Vaststelling selectielijst archieven

Geldend van 25-10-1996 t/m heden

Vaststelling selectielijst archieven

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen enDe voorzitter van het bestuur van de Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet (Wet van 28 april 1995, Stb. 276);

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 17 november 1995, nr. 448);

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Verkeer en Waterstaat op het beleidsterrein burgerluchtvaart, inzake de Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie (periode 1945-1993), overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ,
namens deze,
de

Algemene Rijksarchivaris

,

F.C.J. Ketelaar

.
De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
de

voorzitter van het bestuurvan de Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie

,

A. van Bochove

Terug naar begin van de pagina