Instelling Commissies Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne; Vliegbasis Volkel

[Regeling vervallen per 24-12-2008.]
Geraadpleegd op 10-12-2023.
Geldend van 26-06-2002 t/m 23-12-2008

Instelling Commissies Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne; Vliegbasis Volkel

De Staatssecretaris van Defensie,

Overwegende dat een Commissie ten behoeve van overleg en voorlichting omtrent de milieuhygiëne rond het militaire luchtvaartterrein van de Vliegbasis Volkel kan functioneren als een doelmatige organisatie voor het opstellen van adviezen uit eigen hoofde of naar aanleiding van vragen of klachten aan de bevoegde instanties betreffende alle maatregelen en voorschriften ter vermindering van de geluidhinder rond het luchtvaartterrein;

Overwegende dat de Vliegbasis Volkel door de Minister van Defensie is aangewezen als militair luchtvaartterrein bij beschikking nr. 202.620/5L van 1 juni 1960 zoals gewijzigd bij beschikking nr. 202.620/7L van 23 juni 1961;

Handelende na overleg met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het bestuur van de Provincie Noord-Brabant en de besturen van de gemeenten Boekel, Cuijk, Mill en St. Hubert, Uden, Veghel en Landerd.

Gelet op artikel 28 van de Luchtvaartwet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

Er wordt een Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Volkel ingesteld.

Deze beschikking wordt geplaatst in de Staatscourant.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

 • 1 In de Commissie hebben zitting:

  • a. een lid, tevens voorzitter, aan te wijzen door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

  • b. twee leden aan te wijzen door ieder college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Boekel, Mill en St. Hubert, Uden, Veghel, Cuijk en Landerd;

  • c. het hoofd Sectie Geluidhinder, Zonering en Rapportering van de Luchtmachtstaf, of een door hem aan te wijzen vertegenwoordiger;

  • d. de commandant van de Vliegbasis Volkel, of een door hem aan te wijzen vertegenwoordiger;

  • e. de inspecteur van het Inspectoraat-generaal VROM in de regio;

  • f. één vertegenwoordiger van rechtspersoonlijkheid bezittende milieuorganisaties;

  • g. één vertegenwoordiger van de verkeersleidingsdienst.

 • 2 Elk van de in het eerste lid onder b genoemde colleges ziet er op toe dat tenminste één van de hen vertegenwoordigende leden kan worden beschouwd als vertegenwoordiger van de omwonenden van het luchtvaartterrein. Als omwonenden worden beschouwd diegenen die wonen binnen de grens van 35 Kosteneenheden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

De Commissie heeft tot taak:

 • a. het voeren van overleg teneinde uit eigen hoofde of naar aanleiding van vragen of klachten advies uit te brengen dan wel voorstellen te doen aan de Staatssecretaris van Defensie over alle maatregelen en voorschriften ter beperking van met name de geluidhinder veroorzaakt door het gebruik van het luchtvaartterrein van de Vliegbasis Volkel;

 • b. het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting inzake de geluidsaspecten van het gebruik van het luchtvaartterrein;

 • c. het evalueren van de eindresultaten van het te houden onderzoek als bedoeld in artikel 30c, tweede lid, van de Luchtvaartwet.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

De Commissie:

 • a. stelt een huishoudelijk reglement vast met betrekking tot de uitvoering van haar werkzaamheden en biedt dat reglement aan de Staatssecretaris van Defensie aan;

 • b. kan zich doen voorlichten door deskundigen buiten de Commissie;

 • c. doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden aan de Staatssecretaris van Defensie;

 • d. stelt jaarlijks een begroting op die goedkeuring van de Staatssecretaris van Defensie behoeft.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

Het secretariaat wordt gevoerd door een door de Staatssecretaris van Defensie aan te wijzen ambtenaar.

Deze beschikkingen worden geplaatst in de Staatscourant.

Afschriften van deze beschikkingen worden gezonden aan betrokkenen, de Algemene Rekenkamer en het secretariaat.

De

Staatssecretaris

van Defensie,

J.C. Gmelich Meijling

Naar boven