Wet gemeentelijke herindeling van Schouwen-Duiveland en Walcheren

[Regeling materieel uitgewerkt per 13-09-1998.]
Geldend van 13-09-1996 t/m heden

Wet van 5 september 1996 tot gemeentelijke herindeling van Schouwen-Duiveland en Walcheren

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling van Schouwen-Duiveland en Walcheren te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Arnemuiden, Brouwershaven, Bruinisse, Domburg, Duiveland, Mariekerke, Middelburg, Middenschouwen, Valkenisse, Veere, Westerschouwen, Westkapelle en Zierikzee opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling worden de nieuwe gemeenten Middelburg, Schouwen-Duiveland en Veere ingesteld.

Artikel 3

De nieuwe gemeente Middelburg bestaat uit het gebied van de op te heffen gemeenten Arnemuiden en Middelburg, met dien verstande dat haar grens komt te lopen als aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Artikel 4

De nieuwe gemeente Schouwen-Duiveland bestaat uit het gebied van de op te heffen gemeenten Brouwershaven, Bruinisse, Duiveland, Middenschouwen, Westerschouwen en Zierikzee.

Artikel 5

De nieuwe gemeente Veere bestaat uit het gebied van de op te heffen gemeenten Domburg, Mariekerke, Valkenisse, Veere en Westkapelle, met dien verstande dat haar grens komt te lopen als aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Paragraaf 3. Overige bepalingen

Artikel 7

Ter uitvoering van artikel 36, eerste en tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling wordt aangewezen:

 • a. de op te heffen gemeente Middelburg, voor de toepassing van die leden op de nieuwe gemeente Middelburg;

 • b. de op te heffen gemeente Valkenisse, voor de toepassing van die leden op de nieuwe gemeente Veere;

 • c. de op te heffen gemeente Zierikzee, voor de toepassing van die leden op de nieuwe gemeente Schouwen-Duiveland.

Artikel 8

Ter uitvoering van artikel 39, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling wordt aangewezen:

 • a. de nieuwe gemeente Middelburg, voor het gebied van de op te heffen gemeenten Arnemuiden en Middelburg;

 • b. de nieuwe gemeente Veere, voor het gebied van de op te heffen gemeenten Domburg, Mariekerke, Valkenisse, Veere en Westkapelle;

 • c. de nieuwe gemeente Schouwen-Duiveland, voor het gebied van de op te heffen gemeenten Brouwershaven, Bruinisse, Duiveland, Middenschouwen, Westerschouwen en Zierikzee.

Artikel 9

Ter uitvoering van artikel 41, derde lid, van de Wet algemene regels herindeling treedt:

 • a. de nieuwe gemeente Middelburg in de plaats van de op te heffen gemeenten Arnemuiden en Middelburg;

 • b. de nieuwe gemeente Veere in de plaats van de op te heffen gemeenten Domburg, Mariekerke, Valkenisse, Veere en Westkapelle;

 • c. de nieuwe gemeente Schouwen-Duiveland in de plaats van de op te heffen gemeenten Brouwershaven, Bruinisse, Duiveland, Middenschouwen, Westerschouwen en Zierikzee.

Artikel 10

Ter uitvoering van artikel 44, eerste lid, van de Wet algemene regels herindeling wordt aangewezen:

 • a. de nieuwe gemeente Middelburg, met betrekking tot de rechten en verplichtingen van de op te heffen gemeenten Arnemuiden en Middelburg;

 • b. de nieuwe gemeente Veere, met betrekking tot de rechten en verplichtingen van de op te heffen gemeenten Domburg, Mariekerke, Valkenisse, Veere en Westkapelle.

Artikel 11

Ter uitvoering van artikel 45, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling wordt aangewezen:

 • a. de nieuwe gemeente Middelburg, met betrekking tot de rechten en verplichtingen van de op te heffen gemeenten Arnemuiden en Middelburg;

 • b. de nieuwe gemeente Veere, met betrekking tot de rechten en verplichtingen van de op te heffen gemeenten Domburg, Mariekerke, Valkenisse, Veere en Westkapelle;

 • c. de nieuwe gemeente Schouwen-Duiveland, met betrekking tot de rechten en verplichtingen van de op te heffen gemeenten Brouwershaven, Bruinisse, Duiveland, Middenschouwen, Westerschouwen en Zierikzee.

Artikel 12

Ter uitvoering van artikel 48, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling treedt:

 • a. de nieuwe gemeente Middelburg in de plaats van de op te heffen gemeenten Arnemuiden en Middelburg;

 • b. de nieuwe gemeente Veere in de plaats van de op te heffen gemeenten Domburg, Mariekerke, Valkenisse, Veere en Westkapelle.

Artikel 13

 • 2 Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, dan vinden deze verkiezingen niet plaats in de gemeenten die bij deze wet zijn ingesteld.

 • 3 De zittingsperiode van de leden van de raden van de nieuwe gemeenten eindigt in de in het tweede lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.

Artikel 14

Ter uitvoering van artikel 59, eerste lid, van de Wet algemene regels herindeling wordt aangewezen:

 • a. de nieuwe gemeente Middelburg, ten aanzien van de ambtenaren van de op te heffen gemeenten Arnemuiden en Middelburg;

 • b. de nieuwe gemeente Veere, ten aanzien van de ambtenaren van de op te heffen gemeenten Domburg, Mariekerke, Valkenisse, Veere en Westkapelle.

Artikel 15

Ter uitvoering van artikel 70, eerste lid, van de Wet algemene regels herindeling wordt aangewezen:

a. de nieuwe gemeente Middelburg, ten aanzien van de archiefbescheiden van de op te heffen gemeenten Arnemuiden en Middelburg;

b. de nieuwe gemeente Veere, ten aanzien van de archiefbescheiden van de op te heffen gemeenten Domburg, Mariekerke, Valkenisse, Veere en Westkapelle.

Artikel 16

Ter uitvoering van artikel 71, derde lid, van de Wet algemene regels herindeling wordt aangewezen:

a. de nieuwe gemeente Middelburg, ten aanzien van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de op te heffen gemeenten Arnemuiden en Middelburg;

b. de nieuwe gemeente Veere, ten aanzien van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de op te heffen gemeenten Domburg, Mariekerke, Valkenisse, Veere en Westkapelle.

Artikel 19

 • 1 Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt op de wijze als aangegeven in de artikelen 56, tweede lid, en 107a van de Wet op het basisonderwijs de stichtings- en opheffingsnormen voor scholen voor basisonderwijs vast voor de bij deze wet betrokken gemeenten. De ingevolge de eerste volzin vastgestelde stichtings- en opheffingsnormen treden in de plaats van de voor de betrokken gemeenten in de bijlage bij de Wet op het basisonderwijs opgenomen normen. De nieuwe normen gelden met ingang van de datum van herindeling.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 5 september 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

A. G. M. van de Vondervoort

Uitgegeven de twaalfde september 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Kaart behorende bij de wet tot gemeentelijke herindeling van Schouwen-Duiveland en Walcheren.

[Red: Raadpleeg voor de kaart het gedrukte Staatsblad 1996/446.]

Terug naar begin van de pagina