Regeling geluidsbelastingberekening kleine vliegtuigen

[Regeling vervallen per 24-12-2008.]
Geldend van 29-03-2001 t/m 23-12-2008

Regeling houdende regels voor de wijze van berekenen van geluidsbelasting veroorzaakt door kleine vliegtuigen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,De Staatssecretaris van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 25g van de Luchtvaartwet;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 24-12-2008]

  • 1 De geluidsbelasting als bedoeld in artikel 20, tweede lid onder d ten tweede, van de Luchtvaartwet, veroorzaakt door vaste vleugelvliegtuigen met schroefaandrijving en met een toegelaten totaalmassa tussen de 390 kg en 6000 kg, wordt berekend op de manier die is beschreven in rapport NLR TR 88125 U, Voorschrift voor de berekening van de geluidsbelasting ten gevolge van de kleine luchtvaart, dat als bijlage 1 bij deze regeling is opgenomen.

  • 2 In afwijking van het eerste lid wordt de geluidsbelasting als daar bedoeld, veroorzaakt door vaste vleugelvliegtuigen met schroefaandrijving en met een toegelaten totaalmassa tussen de 390 en 6000 kg, voor zover deze luchtvaartuigen gebruik maken van dezelfde aan- en uitvliegroutes als de luchtvaartuigen van ten minste 6000 kg, danwel de vliegpatronen van deze luchtvaartuigen overeenkomen met die van luchtvaartuigen van ten minste 6000 kg, berekend op de manier die is voorgeschreven in de regeling van 12 januari 1984, nr LI/L 20149 (Stcrt. 1984, 95), houdende voorschriften voor de berekening van de geluidsbelasting door grote vliegtuigen.

Artikel 2

[Vervallen per 24-12-2008]

Bij het berekenen van de in artikel 1, eerste lid, genoemde geluidsbelasting wordt gebruikgemaakt van de gegevens in rapport NLR-CR-2000-564 L, Appendices van het `Voorschrift voor de berekening van de geluidsbelasting ten gevolge van de kleine luchtvaart', dat als bijlage 2 bij deze regeling is opgenomen, en de door de opdrachtgever verstrekte luchtvaartterreingegevens.

Artikel 3

[Vervallen per 24-12-2008]

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4

[Vervallen per 24-12-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 24-12-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling geluidsbelastingberekening kleine vliegtuigen.

’s-Gravenhage, 16 september 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

De

Staatssecretaris

van Defensie,

J.C. Gmelich Meijling.

Terug naar begin van de pagina