxypropylzetmeel

E 1442

Hydroxypropyldizetmeelfosfaat

E 1450

Zetmeelnatriumoctenylsuccinaat

E 1451

Geacetyleerd geoxideerd zetmeel

Bijlage II

[Vervallen per 01-06-2013]

Eet- en drinkwaren waaraan slechts bepaalde additieven mogen worden toegevoegd

In deze bijlage is de maximale gebruiksdosis uitgedrukt in mg/kg tenzij anders vermeld.

Indien een eet- of drinkwaar in hoofdletters is vermeld, betekent dit dat uitsluitend de als zodanig aangeduide waar de betreffende additieven mag bevatten.

LEVENSMIDDEL

ADDITIEF

MAXIMUMCONCENTRATIE

Cacao en chocoladeproducten, bedoeld in het Warenwetbesluit Cacao en chocolade

E 322 Lecithinen

quantum satis

E 330 Citroenzuur

5 g/kg

E 334 Wijnsteenzuur

5 g/kg

E 422 Glycerol

quantum satis

E 471 Mono- en diglyceriden van vetzuren

quantum satis

E 170 Calciumcarbonaat

}

}

}

}

}

}

}70 g/kg op de

}droge

}vetvrije

}stof

}uitgedrukt als

}kaliumcarbonaat

}

}

}

}

E 500 Natriumcarbonaten

E 501 Kaliumcarbonaten

E 503 Ammoniumcarbonaten

E 504 Magnesiumcarbonaten

E 524 Natriumhydroxide

E 525 Kaliumhydroxide

E 526 Calciumhydroxide

E 527 Ammoniumhydroxide

E 528 Magnesiumhydroxide

E 530 Magnesiumoxide

E 414 Arabische gom

} quantum satis,

} uitsluitend als glansmiddel

E 440 Pectinen

E 472c Mono- en diglyceriden van vetzuren veresterd met citroenzuur

quantum satis

LEVENSMIDDEL5

ADDITIEF

MAXIMUMCONCENTRATIE

Vruchtensap en -nectar

E 300 Ascorbine zuur

quantum satis

Ananassap

E 296 Appelzuur

3 g/l

Nectar

E 270 Melkzuur

E 330 Citroenzuur

5 g/l

5 g/l

Druivensap

E 170 Calciumcarbonaat

E 336 Kaliumtartraten

quantum satis

quantum satis

Vruchtensap

E 330 Citroenzuur

3 g/l

LEVENSMIDDEL

ADDITIEF

MAXIMUMCONCENTRATIE

Extra jam en extra gelei, zoals omschreven in het Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenproducten

E 270 Melkzuur

quantum satis

E 296 Appelzuur

E 300 Ascorbinezuur

E 327 Calciumlactaat

E 330 Citroenzuur

E 331 Natriumcitraten

E 333 Calciumcitraten

E 334 Wijnsteenzuur

E 335 Natriumtartraten

E 350 Natriummalaten

E 440 Pectinen

E 471 Mono- en

diglyceride van vetzuren

LEVENSMIDDEL

ADDITIEF

MAXIMUMCONCENTRATIE

Jam, gelei en marmelade

zoals omschreven in het

Warenwetbesluit

Verduurzaamde

vruchtenprodukten en

dergelijke smeerbare

vruchtenproducten met

inbegrip van producten

met verminderde energie

E 440 Pectine

quantum satis

E 270 Melkzuur

E 296 Appelzuur

E 300 Ascorbinezuur

E 327 Calciumlactaat

E 330 Citroenzuur

E 331 Natriumcitraten

E 333 Calciumcitraten

E 334 Wijnsteenzuur

E 335 Natriumtartraten

E 350 Natriummalaten

quantum satis

E 400 Alginezuur

E 401 Natriumalginaat

E 402 Kaliumalginaat

E 403 Ammoniumalginaat

E 404 Calciumalginaat

E 406 Agar-agar

E 407 Carrageen

E 410 Johannesbroodpitmeel

E 412 Guarpitmeel

E 415 Xanthaangom

E 418 Gellaangom

10 g/kg

afzonderlijk of in combinatie)

E 471 Mono- en diglyceriden van vetzuren

quantum satis

E 509 Calciumchloride

E 524 Natriumhydroxide

quantum satis

LEVENSMIDDEL

ADDITIEF

MAXIMUMCONCENTRATIE

Geheel of gedeeltelijk

gedehydrateerde melk

zoals omschreven in de

Warenwetregeling gedehydrateerde melk

E 300 Ascorbinezuur

E 301 Natriumascorbaat

E 304 Vetzuuresters van

ascorbinezuur

E 322 Lecithinen

E 331 Natriumcitraten

E 332 Kaliumcitraten

E 407 Carrageen

E 500 ii) Natriumbicarbonaat

E 501 ii) Kaliumbicarbonaat

E 509 Calciumchloride

quantum satis

Volle gepasteuriseerde

room

E 401 Natriumalginaat

E 402 Kaliumalginaat

E 407 Carrageen

E 466

Natriumcarboxymethylcellulose

E 471 Mono- en diglyceriden

van vetzuren

quantum satis

LEVENSMIDDEL

ADDITIEF

MAXIMUMCONCENTRATIE

Bevroren of diepgevroren

E 296 Appelzuur (uitsluitend voor geschilde aardappelen)

onverwerkte groenten en

E 300 Ascorbinezuur

quantum satis

vruchten, gebruiksklare

voorverpakte gekoelde

onverwerkte groenten en

vruchten, voorverpakte

onverwerkte en geschilde

aardappelen

E 301 Natriumascorbaat

E 302 Calciumascorbaat

Vruchtencompote

E 330 Citroenzuur

E 331 Natriumcitraten

Onverwerkte vis, schaal-,

E 332 Kaliumcitraten

schelp- en weekdieren,

met inbegrip van bevroren

en diepgevroren producten

E 333 Calciumcitraten

 

E 440 Pectinen (uitsluitend voor vruchtencompote met uitzondering van appelcompote)

 
 

E 509 Calciumchloride (uitsluitend voor vruchtencompote met uitzondering van appelcompote)

 

Snelkookrijst

E 471 Mono- en diglyceriden van vetzuren

quantum satis

E 472a Mono- en diglyceriden van vetzuren veresterd met azijnzuur

Niet-geëmulgeerde oliën

E 304 Vetzuuresters van

quantum satis

en vetten van dierlijke

ascorbinezuur

of plantaardige oorsprong

(met uitzondering van

olie van eerste persing

en olijfolie)

E 306 Tocoferolrijke

extracten

E 307 Alpha-tocoferol

E 308 Gamma-tocoferol

E 309 Delta-tocoferol

E 322 Lecithine

30 g/l

E 471 Mono- en

10 g/l

diglyceride van vetzuren

E 330 Citroenzuur

quantum satis

E 331 Natriumcitraten

E 332 Kaliumcitraten

E 333 Calciumcitraten

Niet-geëmulgeerde oliën

E 270 Melkzuur

quantum satis

en vetten van dierlijke

of plantaardige oorsprong

(met uitzondering van

olie van eerste persing

en olijfolie) die

specifiek bestemd zijn

voor bakken of braden of

voor de bereiding van jus

E 300 Ascorbinezuur

E 304 Vetzuuresters van

ascorbinezuur

E 306 Tocoferolrijke

extracten

E 307 Alfa-tocoferol

E 308 Gamma-tocoferol

E 309 Delta-tocoferol

E 322 Lecithinen

30 g/l

E 471 Mono- en

10 g/l

diglyceriden van vetzuren

E 472c Mono- en

quantum satis

diglyceriden van vetzuren

veresterd met citroenzuur

E 330 Citroenzuur

E 331 Natriumcitraten

E 332 Kaliumcitraten

E 333 Calciumcitraten

LEVENSMIDDEL

ADDITIEF

MAXIMUMCONCENTRATIE

Geraffineerde olijfolie, met inbegrip van olie van afvallen van olijven

E 307 Alfa-tocoferol

200 mg/l

Gerijpte kaas

E 170 Calciumcarbonaat

E 504 Magnesiumcarbonaten

E 509 Calciumchloride

E 575 Glucono-delta- lacton

E 500ii Natriumwaterstofcarbonaat

quantum satis

quantum satis (uitsluitend voor zuurmelkse kaas)

MOZZARELLA en wei-kaas

E 260 Azijnzuur

E 270 Melkzuur

E 330 Citroenzuur

E 460ii Cellulose in poedervorm (uitsluitend voor geraspte en gesneden kaas)

E 575 Glucono-delta- lacton

quantum satis

UHT-geitenmelk

E 331 Natriumcitraten

4 g/l

Kastanjes in opgietvloeistof

E 410 Johannesbroodpitmeel

E 412 Guarpitmeel

E 415 Xanthaangom

quantum satis

LEVENSMIDDEL

ADDITIEF

MAXIMUMCONCENTRATIE

Conserven van vruchten of

E 260 Azijnzuur

quantum satis

groenten in blik of glas

E 261 Kaliumacetaat

E 262 Natriumacetaten

E 263 Calciumacetaat

E 270 Melkzuur

E 296 Appelzuur

E 300 Ascorbinezuur

E 301 Natriumascorbaat

E 302 Calciumascorbaat

E 325 Natriumlactaat

E 326 Kaliumlactaat

E 327 Calciumlactaat

E 330 Citroenzuur

E 331 Natriumcitraten

E 332 Kaliumcitraten

E 333 Calciumcitraten

E 334 Wijnsteenzuur

E 335 Natriumtartraten

E 336 Kaliumtartraten

E 337 Natriumkaliumtartraat

E 509 Calciumchloride

E 575 Clucono-delta-lacton

LEVENSMIDDEL

ADDITIEF

MAXIMUMCONCENTRATIE

GEHAKT

E 300 Ascorbinezuur

quantum satis

E 301 Natriumascorbaat

E 302 Calciumascorbaat

E 330 Citroenzuur

E 331 Natriumcitraten

E 332 Kaliumcitraten

E 333 Calciumcitraten

Voorverpakte bereidingen

E 261 Kaliumacetaat

van vers gehakt vlees

E 262 i) Natriumacetaat

E 262 ii) Natriumwaterstofacetaat

E 300 Ascorbinezuur

E 301 Natriumascorbaat

E 302 Calciumascorbaat

E 325 Natriumlactaat

E 326 Kaliumlactaat

E 330 Citroenzuur

E 331 Natriumcitraten

E 332 Kaliumcitraten

E 333 Calciumcitraten

LEVENSMIDDEL

ADDITIEF

MAXIMUMCONCENTRATIE

Brood, uitsluitend bereid

E 260 Azijnzuur

quantum satis

van de volgende

bestanddelen:

E 261 Kaliumacetaat

tarwebloem, water, gist

E 262 Natriumacetaat

of bakpoeder, zout

E 263 Calciumacetaat

E 270 Melkzuur

E 300 Ascorbinezuur

E 301 Natriumascorbaat

E 302 Calciumascorbaat

E 304 Vetzuuresters van

ascorbinezuur

E 322 Lecithinen

E 325 Natriumlactaat

E 326 Kaliumlactaat

E 327 Calciumlactaat

E 471 Mono- en

diglyceriden van vetzuren

E 472a Mono- en

diglyceriden van vetzuren

veresterd met azijnzuur

E 472d Mono- en

diglyceriden van vetzuren

veresterd met

wijnsteenzuur

E 472e Mono- en

diglyceriden van vetzuren

veresterd met mono- en

diacetylwijnsteenzuur

E 472f Mono- en

diglyceriden van vetzuren

veresterd met een mengsel

van azijnzuur en

wijnsteenzuur

LEVENSMIDDEL

ADDITIEF

MAXIMUMCONCENTRATIE

PAIN COURANT FRANCAIS

E 260 Azijnzuur

quantum satis

FRISS BÚZAKENYÉR, FEHÉR ÉS FÉLBARNA KENYEREK

E 261 Kaliumacetaat

E 262 Natriumacetaat

E 263 Calciumacetaat

E 270 Melkzuur

E 300 Ascorbinezuur

E 301 Natriumascorbaat

E 302 Calciumascorbaat

E 304 Vetzuuresters van

ascorbinezuur

E 322 Lecithinen

E 325 Natriumlactaat

E 326 Kaliumlactaat

E 327 Calciumlactaat

E 471 Mono- en

diglyceriden van vetzuren

Verse deegwaren

E 270 Melkzuur

quantum satis

E 300 Ascorbinezuur

E 301 Natriumascorbaat

E 322 Lecithinen

E 330 Citroenzuur

E 334 Wijnsteenzuur

E 471 Mono- en

diglyceriden van vetzuren

E 575 Glucono-delta-

lacton

LEVENSMIDDEL

ADDITIEF

MAXIMUMCONCENTRATIE

Wijn en mousserende wijn

Additieven toegestaan:

en gedeeltelijk gegiste

druivenmost

in overeenstemming met

zie onder de rubriek

verordeningen (EEG)

"additieven toegestaan"

nr. 822/876,

onder de in de daar

nr. 4252/887,

genoemde regelingen

nr. 2332/938 en

omschreven voorwaarden

nr. 1873/849 en de

bijbehorende

uitvoeringsverordeningen:

in overeenstemming met

verordening (EEG) nr.

1873/84 houdende

machtiging tot aanbieding

of levering voor

rechtstreekse menselijke

consumptie van bepaalde

ingevoerde wijnen waarop

oenologische procédés

kunnen zijn toegepast

waarin niet is voorzien

bij verordening (EEG) nr.

337/79.

LEVENSMIDDEL

ADDITIEF

MAXIMUMCONCENTRATIE

Bier

E 270 Melkzuur

quantum satis

E 300 Ascorbinezuur

E 301 Natriumascorbaat

E 330 Citroenzuur

E 414 Arabische gom

FOIE GRAS, FOIE GRAS ENTIER, BLOCS DE FOIE GRAS

E 300 Ascorbinezuur

E 301 Natriumascorbaat

quantum satis

LIBAMÀJ, LIBAMÀJ EGÉSZBEN, LIBAMÀJ TÖMBBEN

   

LEVENSMIDDEL

ADDITIEF

MAXIMUMCONCENTRATIE

Sap en nectar van ananas

E 440 Pectinen

3 g/l

en passievrucht

Gerijpte kaas, gesneden

E 170 Calciumcarbonaat

quantum satis

of geraspt

E 504 Magnesiumcarbonaten

E 509 Calciumchloride

E 575 Glucono-delta-

lacton

E 460 Cellulose

Zure roomboter

E 500 Natriumcarbonaten

quantum satis

LEVENSMIDDEL

ADDITIEF

MAXIMUMCONCENTRATIE

Niet-gearomatiseerde, met levende

E 406 Agar-Agar

quantum satis

fermenten gefermenteerde roomproducten

E 407 Carrageen

 

en vervangingsproducten, met een vetgehalte van minder dan

E 410 Johannesbroodpitmeel

 

20%

E 412 Guarpitmeel

 
 

E 415 Xanthaangom

 
 

E 440 Pectinen

 
 

E 460 Cellulose

 
 

E 466 Carboxymethylcellulose

 
 

E 471 Mono- en diglyceriden van vetzuren

 
 

E 1404 Geoxideerd zetmeel

 
 

E 1410 Monozetmeelfosfaat

 
 

E 1412 Dizetmeelfosfaat

 
 

E 1413 Gefosfateerd dizetmeelfosfaat

 
 

E 1414 Geacetyleerd dizetmeelfosfaat

 
 

E 1420 Geacetyleerd zetmeel

 
 

E 1422 Geacetyleerd dizetmeeladipaat

 
 

E 1440 Hydroxypropylzetmeel

 
 

E 1442 Hydroxypropyldizetmeelfosfaat

 
 

E 1450 Zetmeelnatriumoctenylsuccinaat

 
 

E 1451 Geacetyleerd geoxideerd zetmeel

 

Bijlage III

[Vervallen per 01-06-2013]

Deze bijlage behoort bij de artikelen 2, eerste lid, 3 en 4

Additieven die slechts in bepaalde eet- en drinkwaren zijn toegelaten

Indien een eet- of drinkwaar in hoofdletters is vermeld, betekent dit dat uitsluitend de als zodanig aangeduide waar het betreffende additief resp. de betreffende additieven mag bevatten.

Deel I. Conserveermiddelen

A. Sorbaten, benzoaten en p-hydroxy-benzoaten

In dit onderdeel van deze bijlage is de maximale gebruiksdosis uitgedrukt in mg/kg tenzij anders vermeld. De maximale gebruiksdosis heeft betrekking op gebruiksklare eet- en drinkwaren die volgens de gebruiksaanwijzing bereid zijn.

De maximale gebruiksdoses van de stoffen E200 (sorbinezuur), E202 (kaliumsorbaat), E203 (calciumsorbaat), E210 (benzoëzuur), E211 (natriumbenzoaat), E212 (kaliumbenzoaat), E213 (calciumbenzoaat), E214 (ethyl-p-hydroxybenzoaat), E215 (ethyl-p-hydroxybenzoaat, natriumzout), E218 (methyl-p-hydroxybenzoaat) en E219 (methyl-p-hydroxybenzoaat, natriumzout) zijn uitgedrukt als vrij zuur. Met de in de tabel gebruikte afkortingen wordt het volgende bedoeld:

 • Sa: sorbinezuur en -zouten; Ba: benzoëzuur en -zouten;

 • PHB: ethyl-, propyl- en methyl-p-hydroxybenzoëzuur en -zouten;

 • Sa+Ba betekent dat de vermelde hoeveelheid betrekking heeft op het gebruik van Sa en Ba afzonderlijk of in combinatie;

 • Sa+PHB betekent dat de vermelde hoeveelheid betrekking heeft op het gebruik van Sa en PHB afzonderlijk of in combinatie;

 • Sa+Ba+PHB betekent dat de vermelde hoeveelheid betrekking heeft op Sa, Ba en PHB afzonderlijk of in combinatie.

Benzoëzuur mag aanwezig zijn in bepaalde gefermenteerde producten die worden verkregen door fermentatieprocessen met inachtneming van goede productiemethoden.

LEVENSMIDDEL

MAXIMUMCONC ENTRATIE (m g/kg of mg/ l)

Sa

Ba

PHB

Sa+Ba

Sa+PHB

Sa+Ba+PHB

Gearomatiseerde dranken op wijnbasis met inbegrip van producten die onder verordening (EEG) nr. 1601/91 vallen

200

Niet alcoholhoudende gearomatiseerde dranken, met uitzondering van dranken op basis van zuivelproducten

300

150

250 Sa + 150 Ba

Vloeibaar theeconcentraat en vloeibaar vruchten- en kruidentheeconcentraat

600

Ongefermenteerd druivensap voor religieus gebruik

2000

Wijn als bedoeld in verordening (EEG) nr.822/8710; alcoholvrije wijn; vruchtenwijn, alcoholvrije vruchtenwijn; MADE WINE; cider en perencider, alcoholvrije cider en -perencider

200

SØD ... SAFT of SØDET ... SAFT

500

200

Alcoholvrij bier in vaten

200

Mede

200

Gedistilleerde dranken met minder dan 15 volumeprocent alcohol

200

200

400

Vullingen voor ravioli en soortgelijke producten

1000

Jam, gelei, marmelade met een laag suikergehalte en soortgelijke producten met een verlaagde energiewaarde of zonder suikers en andere smeerbare producten op vruchtenbasis, MERMELADAS

500

1000

Gekonfijte, gekristalliseerde en geglaceerde vruchten en groenten

1000

Gedroogde vruchten

1000

FRUGTGRØD en

1000

500

ROTE GRÜTZE

Vruchten- en groentenbereidingen met inbegrip van saus op basis van vruchten, met uitzondering van moes, puree, compote, salades en soortgelijke producten, in glas of blik

1000

Groenten in azijn, pekel of olie (met uitzondering van olijven)

2000

Aardappeldeeg en voorgebakken aardappelschijven

2000

GNOCCHI

1000

POLENTA

200

Olijven en olijvenbereidingen

1000

500

1000

Gelatinecoating van vleeswaren (gekookt, gerookt of gedroogd) ; Paté

1000

Oppervlaktebehandeling van gedroogde vleeswaren

quantum satis

Halfverduurzaamde visproducten met inbegrip van producten van viskuit

2000

Gezouten, gedroogde vis

200

Garnalen van het type Crangon crangon en Crangon vulgaris, gekookt

6000

Voorverpakte, gesneden kaas

1000

Ongerijpte kaas

1000

Smeltkaas

2000

Gelaagde kaas en kaas met toegevoegde eetwaren

1000

Desserts op basis van zuivelproducten die geen warmtebehandeling hebben ondergaan

300

Gestremde melk

1000

Vloeibaar ei (eiwit, eigeel of hele eieren)

5000

Gedehydrateerde, geconcentreerde, bevroren en diepgevroren eiproducten

1000

Brood en roggebrood, gesneden en voorverpakt

2000

Gedeeltelijk gebakken, voorverpakte bakkerijproducten, bedoeld voor de kleinhandel, en brood met verlaagde energiewaarde, bedoeld voor de kleinhandel

2000

Banketbakkerswaren met een wateractiviteit van meer dan 0,65

2000

Snacks op basis van granen of aardappelen en gedrageerde noten

1000 (max.300 PHB)

Beslag

2000

Suikerwerk, met uitzondering van chocolade

1500 (max.300 PHB)

Kauwgom

1500

Dessertsausen van het type stroop voor pannenkoeken, gearomatiseerde stroop voor milkshakes en consumptie-ijs, en soortgelijke producten

1000

Vet-emulsies, met uitzondering van boter, met een vetgehalte van 60 % of meer

1000

Vet-emulsies met een vetgehalte van minder dan 60 %

2000

Geëmulgeerde sausen met een vetgehalte van 60 % of meer

1000

500

1000

Geëmulgeerde sausen met een vetgehalte van minder dan 60 %

2000

1000

2000

Niet-geëmulgeerde sausen

1000

Bereide salades

1500

Mosterd

1000

Pikante sausen en kruidenbereidingen

1000

Vloeibare soep en bouillon, met uitzondering van soep en bouillon in blik

500

Aspic

1000

500

Dieetvoeding voor medisch gebruik, bedoeld in de Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik, met uitzondering van volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding, bedoeld in de Warenwetregeling Zuigelingenvoeding, en van babyvoeding, bedoeld in de Warenwetregeling Babyvoeding

Producten voor gewichtsbeheersing die bestemd zijn ter vervanging van de totale dagelijkse voedselinname of van een individuele maaltijd

1500

... MEHU en ... MAKEUTTETTU ... MEHU

500

200

Analogen voor vlees, vis, schaaldieren, cefalopoden en kaas op basis van proteïne

2000

DULCE DE MEMBRILLO

1000

MARMELADA

1500

OSTKAKA

2000

PASHA

1000

SEMMELKNÖDELTEIG

2000

Kaas en analogen voor kaas (uitsluitend oppervlaktebehandeling)

quantum satis

Gekookte rode biet

2000

Darmen op basis van collageen met wateractiviteit van meer dan 0,6

quantum satis

Aroma's

1500

Schaal- en weekdieren, gekookt

 

1000

 

2000

   

Voedingssupplementen als bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen

     

2000

   

Imitatie-visproducten op basis van zeewier

1000

500

       

Bier in vaten met meer dan 0,5% toegevoegde vergistbare suikers of vruchtensappen en -concentraten

200

200

 

400

   

Ongeschilde verse citrusvruchten (uitsluitend oppervlaktebehandeling)

20

         

Voedingssupplementen als bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen, verstrekt in vaste vorm, met preparaten van vitamine A of van combinaties van vitamine A en D

     

1000

   

B. Zwaveldioxide en sulfieten

De maximale gebruiksdoses van de stoffen E220 (zwaveldioxide), E221 (natriumsulfiet), E222 (natriumbisulfiet), E223 (natriummetabisulfiet), E224 (kaliummetabisulfiet), E226 (calciumsulfiet), E227 (calciumbisulfiet) en E228 (kaliumbisulfiet) zijn uitgedrukt als SO2 in mg/kg of mg/l en hebben betrekking op de totale hoeveelheid SO2 afkomstig uit alle bronnen; Een SO2 -gehalte van minder dan 10 mg/kg of 10 mg/l wordt geacht niet aanwezig te zijn.

LEVENSMIDDEL

MAXIMUMCONCENTRATIE (mg/kg of mg/l)

Uitgedrukt als SO2

BURGERMEAT met een groenten- of graangehalte van minimaal 4 %

450

BREAKFAST SAUSAGES

450

LONGANIZA FRESCA en BUTIFARRA FRESCA

450

Gedroogde gezouten vis behorend tot de familie der Gadidae

200

Schaaldieren en koppotigen

– vers, bevroren en diepgevroren

15011

– schaaldieren, familie van de Penaiedae, Solenoceridae, Aristaeidae:

– tot 80 eenheden

15012

– van 80 tot en met 120 eenheden

20013

– meer dan 120 eenheden

30014

Schaaldieren en koppotigen:

– gekookt

5015

– gekookte schaaldieren, familie van de Penaiedae, Solenoceridae, Aristaeidae:

– tot 80 eenheden

13516

– van 80 tot en met 120 eenheden

18017

– meer dan 120 eenheden

27018

Droge koekjes en biscuits

50

Zetmeel, met uitzondering van volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding, bedoeld in de Warenwetregeling Zuigelingenvoeding, en van bewerkte eet- of drinkwaren op basis van granen, en babyvoeding, bedoeld in de Warenwetregeling Babyvoeding

50

Sago

30

Parelgort

30

Gedehydrateerde aardappelen

400

Snacks op basis van granen en aardappelen

50

Geschilde aardappelen

50

Verwerkte aardappelen (met inbegrip van bevroren en diepgevroren aardappelen)

100

Aardappeldeeg

100

Witte groenten, gedroogd

400

Witte groenten, verwerkt (met inbegrip van bevroren en diepgevroren witte groenten)

50

Gedroogde gember

150

Gedroogde tomaten

200

Pulp van mierikswortel

800

Pulp van uien, knoflook en sjalotten

300

Groenten en vruchten in azijn, olie of pekel, met uitzondering van olijven en gele paprika's in pekel

100

Gele paprika's in pekel

500

Verwerkte paddestoelen (met inbegrip van bevroren paddestoelen)

50

Gedroogde paddestoelen

100

Gedroogde vruchten

- abrikozen, perziken, druiven, pruimen en vijgen

2000

- bananen

1000

- appelen en peren

600

- andere (met inbegrip van ongepelde noten)

500

Gedroogde kokosnoot

50

Gekonfijte, gekristalliseerde of geglaceerde vruchten, groenten, angelica en schillen van citrusvruchten

100

Jam, gelei en marmelade als bedoeld in het Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenprodukten, met uitzondering van extra jam en extra gelei, en andere soortgelijke smeerbare vruchtenproducten met inbegrip van producten met verlaagde energiewaarde

50

JAMS, JELLIES en MARMALADES bereid uit fruit dat met sulfiet is behandeld

100

Taartvulling op basis van vruchten

100

Smaakmakers op basis van citrusvruchtensap

200

Geconcentreerd druivensap voor het maken van huiswijn

2000

MOSTARDA DI FRUTTA

100

Gelerende vruchtenextracten en vloeibare pectine, voor verkoop aan de consument

800

Conserven in glas, van witte zoete

100

kersen, gerehydrateerd gedroogd fruit of lychees

Conserven in glas van gesneden citroen

250

Suikers als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Suiker- en stroopbesluit (Warenwet) 1977, met uitzondering van al dan niet gedehydrateerde glucosestroop

10

Al dan niet gedehydrateerde glucosestroop

20

Blanke stroop en melasse

70

Andere suikers

40

Dessertsausen van het type stroop voor pannenkoeken, gearomatiseerde stroop voor milkshakes en consumptieijs, en soortgelijke producten

40

Sinaasappel-, grapefruit-, appel- en ananassap voor de losse verkoop uit bulkverpakking in cateringbedrijven

50

Limoen- en citroensap

350

BARLEY WATER (concentraten op basis van vruchtensap met ten minste 2,5 % parelgort)

350

Andere concentraten op basis van

250

vruchtensap of vruchtenpulp; CAPILÉ GROSELHA

Niet-alcoholhoudende gearomatiseerde dranken die vruchtensap bevatten

20 (uitsluitend afkomstig uit het concentraat)

Niet-alcoholhoudende, gearomatiseerde dranken met ten minste 235 gram glucosestroop per liter.

50

Ongegist druivensap voor religieus gebruik

70

Suikerwerk op basis van glucosestroop

50 (uitsluitend afkomstig uit de glucosestroop)

Bier met inbegrip van alcoholarm en alcoholvrij bier

20

Bier met een tweede gisting in het vat

50

Wijn

in overeenstemming met de verordeningen (EEG) nrs. 822/87, 4252/88, 2332/92 en 1873/84 en de bijbehorende uitvoeringsverordeningen; in overeenstemming met verordening (EEG) nr. 1873/84 van de Raad houdende machtiging tot aanbieding of levering voor rechtstreekse menselijke consumptie van bepaalde ingevoerde wijnen waarop oenologische procédés kunnen zijn toegepast waarin niet is voorzien bij verordening (EEG) nr. 337/79

Alcoholvrije wijn

200

MADE WINE

260

Cider, perencider, vruchtenwijn, mousserende vruchtenwijn (met inbegrip van alcoholvrije producten)

200

Mede

200

Door fermentatie verkregen azijn

170

Mosterd, met uitzondering van mosterd van Dijon

250

Mosterd van Dijon

500

Gelatine

50

Analogen voor vlees, vis of schaaldieren op basis van proteïne

200

Gemarineerde noten

50

Vacuüm verpakte suikermaïs

100

Gedistilleerde alcoholische dranken met hele peren

50

SALSICHA FRESCA

450

Tafeldruiven

10

Verse lychees

1019

Blauwe bessen (alleen Vaccinium corymbosum)

10

Kaneel (alleen Cinnamomum zeylanicum)

150

C. Andere conserveermiddelen

Nisine kan van nature aanwezig zijn in bepaalde kaassoorten ten gevolge van fermentatieprocessen. Propionzuur en zijn zouten kunnen aanwezig zijn in bepaalde gefermenteerde producten die verkregen worden met inachtneming van goede productieprocedé's.

Het indicatief toegevoegde gehalte dat is vermeld bij de stoffen E249 en E250 wordt uitgedrukt als NaNO2.

Het restgehalte dat is vermeld bij de stoffen E249 en E250 wordt uitgedrukt als NaNO2 en heeft betrekking op het product bij aflevering aan de eindverbruiker;

Het restgehalte dat is vermeld bij de stoffen E251 en E252 wordt uitgedrukt als NaNO3, met uitzondering van het restgehalte dat is vermeld bij gepekelde haring. Dit restgehalte wordt uitgedrukt als NaNO2 en heeft tevens betrekking op uit nitraat gevormd nitriet.

De maximale gebruiksdoses van de stoffen E280, E281, E282 en E283 zijn uitgedrukt als vrij zuur.

E-nummer

NAAM

LEVENSMIDDEL

MAXIMUMCONCENTRATIE

E 231

E 232

Orthofenylfenol }Natriumorthofenylfenol }

Oppervlaktebehandeling van citrusvruchten

12 mg/kg alleen of in combinatie uitgedrukt als orthofenylfenol

E 234

Nisine*

Griesmeel-, tapiocapudding en soortgelijke producten

3 mg/kg

Gerijpte kaas en smeltkaas

12,5 mg/kg

Clotted cream

10 mg/kg

Mascarpone

10 mg/kg

   

Gepasteuriseerd vloeibaar ei (eiwit, eigeel of hele eieren)

6,25 mg/l

E 235

Natamycine

Oppervlaktebehandeling

1 mg/dm² oppervlakte (niet aanwezig op een diepte van 5 mm of meer)

   

van }

 
   

- harde, halfharde en halfzachte kaas }

 
   

- gedroogde, gepekelde worst }

 

E 239

Hexamethyleentetramine

PROVOLONE-kaas

25 mg/kg restgehalte, uitgedrukt als formaldehyde

E 242

Dimethyl-

Niet-alcoholhoudende gearomatiseerde dranken

250 mg/l gebruikt gehalte, residuen niet waarneembaar

 

dicarbonaat

Alcoholvrije wijn

 
   

Vloeibaar theeconcentraat

 
   

Cider, perencider, vruchtenwijn

250 mg/l gebruikt gehalte, residuen niet waarneembaar

   

Alcoholvrije wijn

 
   

Dranken op wijnbasis en producten die onder verordening (EEG) nr. 1601/91 vallen

 

E 284

Boorzuur

Steureieren (kaviaar)

4 g/kg uitgedrukt als boorzuur

E 285

Natriumtetraboraat (borax)

*Deze stof kan in bepaalde kaassoorten voorkomen ten gevolge van het gistingsproces.

E-nummer

Naam

Levensmiddel

Maximum-

concentratie die tijdens de vervaardiging mag worden toegevoegd (uitgedrukt als NaNO2)

Maximaal restgehalte (uitgedrukt als NaNO2)

E 249

Kaliumnitriet (x )

Vleesproducten

150 mg/kg

 

E 250

Natriumnitriet (x )

Gesteriliseerde vleesproducten

(Fo > 3,00) (y )

100 mg/kg

 
   

Traditionele in een pekelbad gezouten vleesproducten (1):

   
   

WILTSHIRE BACON (1.1);

 

175 mg/kg

   

ENTREMEADA, ENTRECOSTO, CHISPE, ORELHEIRA E CABEÇA (SALGADOS),

TOUCINHO FUMADO (1.2);

en soortgelijke producten

   
         
   

WILTSHIRE HAM (1.1);

en soortgelijke producten

 

100 mg/kg

         
   

ROHSCHINKEN NASSGEPÖKELT (1.6);

en soortgelijke producten

 

50 mg/kg

         
   

CURED TONGUE (1.3)

 

50 mg/kg

         
   

Traditioneel vervaardigde drooggezouten vleesproducten (2):

   
   

DRY CURED BACON (2.1);

en soortgelijke producten

 

175 mg/kg

         
   

DRY CURED HAM (2.1);

JAMÓN CURADO, PALETA CURADA, LOMO EMBUCHADO Y CECINA (2.2);

PRESUNTO, PRESUNTO DA PÀ en PAIO DO LOMBO (2.3);

en soortgelijke producten

 

100 mg/kg

         
   

ROHSCHINKEN TROCKENGEPÖKELT (2.5);

en soortgelijke producten

 

50 mg/kg

   

Overige traditioneel vervaardigde gezouten of gedroogde vleesproducten (3):

   
   

VYSOČINA

SELSKÝ SALÀM

TURISTICKÝ TRVANLIVÝ SALÀM

POLIČAN

HERKULES

LOVECKÝ SALÀM

DUNAJSKÀ KLOBÀSA

PAPRIKÀŠ (3.5);

en soortgelijke producten

180 mg/kg

 
         
   

ROHSCHINKEN, TROCKEN-/NASSGEPÖKELT (3.1);

en soortgelijke producten

JELLIED VEAL AND BRISKET (3.2)

 

50 mg/kg

E 251

Natriumnitraat (z )

Niet-warmtebehandelde vleesproducten

150 mg/kg (uitgedrukt als NaNO3)

 

E 252

Kaliumnitraat (z )

Traditionele in een pekelbad gezouten vleesproducten (1):

   
   

KYLMÄSAVUSTETTU PORONLIHA;

KALLROKT RENKÖTT (1.4)

300 mg/kg

(uitgedrukt als NaNO3)

 
   

WILTSHIRE BACON en WILTSHIRE HAM (1.1;

ENTREMEADA, ENTRECOSTO, CHISPE, ORELHEIRA E CABEÇA (SALGADOS), en

TOUCINHO FUMADO (1.2);

ROHSCHINKEN NASSGEPÖKELT (1.6);

en soortgelijke producten

 

250 mg/kg (uitgedrukt als NaNO3)

         
   

BACON, FILET DE BACON (1.5);

en soortgelijke producten

 

250 mg/kg (uitgedrukt als NaNO3) indien geen E 249 of E 250 is toegevoegd

         
   

CURED TONGUE (1.3)

 

10 mg/kg (uitgedrukt als NaNO3)

         
   

Traditioneel vervaardigde drooggezouten vleesproducten (2):

   
   

DRY CURED BACON en DRY CURED HAM (2.1);

 

250 mg/kg (uitgedrukt als NaNO3)

   

JAMÓN CURADO, PALETA CURADA, LOMO EMBUCHADO Y CECINA (2.2);

   
         
   

PRESUNTO, PRESUNTO DA PÀ en PAIO DO LOMBO (2.3);

ROHSCHINKEN TROCKENGEPÖKELT (2.5);

en soortgelijke producten

   
         
   

JAMBON SEC, JAMBON SEL SEC ET AUTRES PIÈCES MATURÉES SÉCHÉES SIMILAIRES (2.4)

 

250 mg/kg (uitgedrukt als NaNO3) indien geen E 249 of E 250 is toegevoegd

   

Overige traditioneel vervaardigde gezouten of gedroogde vleesproducten (3):

   
   

ROHWÜRSTE (SALAMI en KANTWURST) (3.3);

300 mg/kg (uitgedrukt als NaNO3)

(indien geen E 249 of E 250 is toegevoegd)

 
         
   

ROHSCHINKEN, TROCKEN-/NASSGEPÖKELT (3.1);

en soortgelijke producten

 

250 mg/kg (uitgedrukt als NaNO3)

         
   

SALCHICHÓN Y CHORIZO TRADICIONALES DE LARGA CURACIÓN (3.4);

SAUCISSONS SECS (3.6);

en soortgelijke producten

250/kg (uitgedrukt als NaNO3)

(indien geen E 249 of E 250 is toegevoegd)

 
         
   

JELLIED VEAL AND BRISKET (3.2);

 

10 mg/kg (uitgedrukt als NaNO3)

         
   

Harde, halfharde en halfzachte kaas

150 mg/kg (uitgedrukt als NaNO3) in de kaasmelk of gelijkwaardig gehalte indien toegevoegd na verwijdering van wei en toevoeging van water

 
   

Analogen op basis van zuivelproducten

         
   

Gepekelde haring en sprot

500 mg/kg (uitgedrukt als NaNO3)

(x) Nitriet met de vermelding ‘voor gebruik in voeding’ mag alleen vermengd met zout of met een zoutvervanger verkocht worden.

(y) Een Fo-waarde 3 staat gelijk met verhitting gedurende drie minuten bij 121 °C (vermindering van de bacteriële verontreiniging van een miljard sporen per 1000 blikken tot één spore per 1000 blikken).

(z) In sommige warmtebehandelde vleesproducten kunnen nitraten aanwezig zijn die voortkomen uit de natuurlijke omzetting van nitrieten in nitraten in een zuurarme omgeving.

1 De vleesproducten worden in een pekeloplossing van nitrieten of nitraten, zout en andere bestanddelen gedompeld. Deze vleesproducten kunnen verdere behandelingen ondergaan, bijvoorbeeld worden gerookt.

1.1 Het vlees wordt ingespoten met een pekeloplossing en vervolgens gedurende drie à tien dagen in een pekelbad gezouten. De bij onderdompeling gebruikte pekeloplossing omvat microbiologische startculturen.

1.2 Zouten in een pekelbad gedurende drie à vijf dagen. Product heeft geen hittebehandeling ondergaan en heeft een hoge wateractiviteit.

1.3 In een pekelbad gezouten gedurende ten minste vier dagen en voorgekookt.

1.4 Het vlees wordt ingespoten met een pekeloplossing, gevolgd door zouten in een pekelbad. De pekeltijd bedraagt 14 à 21 dagen, daarna rijping (koudroken) gedurende vier à vijf weken.

1.5 Het vlees wordt in een pekelbad gezouten gedurende vier à vijf dagen bij 5–7 °C, waarna het rijpt gedurende normaliter 24 à 40 uur bij 22 °C, eventueel wordt het gerookt gedurende 24 à 40 uur bij 22 °C, eventueel wordt het gerookt gedurende 24 uur bij 20–25 °C en wordt bewaard gedurende drie à zes weken bij 12–14 °C.

1.6 De pekeltijd is, afhankelijk van de vorm en het gewicht van de vleesstukken, ongeveer 2 dagen/kg gevolgd door stabilisatie/rijping.

2. Bij droogzouten wordt de buitenkant van het vlees (droog) ingewreven met een pekelmengsel dat nitrieten of nitraten, zout en andere bestanddelen bevat, gevolgd door stabilisatie/rijping. Deze vleesproducten kunnen verdere behandelingen ondergaan, bijvoorbeeld worden gerookt.

2.1 Droogzouten gevolgd door rijping gedurende ten minste vier dagen.

2.2 Droogzouten met een stabilisatieperiode van ten minste tien dagen en een rijpingsperiode van ten minste 45 dagen.

2.3 Droogzouten gedurende 10 à 15 dagen, gevolgd door een stabilisatieperiode van 30 à 45 dagen en een rijpingsperiode van ten minste twee maanden.

2.4 Droogzouten gedurende drie dagen + één dag/kg, gevolgd door een week bewaring na het zouten en een verouderings-/rijpingsperiode van 45 dagen tot 18 maanden.

2.5 De pekeltijd, afhankelijk van de vorm en het gewicht van de vleesstukken, is ongeveer 10 tot 14 dagen/kg gevolgd door stabilisatie/rijping.

3 Combinatie van zouten in een pekelbad en droogzouten, of waarbij nitrieten of nitraten bestanddeel zijn van een samengesteld product of waarbij de pekeloplossing in het product wordt ingespoten voordat het wordt gekookt. Deze producten kunnen verdere behandelingen ondergaan, bijvoorbeeld worden gerookt.

3.1 Combinatie van droogzouten en zouten in een pekelbad (zonder inspuiten van pekeloplossing). De rooktijd afhankelijk van de vorm en het gewicht van de vleesstukken, is ongeveer 14 tot 35 dagen/kg gevolgd door stabilisatie/rijping.

3.2 Het vlees wordt ingespoten met een pekeloplossing en vervolgens, na ten minste twee dagen, gekookt in kokend water gedurende ten hoogste 3 uur.

3.3 Het product is gedurende ten minste vier weken gerijpt met een water/proteïne-verhouding van minder dan 1,7.

3.4 Rijping gedurende ten minste 30 dagen.

3.5 Het gedroogde product wordt gekookt bij 70 °C, waarna het gedurende acht à twaalf dagen wordt gedroogd en gerookt. Gefermenteerd product, onderworpen aan een fermentatieproces van 14 à 30 dagen in drie fasen, waarna het wordt gerookt.

3.6 Gedroogde gefermenteerde rauwe worst zonder toevoeging van nitrieten. Het product wordt gefermenteerd bij een temperatuur van 18–22 °C of lager (10–12 °C) en ondergaat vervolgens gedurende ten minste drie weken een verouderings-/rijpingsproces. Het product heeft een water/proteïne-verhouding van minder dan 1,7.

E-nummer

NAAM

LEVENSMIDDEL

MAXIMUMCONCENTRATIE

E 280

Propionzuur }

Voorverpakt gesneden brood en roggebrood

3000 mg/kg uitgedrukt als propionzuur

E 281

Natriumpropionaat }

Brood met verlaagde energiewaarde

2000 mg/kg uitgedrukt als propionzuur

E 282

Calciumpropionaat }

Gedeeltelijk gebakken en voorverpakte bakkerijproducten

E 283

Kaliumpropionaat }

Voorverpakte banketbakkerswaren (met inbegrip van koekjes, biscuits e.d.) met een wateractiviteit van meer dan 0,65 Voorverpakte ROLLS, BUNS en PITTA

CHRISTMAS PUDDING Voorverpakt brood

1000 mg/kg uitgedrukt als propionzuur

Voorverpakt PØLSEBRØD, BOLLER en DANSK FLUTES

2000 mg/kg uitgedrukt als propionzuur

Kaas en analogen voor kaas (uitsluitend oppervlaktebehandeling)

quantum satis

       

E 1105

Lysozym

Gerijpte kaas

quantum satis

   

Wijn in overeenstemming met

pro memorie

   

verordening (EG) nr. 1493/1999 en de uitvoeringsverordening (EG) nr. 1622/2000

 

Deel II. Antioxydanten

Het teken * in de tabel wijst op de evenredigheidsregel: als combinaties van gallaten, TBHQ, BHA en BHT worden gebruikt, worden de afzonderlijke gehaltes evenredig verminderd.

E-nummer

NAAM

LEVENSMIDDEL

MAXIMUMCONCENTRATIE mg/kg

E 310

Propylgallaat

Vetten en oliën voor professionele bereiding van warmtebehandelde levensmiddelen

200* (gallaten, TBHQ en BHA, alleen of in combinatie)

       

E 311

Octylgallaat

Bakolie en -vet, behalve olie van afvallen van olijven

100* (BHT)

       

E 312

Dodecylgallaat

   
       

E 319

Tert-buthylhydrochinon (TBHQ)

Reuzel, visolie, rundvlees-, pluimvee- en schapenvet

beide uitgedrukt per kg vet

       

E 320

Butylhydroxyanisol (BHA)

Cakemixen

Snacks op basis van granen

Melkpoeder voor automaten

200 (gallaten, TBHQ en BHA, alleen of in combinatie)

       

E 321

Butylhydroxytolueen (BHT)

Gedehydrateerde soep en bouillon

Sauzen

Gedehydrateerd vlees

Verwerkte noten

Voorgekookte granen

 
       
   

Pikante sauzen en kruidenbereidingen

200 (gallaten en BHA, alleen of in combinatie) uitgedrukt per kg vet

       
   

Gedehydrateerde aardappelen

25 (gallaten, TBHQ en BHA, alleen of in combinatie)

       
   

Kauwgom

Voedingssupplementen als bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen

400 (gallaten, TBHQ, BHT en BHA, alleen of in combinatie)

       
   

Etherische oliën

1000 (gallaten, TBHQ en BHA, alleen of in combinatie)

       
   

Andere aroma's dan etherische oliën

100* (gallaten, alleen of in combinatie)

200* (TBHQ, BHA, alleen of in combinatie)

       

E 315

Erythorbinezuur }

Gepekelde vleesproducten en verduurzaamde vleesproducten

500

}

 

uitgedrukt als

 

erythorbinezuur

       

E 316

Natriumerythorbaat

Gepekelde vleesproducten en verduurzaamde vleesproducten

}

Verduurzaamde en

halfverduurzaamde

visproducten

Bevroren en

1500

diepgevroren vis met

uitgedrukt als

rode huid

erythorbinezuur

       

E 310

Propylgallaat

Etherische oliën

____________________________

Andere aroma's dan etherische oliën

1000 mg/kg (gallaten en BHA, alleen of in combinatie)

____________________

100 mg/kg (gallaten, alleen of in combinatie) of 200 mg/kg (BHA)

E 311

Octylgallaat

E 312

Dodecylgallaat

E 320

Butylhydroxyanisol (BHA)

E 586

4-Hexylresorcinol

Verse, bevroren en diepgevroren schaaldieren

2 mg/kg restgehalte in vlees van schaaldieren

E 392

Extracten van rozemarijn

Plantaardige oliën (met uitzondering van olie van eerste persing en olijfolie) en vetten waarin het aandeel meervoudig onverzadigde vetzuren hoger is dan 15% (m/m) van het totale vetzuurgehalte, voor gebruik in niet-warmtebehandelde levensmiddelen

30 mg/kg (uitgedrukt als de som van carnosol en carnosinezuur) uitgedrukt op basis van het vetgehalte

   

Visolie en algenolie

50 mg/kg (uitgedrukt als de som van carnosol en carnosinezuur) uitgedrukt op basis van het vetgehalte

   

Reuzel, runder-, pluimvee-, schapen- en varkensvet

Vetten en oliën voor professionele bereiding van warmtebehandelde levensmiddelen

Bakolie en -vet, behalve olijfolie en olie van afvallen van olijven

Snack (op basis van granen, aardappelen of zetmeel)

   

Sauzen

100 mg/kg (uitgedrukt als de som van carnosol en carnosinezuur) uitgedrukt op basis van het vetgehalte

   

Banketbakkerswaren

200 mg/kg (uitgedrukt als de som van carnosol en carnosinezuur) uitgedrukt op basis van het vetgehalte

   

Voedingssupplementen als bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen

400 mg/kg

(uitgedrukt als de som van carnosol en carnosinezuur)

   

Gedehydrateerde aardappelen

Eiproducten

Kauwgom

200 mg/kg

(uitgedrukt als de som van carnosol en carnosinezuur)

   

Melkpoeder voor automaten

Pikante sauzen en kruidenbereidingen

Verwerkte noten

200 mg/kg

(uitgedrukt als de som van carnosol en carnosinezuur)

uitgedrukt op basis van het vetgehalte

   

Gedehydrateerde soep en bouillon

50 mg/kg

(uitgedrukt als de som van carnosol en carnosinezuur)

   

Gedehydrateerd vlees

150 mg/kg

(uitgedrukt als de som van carnosol en carnosinezuur)

   

Vlees- en visproducten, behalve gedehydrateerd vlees en gedroogde worst

150 mg/kg

(uitgedrukt als de som van carnosol en carnosinezuur)

uitgedrukt op basis van het vetgehalte

   

Gedroogde worst

100 mg/kg

(uitgedrukt als de som van carnosol en carnosinezuur)

   

Aroma's

1000 mg/kg

(uitgedrukt als de som van carnosol en carnosinezuur)

   

Melkpoeder voor de bereiding van consumptie-ijs

30 mg/kg

(uitgedrukt als de som van carnosol en carnosinezuur)

Deel III. Andere additieven

De maximale gebruiksdosis voor fosforzuur en de in de bijlage onder E338 t/m E341 en E450 t/m E452 vermelde fosfaten heeft betrekking op het toegevoegde gehalte aan deze stoffen. De stoffen worden zowel afzonderlijk als in combinatie gebruikt. De gebruiksdoses zijn uitgedrukt als P2O5. Fosfaten kunnen van nature in sommige eet- en drinkwaren voorkomen.

E-nummer

NAAM

LEVENSMIDDEL

MAXIMUMCONCENTRATIE

E 297

Fumaarzuur

Wijn in overeenstemming

met verordening (EEG)

nr. 1873/84 houdende

machtiging tot

aanbieding of levering

voor rechtstreekse

menselijke consumptie

van bepaalde ingevoerde

wijnen waarop

oenologische procédés

kunnen zijn toegepast

waarin niet is voorzien

bij verordening (EEG)

nr. 337/79

Vullingen en

2,5 g/kg

versieringen van

banketbakkerswaren

Suikerwerk

1 g/kg

Gegeleerde desserts

4 g/kg

Desserts met

vruchtensmaak

Droge dessertmixen in

poedervorm

Instantpoeders voor

1 g/l

dranken op basis van

vruchten

Oplosproducten voor de

1 g/kg

bereiding van

gearomatiseerde thee en

kruidenthee

Kauwgom

2 g/kg

E 338

Fosforzuur

Niet-

700 mg/l20

alcoholhoudende

gearomatiseerde

dranken

E 339

Natriumfosfaten

- mononatriumfosfaat

Gesteriliseerde melk en

1 g/l

UHT-melk

- Dinatriumfosfaat

- Trinatriumfosfaat

Gekonfijte vruchten

0,8 g/kg

E 340

Kaliumfosfaten

Vruchtenbereidingen

0,8 g/kg

- Monokaliumfosfaat

Gedeeltelijk

1 g/kg

gedehydrateerde melk met

minder dan 28% vaste

stof

- Dikaliumfosfaat

- Trikaliumfosfaat

gedeeltelijk

1,5 g/kg

gedehydrateerde melk met

meer dan 28% vaste stof

E 341

Calciumfosfaten

- Monocalciumfosfaat

- Dicalciumfosfaat

Melkpoeder en magere

2,5 g/kg

melkpoeder

- Tricalciumfosfaat

Gepasteuriseerde en

5 g/kg

gesteriliseerde room en

UHT-room

E 343

Magnesiumfosfaten

- Monomagnesiumfosfaat

Geslagen room en

5 g/kg

analogen op basis van

plantaardige vetstoffen

- Dimagnesiumfosfaat

Ongerijpte kaas, met

2 g/kg

uitzondering van

MOZARELLA

E 450

Difosfaten

- Dinatriumfosfaat

- Trinatriumfosfaat

Smeltkaas en

20 g/kg

smeltkaasanalogen

- Tetranatriumdifosfaat

- Tetrakaliumdifosfaat

Vleesproducten

5 g/kg

- Dicalciumdifosfaat

- Calciumdiwaterstofdifosfaat

Sportdranken en bereide

0,5 g/l

tafelwaters

Voedingssupplementen,

quantum satis

   

bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen

 

E 451

Trifosfaten

- Pentanatriumtrifosfaat

Zout en zoutvervangers

10 g/kg

- Pentakaliumtrifosfaat

Plantaardige

20 g/l

eiwitdranken

Wei-eiwit bevattende sportdranken

4 g/kg

E 452

Polyfosfaten

- Natriumpolyfosfaat

Koffiewitmaker

30 g/kg

- Kaliumpolyfosfaat

- Natriumcalciumpolyfosfaat

Koffiewitmaker voor

50 g/kg

drankautomaten

- Calciumpolyfosfaten

Consumptie-ijs

1 g/kg

Desserts

3 g/kg

Droge dessertmixen in

7 g/kg

poedervorm

Banketbakkerswaren

20 g/kg

Meel

2,5 g/kg

Zelfrijzende bloem

20 g/kg

SODA BREAD

20 g/kg

Vloeibaar ei (eiwit,

10 g/kg

eigeel of hele eieren)

Sausen

5 g/kg

Soep en bouillon

3 g/kg

Oplosthee en

2 g/kg

oploskruidenthee

Cider en perencider

2 g/l

Kauwgom

 

Gedroogde levensmiddelen

10 g/kg

in poedervorm

Chocolade- en

2 g/l

moutdranken op basis van

zuivelproducten

Alcoholhoudende dranken,

1 g/l

met uitzondering van

wijn en bier

Ontbijtgraanproducten

5 g/kg

Snacks

5 g/kg

Surimi

1 g/kg

Vis- en schaaldierpasta

5 g/kg

Dessertsausen (stroop

3 g/kg

voor pannenkoeken,

gearomatiseerde stroop

voor milkshakes en

consumptie-ijs;

soortgelijke producten)

Speciaal samengesteld

5 g/kg

voedsel voor bijzondere

voedingsdoeleinden

Glansstoffen voor vlees

4 g/kg

en plantaardige

producten

Suikerwerk

5 g/kg

Poedersuiker

10 g/kg

Noedels

2 g/kg

Beslag

12 g/kg

Bevroren of diepgevroren

5 g/kg

filets van onverwerkte

vis

Bevroren en

5 g/kg

diepgevroren,

onverwerkte en verwerkte

weekdieren en

schaaldieren

Verwerkte

5 g/kg

aardappelproducten (met

inbegrip van bevroren,

diepgevroren, gekoelde

en gedroogde verwerkte

producten) en

voorgebakken bevroren en

diepgevroren aardappelen

Smeerbare vetstoffen met

5 g/kg

uitzondering van boter

Zure roomboter

2 g/kg

Schaaldierproducten in

1 g/kg

blik

Sprays van emulsies op

30 g/kg

basis van water voor het

aanbrengen van een laag

op bakblikken

Dranken op basis van

2 g/l

koffie voor

drankautomaten

   

Aroma's

Cider en perencider

40 g/kg

2 g/l

       
       

E 431

Polyoxyethyleen(40)stearaat

Wijn in overeenstemming

met verordening (EEG)

nr. 1873/84 houdende

machtiging tot

aanbieding of levering

voor rechtstreekse

menselijke consumptie

van bepaalde ingevoerde

wijnen waarop

oenologische procédés

kunnen zijn toegepast

waarin niet is voorzien

bij verordening (EEG)

nr. 337/79

E 353

Metawijnsteenzuur

Wijn in overeenstemming

met verordening (EEG)

nr. 822/87, nr. 4252/88,

nr. 2332/92 en nr.

1873/84 en de

bijbehorende

uitvoeringsverordeningen

MADE WINE

100 mg/l

       

E 355

Adipinezuur }

Vullingen en

2 g/kg

versieringen voor

banketbakkerswaren

E 356

Natriumadipaat }

Droge desserts in

1 g/kg

poedervorm

E 357

Kaliumadipaat }

Gegeleerde desserts

6 g/kg

Desserts met

1 g/kg

vruchtensmaak

Poeders voor

10 g/l

thuisbereiding van

dranken

uitgedrukt als

adipinezuur

       

E 363

Barnsteenzuur

Desserts

6 g/kg

Soep en bouillon

5 g/kg

Poeders voor

3 g/l

thuisbereiding van

dranken

E 385

Calciumdinatrium-ethyleendiaminetetra-acetaat (Calciumdinatrium EDTA)

Geëmulgeerde sauzen

75 mg/kg

Peulvruchten, groenten, paddestoelen en artisjokken, in glas of blik

250 mg/kg

Schaal- en weekdieren, in glas of blik

75 mg/kg

Vis, in glas of blik

75 mg/kg

Smeerbare vetproducten als omschreven in de bijlagen B en C bij verordening (EG) 2991/94 (PbEG 1994, L 316) met een vetgehalte van 41% of minder

100 mg/kg

Bevroren en diepgevroren schaaldieren

75 mg/kg

LIBAMÀJ, EGÉSZBEN ÉS TÖMBBEN

250 mg/kg

E 405

1,2-Propyleenglycolalginaat

Vetemulsies

3 g/kg

Banketbakkerswaren

2 g/kg

Vullingen, versieringen

5 g/kg

en deklagen voor

banketbakkerswaren en

desserts

Suikerwerk

1,5 g/kg

Consumptie-ijs op basis

3 g/kg

van water

Snacks op basis van

3 g/kg

granen of aardappelen

Sausen

8 g/kg

Bier

100 mg/l

Kauwgom

5 g/kg

Fruit- en

5 g/kg

groentenbereidingen

Niet-alcoholhoudende

300 mg/l

gearomatiseerde dranken

Geëmulgeerde likeur

10 g/l

Dieetvoeding voor medisch gebruik, bedoeld in de Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik

1,2 g/kg

dieetvoeding voor

gewichtsbeperking ter

vervanging van de totale

dagelijkse voedselinname

of van een individuele

maaltijd

Voedingssupplementen, bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen

1 g/kg

Cider, met uitzondering

100 mg/l

van CIDRE BOUCHÉ

E 416

Karayagom

Snacks op basis van

5 g/kg

granen of aardappelen

Deklagen om noten

10 g/kg

Vullingen, versieringen

5 g/kg

en deklagen voor

banketbakkerswaren

Desserts

6 g/kg

Geëmulgeerde sausen

10 g/kg

Likeur op basis van

10 g/l

eieren

Voedingssupplementen, bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen

quantum satis

Kauwgom

5 g/kg

   

Aroma's

50 g/kg

       

E 420

Sorbitol }

Eet- en drinkwaren, met

quantum satis

i) Sorbitol }

uitzondering van de eet-

ii) Sorbitolstroop }

en drinkwaren bedoeld in

artikel 2, derde lid

E 421

Mannitol }

Bevroren en diepgevroren

(toegevoegd voor

onverwerkte vis,

andere doeleinden

schaaldieren, weekdieren

dan als zoetstof)

en cefalopoden

E 953

Isomalt (Isomaltitol) }

E 965

Maltitol }

i) Maltitol }

Likeur

ii) Maltitolstroop }

E 966

Lactitol }

E 967

Xylitol }

       

E 968

Erytritol

Levensmiddelen in het algemeen

quantum satis

   

(uitgezonderd dranken en de levensmiddelen, bedoeld in artikel 2, derde lid )

 
   

Bevroren en diepgevroren

quantum satis

   

onbewerkte vis, schaaldieren, weekdieren en koppotigen

 
   

Likeur

quantum satis

     

Niet als zoetstof

E 427

Cassiagom

Consumptie-ijs

2500 mg/kg

   

Gefermenteerde melkproducten behalve niet-gearomatiseerde, met levende fermenten gefermenteerde melkproducten

 
   

Dessert op basis van zuivelproducten en soortgelijke producten

 
   

Vullingen en afdeklaag van banketbakkerswaren en desserts

 
   

Smeltkaas

 
   

Sauzen en slasauzen

 
   

Gedehydrateerde soep en bouillon

 
   

Warmtebehandelde vleesproducten

1500 mg/kg

E 432

Polyoxyethyleen-20-sorbitaan-monolauraat

Banketbakkerswaren

3 g/kg

(polysorbaat 20) }

E 433

Polyoxyethyleen-20-sorbitaan-mono-oleaat

Vetemulsies voor bakken

10 g/kg

(polysorbaat 80) }

en braden

E 434

Polyoxyethyleen-20-sorbitaan-monopalmitaat

Melk- en roomanalogen

5 g/kg

(polysorbaat 40) }

E 435

Polyoxyethyleen-20-sorbitaan-monostearaat

Consumptieijs

1 g/kg

(polysorbaat 60) }

E 436

Polyoxyethyleen-20-sorbitaan-tristearaat

Desserts

3 g/kg

(polysorbaat 65) }

Suikerwerk

1 g/kg

Geëmulgeerde sausen

5 g/kg

Soep

1 g/kg

Kauwgom

5 g/kg

Voedingssupplementen, bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen

quantum satis

Dieetvoeding voor medisch gebruik, bedoeld in de Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik

1 g/kg

 
 

dieetvoeding voor

gewichtsbeperking ter

vervanging van de

totale dagelijkse

21

voedselinname of van een

maaltijd

   

Aroma's, met uitzondering van vloeibare rookaroma's en aroma's op basis van oleoharsen van specerijen

22

10 g/kg

   

Levensmiddelen die vloeibare rookaroma's en aroma's op basis van oleoharsen van specerijen bevatten

1 g/kg

       

E 442

Ammoniumfosfatiden

Cacao- en

10 g/kg

chocoladeproducten zoals

omschreven in de

Verordening Akk Cacao en

chocaladeprodukten 1974

van het

Hoofdproductschap

Akkerbouwproducten, met

inbegrip van vullingen

Suikerwerk op basis van

10 g/kg

die producten

E 444

Sucroseacetaatisobutyraat

Niet-alcoholhoudende

300 mg/l

gearomatiseerde niet-

heldere dranken

   

Gearomatiseerde niet-transparante alcoholhoudende dranken met een alcoholvolumegehalte van minder dan 15 %

300 mg/l

E 445

Glycerol-esters van houthars

Niet-alcoholhoudende

100 mg/l

gearomatiseerde niet-

heldere dranken

Oppervlaktebehandeling

50 mg/kg

van citrusvruchten

Niet-transparante

100 mg/l

gedistilleerde dranken

overeenkomstig

verordening (EEG) nr.

1576/89 van de Raad van

29 mei 1989 tot

vaststelling van de

algemene voorschriften

betreffende de

definitie, de aanduiding

en de aanbiedingsvorm

van gedistilleerde

dranken (PbEG L 160)

Niet-transparante

100 mg/l

gedistilleerde dranken

bevattende minder dan 15

volumeprocent alcohol.

       

E 473

Sucrose-vetzuuresters }

Vloeibare koffie in blik

1 g/l

Roomanalogen

5 g/kg

Gesteriliseerde room en

5 g/kg

gesteriliseerde room met

verlaagd vetgehalte

E 474

Sucroglyceriden }

Warmtebehandelde

5 g/kg (berekend op

vleesproducten

vetbasis)

Vetemulsies voor bakken

10 g/kg

en braden

Banketbakkerswaren

10 g/kg

Koffiewitmakers

20 g/kg

Consumptieijs

5 g/kg

Suikerwerk

5 g/kg

Desserts

5 g/kg

Sausen

10 g/kg

Soep en bouillon

2 g/kg

Vers fruit,

quantum satis

oppervlaktebehandeling

Niet-alcoholhoudende

5 g/l

anisette

Niet-alcoholhoudende

5 g/l

dranken op basis van

kokos of amandelen

Alcoholische dranken

5 g/l

(behalve wijn en bier)

Poeders voor de

10 g/l

bereiding van warme

dranken

Dranken op basis van

5 g/l

zuivelproducten

Voedingssupplementen, bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen

quantum satis

Dieetvoeding voor medisch gebruik, bedoeld in de Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik

5 g/kg

 
 

dieetvoeding voor

gewichtsbeperking ter

vervanging van de totale

dagelijkse voedselinname

of van een maaltijd

Kauwgom

10 g/kg

23

Roomanalogen

5 g/kg

Gesteriliseerde room en

5 g/kg

gesteriliseerde room met

verlaagd vetgehalte

       

E 475

Polyglycerolesters van vetzuren

Banketbakkerswaren

10 g/kg

Geëmulgeerde likeuren

5 g/l

Eiproducten

1 g/kg

Koffiewitmakers

0,5 g/kg

Kauwgom

5 g/kg

Vetemulsies

5 g/kg

Melk- en roomanalogen

5 g/kg

Suikerwerk

2 g/kg

Desserts

2 g/kg

Voedingssupplementen, bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen

quantum satis

Dieetvoeding voor medisch gebruik, bedoeld in de Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik

5 g/kg

 
 

dieetvoeding voor

gewichtsbeperking ter

vervanging van de

dagelijkse voedsel-

inname of van een

maaltijd

Ontbijtgraanproducten

10 g/kg

van het Granola-type

E 476

Smeerbare vetstoffen

4 g/kg

zoals bedoeld in

bijlagen A, B en C bij

verordening (EG) nr.

2991/94 van de Raad van

de Europese Unie van 5

december 1994 tot

vaststelling van normen

voor smeerbare

vetprodukten (PbEG

L 316) met een

vetgehalte van ten

hoogste 41%

Soortgelijke smeerbare

4 g/kg

vetproducten met een

vetgehalte van minder

dan 10%

Dressings

4 g/kg

Suikerwerk op basis van

5 g/kg

cacao, met inbegrip van

chocolade

E 477

Propyleenglycolesters van vetzuren

Banketbakkerswaren

5 g/kg

Vetemulsies voor bakken

10 g/kg

en braden

Melk- en roomanalogen

5 g/kg

Koffiewitmakers

1 g/kg

Consumptieijs

3 g/kg

Suikerwerk

5 g/kg

Desserts

5 g/kg

Geslagen roomanalogen

30 g/kg

voor desserts

Dieetvoeding voor medisch gebruik, bedoeld in de Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik

1 g/kg

 
 

dieetvoeding voor

gewichtsbeperking ter

vervanging van de totale

dagelijkse voedselinname

of van een maaltijd

E 479 b

Thermisch geoxideerde sojaolie verkregen door

Vetemulsies voor bakken,

5 g/kg

interactie met mono- en diglyceriden van

braden en frituren

vetzuren

       

E 481

Natriumstearoyl-2-lactylaat }

Banketbakkerswaren

5 g/kg

E 482

Calciumstearoyl-2-lactylaat }

Snelkookrijst

4 g/kg

Ontbijtgraanproducten

5 g/kg

Geëmulgeerde likeur

8 g/l

Gedistilleerde dranken

8 g/l

met minder dan 15

volumeprocent alcohol

Snacks op basis van

2 g/kg

granen

Kauwgom

2 g/kg

Vetemulsies

10 g/kg

Desserts

5 g/kg

Suikerwerk

5 g/kg

Koffiewitmakers

3 g/kg

Snacks op basis van

5 g/kg

granen of aardappelen

Conserven van gehakt

4 g/kg

vlees of in stukjes

gesneden vlees

Poeders voor de

2 g/l

bereiding van warme

dranken

Dieetvoeding voor medisch gebruik, bedoeld in de Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik

2 g/kg

 
 

dieetvoeding voor

gewichtsbeperking ter

vervanging van de totale

dagelijkse voedselinname

of van een maaltijd

Brood (behalve het in

3 g/kg

bijlage II genoemde

brood)

MOSTARDA DI FRUTTA

2 g/kg

24

       

E 483

Stearyltartraat

Bakkerswaren (behalve

4 g/kg

het in bijlage II

genoemde brood)

Desserts

5 g/kg

       

E 491

Sorbitaanmonostearaat }

Banketbakkerswaren

10 g/kg

E 492

Sorbitaantristearaat }

Vullingen, versieringen

5 g/kg

en deklagen voor

banketbakkerswaren

E 493

Sorbitaanmonolauraat }

Geleimarmelade

25 mg/kg 25

E 494

Sorbitaanmonooleaat }

E 495

Sorbitaanmonopalmitaat }

Vetemulsies

10 g/kg

Melk- en roomanalogen

5 g/kg

Koffiewitmakers

5 g/kg

Vloeibaar

0,5 g/l

theeconcentraat en

vloeibaar vruchten- en

kruidentheeconcentraat

Consumptie-ijs

0,5 g/kg

Desserts

5 g/kg

Suikerwerk

5 g/kg

Suikerwerk op basis van

10 g/kg26

cacao, met inbegrip van

chocolade

Geëmulgeerde sausen

5 g/kg

Voedingssupplementen, bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen

quantum satis

Gist voor bakdoeleinden

quantum satis

Kauwgom

5 g/kg

Dieetvoeding voor medisch gebruik, bedoeld in de Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik

5 g/kg

 
 

dieetvoeding voor

gewichtsbeperking ter

vervanging van de totale

dagelijkse voedselinname

of van een maaltijd.

Uitsluitend voor E 491,

27

wijn in overeenstemming

met verordening (EEG)

nr. 1873/84 houdende

machtiging tot

aanbieding of levering

voor rechtstreekse

menselijke consumptie

van bepaalde ingevoerde

wijnen waarop

oenologische procédés

kunnen zijn toegepast

waarin niet is voorzien

bij verordening (EEG)

nr. 337/79

E 512

Tin(I)chloride

Conserven van witte

25 mg/kg uitgedrukt

asperges in blik of in

als Sn

glas

       

E 520

Aluminiumsulfaat }

Eiwit

30 mg/kg

E 521

Aluminiumnatriumsulfaat }

Gekonfijte,

200 mg/kg

E 522

Aluminiumkaliumsulfaat }

gekristalliseerde en

E 523

Aluminiumammoniumsulfaat }

geglaceerde vruchten en

groenten

28

uitgedrukt als

aluminium

       

E 541

Natriumaluminiumfosfaat, zuur

Banketbakkerswaren

1 g/kg uitgedrukt

(uitsluitend SCONES en

als aluminium

kapselgebak)

       

E 535

Natriumferrocyanide }

29

E 536

Kaliumferrocyanide }

Zout en zoutvervangers

20 mg/kg

E 538

Calciumferrocyanide }

als watervrij

kaliumferrocyanide

       

E 551

Silicium

Aroma's

50 g/kg

       

E 551

Siliciumdioxide }

Gedroogde levensmiddelen

10 g/kg

in poedervorm (met

inbegrip van suikers)

E 552

Calciumsilicaat }

E 553a

i) Magnesiumsilicaat }

Zout en zoutvervangers

10 g/kg

ii) Magnesiumtrisilicaat 30 }

Voedingssupplementen, bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen

quantum satis

       

E 553b

Talk }

Voedingsmiddelen in

quantum satis

tablet- of drageevorm

E 554

Natriumaluminiumsilicaat }

Gesneden of geraspte

10 g/kg

harde, halfharde en

smeltkaas

Gesneden of geraspte

10 g/kg

analogen voor harde kaas

en smeltkaas

Kruiderijen

30 g/kg

Producten om blik in te

30 g/kg

vetten

E 555

Kaliumaluminiumsilicaat }

E 556

Calciumaluminiumsilicaat }

31

E 559

Kaolin }

Kauwgom

quantum satis 32

Rijst

Worst (alleen

oppervlaktebehandeling)

Snoepgoed, met

uitzondering van

chocolade (alleen

oppervlaktebehandeling)

       

E 579

IJzer(II)gluconaat }

Olijven, donker door

150 mg/kg

oxidatie

E 585

IJzer(II)lactaat }

uitgedrukt als Fe

       

E 620

Glutaminezuur

Eet- en drinkwaren, met

10 g/kg

uitzondering van eet- en

drinkwaren bedoeld in

artikel 2, lid 3

E 621

Mononatriumglutamaat

E 622

Monokaliumglutamaat

33

E 623

Calciumdiglutamaat

E 624

Monoammoniumglutamaat

E 625

Magnesiumdiglutamaat

Pikante sausen en

quantum satis

kruidenbereidingen

       

E 626

Guanylzuur }

E 627

Natriumguanylaat }

E 628

Kaliumguanylaat }

Eet- en drinkwaren, met

500 mg/kg

uitzondering van de eet-

uitgedrukt als

en drinkwaren bedoeld in

guanylzuur

artikel 2, lid 3

E 629

Calciumguanylaat }

E 630

Inosinizuur }

E 631

Dinatriuminosinaat }

E 632

Dikaliuminosinaat }

34

E 633

Calciuminosinaat }

       

E 634

Calcium-5'-ribonucleotiden }

Pikante sausen en

quantum satis

E 635

Dinatrium-5'-ribonucleotiden }

kruidenbereidingen

       

E 900

Dimethylpolysiloxaan

Jam, gelei en marmelade

10 mg/kg

als bedoeld in het

Warenwetbesluit

Verduurzaamde

vruchtenprodukten en

soortgelijke smeerbare

vruchtenproducten, met

inbegrip van producten

met verlaagde energie-

inhoud

Soep en bouillon

10 mg/kg

Oliën en vetten om in te

10 mg/kg

bakken, braden of

frituren

Suikerwerk (behalve

10 mg/kg

chocolade)

Niet-alcoholhoudende

10 mg/l

gearomatiseerde dranken

Ananassap

10 mg/l

Vruchten- en

10 mg/kg

groentenconserven in

blik of in glas

Kauwgom

100 mg/kg

wijn, in overeenstemming

met verordening (EEG)

nr. 1873/84 houdende

machtiging tot

aanbieding of levering

voor rechtstreekse

menselijke consumptie

van bepaalde ingevoerde

wijnen waarop

oenologische procédés

kunnen zijn toegepast

waarin niet is voorzien

bij verordening (EEG)

nr. 337/79

SØD...SAFT

10 mg/l

Beslag

10 mg/kg

Cider, met uitzondering

10 mg/kg

van cidre bouché

   

Aroma's

10 mg/kg

       

E 901

Bijenwas, wit en geel }

Uitsluitend als

quantum satis

glansmiddel voor de

volgende eetwaren:

E 902

Candelillawas }

- Suikerwerk (met

inbegrip van chocolade)

E 904

Schellak }

- Snacks

- Noten

- Koffiebonen

   

– voorverpakte wafels met consumptie-ijs (alleen voor E 901)

quantum satis

Voedingssupplementen, bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen

quantum satis

Uitsluitend voor de

quantum satis

oppervlaktebehandeling

van verse

citrusvruchten,

meloenen, appelen,

peren, perziken en

ananassen

   

Aroma's in niet-alcoholhoudende gearomatiseerde dranken (alleen voor E 901)

0,2 g/kg in de gearomatiseerde dranken

       

E 903

Carnaubawas

Als glansmiddel uitsluitend voor:

 
   

– suikerwerk, met inbegrip van chocolade

500 mg/kg

1200 mg (uitsluitend in kauwgom)

   

– kleine bakkerswaren met chocoladeoppervlak

200 mg/kg

   

– snacks

200 mg/kg

   

– noten

200 mg/kg

   

– koffiebonen

200 mg/kg

   

– Voedingssupplementen, bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen

200 mg/kg

   

– verse citrusvruchten, meloenen, appelen, peren, perziken en ananassen (uitsluitend oppervlaktebehandeling)

200 mg/kg

E 912

Esters van montaanzuur

Uitsluitend voor de

quantum satis

oppervlaktebehandeling

van verse

citrusvruchten,

meloenen, mango, papaya,

avocado en ananassen

E 914

Geoxideerde polyethyleenwas

E 927b

Carbamide

Kauwgom zonder

30 g/kg

toegevoegde suikers

E 950

Acesulfaam-K

Kauwgom met toegevoegde

800 mg/kg

suikers

E 951

Aspartaam

2500 mg/kg

E 957

Thaumatine

10 mg/kg

(uitsluitend als

smaakversterker)

35

E 957

Thaumatine

Gearomatiseerde niet-

0,5 mg/l

alcoholische dranken op

basis van water

Desserts (al dan

5 mg/l

niet op basis

van

zuivelproducten)

E 959

Neohesperidine-DC

Kauwgom met toegevoegde

150 mg/kg

suikers

Smeerbare vetstoffen

5 mg/kg

zoals bedoeld in de

bijlagen B en C bij

verordening (EG) nr.

2991/94 van de Raad van

de Europese Unie van 5

december 1994 tot

vaststelling van normen

voor smeerbare

vetprodukten (PbEG

L 316)

Vleesproducten

(uitsluitend als

smaakversterker)

Vruchtengelei

Plantaardige eiwitten

E 961

Neotaam

Gearomatiseerde dranken op basis van water, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

2 mg/l als smaakversterker

   

Dranken op basis van melk en daarvan afgeleide producten op basis van vruchtensap, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

2 mg/l als smaakversterker

   

‘Snacks’: bepaalde smaken voorverpakte gezouten gedroogde hapjes op basis van zetmeel en omhulde noten

2 mg/kg als smaakversterker

   

Snoepgoed op basis van zetmeel, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

3 mg/kg als smaakversterker

   

Microproducten van suikerwerk ter verfrissing van de adem, zonder toegevoegde suikers

3 mg/kg als smaakversterker

   

Sterk gearomatiseerde keelpastilles zonder toegevoegde suikers

3 mg/kg als smaakversterker

   

Kauwgom met toegevoegde suikers

3 mg/kg als smaakversterker

   

Jam, gelei en marmelade, met verminderde verbrandingswaarde

2 mg/kg als smaakversterker

   

Sauzen

2 mg/kg als smaakversterker

   

Voedingssupplementen als bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen, verstrekt in vloeibare vorm

2 mg/kg als smaakversterker

   

Voedingssupplementen als bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen, verstrekt in vaste vorm

2 mg/kg als smaakversterker

   

Voedingssupplementen als bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen op basis van vitamines of mineraalelementen in de vorm van siroop of in niet-kauwbare vorm

2 mg/kg als smaakversterker

       

E 999

Quillaja-extract

Gearomatiseerde niet-

200 mg/l berekend

alcoholhoudende dranken

als watervrij

op basis van water

extract

Cider, met uitzondering

200 mg/l

van CIDRE BOUCHÉ

berekend als watervrij

extract

E 1201

Polyvinylpyrrolidon

Voedingssupplementen,

quantum satis

E 1202

Polyvinylpolypyrrolidon

bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen, in tablet- of drageevorm

E 1203

Polyvinylalcohol

Voedingssupplementen als bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen, in capsule- of tabletvorm

18 g/kg

E 1505

Triethylcitraat

Voedingssupplementen

3,5 g/kg

   

als bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen, in capsule- of tabletvorm

 
   

Gedroogd eiwit

quantum satis

E 468

Vernet

Vaste

30 g/kg

natriumcarboxymethylcellulose

Voedingssupplementen, bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen

E 425

Konjac36

Levensmiddelen in het

10 g/kg

- Konjacgom

algemeen (met

- Konjacglucomannaan

uitzondering van de in artikel 2, derde lid, bedoelde levensmiddelen en geleiproducten, met inbegrip van geleiproducten in minicups) )

alleen of in combinatie

E 459

Beta-cyclodextrien

Levensmiddelen in tablet

quantum satis

of drageevorm

   

Ingekapselde aroma's in:

 
   

– gearomatiseerde thee en gearomatiseerde instantpoeders voor dranken

500 mg/l

   

– gearomatiseerde snacks

1 g/kg in levensmiddelen zoals deze worden geconsumeerd of zoals gereconstitueerd volgens de aanwijzingen van de fabrikant

E 905

Microkristallijne was

Oppervlaktebehandeling

quantum satis

van:

- snoepgoed met

uitzondering van

chocolade

- kauwgom

- meloen, papaja, mango

en avocado

E 1518

Glyceroltriacetaat

Kauwgom

quantum satis

(Triacetin)

E 650

Zinkacetaat

Kauwgom

1000 mg/kg

       

E 943a

Butaan }

Bakspray op basis van

quantum satis

plantaardige olie

(alleen voor

beroepsmatig gebruik)

Emulsiespray op basis

van water

E 943b

Isobutaan }

Bakspray op basis van

quantum satis

plantaardige olie

(alleen voor

beroepsmatig gebruik)

Emulsiespray op basis

van water

E 944

Propaan }

Bakspray op

quantum satis

basis van

plantaardige

olie (alleen

voor

beroepsmatig

gebruik)

Emulsiespray op

basis van water

       

E 907

Gehydrogeneerd poly-1-deceen

Als glansmiddel voor:

 
   

– suikerwerk

2 g/kg

   

– gedroogde vruchten

2 g/kg

E 1505

Triethylcitraat

Aroma's

3 g/kg uit alle bronnen

in levensmiddelen zoals deze worden verbruikt of zoals greconstitueerd volgens de aanwijzingen van de fabrikant; afzonderlijk of in combinatie. Bij dranken, met uitzondering van roomlikeur, bedraagt de toegestane maximumconcentratie van E 1520 1 g/l

E 1517

Glyceroldiacetaat (diacetine)

   
       

E 1518

Glyceroltriacetaat (triacetine)

   
       

E 1520

Propaan-1,2-diol (propyleenglycol)

   

E 1519

Benzylalcohol

Aroma's voor:

 
   

– likeuren, gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn, gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten

100 mg/l

   

– suikerwerk, met inbegrip van chocolade, en banketbakkers-waren

250 mg/kg uit alle bronnen in eet- en drinkwaren zoals deze worden verbruikt of zoals gereconstitueerd volgens de aanwijzingen van de fabrikant

E 426

Hemicellulose van soja

Dranken op basis van zuivelproducten bestemd voor de detailhandel

5 g/l

       
   

Voedingssupplementen, bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen

1,5 g/l

       
   

Geëmulgeerde sauzen

30 g/l

       
   

Voorverpakte fijne bakkerijproducten bestemd voor de detailhandel

10 g/kg

       
   

Voorverpakte kant-en-klare oriëntaalse deegwaren bestemd voor de detailhandel

10 g/kg

       
   

Voorverpakte kant-en-klare rijst bestemd voor de detailhandel

10 g/kg

       
   

Voorverpakte en verwerkte aardappel- en rijstproducten (met inbegrip van bevroren, diepgevroren, gekoelde en gedroogde bewerkte producten) bestemd voor de detailhandel

10 g/kg

       
   

Gedehydrateerde, geconcentreerde, bevroren en diepgevroren eiproducten

10 g/kg

       
   

Geleiproducten, met uitzondering van geleiproducten in minicups

10 g/kg

E 1204

Pullulan

Voedingssupplementen, bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen, in capsule- of tabletvorm

quantum satis

       
   

Microproducten van suikerwerk ter verfrissing van de adem in de vorm van laagjes

quantum satis

       

E 1452

Zetmeel-aluminium-octenyl-succinaat

Ingekapselde vitaminepreparaten in voedingssupplementen, bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen

35 g/kg in voedingssupplement

E 1521

Polyethyleenglycol

Voedingssupplementen als bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen, in capsule- of tabletvorm

10 g/kg

Bijlage IV

[Vervallen per 01-06-2013]

Deze bijlage behoort bij artikel 2, eerste lid, en artikel 5

Draagstoffen en oplosmiddelen die zijn toegelaten als draagstof voor kleurstoffen, zoetstoffen en andere levensmiddelenadditieven

Eet- en drinkwaren mogen ook gebruikt worden als draagstoffen voor kleurstoffen, zoetstoffen en andere levensmiddelenadditieven.

Indien in de kolom beperkt gebruik bepaalde categorieën stoffen worden vermeld dan zijn de betreffende draagstoffen uitsluitend toegelaten in die categorieën

E-nummer

NAAM

BEPERKT GEBRUIK

E 1520

Propaan-1,2-diol (propyleenglycol)

Kleurstoffen, emulgatoren, antioxidanten en enzymen (maximaal 1 g/kg in het levensmiddel)

E 420

Sorbitol

E 421

Mannitol

E 422

Glycerol

E 953

Isomalt

E 965

Maltitol

E 966

Lactitol

E 967

Xylitol

E 968

Erytritol

 

E 400-404

Alginezuur en zijn natrium-, kalium-, calcium- en ammoniumzouten

E 405

2-Propyleenglycolalginaat

E 406

Agar-agar

E 407

Carrageen

E 410

Johannesbroodpitmeel

E 412

Guargom

E 413

Tragacant

E 414

Arabische gom

E 415

Xanthaangom

E 440

Pectinen

E 432

Polyoxyethyleen-20-sorbitaan-

 

monolauraat (polysorbaat 20)

E 433

Polyoxyethyleen-20-sorbitaan-

mono-oleaat (polysorbaat 80)

E 434

Polyoxyethyleen-20-sorbitaan-

Antischuimmiddelen

monopalmitaat (polysorbaat 40)

 

E 435

Polyoxyethyleen-20-sorbitaan-

monostearaat (polysorbaat 60)

E 436

Polyoxyethyleen-20-sorbitaan-

tristearaat (polysorbaat 65)

E 442

Ammoniumfosfatiden

Antioxidanten

E 460

Cellulose (microkristallijn of in poedervorm)

E 461

Methylcellulose

E 462

Ethylcellulose

E 463

Hydroxypropylcellulose

E 464

Hydroxypropylmethylcellulose

E 465

Ethylmethylcellulose

E 466

Carboxymethylcellulose/Natriumcarboxymethylcellulose

E 322

Lecithinen

 

E 432-436

Polysorbaten 20, 40, 60, 65 en 80

E 470b

Magnesiumzouten van vetzuren

E 471

Mono- en diglyceriden van vetzuren

E 472a

Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met

Kleurstoffen en in vet oplosbare antioxidanten

azijnzuur

 

E 472c

Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met

citroenzuur

E 472e

Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met

monoacetyl- en diacetyl-wijnsteenzuur

E 473

Sucrose-esters (met vetzuren)

E 475

Polyglycerolvetzuuresters

E 491

Sorbitaanmonostearaat

Kleurstoffen en antischuimmiddelen

E 492

Sorbitaantristearaat

E 493

Sorbitaanmonolauraat

E 494

Sorbitaanmono-oleaat

E 495

Sorbitaanmonopalmitaat

E 1404

Geoxideerd zetmeel

 

E 1410

Monozetmeelfosfaat

 

E 1412

Dizetmeelfosfaat

 

E 1413

Gefosfateerd dizetmeelfosfaat

 

E 1414

Geacetyleerd dizetmeelfosfaat

 

E 1420

Geacetyleerd zetmeel

 

E 1422

Geacetyleerd dizetmeeladipaat

 

E 1440

Hydroxypropylzetmeel

 

E 1442

Hydroxypropyldizetmeelfosfaat

 

E 1450

Zetmeelnatriumoctenylsuccinaat

 

E 170

Calciumcarbonaten

E 263

Calciumacetaat

E 331

Natriumcitraten

E 332

Kaliumcitraten

E 341

Calciumfosfaten

E 501

Kaliumcarbonaten

E 504

Magnesiumcarbonaten

E 508

Kaliumchloride

E 509

Calciumchloride

E 511

Magnesiumchloride

E 514

Natriumsulfaat

E 515

Kaliumsulfaat

E 516

Calciumsulfaat

E 517

Ammoniumsulfaat

E 577

Kaliumgluconaat

E 640

Glycine en zijn natriumzout

E 1505

Triëthylcitraat

E 1518

Glyceroltriacetaat (triacetin)

E 551

Siliciumdioxide

Emulgatoren en kleurstoffen, max. 5 %

Voor E 551: in E 171 Titaandioxide en E 172 IJzeroxiden en -hydroxiden (maximaal 90% in verhouding tot het pigment).

E 552

Calciumsilicaat

 

E 553b

Talk

 

E 558

Bentoniet

Kleurstoffen, max. 5 %

E 559

Aluminiumsilicaat

E 901

Bijenwas

Kleurstoffen

E 1200

Polydextrose

E 1201

Polyvinylpyrrolidon

Zoetstoffen

E 1202

Polyvinylpolypyrrolidon

E 322

Lecithinen

glansmiddelen voor fruit

E 432-E 436

Polysorbaten

E 470 a

Natrium-, kalium- en calciumzouten van vetzuren

E 471

Mono- en diglyceriden van vetzuren

E 491-E 495

Sorbitanen

E 570

Vetzuren

E 900

Dimethylpolysiloxaan

E 1521

Polyethyleenglycol

Zoetstoffen

E 425

Konjac:

- Konjacgom

- Konjacglucomannaan

E 459

Beta-cyclodextrien

1 g/kg

E 1451

Geacetyleerd geoxideerd zetmeel

E 468

Vernet natriumcarboxymethylcellulose

Vernet cellulose gom

zoetstoffen

E 469

Enzymatisch gehydrolyseerde carboxymethylcellulose.

E 555

Kaliumaluminiumsilicaat

In E 171 Titaandioxide en E 172 IJzeroxiden en -hydroxiden (maximaal 90%)

Bijlage V

[Vervallen per 01-06-2013]

Deze bijlage behoort bij artikel 6

Additieven die zijn toegelaten in voeding die bestemd is voor zuigelingen en peuters In deze bijlage wordt onder babyvoeding verstaan de voeding als bedoeld in de bijlage, onder 3 van het Warenwetbesluit Produkten voor bijzonder voeding; In deze bijlage is de maximale gebruiksdosis uitgedrukt in mg/kg tenzij anders vermeld. De maximale gebruiksdosis heeft betrekking op gebruiksklare eet- en drinkwaren die volgens de gebruiksaanwijzing zijn bereid. Zuigelingenvoeding en bewerkte eet- of drinkwaren op basis van granen en babyvoeding bij de overgang op voedsel voor zuigelingen en peuters mogen E 414 (acaciagom, Arabische gom) en E 551 (siliciumdioxide) bevatten afkomstig van de toevoeging van preparaten van voedingsstoffen die meer dan 150 g/kg E 414 en 10 g/kg E 551 bevatten, evenals E 421 (mannitol) als dit gebruikt wordt als draagstof voor vitamine B12 (ten minste één deel vitamine B12 op 1000 delen mannitol). De hoeveelheid E 414 in het gebruiksklare product bedraagt niet meer dan 10 mg/kg. Zuigelingenvoeding en bewerkte eet- of drinkwaren op basis van granen en babyvoeding bij de overgang op vast voedsel voor zuigelingen en peuters mogen E 1450 (zetmeelnatriumoctenylsuccinaat) bevatten afkomstig van de toevoeging van vitaminepreparaten of preparaten van meervoudig onverzadigde vetzuren. De hoeveelheid E 1450 in het gebruiksklare product mag niet meer bedragen dan 100 mg/kg afkomstig van vitaminepreparaten en 1000 mg/kg afkomstig van preparaten van meervoudig onverzadigde vetzuren. Zuigelingenvoeding en bewerkte eet- of drinkwaren op basis van granen en babyvoeding bij de overgang op vast voedsel voor zuigelingen en peuters mogen E 301 (natrium-L-ascorbaat) bevatten, gebruikt in quantum satis-dosis in oppervlaktelagen van preparaten van voedingsstoffen die meervoudig onverzadigde vetzuren bevatten. De hoeveelheid E 301 in het gebruiksklare product bedraagt niet meer dan 75 mg/l.

Deel I. Additieven die zijn toegelaten in volledige zuigelingenvoeding voor gezonde zuigelingen

Voor de bereiding van aangezuurde melk mogen niet pathogene L(+)-melkzuurproducerende culturen worden gebruikt;

Als meer dan één van de stoffen E 322, E 471, E 472 c en E 473 aan een levensmiddel wordt toegevoegd, wordt de vastgestelde maximumconcentratie in dat levensmiddel voor elk van deze stoffen verlaagd naar rato van de hoeveelheid van de andere stoffen die in het levensmiddel aanwezig zijn.

E-nummer

NAAM

MAXIMUMCONCENTRATIE

E 270

Melkzuur (uitsluitend de L(+)-vorm)

quantum satis

E 330

Citroenzuur

quantum satis

E 338

Fosforzuur

overeenkomstig de in

bijlage I bij

Warenwetregeling

Zuigelingenvoeding

vastgestelde maxima

E 306

Tocoferolrijke extracten }

10 mg/l

E 307

Alfa-tocoferol }

alleen of in

E 308

Gamma-tocoferol }

combinatie

E 309

Delta-tocoferol }

E 322

Lecithinen

1 g/l

E 471

Mono- en diglyceriden

4 g/l

E 304

6-Palmitoyl-L-ascorbinezuur

10 mg/l

E 331

Natriumcitraten

2 g/l

E 332

Kaliumcitraten

alleen of in combinatie en

overeenkomstig de in

bijlage I bij de

Warenwetregeling

Zuigelingenvoeding

vastgestelde maxima

E 339

Natriumfosfaten

1 g/l uitgedrukt als

P2O5

E 340

Kaliumfosfaten

alleen of in combinatie en

overeenkomstig de in

bijlage I bij de

Warenwetregeling

Zuigelingenvoeding

vastgestelde maxima

E 412

Guargom

1 g/l, indien het

vloeibare product

gedeeltelijk

gehydrolyseerde eiwitten

bevat en voldoet aan

bijlage IV bij de

Warenwetregeling

Zuigelingenvoeding

E 472 c

Mono- en diglyceriden van vetzuren,

7,5 g/l voor producten in

veresterd met citroenzuur

poedervorm 9 g/l voor

vloeibare producten,

indien de producten

gedeeltelijk

gehydrolyseerde eiwitten,

peptiden of aminozuren

bevatten en voldoen aan de

voorwaarden van bijlage IV

bij de Warenwetregeling

Zuigelingenvoeding.

E 473

Sucrose-vetzuuresters

120 mg/l in producten die

gehydrolyseerde eiwitten,

peptiden of aminozuren

bevatten.

Deel II. Additieven die zijn toegelaten in opvolgvoeding voor gezonde zuigelingen

Voor de bereiding van aangezuurde melk kunnen niet pathogene L(+)-melkzuurproducerende culturen worden gebruikt;

Bij het gebruik van de stoffen E322 en E471 wordt indien meerdere van deze stoffen in een eet- of drinkwaar aanwezig zijn de vastgestelde maximumconcentratie in die eet- of drinkwaar voor elk van deze stoffen verlaagd naar rato van de hoeveelheid van elk van deze stoffen die in die eet- of drinkwaar aanwezig is.

Als meer dan één van de stoffen E 322, E 471, E 472 c en E 473 aan een levensmiddel wordt toegevoegd, wordt de vastgestelde maximumconcentratie in dat levensmiddel voor elk van deze stoffen verlaagd naar rato van de hoeveelheid van de andere stoffen die in het levensmiddel aanwezig zijn.

E-nummer

NAAM

MAXIMUMCONCENTRATIE

E 270

Melkzuur (uitsluitend de L(+)-vorm)

quantum satis

E 330

Citroenzuur

quantum satis

E 306

Tocoferolrijke extracten }

10 mg/l

E 307

Alfa-tocoferol }

alleen of in

E 308

Gamma-tocoferol }

combinatie

E 309

Delta-tocoferol }

overeenkomstig de in

bijlage I bij

E 338

Fosforzuur

Warenwetregeling

Zuigelingenvoeding

vastgestelde maxima

E 440

Pectinen

5 g/l

uitsluitend in aangezuurde

opvolgvoeding

E 322

Lecithinen

1 g/l

E 471

Mono- en diglyceriden

4 g/l

E 407

Carrageen

0,3 g/l

E 410

Johannesbroodpitmeel

1 g/l

E 412

Guargom

1 g/l

E 304

6-Palmitoyl-L-ascorbinezuur

10 mg/l

E 331

Natriumcitraten

2 g/l

E 332

Kaliumcitraten

alleen of in combinatie en

overeenkomstig de in

bijlage I bij de

Warenwetregeling

Zuigelingenvoeding

vastgestelde maxima

E 339

Natriumfosfaten

1 g/l uitgedrukt als

P2O5

E 340

Kaliumfosfaten

alleen of in combinatie en

overeenkomstig de in

bijlage I bij de

Warenwetregeling

Zuigelingenvoeding

vastgestelde maxima

E 472 c

Mono- en diglyceriden van vetzuren,

7,5 g/l voor producten in

veresterd met citroenzuur

poedervorm 9 g/l voor

vloeibare producten,

indien de producten

gedeeltelijk

gehydrolyseerde eiwitten,

peptiden of aminozuren

bevatten en voldoen aan de

voorwaarden van bijlage IV

bij de Warenwetregeling

Zuigelingenvoeding.

E 473

Sucrose-esters (met vetzuren)

120 mg/l in producten die

gehydrolyseerde eiwitten,

peptiden of aminozuren

bevatten.

Deel III. Additieven die zijn toegelaten in bewerkte eet- of drinkwaren op basis van granen en babyvoeding

E-nummer

NAAM

LEVENSMIDDELEN

MAXIMUM- CONCENTRATIE

E 170

Calciumcarbonaten }

E 260

Azijnzuur }

E 261

Kaliumacetaat }

E 262

Natriumacetaten }

E 263

Calciumacetaat }

E 270

Melkzuur 37 }

E 296

Appelzuur 38 }

E 325

Natriumlactaat 39 }

E 326

Kaliumlactaat 40 }

E 327

Calciumlactaat 41 }

E 330

Citroenzuur }

bewerkte eet- of drinkwaren op basis van granen en babyvoeding

quantum satis

E 331

Natriumcitraten }

bij de overgang op

(uitsluitend voor

E 332

Kaliumcitraten }

vast voedsel

pH-aanpassing)

E 333

Calciumcitraten }

E 333

Calciumcitraten

Fruitproducten met

quantum satis

laag suikergehalte

E 341

Tricalciumfosfaten

Vruchtendesserts

1 g/kg als

P2O5

E 507

Zoutzuur }

E 524

Natriumhydroxide }

E 525

Kaliumhydroxide }

E 526

Calciumhydroxide }

E 920

L-cysteïne

Koekjes voor zuigelingen en peuters

1 g/kg

E 500

Natriumcarbonaten }

bewerkte eet- of drinkwaren op basis van granen en babyvoeding

quantum satis

bij de

(uitsluitend

E 501

Kaliumcarbonaten }

overgang op vast

als rijsmiddelen)

voedsel

E 503

Ammoniumcarbonaten }

alleen of in

combinatie,

uitgedrukt als

ascorbinezuur

E 300

L-Ascorbinezuur }

Dranken, sappen en

E 301

Natrium-L-ascorbaat }

peutervoeding op basis

0,3 g/kg

van

E 302

Calcium-L-ascorbaat }

vruchten en groenten.

Vetbevattende voeding

op

basis van granen, met

inbegrip van koekjes

en beschuit

0,2 g/kg

E 304

6-Palmitoyl-

Vetbevattende

0,1 g/kg alleen of in

L-ascorbinezuur }

graanpreparaten,

combinatie

koekjes, beschuit en

peutervoeding

E 306

Tocoferolrijke

extracten }

E 307

Alfa-tocoferol }

E 308

Gamma-tocoferol }

E 309

Delta-tocoferol }

E 338

Fosforzuur

bewerkte eet- of drinkwaren op basis van granen en babyvoeding

1 g/kg als

bij de

P2O5

overgang op vast

(Uitsluitend voor

voedsel

pH-aanpassing)

E 339

Natriumfosfaten }

Graanpreparaten

1 g/kg alleen

E 340

Kaliumfosfaten }

of in combinatie,

E 341

Calciumfosfaten }

uitgedrukt als

P2O5

E 322

Lecithinen

Koekjes en beschuit }

Voeding op basis }

10 g/kg

van granen }

Peutervoeding }

E 471

Mono- en diglyceriden

}

van vetzuren }

E 472a

Mono- en diglyceriden

}

van vetzuren,

Koekjes en beschuit }

5 g/kg alleen

veresterd }

met azijnzuur }

Voeding op basis }

of in combinatie

E 472b

Mono- en diglyceriden

van granen }

}

van vetzuren,

Peutervoeding }

veresterd }

met melkzuur }

E 472c

Mono- en diglyceriden

}

van vetzuren,

veresterd }

met citroenzuur }

E 400

Alginezuur }

E 401

Natriumalginaat }

Desserts }

0,5 g/kg alleen

E 402

Kaliumalginaat }

Pudding }

of in combinatie

E 404

Calciumalginaat }

E 410

Johannesbroodpitmeel }

bewerkte eet- of drinkwaren op basis van granen en babyvoeding

10 g/kg alleen

bij de

E 412

Guargom }

overgang op vast

of in combinatie

voedsel

E 414

Acaciagom (Arabische

gom) }

E 415

Xanthaangom }

Glutenvrije voeding op

20 g/kg alleen

E 440

Pectinen }

basis van granen

of in combinatie

E 551

Siliciumdioxide

Droge graanpreparaten

2 g/kg

E 334

Wijnsteenzuur 42 }

E 335

Natriumtartraat 43 }

Koekjes en

5 g/kg

E 336

Kaliumtartraat 44 }

beschuit

als residu

E 354

Calciumtartraat 45 }

E 450a

Dinatriumdifosfaat }

E 575

Glucono-delta-lacton }

E 1404

Geoxideerd zetmeel }

E 1410

Monozetmeelfosfaat }

E 1412

Dizetmeelfosfaat }

E 1413

Gefosfateerd }

dizetmeelfosfaat }

E 1414

Geacetyleerd }

bewerkte eet- of drinkwaren op basis van granen en babyvoeding

bij de

dizetmeelfosfaat }

overgang op vast

50 g/kg

voedsel

E 1420

Geacetyleerd zetmeel }

E 1422

Geacetyleerd }

dizetmeeladipaat }

E 1450

Zetmeelnatriumoctenyl-

}

succinaat }

E 1451

Geacetyleerd

bewerkte eet- of drinkwaren op basis van granen en babyvoeding

50 g/kg

geoxideerd zetmeel

bij de overgang op

vast voedsel

Deel IV. Additieven die zijn toegelaten in dieetvoeding voor zuigelingen en peuters voor medisch gebruik, bedoeld in de Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik

De delen I, II en III, met uitzondering van E 333 en E 341, van bijlage V, zijn van overeenkomstige toepassing op de in dit deel bedoelde eet- en drinkwaren.

E-nummer

Naam

Bijzondere voorwaarden

Maximum- concentratie

E 401

Natriumalginaat

1 g/l

Vanaf vier maanden in

speciale voedingsmiddelen

met aangepaste

samenstelling, vereist in

verband met

stofwisselingsstoringen

en voor algemene voeding

via de buis

E 405

1,2-Propyleenglycolalginaat

200 mg/l

Vanaf twaalf maanden in

gespecialiseerde diëten

voor peuters die geen

koemelk verdragen of

aangeboren

stofwisselingsstoornissen

hebben

E 410

Johannesbroodpitmeel

10 g/l

Vanaf de geboorte in

producten ter

vermindering van gastro-

oesofageale reflux

E 412

Guargom

10 g/l

Vanaf de geboorte voor

gebruik in vloeibare

zuigelingenvoeding die

gehydrolyseerde eiwitten,

peptiden of aminozuren

bevat en in

overeenstemming is met de

voorwaarden in bijlage IV

bij de Warenwetregeling

Zuigelingenvoeding

E 415

Xanthaangom

1,2 g/l

Vanaf de geboorte in

producten op basis van

aminozuren of peptiden

voor patiënten die

problemen met de

absorptie van eiwitten,

een beschadigd

spijsverteringskanaal of

aangeboren

stofwisselingsstoornissen

hebben

E 440

Pectinen

10 g/l

Vanaf de geboorte in

producten die worden

gebruikt bij storingen

van de maag- of

darmwerking

E 466

Natriumcarboxymethylcellulose

10 g/l of kg

Vanaf de geboorte in

dieetproducten voor de

behandeling van

stofwisselingsstoornissen

E 471

Mono- en diglyceriden van

5 g/l

Vanaf de geboorte in

vetzuren

speciale, met name

eiwitvrije,

dieetproducten

E 1450

Zetmeelnatriumoctenylsuccinaat

20 g/l

Bereidingen voor

zuigelingen en

opvolgbereiding voor

zuigelingen

E 472c

Mono- en diglyceriden van vetzuren veresterd met citroenzuur

7,5 g/l voor producten in poedervorm

9 g/l voor vloeibare producten

Vanaf de geboorte

E 473

Vetzuren veresterd met sucrose

120 mg/l

Gehydrolyseerde eiwitten, peptiden en aminozuren

 1. Deze stof mag niet aanwezig zijn in gedehydrateerde eet- en drinkwaren die rehydrateren na inname door de eindverbruiker.

  ^ [1]
 2. Deze stof mag niet aanwezig zijn in gedehydrateerde eet- en drinkwaren die rehydrateren na inname door de eindverbruiker.

  ^ [2]
 3. Deze stof mag niet aanwezig zijn in gedehydrateerde eet- en drinkwaren die rehydrateren na inname door de eindverbruiker.

  ^ [3]
 4. Deze stof mag niet aanwezig zijn in gedehydrateerde eet- en drinkwaren die rehydrateren na inname door de eindverbruiker.

  ^ [4]
 5. zoals omschreven in de Verordening P.G.F. 1976 Vruchtesappen en bepaalde aanverwante produkten van het Produktschappen voor Groenten en Fruit

  ^ [5]
 6. PB nr. L 84 van 27.03.1987, blz. 1.

  ^ [6]
 7. PB nr. L 373 van 31.12.1988, blz. 59.

  ^ [7]
 8. PB nr. L 231 van 13.08.1992, blz. 1.

  ^ [8]
 9. PB nr. L 176 van 03.07.1984, blz. 6.

  ^ [9]
 10. PB nr. L 84 van 27.03.1987, blz. 1.

  ^ [10]
 11. In eetbare delen

  ^ [11]
 12. In eetbare delen

  ^ [12]
 13. In eetbare delen

  ^ [13]
 14. In eetbare delen

  ^ [14]
 15. In eetbare delen

  ^ [15]
 16. In eetbare delen

  ^ [16]
 17. In eetbare delen

  ^ [17]
 18. In eetbare delen

  ^ [18]
 19. Gemeten in eetbare delen

  ^ [19]
 20. Uitsluitend E338.

  ^ [20]
 21. De in deze kolom vermelde gehaltes hebben betrekking op de stoffen E432 t/m E436 welke afzonderlijk of in combinatie zijn toegevoegd.

  ^ [21]
 22. Onder oleoharsen van specerijen wordt verstaan: extracten van specerijen waaruit het extractiemiddel verdampt is, zodat een mengsel van de vluchtige olie en harsachtig materiaal van de specerij overblijft.

  ^ [22]
 23. De in deze kolom vermelde maximale gehaltes hebben betrekking op de stoffen E 473 en E 474 welke afzonderlijk of in combinatie zijn toegevoegd

  ^ [23]
 24. De in deze kolom vermelde maximale gehaltes hebben betrekking op de stoffen E481 en E482 welke afzonderlijk of in combinatie zijn toegevoegd

  ^ [24]
 25. Uitsluitend E 493.

  ^ [25]
 26. Uitsluitend E 492.

  ^ [26]
 27. De in deze kolom vermelde maximale gehaltes hebben betrekking op de stoffen E491 t/m E495 welke afzonderlijk of in combinatie zijn toegevoegd

  ^ [27]
 28. De in deze kolom vermelde maximale gehaltes hebben betrekking op de stoffen E535, E536 en E538 welke afzonderlijk of in combinatie zijn toegevoegd

  ^ [28]
 29. De in deze kolom vermelde maximale gehaltes hebben betrekking op de stoffen E551 t/m E556 en E559 welke afzonderlijk of in combinatie zijn toegevoegd

  ^ [29]
 30. Vrij van asbest.

  ^ [30]
 31. De in deze kolom vermelde maximale gehaltes hebben betrekking op de stoffen E551 t/m E559 welke afzonderlijk of in combinatie zijn toegevoegd

  ^ [31]
 32. Alleen voor E 553 b.

  ^ [32]
 33. De in deze kolom vermelde maximale gehaltes hebben betrekking op de stoffen E620 t/m E625 welke afzonderlijk of in combinatie zijn toegevoegd

  ^ [33]
 34. De in deze kolom vermelde maximale gehaltes hebben betrekking op de stoffen E626 t/m E635 welke afzonderlijk of in combinatie zijn toegevoegd

  ^ [34]
 35. Als E 950, E 951, E 957 en E 959 in combinatie in kauwgom worden gebruikt, worden de afzonderlijke concentraties evenredig verminderd.

  ^ [35]
 36. Deze stoffen mogen niet worden gebruikt voor de productie van gedehydrateerde levensmiddelen die bedoeld zijn voor rehydratering bij inname.

  ^ [36]
 37. uitsluitend de L(+)-vorm

  ^ [37]
 38. uitsluitend de L(+)-vorm

  ^ [38]
 39. uitsluitend de L(+)-vorm

  ^ [39]
 40. uitsluitend de L(+)-vorm

  ^ [40]
 41. uitsluitend de L(+)-vorm

  ^ [41]
 42. uitsluitend de L(+)-vorm

  ^ [42]
 43. uitsluitend de L(+)-vorm

  ^ [43]
 44. uitsluitend de L(+)-vorm

  ^ [44]
 45. uitsluitend de L(+)-vorm

  ^ [45]
Terug naar begin van de pagina