Instelling Commissies Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne; Marinevliegkamp Valkenburg

[Regeling vervallen per 24-12-2008.]
Geraadpleegd op 07-12-2023.
Geldend van 26-06-2002 t/m 23-12-2008

Instelling Commissies Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne; Marinevliegkamp Valkenburg

De Staatssecretaris van Defensie,

Overwegende dat een Commissie ten behoeve van overleg en voorlichting omtrent de milieuhygiëne rond het militaire luchtvaartterrein van Marinevliegkamp Valkenburg kan functioneren als een doelmatige organisatie voor het opstellen van adviezen uit eigen hoofde of naar aanleiding van vragen of klachten aan de bevoegde instanties betreffende alle maatregelen en voorschriften ter vermindering van de geluidhinder rond het luchtvaartterrein;

Overwegende dat Marinevliegkamp Valkenburg door de Minister van Defensie is aangewezen als militair luchtvaartterrein bij beschikking nr. 221.195/T van 4 mei 1960 en bij beschikking nr. 221.195/2A van 26 juni 1961;

Overwegende dat de geluidszone ingevolge de Luchtvaartwet voor Marinevliegkamp Valkenburg door de Staatssecretaris van Defensie is aangewezen bij besluit nummer MG 93089854 van 09 november 1993;

Handelende na overleg met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het bestuur van de Provincie Zuid-Holland en de besturen van de gemeenten Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg en Wassenaar.

Gelet op artikel 28 van de Luchtvaartwet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

Er wordt een Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Marinevliegkamp Valkenburg ingesteld.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

 • 1 In de Commissie hebben zitting:

  • a. een lid, tevens voorzitter, aan te wijzen door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

  • b. twee leden aan te wijzen door ieder college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg en Wassenaar;

  • c. een lid, aan te wijzen door de Staatssecretaris van Defensie, dat is belast met marinevoorlichting;

  • d. de commandant van het Marinevliegkamp Valkenburg, of een door hem aan te wijzen vertegenwoordiger;

  • e. de inspecteur van het Inspectoraat-generaal VROM in de regio;

  • f. een vertegenwoordiger van rechtspersoonlijkheid bezittende milieuorganisaties;

  • g. één vertegenwoordiger van de verkeersleidingsdienst.

 • 2 Elk van de in het eerste lid onder b genoemde colleges ziet er op toe dat tenminste één van de hen vertegenwoordigende leden kan worden beschouwd als vertegenwoordiger van de omwonenden van het luchtvaartterrein. Als omwonenden worden beschouwd diegenen die wonen binnen de grens van 35 Kosteneenheden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

De Commissie heeft tot taak:

 • a. het voeren van overleg teneinde uit eigen hoofde of naar aanleiding van vragen of klachten advies uit te brengen dan wel voorstellen te doen aan de Staatssecretaris van Defensie over alle maatregelen en voorschriften ter beperking van met name de geluidhinder veroorzaakt door het gebruik van het luchtvaartterrein van het Marinevliegkamp Valkenburg;

 • b. het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting inzake de geluidsaspecten van het gebruik van het luchtvaartterrein;

 • c. het evalueren van de eindresultaten van het te houden onderzoek als bedoeld in artikel 30c, tweede lid, van de Luchtvaartwet.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

De Commissie:

 • a. stelt een huishoudelijk reglement vast met betrekking tot de uitvoering van haar werkzaamheden en biedt dat reglement aan de Staatssecretaris van Defensie aan;

 • b. kan zich doen voorlichten door deskundigen buiten de Commissie;

 • c. doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden aan de Staatssecretaris van Defensie;

 • d. stelt jaarlijks een begroting op die goedkeuring van de Staatssecretaris van Defensie behoeft.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

Het secretariaat wordt gevoerd door een door de Staatssecretaris van Defensie aan te wijzen ambtenaar.

Naar boven