Wijzigingsbesluit Besluit huurprijzen woonruimte (bodemsanering, verkeerslawaai) en [...] huurcommissie bij geliberaliseerde huurovereenkomsten

[Regeling vervallen per 01-08-2003.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-12-1996 t/m 31-07-2003

Besluit van 2 september 1996 tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (bodemsanering, verkeerslawaai) en het Besluit verschuldigde vergoeding huurcommissie bij geliberaliseerde huurovereenkomsten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 mei 1996, nr. MJZ96024878, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 10, vierde lid, 15, eerste, tweede en vierde lid, en 17, negende lid, van de Huurprijzenwet woonruimte en op artikel 3, vijfde lid, van de Wet op de huurcommissies;

De Raad van State gehoord (advies van 23 juli 1996, No. W08.96.0185);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 augustus 1996, nr. MJZ96048400, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Regeling vervallen per 01-08-2003]

[Red: Wijzigt het Besluit huurprijzen woonruimte.]

ARTIKEL II

[Regeling vervallen per 01-08-2003]

[Red: Wijzigt het Besluit verschuldigde vergoeding huurcommissie bij geliberaliseerde huurovereenkomsten. ]

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 01-08-2003]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

 • 3 In gevallen waarin:

  geldt in aanvulling op de aanhef en de onderdelen 1 tot en met 3 van de laatste alinea van bijlage III van het Besluit huurprijzen woonruimte, zoals die komt te luiden bij de inwerkingtreding van dit besluit, en in afwijking, voor zover nodig, van onderdeel 2 van die alinea, het volgende.

  De aldaar bedoelde verhoging van de huurprijs bedraagt niet meer dan een bedrag ter grootte van een derde deel van het verschil tussen de geldende huurprijs en de in laatstgenoemd onderdeel 2 omschreven maximale huurprijs.

  Nadien achtereenvolgens gedane voorstellen tot verhoging van de huurprijs, mits gedaan ten minste 12 onderscheidenlijk 24 maanden na de eerste bovenbedoelde verhoging van de huurprijs, zijn in afwijking van het alsdan in het schema in bijlage III van voornoemd besluit genoemde percentage redelijk, voor zover de huurprijs niet hoger wordt dan de ten tijde van die achtereenvolgens gedane voorstellen geldende huurprijs:

  • a. de eerste keer vermeerderd met het in de voorgaande volzin bedoelde bedrag en het dan over de som daarvan ingevolge het schema in bijlage III van voornoemd besluit maximaal redelijke huuraanpassingspercentage, en

  • b. de tweede keer nogmaals vermeerderd met het bedrag, bedoeld in de voorgaande volzin, en het dan over de som daarvan ingevolge voornoemd schema maximaal redelijke huuraanpassingspercentage.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 september 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

D. K. J. Tommel

Uitgegeven de zeventiende september 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven